ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 5 NOVEMBER 1941 OPCsEN ZIERIKZEESCHE COURANT V Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten ABONNEMENT Prijs: tn Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 16 cents. Losse nummers 5 cento. Verschijnt Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag. 1797 - f889 "O OOCTC I i A DAAKin KI- 1 A1 Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zieriktföe, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14782 ADVERTENTIES: Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88. cents. Bij contract speciale prijzen. Sue- cesjes op Maandag, Woensdag en Vrijdag 70 cents. Inzending tot 's morgens 9,30 Het opperbevel van de weer macht maakte Zondag in eén ex tra-bericht bekend: Met vastberaden gebruikmaking yan onze overwinning op de Krim wordt de achtervolging van den verslagen vijand met geestdrift voortgezet. Over een breed front is de Noordelijke rand van het Jaïla-gebergte bereikt. Duitsche en Roemeensche troepen hebben gis teren Simferopol, de hoofdstad van deKrim ingenomen en thans den opmarsch voortgezet naar Sebas- .topoi. (Het Jaïla-gebergte strekt zich langs de geheele Zuidoostzijde van het schiereiland de Krim uit. Ach ter dit gebergte ligt de hoofdstad Simferopol, welke met een spoor lijn in Zuidwestelijke richting met de vestingstad Sebastopel verbon den is. Red.) Sovjet-legers op d* Krim in twae grospen gesplitst Het opperbevel van de weer macht maakte Maandag in een ex tra-bericht bekend: Onder den druk van de felle achtervolging door Duitsch-Roe- meensche formaties, is de op de Krim verslagen vijand in 2 groe pen gesplitst, waarvan de eene via Sebastopol en de andere via Kertsj tracht te ontsnappen. Bij een aanval op de transport schepen, welke voor de vlucht van deze strijdkrachten werden gereed gehouden, heeft de luchtmacht tien koopvaardijschepen met een geza- menlijken inhoud van ongeveer 35 -duizend ton door bomtreffers tot zinken gebracht. 14 andere sche pen werden zwaar beschadigd'. Bij de doorbraak- en achtervol gingsgevechten op de Krim werden totdusver in totaal 53.175 gevange nen gemaakt, alsmede 230 pantser wagens, 218 stukken geschut, ver scheidene pantsertreinen en groote hoeveelheden ander oorlogsmate riaal buitgemaakt of vernietigd. Verder werden meer dan 13.000 mijnen verwijderd, welke werden gelegd om onzen opmarsch te ver hinderen. In den centraler* sector van het Oostelijke front werdj gisteren de districthoofdstad Koersk, een be langrijk spoorwegknooppunt en in dustriecentrum, door infanterie- en gepantserde formaties genomen. 14 Brlische koopvaarders tot zinkan gebracht Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren in ieen extra bericht bekend: De marine en de luchtmacht hebben de Britsehe ravitailleerings- scheepvaart wederom-zware slagen toegebracht. Duikbooten hebben op den Atlantischen Oceaan 11 vijan delijke koopvaarders met een ge- zamenlijken inhoud van 53 000 ton, alsmede een torpedojager tot zin ken gebracht. Drie andere sche'pen en een torpedojager werden door torpedotreffers zwaar beschadigd. Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht ten Oosten van Aberdeen drie koopvaarders met een gezamenlijken inhoud van 20 000 ton vernietigd. Bovendien werd bij de Shetland-eilanden een vracht schip door bomtreffers zwaar be schadigd. UITVALSPOGINGEN BIJ LENINGRAD AFGESLAGEN Het opperbevel van de Duitse he weermacht maakte' gisteren bekend: ,Op het schiereiland de Krim zetten Duitsche en Roemeensche. troepen de achtervolging voort. Plaatselijke tegenstand van de ver strooide deeïen van den vijand werd gebroken. Aan de kust van de Zwarte Zee werd de haven stad F e o d o s i a genomen. Twee uitvalspogingen van vrij sterke vijandelijke stijlkrachten, gesteund door pantserwagens, van Leningrad uit werden met zware bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen, voordat zij de Duit sche lifiies bereikten. De luchtmacht zette de aanvallen op bolsjewistische schepen in de wateren van de Krim voort. Zij ver nietigde een koopvaarder van 1Q0O ton en plaatste bomtreffers op vijf groote transportschepen. Moskou werd overdag gebombar deerd. Bij nachtelijke aanvallen van de luchtmacht op Leningrad ont stonden groote branden in verschei dene wijken van de stad. HET BEZETTE GEBIED IN SOVJET-RUSLAND 45 maal zoo groot als Nederland Tot den Slen October heeft de Duit sche wermacht in 141 dagen strijd tegen- de bolsjewisten, een oppervlakte van rond 1.530.000 vierkante K.M. bezet. Deze oppervlakte wordt gevormd door sovjet- Polen, Litauen, Letland, Estland, Wït- Rusland, de Oekraïne, de sovetprovineies Smolensk, Orel, Kalinin, Tula, Leningrad en het Finsche gebied met Karelië en' het Ladogameer. In de vroegere- veld tochten tegen de huidige tegenstanders ls het Oosten, Noorden, Westen en Zuid- Oosten des rijks, bezette de Duitsche Weermacht in rond 170 dagen 1.267.000 vierkante K.M-. In den strijd tegen de Sovjet-Unie veroverde de Duitsche Weer macht dus tezamen met haar bondgenoo- ten een 300.000 vierkante K.M. grootere ruimte dan in een anderen veldtoent van dezen oorlog. Daar Nederland 34.181 vierkant-» K.M. omvat, is het in het Oosten veroverde gebied zeker 45 maal zoo groot. DE STRIJD OP DE KRIM Dit nieuwe strijdtooneel in de Sovjet- Unie is den meesten onzer wel bekend, o.a. uit den Krimoorlog, doch van de verdere geschiedenis ,en )de gesteldheid! van het schiereiland is over het alge meen maar weinig bekend. - De oude Grieken kenden de Krim reeds Zij noemden het Tauris. Zij waren het ook, die aan de Zuidkust enkele neder zettingen stichtten en de eerste bescha ving in het tot dusverre woeste land brachten. Kort voor de groote volksverhuizing werd 'de Krim door de Oost-Gothen ver overd, die zich echter spoedig in de bêrgen terugtrokken: Weer later betwist ten de Genueezen en Turken elkander dit gebied. In 1462 sloten de Turko-Tar- taarsche volken, die zich op de Krim hadden genesteld, zich aaneen en zij hielden hier, ondanks aanvallen van de Oekraïners en Polen stand tot 1735. Toen werden zij door het Russische leger onder commando van den Duit- schen veldmaarschalk Graf Miinnich' ver slagen en Katharina II lijfde de Krim voorgoed bij Rusland in. In 1921 werd de Krim nog eens ge noemd, toen generaal Wrangel er ver slagen werd en Bela Kuhn de macht in handen kreeg. Zijn tyrannic was zoo verschrikkelijk, dat zelfs een Leniin het noodig achtte hem over te'plaatsen. Het 'schiereiland is bijzonder vrucht baar; het bestaat evenals de Oekraïne voor een groot deel uit <le beroemde zwarte aarde. Mais, gerst, tarwe, hen nep, vlas, zelfs katoen levert de bodem op. Ook hier is de veeteelt beter ont-, wikkeld, dan in 'de andere gebiieden van de Sovjet-Unie. -Tusschen 'de bekende badplaatsen Jalta, Alupka en Balaklawa, waar de tsaren en later de volkscommissarissen hun kas- teelen en vilaa's hadden, liggen uitge strekte wijnbergen, waarop meer dan de Nhelft van de gehëele Russische wijn-' productie worden geteeld. Strategisch is de Krim van groot be lang. Sebastopol is de grootste Sovjet- oorlogshavennen de basis van de Zwarte Zeevloot. Terecht hechtten de Sovjets groote waarde aan het behoud van de Krim, welks positie -thans zeer wordt bedreigd. (S.R.) .GENERAAL PARDON" VAN HET N.V.V. VERLENGD De persdienst vam het N.V.V. meldt: ZooaJs men zich zal herinneren, heeft de heer H. J. Woudenberg, commissaris vam het NederlamdSeh Verbond van Vak verenigingen, op 10 October jl. een zoo genaamd „generaal pardon" afgekondigd, 4 V «6 Éi dat inhield; dat die arbeider®, die vóór 23 Julu jl. behoorden tot een van de vak- J organisaties van het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond en het Christelijk Na tionaal Vakverbond en na dien datum uit hun hond waren getreden, konden toe treden tot een van- idè hij het N.V.V. aan gesloten wakbonden met behoud van alle rechten (in het bijzonder Wait betreft de werkloosheidsverzekering), zonder over de periode, waarin zij ongeorganiseerd waren contributie behoeven te betalen. Dit „generaal-pardon", dat oorspronke lijk op 1 November jlv sloot, iS verlengd /tot 8 November a.s. ROOKEN IN BIOSCOPEN WORDT VERBODEN In een circulaire aan de commissaris sen der onderscheidene provincies heeft de secretaris-generaal van binnenlandsche zaken1 medegedeeld, dat het den secre taris-generaal van volksvoorlichting en kunsten wenschelijk voorkomt, dat in de daarvoor in aanmerking komende ge-* meenten, een verbod met betrekking tot het rooken in bioscopen in het leven wordt geroepen. Laatstgenoemde secretaris-generaal ves tigt ter motiveering van zijn standpunt de aandacht op het- feit, dat het rooken zeer nadeelig is voor een goede pro jectie en dat daarenboven het veroor zaken van schade aan tapijten en be kleeding idoor het rooken, wegens de taxtielschaa'rschte niet verantwoord moet worden geacht. Uit een oogpunt van uniformiteit heeft hij onderstaande richtlijn gegeven voor gemeentelij He verordeningen: 1. Het rookverbod geldt voor alle tot het theater behoorende ruimten, gangen enz. Het is daar verboden te rooken), brandende sigaren, sigaretten of pijpen mede te brengen, of sigaren, sigaretten of tabak te koop aan te bieden of te verkoopen. 2. Een uitzondering mag slechts ge maakt worden voor foyers, welke niet in open verbinding met de zaal, de gangen of andere ruimten van het thea ter staan.* 1 LOONREGELING VOOR HET BAKKERSBEDRIJF Het college van rijksbemiddelaars heeft een regeling vastgesteld inzake de loo- nen en andere arbeidsvoorwaarden in het bakkersbedrijf. De voornaamste bepalingen hebben uiteraard betrekking op de loonen. Daar bij- zijn de gemeenten, ingedeeld in vijf klassen. Voor volslagen arbeiders in vol- lecfigen dienst bewegen de minimum-loo- nen zich al naar gelang van den ar beid, dien de betrokkenen verrichten, tusschen de volgende grenzen. Klasse I van ,f 27—32; klasse II van f25—30; klasse III van f 23—28; klasse JV van f21—26; klasse V van f 1924. Voor de halfwassen in volledigen dienst is eveneens een loonschaal vast gesteld en wel zoodanig, dat in loon- Ter herinnering aan de Roode Terreur. Ingang van man der donkere kelders te Tsaritsyw, waarin de Bolsjewlki hue gevangenen opsloten (1921), de meeste gevangenen, dia de*e keldars verlieten, gingen den dood \n (Continental-Holland) klasse! I het loon van f10 op 18-jarigen leeftijd, opklimt tot f25 op 23-jarigen leeftijd. In loonklasse V zijn deze Cij fers resp. f6—17. Ook is een regeling gemaakt ten aanzien van het garantie loon voor broodbezorgers in onvolledi- gen dienst. Tevens is voorzien in een vacantie, met behoud van loon, gedurende zes dagen, voor arbeiders, wier dienstbetrek king gedurende ten minste één jaar on afgebroken heeft voortgeduurd. De ar beiders wier dienstbetrekking nog geen jaar heeft geduurd, hebben recht op een halven dag vacantie, met behoud van loon, voor elke maand, dié zij in hun1 dienstbetrekking hebben doorge bracht i i .L'ii u! ;:'i SOCIALE VOORZIENINGEN VOOR HUISPERSONEEL De persdienst van het NVV'meldt: Er zijn wettelijke maatregelen in voor bereiding, welke de sociale voorzienin gen voor het huispersoneel in belang-' rijke mate zullen uitbreiden. Het huis personeel valt op het oogenblik niet' onder de Ongevallenwet en de Ziekte wet, Er is thans voor deze categorie van werkers een Ongevallen- en Ziekte wet in voorbereiding. Hiehnede zal een reeds lang gekoes terde wensch van deze arbeiders en ar beidsters in vervulling gaan. De Neder- landsche bond van huispersoneel, aan gesloten bij het NVV heeft hiervoor ge durende een reeks van jaren actie ge voerd. De ziekteverzekering is voor het huis personeel ook daarom van zoo groote beteekenis, omdat immers de ziekenzorg is geregeld, gekoppeld is aan de Ziekte wet. Op, het oogenblik valt het huis personeel buiten de. ziektewet en der halve eveneens buiten de nieuwe uitge breide wettelijke ziekenzorg. Nadat de ongevallen- en ziektewet voor het huispersoneel zal zijn afgekondigd, zal ook het huispersoneel reccht hebben op de voorzieningen en verstrekkingen, zooals deze in het ziekenfonidsbesluit voor de krachtens de ziektewet verzeke- ringspliehtige arbeiders zijn voorgeschre ven. MAAL- EN MENGVERBOD Ingevolge het mengvoederbesluit 19391 is het Voorhanden of in voorraad hebben van je^en niet-verzegelde maal- of meng- inrichting, welke kan worden gebruikt voor het bereiden van mengvoeder, ver boden. Dit verbod geldt echter niet voor een persoon, die het vermalen van gra nen voor menschelijke consumptie als bedrijf uitoefent, voor een bereider van mengvoeder, die in het bezit is van een mengvergunning, en voor een per soon tot wiens bedrijf het vervaardi gen, herstellen of verhandelen van maal- of menginrichtingen behoort. Zij, die deze installaties vervaardigen, herstellen of verhandelen, zullen boven dien een voorraadsregister moeten bij houden. Voorts is thans ook het verhan delen en afleveren van deze inrichtingen beperkt en nog slechts toegestaan, in dien de kooper in het bezit is van een hem door de Nederlandsche meelcentrale uitgereikte aankoopvergunning. VERSCHILLENDE BERICHTEN Inbrakan opgahaldard Dank zij het doortastende optreden van een inspecteur en twee rechercheurs van de Centrale Recherche zijn in den loop van enkele weken dertien inbrekers en helers gearresteerd, die zich, voor zoo ver men thans reeds heeft kunnen na gaan, hebben schuldig gemaakt aan "tien groote inbraken te Amsterdam. De daders, onder wie zich beruchte inbre kers en helers bevinden één van hen wordt „kocning der helers" genoemd hebben kans gezien voor duizenden gul dens aan allerlei goederen te stelen. Distribute van bouwhout In de op 1 November 1941 verschenen buitengewone staatscourant is opgenomen een bekendmaking van den directeur van het rijksbureau voor hout, waarbij het verkoopen en afleveren van bouwhout, di. gezaagd naaldhout, zoowel inlandsch als buiitenlandsch, zonder vergunning van genoemden directeur wordt verbaden. In dringende gevallen b.v. voor herstel van schade, veroorzaakt door brand, bom- of blikseminslag of ter 'beveiliging tegen waterschade, as aflevering van bedoeld hout zonder vergunning en tot bepaalde hoeveelheden toegestaan, Wanneer verduisteren? Heden (Woensdag)zon onder 18.04. Morgen (Donderdag) zon op 8.44; zon onder 18.03. Maan op 19.52onder 10.42 Tnsschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Laatste kwartier Woensdag 12 Nov. Nieuwe maan Woensdag 19 Nov. Eerste kwartier Dins dag 25 Nov. ROODE KRUISAUTO DOOR BOLSJEWISTEN BESCHOTEN xMef veronachtzaming van het Roode Kruisteeken hebben talrijke bolsjewisten nabij Kleszczele éen Duitschen zieken auto beschoten. De auto vertoonde na dezen laffen overval ongeveer honderd kogelgaten. De gewonde, die met den ambulance-auto vervoerd werd, kreeg tien nieuwe wonden, waardoor hij werd ge dood. Ook de chauffeur en zijn collega werden door den aanval der Sovjets1 gedood. Ziedaar een kort bericht, dat dezer dagen in de dagbladen verscheen, een sobere melding van een tragedie, welke zich in het Oosten heeft afgespeeld, een geval uit duizenden. Het is niet de eerste maal, dat gewondentransporten door de sovjets beschoten of gebom bardeerd worden. Telkens weer mosten de weerlooze gekwetsten met de wape nen in de vuist door hun begeleiders worden verdedigd. Maar er zal geen kwaad met kwaad worden vergolden. De Nederlandsche ambulance, die straks naar het Oostfront vertrekt, zal hulp bieden aan vriend en vijand. Daarom is het de plicht van iederen Nederlander deze ambulance te steunen. Stort uw bijdrage, iets meer dan kunt missen, op giro-rekening 8-7-6-0-0 Nederlandsche ambulance, Koninginne gracht 22, 's-Gravenhage. D« diatrlbutic van brandstoffen Het rijkskolenbureau schrijft ons: Nu wederom enkele brandstofbonnent geldig zijn verklaard, en de bestellingen bij den handel binnenkomen, blijkt, dat bij velen nog steeds de opvatting be staat, dat de brandstoffenhandelaar aan alle wensehen, die met betrekking tot soort en afmeting worden gesteld, kan voldoen. Dit is geenszins het geva'L Even als verleden jaar zal het ook thans noodig zijn, dat de bevolking genoegen neemt met de soorten brandstof, die voorradig zijn. Zoo zal de brandstoffen- handelaar een deel van de bestellingen in anthraeiet' en eierkolen moeten wij zigen in cokes, daar ook op zijn bestel ling verschuivingen zijn toegepast en hem voor <een gedeelte der eerder genoemde soorten cokes is geleverd. In het algemeen zal dus gemengd moe ten worden gestookt, anthraeiet of eier kolen met cokes. Het gemengd stoken is in de vakbladen uitvoerig behandeld, zoodat de leveranciers hierover zeker voorlichting kunnen geven. Vliegtuigongelukken in Nedarl.-lndië Het DNB meldt uit' Sjanghai: Uit Batavia wordt vernomen, dat twee Nederlandsch-Indiscjhe militaire vliegtui gen zijn verongelukt. Een bommenwerper, is neergestort in de nabijheid van Bui tenzorg, een tweede toestel is te pletter gevallen in de nabijheid van Kameajoran. Een officier is om het leven gekomen, een tweede zwiaar gewond. Juwelier opgelicht Een Amsterdamsche juwelier is dootp den Maastrichtenaar H. K., met wién hij de vorige week in een café te Maas-" t richt had kennis gemaakt, opgelicht voor rond f 11,000. K. zou voor den Am sterdammer vijf juweelen verkoopen aan iemand, dien hij goed kende, naar hij beweerde. De juwelier bleef tever geefs op K. in het café wachten en deed bij de politie aangifte. Deze tracht den oplichter op te sporen, i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1