ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 8 NOVEMBER 1941 OPGENör ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889 een sombere beschouwing van stalin lange winteravonden nederland in de wenteling van den tijd wintervoorraad aardappelen coupons voör zTekenfondspremiën verschillende berichten post-telegr a af- telefoon Met Duitschland tegen het bolsjewisme ABONNEMENTi Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 1B cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag. -K, Uitgave: N.V. ZierikzeeacheJNieuwabode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze -JHoofdred.J: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14784 ADVBRTHNTIHS Prijt: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Woensdag en Vrijdag 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. i ]SJ DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Leningrad zwaar bestookt Het opperbevel 'van de Duitsche weermacht maakte gisteren bekend: Op de Krim zetten de Duitsche en Roemeensche traepen de achter volging van den vijand met succes voort, ondanks het onbegaanbare bergterrein en ondanks taaie ge vechten van de achterhoeden. Duik bommenwerpers hebben vijandelijke stellingen in het vestinggebied van Sebastopol bestookt enr verscheide ne batterijen tot zwijgen gebracht. In het Donetsbekken ble ven Duitsche en Italiaansche _for- maties al strijdende oprukken! In den centralen sector van het Oos telijke front zijn divisies infanterie door zwaar versterkte stellingen van den vijand heengebroken; zij maakten talrijke gevangenen en ver overden stukken geschut. Vctor Pe terhof brachten batterijen van het leger een vijandelijke vrachtboot tot zinken. Leningrad werd over dag met bommen van zwaar en het zwaarste kaliber bestookt. In den strijd tegen Groot-Brit- tannië bombardeerde de luchtmacht in den afgeloopen nacht havens aan de Engelsche Oost- en Zuid westkust. Volle treffers op verzor- gingsbedrijven veroorzaakten groote branden. In de wateren van het Kanaal en voor de Nederlandsche kust werden 'tien, voor de Nporsche kust een Britsch vliegtuig omlaag geschoten. In Noord -Af rik a vielen Duit sche (gevechtsvliegtuigen met goede uitwerking Britsche tentenkampen en vestingwerken in Tobroek aan. De vijand ondernam in den nacht van 6 op 7 November met een gering aantal bommenwerpers on doeltreffende ^anvalsp ogingen op eenige plaatsen in Noord-Duiiitsch- lamd. Het DNB meldt uit Helsinki: Ter gelegenheid van de herdenking van de Oetoberrevolutie heeft Stalin tot de stedelijke Sowjet van Moskou een rede gehouden, die door den omroep werd uitgezonden. Stalin zeide onder meer: „Wij staan op den drempel van de beslissing. Ik moet er den nadruk op leggen, dat het gevaar nog grooter is geworden. De Oekraine en Wit-Rusland zijn bezet, Leningrad verkeert in gevaar en ook Moskou wordt bedreigd". Ten aanzien van de verliezen van het Sowjetleger zeide Stalin: „Geen ander land heeft zoo groote beproeving te doorstaan gehad als wdj. Dat beteekent, dat geen ander land de verliezen zou hebben kunnen dragen, die wij hébben geleden". Als oorzaken voor de „reeks ongun stige omstandigheden voor de Sowjet- weermacht" noemde Stalin: 1. Er is geen tweede front in Europa, De Duitschers behoeven hun strijdkrach ten daardoor niet te versnipperen. 2. Het Sowjetleger vecht alleen, ter wijl de Duitschers bondgenoot zijn met de Italianen, Finnen, Roemenen en Hon- garen. 3. Er is gebrek aan pantserwagens en vliegtuigen. „De wapenproductie van de Sowjetunie is niet toereikend". Stalin zeide, dat het de taak van de bolsjewisten is, alle Duitschers, die op Sowjetgebied staan, uit te roeien. Hij sprak tenslotte van de hulpbelofte van Engeland en de Vereenigde Staten, waarmede de Sowjetunie een „groote coalitie" heeft gevoi*md. Lange winteravond staan weer voor de deur. Er worden weer bridge- en kaartavondjes gehouden en de pot zal op de een of andere wijze verdeeld moeten worden. Een goed idéé: Stort de helft op girorekening 8-7-6-0-0 Nederlandsche ambulance, Koninginne gracht 22, 's-Gravenhage. De Inhoud en de medewerkers Dr. Freiherr du Prell, een der mede werkers van het boekwerk „Die Nieder- lande in Unjbruch der Zeiten", heeft na den Rijkscommissaris, im. het Kurhaus te Scheveninigem het woord gevoerd, bdj idie overdracht van iddit werk. Hij merkte op, dat over Nedierlanld wier- ken zijn geschreven, die dit land van alle zijden hebben belicht, doch dat over de ontwikkeling van Nederland in de laatste tien jaren en de verhouding se dert dien tijd tot Duitschland weinig te boek is gesteld, terwijl juist deze pe riode van ontwikkeling van groote be- teekenis mag worden geacht. In dit boek is vooral het volksche karakter tot uitdrukking gebracht, door dat veel aandacht is geschonken aan de groote cultuurproblemen, waarover be kwame medewerkers, als prof. dr. H. Krekel, de heer H. C. van Maasdijk en andere Nederlanders hun inzicht in dit boek hebben weergegeven. Dhr. Janke heeft over de ontwikkeling van Neder land. sedert Mei 1940 onder den titel: „Regungen des neuen Gèistes" een be langrijke samenvatting in dit boek ge schreven. Over het bestuurswezen in het bezette Nederlandsche gebied1 hebben dr. Ra'bl en mr. Backer hun inzichteri neergelegd, over de openbare veiligheid en de po litie schreef Gruppenführer dr. Rauteri, over de cultureele ontwikkeling o.a. prof. Snijder, over de bouwkunst dr. G. C. Labouchère, over de schilderkunst dr. D. Hannema, directeur van het Boymans- museum te Rotterdam, over de militaire gebeurtenissen van 10 tot 15 Mei 1940 generaal-majoor Schwabedissen en ma joor Th. van Zeska, over de technische en kolonisatorische prestaties van Ne derland resp. dr. J. J. Schrieke, secre taris-generaal van het departement van justitie. Een volgend deel van het boek is gewijd aan de Nederlandsche staatshuis houding,- waarover minister dr. Fiseh- böck en vele anderen hun inzichten heb ben gegeven. Belangrijke bronnén van welvaart in Nederland, zooals'landbouw en industrie, de problemen van Rotter dam en Amsterdam, de werkloosheid en de wederopbouw vormen een volgend hoofdstuk in het boek, dat sluit met een overzicht vpn het Nederl. landschap en van land en volk in eenige hoofd-, groepeeringen. Het boek is met 114 foto's en schei matische teekeningen geïllustreerd. Voor ons allen, medewerkers aan dit boek, is de verschijning ervan een reden tot groote verheugenis, aldus - dr. du Prell, die eindigde met een woord van bijzonderen dank aan den Rijkscommis saris voor diens opdracht. Voor «en tijdvak van negen waken De secretaris-generaal van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend met betrekking tot de distributie van aardappelen: Het ligt ih de bedoeling, degenen die hiervan gebruik willen maken, in de ge legenheid te stellen gedurende de maan den November en December een winter voorraad aardappelen in te slaan. Hier toe dient men de niet van elkaar los gescheurde bonnummers „05" tot en met „14" van de met „V" gemerkte aardap- pelkaarten bij de plaatselijke distributie- diensten af te laten stempelen. Daarna moeten deze bonnen bij den aardappel handelaar worden ingeleverd', die hier op per bloc van tien nummers 171/21 kilo zal afleveren. Deze wintervoorraad is berekend voor een tijdvak van negen weken, waarin ten behoeve van degenen, die geen win tervoorraad opslaan op de normale wijze wekelijks een bon van de nummers „05" tot en met „14" zal worden aange wezen, welke recht zal. geven op een half rantsoen per bon. Hieruit vloeit dus voort, dat een der nummers „05" tot en met „14" zal komen te verval-i len. Zij, die een wintervoorraad inslaan krijgen derhalve gedurende deze periode van negen weken iets meer, dan de genen, die op de normale wijze weke lijks aardappelen betrekken, daar bij het inslaan van den wintervoorraad reke ning is gehouden met een uitschot van tien procent. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de bonnen „01" tot en met „04T niet vernietigd mogen worden, daar en kels daarvan op de normale wij ze zul len worden aangewezen voor het koopen van aardappelen. Néd. vrijwilligers kunnen toe treden tot de Duitsche Weermacht De bevelhebber der weermacht in Ne derland deelt mede: De Führer en opper ste bevelhebber der weermacht heeft bij speciale beschikking toegestaan, dat vrij willigers van verwante Noordsche volken bij de Duitsche weermacht worden inge deeld, Daardoor bestaat thans pok voor Nederlanders de mogelijkheid, toit :de •Duitsche weermacht toe te treden. Bij alle Duitsche Ortskommandanturen in Neder land zijn bureau's voor de aanmelding van vrijwilligers ingesteld. Deze bureau's zijn te herkennen aan een schild met het opschrift: „Annahmestelle für Freiwil- lige in den Niederlanden zum Eintritt in die deutsche Wehrmaeht". Bij zijn aanmelding vult de vrijwil liger een vragenlijst in, waarop onder meer gevraagd wordt, of de vrijwilliger reeds soldaat geweest is, welken dienst- rang hij het laatst bekleedde en of hij de Duitsche taal beheerscht. Bovendien kan hij op de vragenlijst uiting geven aan den wensch, bij een bepaald onderdeel der weermacht of bij' een bepaald wapen te worden ingedeeld. Een lOmdérzoek door militaire artsen beslist, of- de vrijwilliger lichamelijk voor den militairen dientst geschikt is. Men wordt eerst vopr den dienst opgeroepen, nadat een beslissing is genomen over aanneming pf afwijzing van de aanvrage tot vrijwillige dienst neming. Couponboekjes voor werkgevers beschikbaar De' Staatscourant van (gisteren bevat een beschikking van den secretaris-gene raal van sociale zaken, waarbij nadere regelen worden aangegeven voor het verkrijgbaar stellen van de couponboekjes voor de ziekenfondspremie, idiie de werk gevers zich moeten aanschaffen om bdj iedere loonbetalinig, te beginnen met Zaterdag 22 November as., aan de werk nemers de coupons te kunnen uitreiken, die, in verband met de 'ingehouden pre mie, aan hen zijn verschuldigd1. Bij elk uitvoeringsorgaan van de wette lijke ziekteverzekering (de raden van ar beid en de bedrijfsvereemigimgen) worden voor de werkgevers, wier onderneming haar zetel heeft binnen het gebied van het uitvoeringsorgaan, of die daarvan lid zijn tegen betaling verkrijgbaar gestéld boekjes inhoudende Idagcouppns, week- coupons of maandcoupons. Men zal hierbij kunnen kiezen tusschen boekjes, inhoudende duizend dag- of dui zend weekcoupons, waarvoor resp. hon- fderd en vijf honderd gulden zal zijn verschuldigd, terwijl ook boekjes met honderd en twee honderd maandcoupons verkrijgbaar worden gesteld tegen den prijs van onderscheidenlijk f250 en f500. Bovendien zullen bij de. postkantoren couponboekjes van kleineren omvang in omloop worden gebracht, namelijk met honderd idagcoupons voor tien gulden, twintig dagcoupons voor twee gulden, honderd weekcoupons voor vijftig gul den, twintig weekcoupons voor tien gulden en tien maandcoupons voor vijf en twintig gulden. ONDERWIJS De rijzonde M.U.L.O.-»troom Volgens de jongste opgaven o.m. voor komende in het Novembernummer 14 der m.u.l.o.-school, is het aantal leerjlingen, dat scholen voor uitgebreid lager on derwijs bezoekt, nog steeds toenemende. Het hoofdbestuur der m.u.l.o.-vereeniging schrijft deze benoeming toe aan meer drang tot ontwikkeling en het stimulee- rende van het m.u.l.o.idiploma. De laat ste jaren is zeker ook het ontbreken van geschikte arbeidsgelegenheid in be- roep' of bedrijf wel mede oorzaak, dat vele jongelui na de lagere school nog maar een paar jaar m.u.l.o. volgen. Was het aantal m.u.l.o.-leerlingen in Nederland in 1922 nog maar 26.837, 5 jaar later, in 1927, bedroeg het reeds bijna het dubbele: 51.502 en in 1932 al 75.240. Nadien is de toeneming steeds blijven aanhouden, zoodat het totale aantal in 1937 was 96.698 en in 1940 de laatste opgaaf meer dan honderd duizend, nj, 10Q4681 Anti-Bolsjewistische tentoonstelling geopend Gistermiddag is te 's-Gxavenhage in het tentoonstellings- ien voordracht zaaltje van dé Uitgeverij De Schouw, Heerengracht 56, een anti-bolsjewistische expositie geopend, sis eerste van een serie actueele tentoonstellingen. Mede werking werd verleend door de afdeeling algemeene propaganda van het departe ment van vol'ksvoorlch'ting en kunsten. De communistische propaganda, welke vóór 10 Mei 1940 in ons land is gen voerd, is door velen niet onderkend en deze tentoonstelling heeft ten doel, den bezoeker een indruk te geven van die actie. Daartoe heeft men een groote hoe veelheid materiaal, bestaande uit boek werken, foto's en affiches, verzameld en op een overzichtelijke wijze uitgesteld. Da opbrengst in September De opbrengst vam het staatsbedrijf der PTT bedroeg in September f 9,323,464, dat is f 1,258,040 meer dam in het overeen* komstige tijdvak in 1940. Bij de vaststel ling vam het bedrag over Sept. 1940 zijm daarbij de- opbrengsten uit idem plaatse- lijken telefoondienst te Rotterdam, Am sterdam ien 's-Gravenhage gerekend'. Voorts zijm voor 1940 t.a.v. de ontvang sten uit de radiodiistributiie de bruto ont vangsten van de destijds zelfstandige ra dio-exploitanten opgenomen n.l. pl.m. f2 per maand per aansluiting. RECHTZAKEN Economisch* Rechter te Middelburg G. J. de Wilde, 49 jaar, landbouwer, te Simt Maa rten sdij k, wegens het feit, dat hij op 16 Juli' 1941|, als teler, van crisdsprodueten, en wel 'erwten, déze heeft verhandeld en daarbij niet die zorg heeft aangewend, welke redelijkerwijs van hem verlangd kon worden, hebbende hij toch ailstoen nagelaten 1700 kg groenge- plukte erwten, welke aan hem toebe hoorden, tijdig ter voorkoming van be derf uit de opslagplaats dér veiling te Sint Annaland weg te halen en de erw ten door deze te drogen, alsnog voor memscheid jke consumptie te redden, met het gevolg dat die partij erwten aldaar is bedorven en nog slechts voor vee voeder bruikbaar was. (Overtr. Voedsel- voorzieningsbesluit) Eischvrijspraak. Uitspraakvrijspraak. J. C. Dorst, 35 jaar, molenaar te Tho len; wegens het feit dat hij in April- 1941 ie Tholen 3700 kg graan (mais en tarwe) heeft verwerkt door dat in zijn molen te vermalen. (Overtr. Voedselvoor- Wanneer verduisteren? Heden (Zaterdag)zon onder 17.58. Morgen (Zondag) zon op 8.49; zon onder 17.57. zon op 8.51 zon onder 17.56. Maan op 22.18; onder 13.12 Maan op 23.12; onder 13.51. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Laatste kwartier Woensdag 12 Nov. Nieuwe maan Woensdag 19 No 7. Eerste kwartier Dins dag 25 Nov. dat hij op 23 April 1941 te Nieuwerkerk heeft afgeleverd 150 kg bruine boonen en 150 kg groene erwten, zulks zonder dat daarvoor de vereischte bonnen wer den ingeleverd. (Overtr. Peulvruehtendis- tributiebesehikking) Eisch: f50 of 10 dagen hechtenis. Uitspraak: f50 of 20 dagën hechtenis. J. W. de Vrieze, 39 jaar, tuinder te Haamstede, wegens het feit, dat hij op 21 April 1941 te Haamstede, ais ver bruiker van Vastebramdstoffen, aan de Bramdstoffenicommiséie te Zierikzee, op een hem daartoe verstrekt formulier, be stemd om opgave te do§n van zijn voor raad vaste brandstoffen op 'dien datum, Heeft medegedeeld als toen 30 eenheden in voorraad te hebben, terwijl hij toen in voorraad had 50 eenheden vastebrand stoffen. (Overtreding Brandstofefnbesch.) Eisch: f15 of 10 dagen hechtenis. Uitspraakf 20 of 10 dagen hechtenis. Eisch: f 200 of 50 dagen hechtenis. Uitspraak: f150 of 30 dagen hechtenis. W. van Dijke, 53 jaar, meelhandelaar te Ni euwer kiexk wegens het feit, Burgerlijke Sleed vee Zlerlkxee Geboren: 7. Marinus Jan, z. v. J. L. v* d Houten en P. H. v. d. Velde. Gehuwd: 4. T. J. Schell, 27 j., j.im en J. van den Hoek 25 j. j.d. Overleden: 2. Gerrit Aleman, 65 j., echtgenoot van A. M. Bartels; 3. Adriaan Jacobus Paanen, 87 j., echtgenoot van M. C. Welschot; 4. Dirk Fierens, 43 j., echtgenoot van C. den Engelsman; 5. Adriana Ingenata Petronella Hoek, 46 j., ongeil.; 6. Marinus van Langeraad, 69 j., 1 echtg. van C. M. van der Cingel. In Mu$is Sacrum te Arnhem ie Dinsdagavond een groote bfjeenkomst gehouden van het Arbeitebereich der N.S.D.A.P. in den Niederlanden, waarin gouwleider Forster en Rijkscommissaris dr. Seyss-Inquart het woord hebben gevoerd. Een overzicht tfjdens de rede van gouwleider Foreter, (Stapf-MoVj

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1