ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 19 NOVEMBER 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURAHT Met Duitschland tegen het bolsjewisme ABONNEMENT j .Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. /Verschijnt Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. ZierikzeeschejNieuwsbode, Zierikzee, Sohnith. B 94,^Tel.J32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J; Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14790 ADVERTENTIES! Prijs: 22 cents per. regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Sue- cesjes op Maandag, Woensdag en Vrijdag 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uqr. Dultsche en Roemeensche troepen hebben Kertsj bezet Moer dan 100 000 gevangenen op da Krim V Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde in een extra be richt mede: Duitsche en Roemeensche troe pen hebben Zondag na hevigen strijd 'de belangrijke havenstad Kertsj genomen. Het Oostelijke deel van het schiereiland de Krim be vindt zich thans geheel in onze handen. Het aantal gevangenen, ge maakt bij de doorbraak- en achter volgingsgevechten op de Krim is intusschen gestegen tot 101 _6C0. Bui ten de zware verliezen in den strijd te land heeft de vijand door lucht aanvallen groote verliezen geleden bij een poging, zijn troepen over de 2eeëngten van Kertsj in veiligheid - te brengen. CIVIEL BESTUUR IN HET BEZETTE OOSTEN Alfred Rotenberg rijksminister voor da bezatte Oostelijke gebieden Het DN.B. meldt uit Berlijn: De Fiihrer heeft bepaald, dat in de gebiedsdeelen in het Oosten, waarin de gevechtshandelingen zijn geëindigd, een civiel bestuur wordt ingesteld. De taak van dit civiele bestuur bestaat allereerst in het herstel en de handhaving van de openbare orde en van het openbare leven. Het civiele bestuur is, volgens aanwijzin gen van den Führer, ondergeschikt aan een rijksminister. De Führer heeft Rijksleider Alfred Rosenberg tot Rijksminister voor de bezette gebieden in het Oosten be noemd. Als zijn permanenten plaatsvervanger heeft de Führer gouwleider en Rijksstad houder dr. Alfred Meyer aangewezen. Het eerst is het civiele bestuur ingesteld in het gebied van de vroegere vrijstaten Litauen en Letland en in deelen van Wit-Roethenië. Deze gebieden vormen ■tezamen I het rijkscommissariaat Oostland. Tot Rijkscommissaris voor Oostland heeft de Führer benoemd: gouwleider en opperpresident Hinricht Lohse. Ook in deelen van' de Oekraine is het civiele bestuur reeds ingesteld. Als Rijks commissaris voor de Oekraïne heeft de Führer gouwleider en opperpresident Koch aangewezen. DE KAUKASUS het land van divers* rassen Men kan de Kaukasus niet beschou wen als Russisch gebied. Deze land streek vormt geen geheel, daar zij be woond wordt door verschillende volken, die zich onderscheiden door ras, taal en godsdienst. Van zee tot zee loopt de „heerweg", die de Noordelijke Mo- hammedaansehe Tsjerkessen schéidt van de Georgiërs in het Zuiden, die den Christelijken godsdienst belijden. Ten Zuiden daarvan bevindtzich de groóte massa der Armeniërs,, ten Zuid-Oosten ligt het gebied van de Turko-Tartaren en de Azerbeidsjanen. Op het schier eiland Aesjeron aan de Kaspische Zee wonen de laatste vuuraanbidders. Uit hun heiligdom, dat door een witten muur is omsloten, verheffen zich uit schpor- steenachtige buizen sedert onheuglijke tij den hooge vlammen, die gevoed worden door naftagassen. Alle volkeren van den Kaukasus: Ge orgiërs, Tsjerkessen, Armeniërs enz., kun nen terugzien op een groot verleden. Aan het hof van Koninngin Tamara ver keerden de groetste wijsgeeren en dich ters; en van Koning Harecleus van Geor gië zeide Frederik de Groote, dat hij zich bij voorkeur met dezen heerschjer zou vergelijken. Het hof v&n Koning Tigran van Armenië behoorde tot de schitterendste van dien tijd. In den loop van de 50 jaar vóór het uitbreken van den wereldoorlog had de Russische- penetratie van den Kaukasus aanmerkelijke vorderingen gemaakt. Tal van zonen uit aanzienlijke Kaukasische families bekleedden hooge posten bij het hof in St.-Petersburg en in het Tsa ristische leger. Van tegenstand van de Kaukasiërs tegen het Russische bewind was geen sprake meer. Toen het bols jewisme echter het hJoofd opstak, open baarde zich een drang naar onafhanke lijkheid, doch tenslotte slaagden de bols jewieken erin, de overhand te behouden. Wel is waar hebbed verschillende Kau kasiërs, o.a. de uit Georgië afkomstige Stalin en het hoofd van de Tsjeka, la ter de beruchte Gepeoe, een leidende t;ol gespeeld in de bolsjewistische re volutie en zich tegen hun eigen bloed gekeerd, doch dit neemt niet weg, dat de volkeren van iden Kaukasus in weer wil van allen op hun uitgeoefenden druk hun nationaliteit en-hun taal hebben weten te bewaren. In de wereldecono mie speelt de Kaukasus een groote rol, door de lange petroleumleiding, die de kostbare Kaukasische petroleum van Ba koe aan dp Kaspische Zee naar Batoem aan de Zwarte Zee voert. DE ZIEKENFONDSREGELING I Wie er WEL en wie er NIET onder vallen Zij, sdie volgens de ziektewet verze- keringspli'chtig zijn, moeten zich 'bij een toegelaten ziekenfonds aanmelden'. Alleen Ifèt feit, dat de patroon 2 pet. van het loon- inhoudt is nog geen garantie, dat men rechten heeft. t)aarvoor moet men zich, via de bekende dubbele kaart, heb ben aangemeld.v Daarmede houdt uiter aard de premiebetaling voor de vrije verzekering op. Wie reeds bij een (toe gelaten) ziekenfonds is aangesloten, heeft van zijn fonds zulk een aanmehómgskaart ontvangen. Wordt een fonds niet toege laten', dan moet men een ander kiezen. Wie valt onder d!e ziektewet? Zij, die niet meer dan f3000 per jaar verdienen en in dienst zijn bij een onderneming. Ambtenaren vallen er dus buitenarbeids- contraotanten vallen ier echter wel onder Huispersoneel valt ook 'buiten de zie kenfondsregeling. Een ongevallen- en 'n ziektewet voor huispersoneel is thans in voorbereiding. Niet alleen de arbeider, doch ook zijn geheele gezin, d.w.z. allen jegens wie hij volgens het burgerlijk wetbóek onder houdsplichtig is, zijn verzekerd, als de 'kostwinner zich heeft aangemeld. Zijn er in een gezin werkende kinderen boven de 16 jaar, 'dan wordt van hun loon ook 2 pet', afgehouden. Deze zijn dan direct verzekerd, de andere leden van het gezin zijn indirect verzekerd, doch met dezelfde rechten als dé direct verzekerden. Werkloozen vallen niet on der de, ziektewet en dus ook niet ondér hét ziekenfondsbesluiit. DE LANDSTAND EEN BEVRIJDiNG De Landstandpersdienst iheldt Jaar en dag heeft de boer, de tuinder en de visscher geklaagd over de ondes kundigheid, waarmede door „anderen" hun aangelegenheden geregeld werden. Reeds langen tijd was er ontstemming onder hm ten aanzien van de regeerings- maatregelen. De boeren deden hun stem wel hooren, maair er werd zelden of nooit aandacht aan geschonken; de z.g. Crisis-instellingen en de instanties dteden wat zij wilden, zonder den boer er in te kennen. Natuurlijk waren op verschillend ge bied maatregelen noodig. .Vanzelfsprekend was een ingrijpen van de overheid noodzakelijk, ten aanzien van de productie en distributie. Maar de wijze waarop zulks geschiedde, was on-Neder- landsch en dat werd ook door de belang hebbende steeds zoo gevoeld. .Zij, die te plattelande geen onbeken den zijn, zullen de laatste jaren met groote ongerustheid de stemming onder dit nijvere ideel onzer 'bevolking hebben opgemerkt. De boer, de tuinder en rd^ visscher voelden zich volkomen geknecht. Van vrijheid was geen isprake meer. Zij voelden zich meer regeerings-ambtenaar dan vrije Nedierlandsche boer, tuinder en visscher. De organisaties, die hun belangen moes ten behartigen, deden zulks steeds vrij wel zonder eenig succes. Dat kon ook moeilijk anders, want het was niet de producent de deskundige bij uitstek die stem in het kapittel had, doch wel een aantal, voor het meerendeel on deskundige ambtenaren, die van bovenaf met autoriteit zeiden, hoe er moest gewerkt worden. Dót dit voor een vrijen, Nederlandschen boeren-, tuinders- en visschersstand op den duur ondragelijk zou zijn, is door eiken ingewijde voorzien. Vandaar, dat de instelling van den Nederlandschen Landstand, waarbij de producent zelf eindelijk mede-zeggingsschap tia.v. de op zijn gebied te nemen maatregelen heeft ontvangen, met warmte begroet is. Verwacht mag dan ook worden, dat de besten dezer zich óeschikbaar zullen stel len om het belang van het Nederlandsche volk in het algemeen en van de bodfem- werkers en visschers in het bijzonder op de beste wijze te dienen. SEBASTOPOL ZWAAR GEBOMBARDEERD V.rd.r. voortgang In hat Donatibekkan DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde gisteren mede: Op, de Krim brengen gevechts vliegtuigen en duikbommenwerpers vernietigende slagen toe aande vestingwerken en haveninstallaties van Sevastopol. Daarbij is een groot vrachtschip tot zinken gebracht, een torpedobootjager en een koopvaar der werden beschadigd. De opératies in het Donetsbek ken zijn na een verbetering in de weersomstandigheden en den toe stand der wegen voortgezet. De vijand werd uit zijn op sommige plaatsen taai verdedigde voldstel- lingen geworpen. Verdere deelen van het industriegebied werden be zet. Verscheidene voor vertrek ge reed staahcle goederentreinen vie len daarbij door verrassend toegrij pen in onze handen. In het hooge Noorden hebben gevechtsvliegtuigen bolsjewistische barakkenkampen ten Westen van de Kandalaksj a-bocht aangevallen. Nachtelijke aanvallen van het luchtwapen waren gericht op Mos kou en Leningrad, benevens op vliegvelden in het gebied van Wo- logda. Duikbooten hebben in het Noor den van iden Atlantischen Oceaan en op de Noordelijke IJszee vier gewapende vijandelijke koopvaar ders, tezamen 21.000 brt. en een konvooieerend schip in den grond geboord. In de vyaleren rondom Engeland hebben gevechtsvlie^tHgen den laatste® nacht vijandelijke con- vooien aangevallen ten Oosten van Lowestoft. Drie vrijgroote koop vaarders zijn door het neerwerpen van bommen zwaar beschadigd.. Andere gevechtsvliegtuigen hebben haveninstallaties aan de Zuidkust en de Zuid-Westkust van Engeland aangevallen. j IN DEN CENTRALEN SECTOR „In den oentrajen sector van het Oost front hebben infanterie-afdeelingen, die op taaien tegenstand stootten, na hard- nekkigen strijd een zeer diepe bunker- stelling der Sowjefs veroverd". Zoo, as een' enkel zinnetje staat het an het weermachtsbericht, eenvoudig en sober als de Duitsche soldaait zelve. Op dezelfde wijze, zonder «enigen op hef te maken, arbeiden de ambulances aan het Oostfront, j In alle stilte verrichten deze mannen ep vrouwen hun menschtievenden arbeid f Maar dat wil niet /eggen, dat wij hen vergeten mogen, zij verdiénen uw hulp en steun. i Nederlanders, uw eigen 'land zendt een ambulance naar het Oostfront, aan deze hulpexpeditie kunt gij in ieder geval uw steun niet ohlhouden. Stort uw 'bijdrage, iets meer dan u kunt missen, op girorekening 8-7-6-0-„0 Nederlandsche ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravénhage. Het DNB meldt uit Washington: President' Roosevelt heeft het Congr^g nieuwe credieten voor het leger gevraagd ten bedrage van 6.687 milliard. Meer dan ide helft van dit bedrag is bestemd voor geschut. Voorts heeft Roosevelt nog 308 millioen dollar gevraagd voor de marine. Van dit bedrag zal 120 mil lioen besteed worden 'voor de bewape- ning van koopvaarders. De „Generalluftzeugmeister" kolonel- f, generaal Udet heeft gisteren bij proef nemingen met een nieuw wapen een zóó ernstig ongeluk gehad, dat hij tijdens zijn vervoer aan zijn verwondingen is overleden, meldt het DNB. De Führer heeft bepaald, dat het stof felijk overschot vap dezen officier, die op zoo tragische wijze bij de vervulling van zijn plicht is gevallen, een staats- begrafenis zal krijgen. i Een cultuurhistorische vondst van den eersten rang is gedaan in de Domkerk van Straenghaes, waar een Zweedsche geleerde ma eindelooze naspofingen de vergulde wapenrusting van koning Gustaaf Adolf heeft gevonden. Deze wapenrusting, die de groote Zweedsche koning bij- toernooien droeg, is in 1630 te Arboga gesmeed. j De raad van de Waalsche gemeente tMaurage (België) heeft onlangs besloten, met het oog op den buitengewoon gun- stigen toestand der kas geen gemeente- belastingen meer te heffen. In deze ge- lukkige oase wordt dus geen gemeen telijke inkomstenbelasting betaald, even min als belasting voor honden, tabak enz. In aanwezigheid van het Framsche staatshoofd, maarschalk Pétain, de Fran- sche regeering, een Duitsche en een Ita- liaansche delegatie, het geheele corps diplomatique en de hoogste vertegen woordigers van de Fransche weermacht heeft Zaterdag te Vichy de staatsbegra fenis plaats gevonden van den veronge lukten minister van Oorlog, generaal Huntziger en diens zes, tegelijk met hem om het leven gekomen medewerkers Naar* uit Gibraltar vernomen wordt, werd het.Britsche slagschip „Malayaf' dooi/- een torpedo getroffen, toen het vliegtuigmoederschip „Ark Royal" reeds zinkende was. Het slagschip werd be schermd door een aantal torpedoboolt- jagers en bewakingsvaartuigen, die voort durend dieptebommen uitwierpen. Dit kon den Duitschen duikbooten echter niet be letten een aanval te ondernemen. Dóior de torpeda zijn de schroeven en een schroefas van do „Malaya" vernield. t (DN.B.) c j i De meeste watervliegtuigen, die zich aan boord van de „Ark Roya 1" bevon den, zijn, naar Stefani meldt, met het schip gezonken. Eenige toestellen, die op het bovendek stonden, konden gered wor den. Alle andere vliegtuigen bevonden zich beneden het dek. Daar het schip onmiddellijk na de torpedeering Btagzij maakte, werkten de kranen niet meer. i Ai IP NA) Wanneer verduisteren? Heden (Woensdag)zon onder 17*41. Morgen (Donderdag) zon op 9.10; zon onder 17.40. Maan onder 18.38; op 10.31 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Nieuwe maan Woensdag 19 Nov. Eerste kwartier Dins dag 25 Nov. VERSCHILLENDE BERICHTEN Door de duisternis misleid Zondagavond is de heer E. M. te Haar lemmermeer door de duisternis mis leid te water geraakt en verdronken. De heer M., die vergezeld was van zijn vrouw, verliet na negen uur de woning van zijn zuster bij wie hij een visité had afgelegd. M. heeft eerst nog ge bruik van zijn zaklantaarn gemaakt, maar later gaf hij aan zijn vrouw te kennen, ook zonder deze lichtbron den weg te kunnen vinden. Hij wilde de batterij spa ren. Reeds enkele minuten na het doo- ven van de lantaarn liep het echtpaar in de Ringvaart. De vrouw werd gered, maar de man verdronk. Echtpaar dood aangetroffen Zondag heeft de politie te Devente-r aan de Nijverheidsstraat het echtpaar de Graaf dood te bed aangetroffen. De 28- jarigè echtelieden waren omgekomen door gasverstikking. Een slang van een nieuw gascomfoor was losgeraakt. Medi- - sche hulp mocht niet meer baten. Noodlottige val Toen de 3&-jarige mej. de Graaf- Jepping te Emm en bezig was met ra men lappen, waarbij zij op het aanrecht Stond, had zij het ongeluk zoodanig te vallen, dat zij op een emmer terecht kwam. Zij werd zoo ernstig aan den buik gewond, dat zij spoedig overleed, Het slachtoffer laat een man en iwee 'kleine kinderen achter, het derde kind werd verwacht. Rijkscommissaris Idr. Seyss-Inquart heeft in het Mauritshuis te den Haag de ten toonstelling „Het Duitsche Boek" officieel geopend. V.lji.r.: dr. Seyss-Inquart, prof. dr. T. Goedewaagen, secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlich ting en Kunsten, Oberregierungsrat dr. Hövel en commissaris-generaal Schmidt, tijdens de rondgang. Polygooji-Z eyl emaker*

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1