ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DOORBRAAK IN DE LANDENGTE VAN KERTSJ, IN DE KRIM MetiDuitschïand tegen het bolsjewisme MAANDAG 10 NOVEMBER 1941 ZIERIKZEESCHE COURANT DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Zaterdag bekend Bij de aatotervolgingsgevechten op de Krim hebben Duftsche en Roe- meensche troepen aan de Zuidelijke helling van het Jaila-gebergte een bolsjewistische eava'.eLe-divisie ver nietigd, Bij de vernauwing van de landtong van Kertsj is-een 10 km. diepe modern opgebouwde stellin- zone doorstooten. De achtervolging van- den hier verslagen tegenstan der is aan den gang. Het luchtwapen heeft in de wa teren ten Zuiden van Jalta een transportschip van 8000 brt. ver nietigd. Een Roemeensche duikboot heeft op de Zwarte Zee Sowjettransport- sch%pen van in totaal 12.000 brt. tot zinken gebracht. Op den Atlantischen Oceaan heb ben duikbgoten vier vijandelijke koopvaarder® met tezamen 28.000 brt. tot zinken gebracht. Aan de Noord-Oostkust van Enge land heeft het luchtwapen over dag met goed gevolg de doekinstal laties in Blyth aangevallen. Van nacht hebben sterke formaties ge vechtsvliegers in het Oosten en Zuid-Oosten van Engeland verschei dene haveninstallaties vooral in Sunderland gebombardeerd. Volle treffers op werven en ravitaillee- ringsbedrijven '•deden hevige ont ploffingen ontstaan en groote bran den, Ten Oosten van. Aberdeen is een Brilsche torpedojager met bom men tot zinken gebracht. De vijand is vannacht op vele plpatsen Duitsch Rijksgebied binnen gevlogen. Door bommen op woon wijken, o a. ook in de Rijkshoofd stad, leed de burgerbevokling gerin ge verliezen aan dooden en gewon den. De aangerichte schade is van' geen belang. Daartegenover heeft het Brjtsche luchtwapen zware, ver liezen geleden,. 27 van de aanval lende bommenwerpers vielen aan den Duitschen afweer ten offer. HITLER HERDENKT 9 NOVEMBER 1923 l*der Duitich schip hseft h*t recht zich t« verdedigen i De correspondent van de „Deutsche Zeitung in den Niederlanden" meldt, dat Hitier Zaterdagavond een rede heeft ge houden tijdens de.jaarlijksche herdenking van den opmarsch naar de Feldherrnhalle op 9 November 1923. De Führer zette uiteen, welke zware zorgen hem het vorige jaar op hetzelfde oogenblik reeds drukten, toen de wereld nog geloofde, dat tusschen het Duitsche ,Rijk en zijn Oostelijken nabuur alles was geregeld Thans gewaagde hij met trotsch van het gemeenschappelijk front van de EuropeescMe volken tegen de Hunnen van den nieuwen - tijd. Vervolgens rekende hij af met de stra tegen „met den mond" in het Westen tegenover wien hij de prestaties van de Duitsche soldaten stelde. Met bijtenden spot besprak de Führer verder de dwaze hoop van Duitschland's tegenstanders die gelooven dat zij Duitschland's gevechts kracht in Duitschland zelf of in de be zette gebieden kunnen ondermijnen. Hij stelde hier tegenover zijn onbuig zame wil en het feit dat Duitschland is staat is niet alleen de weerkracht van het Duitsche Rijk, maar van geheel Europa te ontwikkelen. Met verachtelijke handbewegingen en met argumenten die men niet zal vergeten rekende Hitier af met de houding van sommige Amerika nen die trachten met bedreigingen en plannen inzake reusachtige bewapeningen, angstdroomen in Duitschland te verwek ken. Koud en nuchter wees de Führer er op,1 dat het bewapeningspotentieel van het Duitsche Rijk sedert het begin van den oorlog verveelvoudigd is. Als opperbevelhebber van de Duitsche weermacht bevestigde hij verder het recht van ieder Duitsch schip om zich te ver dedigen wanneer liet wordt aangevallen Tenslotte verklaarde de Führer dat het trotsche woord „En Gij hebt toch over wonnen" niet alleen voor de dooden van 9 November geldt, maar ook voor alle ge vallenen die in den loop van een kwart eeuw, welke rijk was aan strijd en offers, voo'- Duitschland vielen. MINISTER GÖBBELS OVER DE TAAK VAN DUITSCHLAND «Hut b«tr*ft h«t lavan van alia Eu'OP**acha volkaran» In Das Reich behandelt dr. Göbbels in een uitvoerig artikel de problemen, die aan dezen oorlog ten grondslag lig gen. Verder bespreekt hij de oorzaken en het oorlogsdoel, dat Duitschland ih Europa moet bereiken. Het Leitmotiv van het artikel schuilt in de vraag, die dr. Göbbels als titel heeft genomen: „Wan- nee* en hoe", waarmede de Duitsche minister wil uitdrukken, dat het er niet zoozeer op aankomt, wanneer maar hoe deze oorlog zal eindigen. In zijn inleiding behandelt dr. Göbbela de politieke situaties, zooals deze zich in den zomer van 1939 voordeden. Hij zegt dan o..m.: „Het noodlot neemt ons wel wat hard en onverbiddelijk te pak ken, maar het meent het goed met ons en dwingt ons beslissingen te- nemen. De meest elementaire problemen van ons werelddeel zijn thans aan de orde gesteld en dulden geen ^uitstel meer. Europa' moet thans beslissen of het wil blijven leven of -in een chaos ondergaan. Aan Duitschland, Italië en de met hen ver bonden landen is een gelegenheid die niet zal terugkeeren geboden om de leiding te nemen in dè vorming van de nieuwe orde in Europa, een gelegenheid die wij nog niet hebben gehad. Het betreft dus thans iets meer dan een eenvoudig uit den weg helpen van territoriale oneenig- heden. Tegenover dit oorlogsdoel stelt dr. Göbbels dan de plannen ter vernietiging van het Duitsche volk en Europa van den tegenstander, die steeds bloeddorsti ger wordt naar gelang de militaire si tuatie hem minder uitzicht biedt. Men moet het zich duidelijk voor oogen stellen, vervolgt dr. Göbbels, dat duidelijkheid nooit een bewjjs is van zwakte, doch steeds slechts een aan sporing tot sterkte. Dr. Göbbels trekt dan een vergelijking met de laatste ja ren van den wereldoorlog .en geeft als zijn meening te kennen, dat Duitsch-- land waarschijnlijk het laatste kwartier zijn adem zou hebben teruggevonden en den oorlog zou hebben gewonnen, in dien in 1917 een groote nationale figuur uit het Duitsche volk zou zijn opgestaan. Uit dit bewustzijn en met de weten schap, dat aan het Duitsche volk niet twee maal een politieke figuur als Adolf Hitler zal worden gegeven, moet het de conclusie trekken: wij kunnen, wij zullen overwinnen. DE VERLIEZEN DER SOVJETS badregan bijna 300 divlilës In de Deutsche Zbg i id. Niederlanden kan men een opgave aantreffen van de verliezen welke de Sowjets tot dusverre geleden hebben. De omvang van deze verliezen blijkt duidelijk uit de cijfers: tusschen 22 Juni en 30 September zijn ongeveer 300 divisies met het gros van de manschappen en oorlogstuig ver nietigd, te weten 217 infanteriedivisies, 50 pantserdivisies, 19 cavaleriedivisies, 9 divisies bergtroepen, 2 divisies van iden volks weer. Hier komen bij 3 brigades grondtroepen van de luchtmacht, 2 in fanteriebrigades en 1 pantserbirigade. Begin September waren reeds verliezen van 5 millioen Sowjetmanschappen ge teld en dit cijfer is sedertdien zeer ge stegen. In den slag ten Oosten van Kiew, verloren de Sowjets 53 gesloten eenheden waaronder 47 volledig uitgeruste divisies In den loop van September waren de verliezen eveneens zeer zwaar, in het bijzonder bij de uitvalspogingen in het gebied van Leningrad. Een schatting van IV2 inMlioen aan verliezen aan de diverse? fronten in de maand September komt het blad eerder te laag, dan te hoog voor. Vóór Octobea kan «en •chattingge Gouwleider For ster, die voor een kort verblyf in Nederland vertoeft, bracht ook een bezoek aan Amsterdam. Gouwleider Forster (links) in gesprek met den Beauftragte van den Rijkscommissaris voor Amsterdam, senator dr. Böhmker, (Stapf-Mol) maakt worden van 86 groote eenheden aan verliezen. In den strijd ten Noorden van de Zee van Azow werd het gros) van het 8e en 9e Sowjetleger verniet tigd; bij Brjansk-Wjasma werden 658,000 gevangenen gemaakt. Men kan, aldus de Deutsche Ztg., aannemen, dat de Sow jets sedert het begin van den oorlog 8—9 millioen manschappen verloren heb ben van hun lagers. De grootte van het gevaar dat Europa bedreigde, komt hierin tot uitdrukking. Dit gevaar is door de Duitsche weermacht weggenomen. STERFTE IN NEDERLAND Algomuan itarftacijUr 17 zulgelinganstorft* 32 lagsr In 1939 dan In 1931 In 1830 was de oppervlakte per inwo ner in Nederland 123 are, in 1938 38 are. De afstand van inwoner tot inwoner in 1830 11# m, was in 1938 66 m. Het zijn twee grafieken uit de „Statistiek van den loop der bevolking in Nederland", die ons, bondiger dan lange redevoerin gen, midden in een vréhgstuk plaatsen waaraan tal van andere vast zitten. Tegen 3 are, die in 1830 beschikbaar waren, is het ernu slechts 1, door de grootera bevolkingsdichtheid; (hetgeen wil zeggen, dat ide nationale bodem veel intensiever moet worden bewerkt, dat minder goede grond moet worden verbeterd en idat ook buiten den landbouw, die ons moet voeden werk gezocht moet wordenvoor een groeiende bevolking. Een aanwas als van de bevolking van Nederland, vooral sinds 1870, is in de geschiedenis bijna- zoncler weerga. Die groei is een beeld van gezonde volks kracht. Zij roept echter vraagstukken op, die terdege dienen te worden bestudeerd en welke studie moet leiden tot maat regelen,. welke meestal voorzien konden worden, ai is in het verleden te weinig gebruik gemaakt van de statistiek om doof middel daarvan de toekomst in het heden tè projecteeren. Een uitgave als die van de. „Statistiek van -de Sterfte naar den leeftijd en de oorzaken van den dood 1939" van het Centraal Bureau voor de Statistiek, ver schenen bij de rijksuitigevérij te Den Haag, stelt in het licht, dat ook in genoemd jaar in Nederland de gezondheidstoestand) gunstig was. De sterftecijfers zijn de gun stigste van Europa en, beneden de 60 jaar, de gunstigste, die in Nederliandi ooit zijn voorgekomen, In den ouderdom van 60 jaren en ouder is de sterfte ietsj hooger dan in 1938, vooral door griep en kanker. In het laatste decennium is de sterfte weer belangrijk teruggeloopen. De sterfte zou in 1939 17 pet. grooter zijn geweest als zij op het peil van 1931 was blijven staan. Di't is zeker een opmerkelijk resul taat indien men weet d-at de zuigelingen- sterfte en die aan tuberculose in 1931 in ons land reeds lager was dan vrijwel overal ter wereld. In 1931 stierven er 49, 6 per 1000 zuigelingen beneden den leeftijd van 1 jaar, in 1939 33,7, een| daling ,met 32 pet. of bijna met een derde. De lage zuigelingensterfte heeft eenige decennia lang meegewerkt aan den ster ken groei onzer bevolking. Veel meer dan menigeen beseft, is daaraan de stij ging van den gemiddelden leeftijd toe te schrijven, die opliep van 38 in 1870 tot ongeveer 65 nu. Het voortdurend stijgen van den leef tijd werd niet in hoofdzaak veroorzaakt omdat oude menschen ouder, maar om dat jonge menschen oud werden. HET ZIEKÉNFONDSENBESLUIT De voorlichtingsdienst van het Depar tement van Sociale Zaken deelt mede: Het is gebleken, dat bij de uitvoe ring van het Ziekenfondsenbesluit hier en daar moeilijkheden hebben voorge daan tengevolge van de omstandigheid, dat de verhouding tusschen de algemeene ziekenfondsen (het betreft hier dus 4© verplichte verzekering) en de deelnemers aan de ziekenfondsen, zooals artsen', tandartsen enz., nog niet is geregeld. Deze regeling is binnenkort te verwach ten. In afwachting daarvan kan reeds thans worden medegedeeld, dat degene, die zich Heeft bereid verklaard als deelnemer toe te treden tot een algemeen ziekenfonds, niet de bevoegdheid zal hebben zijn me dewerking als deelnemer aan een ander ter plaatse zijn werkzaamheid uitoefe nend algemeen ziekenfonds te weigeren, m.a.w. dat de bereidverklaring om als deelnemer tot een algemeen ziekenfonds toe te treden in beginsel zal inhouden de bereidverklaring om toe te treden tot elk ander ter plaatse werkzaam al gemeen ziekenfonds. De in "sommige nieuwsbladen versche nen mededeelingen van artsen, dat zij Wanneer verduisteren? Heden (Maandag): zon ouder 17.57. Morgen (Dinsdag) zon op 8.53; zon onder 17.55. Maan op 23.13; onder 14.26 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Laatste kwartier Woensdag 12 Nov. Nieuwe maan Woensdag 19 No Eerste kwartier Dius- *dag 25 Nov. slechts bereid zijn in de toekomst aan één bepaald algemeen ziekenfonds hun medewerking te Vverleenen, zijn dan ook misplaatst. Slechts voor ondernemingsfondsen bij ondernemingen, welke beschikken over een eigen geneeskundigen dienst, zal een uitzondering worden gemaakt. Ten aanzien van algemeene zieken fondsen, bij welke een of meer cate-< gorieën deelnemers in vasten loondienst zijn, zal een overgangsregeling in het leven t worden geroepen. Ook de bij deze ziekenfondsen inge schreven verplicht-verzekerden zullen, na. afloop van den overgangstijd, moeten kunnen kiezen uit alle artsen, tandart sen enz. ter plaatse, die zich hebben beschikbaar gesteld als ziekenfonds deelnemer, opdat het beginsel van da vrije keuze zooveel mogelijk tot zijn recht kome. Te Boekarest is Zaterdag de groiote overwinningsparade gehouden van de troepen, die uit Odessa zijn teruggekeerd. Op uitnoodiging van den Roemeenschen (staatsleider en in opdracht van den Führer was de chef van het opperbevel van de Duitsche weermacht, generaal- veldmaarschalk Keitel, hierbij tegenwoor dig. Naar pas thans uit Bagdad wordt ver nomen, is Maandag jl. een aanslag ge pleegd op den minister-president van Irak, Noeri-es-Said. Deze aanslag is mis lukt. De dader is onbekehd gebleven, men vermoedt evenwel hem te moeten zoeken in kringen van Iraksche nationalisten, die zich niet kunnen vereenigen met den politieken koers van de regeering (ANP) ^WINTERHULP NEDERLAND organiseerde in het Concertgebouw te Amsterdam een groote bijeenkomst ter propageering van het Winterhulp werk. De heer C. Piek, directeur generaal der stichting W.H.N, tfjdens zijn rede. (Pax Holland de Haan) ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag. 1797 - 1889 Uitgave :-N.V. Zierikzeesche]Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze -JHoofdred.j: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14785 ADVERTENTIES! Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc ces j es op Maandag, Woensdag en Vrijdag 70 cents. Inzending tot 's morgens 9

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1