NIEUWSBODE NOVEMBER 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT Met Duitschland tegen het bolsjewisme ABONNEMENT Prijjj: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schnith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14783 ADVBRTBNTIBS Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc cesses óp Maandag, Woensdag en Vrijdag 70 cents, Inzending tot 's morgens 9,30 uur. rjj! jij BIJEENKOMST VAN DE N.S.D.A.P. TE ARNHEM Redevoeringen van gouwleider Forster en dan Rijkscommissaris, rijksminister Seyn-ln quart In de Concertzaal van Musis Sacrum te Arnhem heeft een groote bijeenkomst plaats gehad van het Arbeitsbereich der NSDAP in Nederland, waarin gouwlei der Forster, Rijksstadhouder van Dant- zig en de rijkscommissaris, dr. SeySs- Inquart, het woord hebben gevoerd. Gouwleider Forster bracht eerst den rijkscommissaris hartelijk dank voor het feit, dat hij hem had uitgenoodigd dit schoone land te leeren kennen. Dantzig ligt weliswaar 1000 k.m. hier vandaan, maar Holland en Dantzig hebben in het verleden zeer nauwe betrekkingen met elkander onderhouden. In den loop der jaren zijn vele duizenden Nederlanders naar het Oosten geëmigreerd en in Dantzig wijst nog veel op de innige verbinding tussehen Holland en Dantzig, Vele jaren lang heeft er een druk han delsverkeer tussehen de Nederlandsche havens en Dantzig bestaan. De laatste twee eeuwen is dit echter anders geweest. De nieuwe wereld kwam op, het Oosten kwam op den achter grond. In het bijzonder sinds 1917, toen het communisme in Rusland naar de macht greep, is er een muur tussehen Oost en West opgetrokken. Geestelijk, zoowel als economisch en cultureel. Dank zij het nationaal-socialistische Duitschland zullen de verbindingen tussehen Oost en West nu weer tot stand worden ge bracht. Met den oorlog tegen de Sov- jètunie werd de poort in den muur tus sehen Oost en West opengebroken. Voor ons ligt nu het wijde land. Er openen zich voor ons allen onbekende pers pectieven voor de toekomst. Wij zien een bloeitijd voor ons, die al het vorige in de schaduw zal stellen. Voor alles moet men echter den sjtrijd, dien het groote Duitsche rijk tegen de Sovjet unie voert, als een geestelijken strijd zien. Wij weten allen, dat Moskou reeds sedert tientallen jaren het centrum der wereldrevolutie was. Het bolsjewisme als uiting van het wereldjodendom had zich ten doel gesteld, het vaandel der revolutie op de geheele aarde te plan ten en een geest van vernietiging op te leggen. Het nationaal-socialisnw heeft als eerste beweging dit opkomende ge vaar onderkend en het heeft de taak op zich genomen, dpze wereldpest van het bolsjewisme uit Xe roeien. Spr. stond vervolgens 'langdurig stil bij het jodenvraagstuk. De jood is en blijft voor ons een vreemde, hoe lang hij hier ook moge wonen. Voor ons, aldus spr., behoort de jood niet alleen tot een andere religie, maar ook tot een ander ras. Hij is in deze landen niet gekomen om een ambacht uit te oefenen, maar om zich te verrijken ten koste van anderen. Het nationaal-socia- lisme heeft de taak op zich genomen^ het jodenvraagstuk op te lossen, want als het ons niet gelukt het jodendom ter zijde te stellen, dan verzinkt Europa in een poel van bolsjewisme. In Duitschland is thans de jodenkwes tie opgelost en zoo zal zij ook in ge heel Europa worden opgelost. Met den strijd tegen Rusland valt dan het laat ste bolwerk van het jodendom in Euro pa. Het is nu nog maar een kwestije van tijd, of de hakenkruisvlag waait van het Kremlin. Dat moment zal een j der grootste historische oogenblikken van de geheele geschiedenis der mensch- heid zijn. Dan zal voor Europa een ge- j heel nieuwe tijd aanbreken. Niet dat j de laatste strijd gestreden zal zijn. Die j strijd zal eerst ten volle geëindigd zijn, j als Engeland ter neder ligt. Wanneer Rusland overwonnen zal zijn, dan zal de volle kracht op. Engeland worden geconcentreerd. Twijfel kan er niet meer over bestaan: Duitschland zal ditmaal de overwinning behalen. Een nieuw Europa zal ontstaan. Rede van dan Rijkscommissaris Hierna heeft de rijkscommissaris een korte rede uitgesproken. Spr. bracht .gouwleider Forster dank voor zijn rede, die de toehoorders in. het midden van het huidige wereldgebeuren plaatste. Wij staan hier aan den Westrand van het i continent, aldüs' de rijkscommissaris. Het volk in dit land heeft sedert eeuwen het gezicht naar het Westen gekeerd. In dit verhand herhaalde de rijkscom missaris de woorden van den leider der NSB, ir. Mussert, dat het aangezicht van het Nederlandsche volk weer naar het Oosten gewend moet worden. Het is detaak der Nederlandsche- nationaal- socialisten1 in die richting werkzaam te zijn. Het Europeesche besef moet bij het Nederlandsche volk steeds, levendiger worden, Spr. wees vervolgens op de gemeenschappelijke banden van bloed, die alle Germaansche volkeren verbinden. In den strijd voor een Nordisehe en Ger maansche statengemeenschap gaan de Nederlandsche nationaal-socialisten het Nederlandsche volk voor. Op de. basis van het bloed moet het gemeenschap pelijke ideaal' gestalte gegeven worden. De erkenning, van dit ideaal, zal. ons behoeden voor het fout van -het inter nationalisme, dat ons verdeelt en ver zwakt en zal ons anderzijds bescher- mep voor imperialisme of separatisme. Zich tot de Nederlandsche nationaal- socialisten wendend, zeide spreker: een onvoorwaardelijke, levendige kameraad schap, gegrond op het gemeenschappelijk bloed, verbindt ons. yVij zullen elkan der helpen en wij zullen onze ervarin gen uitwisselen. Wanneer wij ons be wust zijn van ons Eurorpeërschap, dan begrijpen wij ook de groote beteekanis van denstrijd, welke in het Oosten wordt gestreden. Spr. wilde eerlijk zeg gen: wij zullen wellicht nog moeilijke tijden door moeten maken. Wellicht zul len wij ons nog verder moeten beper ken. Maar wij zullen het gemeenschap pelijk doen en daarna zal een periode van nieuwen opbloei kunnen aanbreken, wanneer Europa alles tot ontwikkeling brengt wat het bezit. Dan zijn wij zoo rijk, dat de andere werelddeelen ons zullen benijden. Spr. besloot zijn rede met een driewerf sieg heil op den Führer, waarna de bijeenkomst met het zingen van het Deutschlandlied en het Horst Wessellied werd besloten. Sebastopol binnen het bereik dèr" Duitsche artillerie HET NIEUWE EUROPA Economisch* vooruitzichten In het Italiaansche tijdschrift „Echie Cornmenti" heeft de Duitsche rijksminis ter van economische zaken, Funk, een ar tikel geschreven over de economische vooruitzichten van het nieuwe Europa. Op het Europeesche Continent, zoo schrijft hij, is thans een groote gesloten economische ruimte in wording, die dank zij de uitgestrekte verziorgingsmogfelijk- heden op het gebied der .voedselvoor ziening autarkisch is en volgens dezelfde economische beginselen wordt georgani seerd Om een nieuwe economische .orde ning van Europa tot stahd te brengen is het evenwel noodzakelijk/dat de kunst matige economische grenzen wegvallen en dat stap voor stap een overeenstemming wordt bereikt der productie-, prijs- en levensvoorwaarden. Elke nationale eco nomie, alsook de groote economische ruimte in 1iaar geheel, moet eerst haar innerlijk evenwicht vinden. De door het Duitsche Rijk vertegenwoordigde organi satie der Europeesche economie ver werpt de extreme autarkie, die tot een verarming zou leiden. Evenzeer is de uiterste internationale indeeling van den arbeid verwerpelijk, daar rij op onvol doende wijze rekening houdt met de po litieke en economische belangen der vol keren. De Europeesche economische ruim te biedt dank zij haar machtig produc tie-apparaat en haar groote verbruiks- capaciteit den anderen economischen stel sels der wereld uitwisselingsmogelijkhe den zooals die tot dusver nog niet heb ben bestaan. Het thans in Europa gebrui kelijke „clearing-stelsel" sluif noch thans noch in de toekomst de samenwerking met andere economische stelsels uit. Duitschland heeft, ook geen bezwaren te gen het goud als handelswaarde. Het zal ook na den vTede voldoende goud voor internationale betalingen bezitten. VOLKSSTEMMING IN RUMENIË Het DNB meldt uit Boekarest: Het Roemeensche volk wordt opge roepen voor een volksstemming op 9 November, waarbij het zich zal uitspre ken voor „goedkeuring of afkeuring van de bevrijdende staatsleiding van maar schalk Antonescu sedert 6 "Sept. 1940". Het zal tevens gelegenheid hebben, zijn vertrouwen in de staatshervorming en de verdediging van de volksche rech ten door den maarschalk, uit te spre- DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel vain de Duiitsche. weermacht maakte gisteren bekend Op ide Kriim is de achtervolging van den verslagen vijand aan het geheele front met succes voortge zet. In1 het Jailagebergte hebbem Duitsche en Roemeensche troepen afgesneden strijdkrachten van den vijand teruggeslagen en\ trokken tussehen Jaita en Feodosia over eeu breed front naar de kust van de Zwarte Zee op. Ook in het gebergte 'ten Oosten van Safoastopol werd vijandelijke .tegenstand gebro ken. De luchtmacht ondersteunde de operaties en bracht den ibolsjewis- 1 ten dn de wateren van de Krim, alsmede voor de Noord-Oostkust van de Zwarte Zee nieuwe,, zware' ischeepsverliezen toe. Zij bracht drie troepentransportschepen met een gezamenlijken inhoud van 13,000 ton tot zinken en 'beschadigde vier andere groote koopvaardijschepen met bommen. Voor Leningrad werden uit- valspogingen van den' vijand afge slagen. Zware en zeer zware batte rijen van het leger hebben voor den oorlog belangrijke doelen in Leningrad <en 'tvijandelijke scheeps verkeer in de Finsche golf bestookt. Twee oorlogsschepen en een vracht^ boot werden zwaar, getroffen. Bij; een nechtelijken aanval van de luchtmacht op de industriestad Gorki werden nieuwe, zware ver woestingen in bewapeningsfabrie- ken 'en ravitaUeeringsbedrdjven aan gericht. Andere formaties gevechts vliegers bestookten in den afgeloo- jpern nacht Moskou en Leningrad met brand- en brisantbommen. Aan de Zuidwest-kust van Enge land heeft de luchtmacht in dien (nacht van 5 op 6 Nov. scheeps- werfinistallaties van de haven Fal mouth gebombardeerd. De vijand heeft in den afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten boven het 'Duitsche kustgebied ge vlogen. De aanvalspoging leverde geen succes op. Zeven Britsche bommenwerpers werden neerge schoten. In de periode van 29. October - tot 4 November verloor de Brit sche luchtmacht 37 vliegtuigen. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië zeven eigen vliegtuigen verloren. ken. Waar deze stemming niet op 9 November kangeschieden, zal zij plaats vinden op een der volgende dagen, tot en met den 12en November. Joden zijn zijn van de stemming uitgesloten. De stemming geldt ook voor het van het bolsjewisme _bevrijde gebied van Bessa- rabië en de Noordelijke Boekowina. NEDERLAND IN DE WENTELING VAN DEN TIJD E*n belangrijk boekwerk In grooten stijl heeft In het Kurfiaus te Scheveningen de aanbieding plaats ge had van het boekwerk: Die Niederlande im Umbruch der Zeiten, met ondertitel: Alte und neue Beziehungen zum Reich, dat Reichambtleiter dr. Max Freiherr du Prei met medewerking van Pressedezer- nent Willy Janke in opdracht van den Rijkscommissaris, rijksminister dr. Seyss- Inquart die daarin een voorwoord' heeft geschreven heeft doen verschij nen. De Rijkscommissaris heeft door zijn aanwezigheid en door het houden van een toespraak tot de vele genoodigden luister bijgezet aan deze samenkomst. Het verheugt ons, aldus de Rijkscom missaris, dat wij erin geslaagd zijn een vrij groeten kring van menschen voor dilt werk te Winnen. Wij hebben thans een boek voor ons met een inhoud, waar over ik geen oordeel wil vellen, daar ik een te groot aandeel heb gehad aan de totstandkoming daarvan. Ik hoop Slechts, dat hot werkelijk een goed over zicht geeft vftn de huidige situatie van Nederland en daarbij, berekend ia op den IIn de Rivièrahal van de Diergaarde Blijdorp te Rotterdam heeft de plaatsvervangend leider der N.S.B., G. van Geelkerken, den nieuwen burgemeester van Rotterdam^ Ir. F. E. MQlIer, geïnstalleerd als districtsleider der N.S.B. en gemachtigde van den leider. D« nieuwe districtsleider, burgemeester ir. F. E. Muller, tijdens zijn .V*toespraak (Polygoon-Hof) i tegenwoordiigen toestand, vooral daarhet een samenvatting geeft van datgene, wat degeschiedenis aan diit gebied en 'dit volk heeft gebracht en wat heeft geleid tot de huidige situatie. Ik wil over dit boek verder niet spre ken. Ik draag het aangenaam bewustzijn met mij mede, dat wij hier een gemeen schappelijk werk hebben dat in kame raadschap -tot stand gekomen is en ik spreek de hoop uit, dat wij hier iets) hebben gemaakt, dat aan een breeden kring van lezers eenig inzicht zal geven omtrent den toestand in Nederland, de waarden', in dit land en volk gelegen, en de toekomst, die het beschoren is, een goede toekomst volgens den wensch van ons, Duitschers. 1V, mill. Winterhulpspeldjes vpn aardewerk voor d* collect* op 14 en 15 November De Stichting Winterhulp Nederland komt vo,or de collecte op Vrijdag 14 en Zaterdag 15 November met iets zeer aardigs voor den dag: speldjes van ge bakken aarde. Het zijn terracotta tegeltjes van cirkel vormig model mat een middellijn van 30 en een dikte van 5 milimeter, die eem keuze uit 14 afbeeldingen zullen bieden. Voor elk dezer is v een karakteristiek! beeld gekozen uit de provinciën en de drie voornaamste steden van ons land voor Amsterdam de Westertoren, voor Rotterdam de St. Laurenstoren en vpor Den Haag de Ridderzaal, terwijl die der, provinciën als volgt zijn: de Domtoren te Utrecht, de Martinitoren te Groningen, het Stadhuis te Haarlem, de Sassenpoort te Zwolle, het Valkhof 'te Nijmegen, de Oude-Maasbrug te Maastricht, het Stad huis te Gouda, de Gevangenpoort te Bergen op Zoom, het Raadhuis te Veere, een kijkje op Qrouw van het Pikmeer af en het Hunnebed te Rolde, alles in licht relief. In de verwachting, dat de belangstel ling voor deze speldjes minstens zoo groot zaP-zijn als die voor de sprooK- jes van het vorige jaar, heeft de- Stich ting Winterhulp opdracht verleend tot vervaardiging van. anderhalf millioen stuks. Eind van 1940 werd deze opdracht gegeven aan de N.V. Brouwer's Aarde werk te Leiderdorp, die vier maanden tijd kreeg om ze op te leveren ter .ver zending naar de Winterhulp-bureaux in de 1200 gemeenten des lands. DISTRIBUTIE VAN BRANDSTOFFEN Ipschrijvii'ig bij vast* leverancier verplicht geiteld De secretaris-generaal van handel, nij verheid en scheepvaart maakt het vol gende bekend inzake de distributie van vakte brandstoffen. Teneinde het onmogelijk te maken om op onwettig verkregen brandstoffenbon- nen brandstof te betrekken, wordt met ingang van 10 November 1941 voor de distributie van vaste brandstoffen het stelsel van „klantenbinding" ingevoerd, Wanneer verduisteren? Heden (Vrjjdag): zon onder 18.00. Morgen (Zaterdag) zon op 8.47zon onder 17.59. Maan op 21.19; onder 12.28 Tussehen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Laatste kwartier Woensdag 12 Nov. Nieuwe maan Woensdag 19 Nov. Eerste kwartier Dins dag 25 Nov. krachtens hetwelk alle verbruikers, die toewijzingen of bonkaarten of bonnen vap den distributiedienst hebben ontvan gen, met uitzondering van verbruikeits van generatorbrandstof voor auto's, ver plicht zijn zich bij hun vasten leverancier te laten inschrijven en voortaan uitslui tend van dezen vaste brandstoffen te betrekken. Van 10 dezer af is het leveranciers verboden brandstoffen af te leveren op distributiebonnen en toewijzingen aan verbruikers, die niet bij hen ingeschreven zijn, dat wil dus zeggen, waarvan de in schrijving niet, hetzij door aanteekening van het code- of registratienummer op de distributiestamkaart of de identiteits kaart vaste brandstoffen, hetzij door een inschrijvingskaart is vastgelegd. Met ingang van 10 November mag iedere leverancier aan de bij hem inge schreven verbruikers slechts zooveel brandstoffen afleveren als waarop deze krachtens de ?an hen door den distri butiedienst uitgereikte bonnen recht heb- KERKNIEUWS Geref. Gem. zfERIKZEE. Dinsdagavond ,om half zeven (W.T.) Ds. v. d. Berg van Krab- bqndijke. v, Zondagsrtsendianst Zierikzee Zondag 9 November: Dr. Boogerd en Dr. Yerspyck,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1