ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 12 NOVEMBER 1941 OPGEHOl ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889 lïïll HITLER SPRAK TE MÜNCHEN Met Duitschland tegen het bolsjewisme I ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee t 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen' resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag. Uitgave: N.V. Zierikzeegche'Nieuwabode, Zierikzee, Schnith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze -jjHoofdred.j: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14786 ADVERTENTIES Prlji22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bi) contract apeciale prijzen. Suc cesses op Maandag, Woensdag en Vrijdag 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. 1U RESULTATEN VAN DEN STRIJD IN HET OOSTEN BEZETTING VAN WAPEN- EN VOEDINGSBASES HOOFDDOEL Rijkskanselier Adolf Hitler hoeft ook dit jaar, aan den vooravond van don negen den November in don Löwenbraukellor te München een rede gehouden tot de oude strijdmakkers van de nationaal-so cialistische beweging. In die rede schetste hij de politieke en militaire situatie van het oogenblik, waarbij hij uiteraard in het bijzonder stilstond bij de jongste ontwikkeling door den strijd tegen de Sow jet-Unie en ver der bij de houding van de Vereenigde Staten. Den strijd tegen de bolsjewisten ka rakteriseerde de Führer als een worste ling, die niet alleen voor Duitschland maar voor geheel Europa een strijd is om het zijn of niet zijn. Bij den veld tocht in het Oosten spelen prestige-over- wegingen geen rol: het gaat om (de vernietiging van de vijandelijke strijd krachten en in de tweede plaats om de bezetting van de bewapenings- en voed- selbases van den vijand. 3,6 Millioen bolsjewisten zijn krijgsge vangen gemaakt. Volgens de ervaringen uit den wereldoorlog komen 3,6 millioen gevangenen minstens met hetzelfde aan tal gesneuvelden overeen. Aannemende, dat op één gesneuvelde, idrie tot vier gewonden voorkomen, aldus Hitler, dan volgt hieruit een volstrekt verlies van 8 tot 10 millioen man, afgezien van de lichtgewonden. Geen leger ter wereld kan zich daarvan herstellen. Verder is tot dusverre een gebied van 1,670,000 km2 bezeft, derhalve een .oppervlakte van on geveer vijfmaal de grooite van Engeland. In dit gebied liggen ongeveer 60 tot 75 pet. van alle industrieën en grondstofge- bieden, welke de Sowjet-Unie^ bezit. In het bijzonder beschreef Hitier de situatie Bij Leningrad: de stad is ingesloten, nie mand zal haar meer bevrijden, zij valt in onze handen. Daarnaast wees de Führer er op, dat de weermacht ook in het Westen overal voldoende strijdkrachten heeft om te allen tijde paraat te zijn. De beweringen der vijandelijke propa ganda over de mogelijkheid van onlusten en opstanden in Duitschland en de be- zette gebieden noemde Adolf Hitler ab surd. Alles is denkbaar, slechts één ding niet, nl. dat Duitschland ooit zal capitu- leeren. De strijd kan duren zoolang hij wil, maar het laatste bataljon op dit slagveld zal een Duitsch bataljon zijn. Ten aanzien van Amerika merkte de Führer op: president Roosevelt heeft zijn schepen bevel gegeven te schieten, zoodra zij Duitsche schepen zien. Ik heb den Duitschen schepen bevolen, wanneer zij Amerikaansche zien, er niet op te schieten, maar zich te verweren, zoodra zij geattaqueerd worden. Ten aanzien van de bewapening zeide Hitier: Ik spreek niet van getallen, doch wijs slechts op dit eene: U zult u ver bazen over datgene, waarmede wij op zekeren dag zullen komen. De Führer eindigde: Wij kunnen aan het einde van dit jaar wel zeggen, dat door het front van Duitschland en zijn bondgenooten het grootste gevaar reeds is afgewend. In dezen tijd wordt over het lot van Europa in de eerstvolgende duizend jaren beslist. Bovenstaande kan als de kern van de uitvoerige rede beschouwd worden, van welke rede hierqnder een ruimer uiteenzetting van diverse belangrijke on- derdeelen volgt: Do voorb*r«fding«n van do bolij «wisten De Führer gaf Vervolgens een beeld van den gigantisehpn Sowjet-opmarsch in het Oosten. Met de honderden vliegvel den, die werden aangelegd, de tot in het ongehoorde uitgebreide wapenpro ductie, de concentratie van tenslotte 170 divisies en meer. Hij herinnerde aan de resultaten der bespreking met Molotow te Berlijn, waarbij twijfel was blijven bestaan, dat de Sowjet-Unie toch be sloten was op zijn laatst dezen herfst* op te rukken, mogelijkerwijs dezen zo mer. Hij herinnerde aan den putsch in Servië, die aangesticht was door bolsje wistische agenten en Engelsche emi&sa- rio's en het onmiddellijk daarop volgende pact van bijstand tusschen Rusland en Servië. Destijds was Stalin de overtui ging toegedaan geweest, dat reeds deze veldtocht het Duitsche leger wellicht het geheele -jaar zou bezighouden en dat dan spoedig het moment zou kunnen komen, waarop de Sowjet-unie niet meer met wapens en materieel maar met haar ge- heele menschreservoir te voorschijn zou l kunnen komen. Da plannen van de Sovjet-Unie I Adolf Hitler vervolgde: Thans kan ik voor het eerst uitspieken, hoe wij daar van op de hoogte zijn gekomen. In het jaar 1939'40 werd te Londen een groot aantal zoogenaamde geheime zittingen in het Britsehe Lagerhuis gehouden. In deze geheime" bijeenkomsten heeft de whisky- vriend, mijnheer Churcihill, uiting gegeven aan zijn hoop en overtuiging, dat Rus- land op marsch was naar Engeland en dat hi, van sir Stafford Cripps de vol- 1 strekte bewijzen had gekregen, dat het ten hoogste een tot anderhalf jaar zou duren, alvorens Rusland optrad, dat men dus ten hoogste een tot anderhalf jaar j behoefde vol ,te houden. Wij hebben daar- j uit de consequenties getrokken. Het tweede front In het kamp der tegenstanders zijn er zoogenaamde geniale politici, diie thans verklaren, dat Hitier wed geweten heeft) dat men Duitschland in het Westen'niet zou aanvallen". Tot deze genieën kon hij slechts zeggen: u miskent mijn voorzich tigheid. Ik héb mijn voorbereidingen in het Westen zoodanig getroffen, idat het Engelsche leger ieder oogenblik zou kun nen oprukken als hun dat belieft, hetzij in Noorwegen, hetzij aan onze Duitsche kust, hetzij in Nederland, in België of in Frankrijk. Indien zij inderdaad een offen sief willen ondernemen, dan kunnen wij slechts zeggen: gaat uw gang, u zult vlugger verdwijnen, dan u bent gekomen. Wij hebben, zoo verklaarde de Führer, deze kusten thans in een anderen toe stand gebracht, dan waarin zij een jaar geleden nog verkeerden. Er is gewerkt met nationaal-socialistische grondigheid en er wordt natuurlijk doorgewerkt. Wij hebben ook overal voldoende strijdkrach ten gelaten, om te allen tijde bereid te zijn. Da kamp In hat Oostan Men kan zeggen, dat in bet Oosten wellicht voor de eerste maal geheel Europa strijdt evenals vroeger tegen de Hunnen. Zoo geschiedt dit thans tegen den mongolenstaat, tegen een tweeden Dzjengis Khan. Het doel van dezen strijd was de vernietiging van de vijandelijke strijdkrachten en in de tweede plaats de bezetting van de vijandelijke wapen- en voedselbas.es. Het is niet noodig te verklaren, dat prestige overwegingen in het geheel geen rol spelen. Samenvattend verklaarde de Führer, dat het aantal gevangenen omstreeks 3,6 mil lioen bedraagt. Als het een of andere Engelsche warhoofd zegt, dat idit niet bevestigd is, dan kan opgemerkt worden als een Duitsche militaire instantie iets heeft geteld, dan klopt >dat. Volgens de ervaring uit den wereldoorlog komen 3,6 millioen gevangenen ten minste met het zelfde aantal gesneuvelden overeen. Als i k aanneem, dat in de Sowjet-unie evenals bij ons op een gesneuvelde 3 4 gewonden komen, dan volgt hieruit een volstrekt verlies van 8 a 10 millioen zon der de lichtgewonden, die misschien nog weer kunnen genezen. Daarvan herstelt geen leger ter wereld meer. I Als Stalin nu zegt, dat wij vier en een half millioen menschen verloren heb ben en Rusland slechts 350,000 vermisten, 350,000 dooden en 1 millioen gewonden, dan kan men slechts vragen: waarom zijn de Russen dan iy2 duizend kilometer teruggedraafd als zij geen strijdkrachten hebben verloren? Het is inderdaad al wel kras Joodsch wat deze Kremlin-gewel- denaar hier ten gehoore brengt. Het oorlogstuig, dat wij in "dezen tijd hebben buitgemaakt, is onmetelijk groot. Op het oogenblik meer dan 15,000 vlieg tuigen, meer dan 22,000 tanks, meer dan 27,000 stukken geschut. - D« frontan achter da linlas Achter ons front nu staat nog een tweede front: Het Duitsche vaderland'. En achter dit Duitsche vaderland staat een derde front en dat heet Europa- Als mij den laatsten tijd wel eens wordt gezegd, dat de democratieën zich thans wapenen, welnu, wij blijven ons wape nen. Ik heb de wapening thans slechts naar eenige bijzondere terreinen ver plaatst. Als de heeren al voortdurend met hun getallen aankomen, ik spreek niet van getallen, maar ik spreek dit eene uit: u zult u verbazen over dat gene, waarmee wij op zekeren dag zul len komen. - 'j Men zegt wel eens tegen mij', zoo ver klaarde de Führer, Amerika met zijn 125 millioen menschen is er ook nog. De Führer antwoordt: het Duitsche gebied met het protectoraat en gouvernement omvat eveneens 125 millioen menschen. Het ,gebied dat thans rechtstreeks voor Duitschland werkt, omvat veel meer dan 250 millioen en het gebied, dat indirect voor dezen strijd werkt, omvat thans reeds meer dan 350 millioen. Niemand 'behoeft in twijfel te trekken, dat wij het klaarspelen alle zeilen voor dezen strijd bij te zetten. De Führer verklaarde, dat 't het on geluk der tegenstanders van Duitschland was, dat zij niet begrepen hadden, dat het Duitsche volk van thans niet dat van den wereldoorlog is. Deze tegen standers zeggen, .dat er in de étappe een oproer zal uitbreken. Nu kan er wel een domkop zijn, die als gevolg van de Engelsche radioberichterf plotseling in actie komt maar niet voor lang, want dergelijke lieden kan men wel dé baas worden. Daarover moet men zich geen illusies maken, want thans treedt hun geen burgerlijk Duitschland met glacé handschoenen meer tegemoet, maar een nationaal-socialistische staat, die harde vuisten heeft. Amarifcaanscha drafgemantan afgawezan De Führeir kwam Het vervolg van zijn rede op de pogingen om hem te imtimMeeren. In het bijzonder behandeld© hij de dreigementen uit Amerika. In dit verband herhaalde hij zijn verklaring, die hij reeds een jaar geleden heeft afgelegd. Welk schip ook oorlogsmaterieel brengt, materieel dus om menschen te dooden, het zal getorpedeerd worden. Als nu/ de president van de Ver. Sta ten, die destijds al aansprakelijk is ge weest voor de deelneming van Polen en Frankrijk aan den' oorlog, meent door een- bevel tot schieten Duitschland murw te maken', dan kan de Führer slechts ten antwoord geven: president Roosevelt heeft zijn^schepen bevolen, waar de Duit sche schepen zijn, daarop te schieten. Ik heb den Duitschen schepen bevolen, zoodra zij Amerikaansche schepen zien, daarop niet te schieten, maar zoodra een Duitsch schip wordt aangevallen, zich te verdedigen1. Als dus een Amerikaansch schip op grond van het bevel van zijn president schiet,"dan doet het zulks op eigen risico. D# slaven"der Sovjut» De Führer vestigde vervolgens zijn aandacht op de Sowjetunie en zei, dat de Duitsche soldaten in een land, waar de vruchtbaarheid zoomaar uit de aarde opwelt, in een land, waar met een fractie van het werk, dat bij ons verricht moet worden, een veelvoud aan opbrengst kan worden bereikt, hebben gezien, dat de menschen daar ternauwernood zooveel be zitten, dat zij ook slechts een pan hun eigendom kunnen noemen, dat zij in ellendige hutten wonen, verkommerd onder ongedierte en vuil. In (het Sowjet paradijs bestaat werkelijk ihet miserabels te slavendom, dat deze wereld ooit heeft gezien, millioenen, on derdrukte, verkommerde menschen, half verhongerd. Daarboven staat dan een regime van commissarissen, voor negen tig procent van Joodsche afkomst, dat deze geheele troep.slaven dirigeert. Het zal voor Europa een ware verlossing zijn als niet alleen dit gevaar verdwijnt, maar ook de vruchtbaarheid van deze streken ten goede komt aan heel Europa. Dat is een geweldige taak, die ons is gesteld. Wij hebben een doei'. Dit omvat dit continent, primair ons vaderland, maar daarenboven ook allen, die in een zelfden nood leven als wij. En dan ben ik de overtuiging toegedaan, dat dit continent niet het tweede van de wereld zal' zijn, maar dat het evenals voorheen het eerste zal blijven. En als de heer Wilkie verklaart, dat er slechts twee mogelijkheden zijn, nl. dat Berlijn of Washington de hoofdstad der wereld wordt, dan kan ik slechts zeggen: Ber lijn wÜ in het geheel niet de hoofdstad der wereld zijn en Washington zal het nooit worden. Bij ons hebben zich nu een groot aan tal Europeesche staten gevoegd. Wij kun nen zeggen, dat bijna geheel Zuid-Oost- Europa thans in 'ons kamp staat en dat groote gedeelten van het overige Europa, zij het ook niet als staat, dan toch qua mentaliteit aan onze zijde staat. Aan het eind van dit jaar kunnen wij wel zeggen, dat voor dit. Europeesche front het grootste gevaar reeds is afgewend. Wij behoeven niet te betwijfelen, dat in dezen tijd het lot van Europa voor; de komende 1000 jaar wordt beslist. Tot slot herdacht de Führer de ge sneuvelden, inzonderheid de dooden van den wereldoorlog. Het uur zal komen, zoo verklaarde Hitier, dat wij ons voor de graven der gesneuvelden uit den groo- ten oorlog opstellen ien kunnen zeggen, kameraden, ook gij zijn niet tevergeefs gevallen. Gij hebt toch gezegevierd. HET VERKEERSKNOOPPUNT TICHWIN BEZET V Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Maandag het volgende extra bericht bekend: In het bestek van de tusschen het Ilmen-meer en het Ladoga- meer en over de Wolchow gevoer de operaties hebben infanterie- en tankformaties in den nacht van 8 op 9 November door een verrassen den aanval het belangrijke ver keersknooppunt Tien win ingenomen. Talrijke gevangenen en een groote buit werden hierbij binnengebracht. De staf van het vierde Sowjetleger ontkwam slechts aan gevangenne ming door auto's en belangrijxe militaire documenten achter te la ten. In de gevechten aan dezen frontsector werden sedert 16 Oct. ca. 20.000 gevangenen binnenge bracht en 96 tanks. 179 kanonnen een pantsertrein en talrijk andef oorlogsmaterieel buitgemaakt. On geveer 6000 mijnen werden opge ruimd. Het totale aantal -tijdens den veld tocht in het Oosten binnengebrachte krijgsgevangenen is gestegen tot 3,632 000 man. Wanneer verduisteren? Heden (Woensdag): zon onder 17.52. Morgen (Donderdag) zon op 8.57; zon onder 17.51. Maan op 1.26onder 14.57 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Laatste kwartier Woensdag 12 Nov. Nieuwe maan Woensdag 19 Nov. Eerste kwartier Dins dag 25 Nov. SEBASTOPOL EN KERTSJ DICHTER GENADERD DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de weer- macht maakte gisteren bekend: Op de Krim rukken de Duitsche en de Roemeensche troepen verder op naar Sebastopol en Kertsj. Beide havens zijn met goede resultaten door de luchtmacht gebombardeerd. In de omgeving van Moskou leed de vijand door luchtaanvallen aan zienlijke verliezen aan zware wa pens en rollend materieel. Militaire installaties in de Sowj et-hoofdstad werden met bommen bestookt. In Noord-Karelië hebben Duitsche en Finsche troepen onder moeilijke gevechiS- en .terreinomstandigheden sterke deelen eener vijandelijke di visie vernietigd. Hierbij werden 700 kazematten in den strijd genomen, 1200 gevangenen gemaakt, 4 pant serwagens, 30 kanonnen, ruim 1C0 machinegeweren en granaatwerpers, alsmede talrijk ander oorlogsmate rieel buitgemaakt of vernietigd. De bloedige verliezen van den vijand bedragen een veelvoud van dat der gevangenen. Voor de Britsehe Zuidoostkust maakten gevechtsvliegtuigen over dag bomtreffers op drie vrij groote vrachtschepen. Deze werden zooi zwaar beschadigd, dat met hun ver lies rekening moet worden gehou den. Ten Oosten van Easton wer den hoogovens door bommen van zwaar kaliber getroffen. In Noord-Afrika vielen Duitsche gevechtsvliegtuigen oen Britsch vliegveld ten Oosten van Mersa Matroe met brisant- en brandbom men aan. De vijand is het rijksgebied niet binnengevlogen. den Baagschen Dierentuin vond Zondagmorgen een plechtige herdenking plaatt van de gevallen soldaten van den wereldoorlog, van den tegenujpordigen oorlog ~en de 16 slachtoffers der N8DAP op 9 November 1923 te München, Een overzicht van de saai tijdens de plechtigheid, {Stapf.Mol) I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1