FOTO's NIEUW Prima Donna PUDDING SIMMERS CO Zarah Leander RADIO-CURSUS THEESURROGAAT ADVERTENTIES gesloten te NEDERLANDSCHE OMROEP P. Coerdes - „Het Fotohuis" 7 uur gesloten zullen zijn. Tot Uw dienst, Mevrouw I NIFMEIJIR'S Carbidlampen CONCERTZAAL-BIOSCOOP Dieren van dichtbij Abonneert U op dit blad Zondagiirtsendienit Zierikzae Zondag 2 November: Dr. van Hoorn en Dr. Verspyck. LAND- EN TUINBOUW Hat scheuren van grasland en hat optraden van «blauw» bij aardappelen Waar het volgend jaar veel aardappe len zullen worden uitgezet op pas, of nog slechts een of een paar jaar geleden gescheurd weiland, acht de Plantenziek- tenkundige Dienst het gewenscht denver- bouwers er thans reeds op te wijzen, dat op zulk land meermalen het euvel van „blauw" worden optreedt. Dit is een ge volg van gebrek aan kali en kan door toedienen van. deze meststof voorkomen worden. Het geven van Patentkali kan zonder bezwaair in het late voorjaar ge schieden, dat van de chloorhoudende kali- zouten moet echter reeds lang voor het poten, dus in het late najaar of vroeg in het jaar plaats hebben. Vandaar, dat wij reeds nu op de mogelijkheid van op treden van „blauw" op gescheurd gras land wijzen. Omtrent de aan te wenden meststoffen en hoeveelheden plege men idesgewenscht overleg met de ambtenaren van den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in de betreffende gebieden. RECHTZAKEN Stoffanfabriek veroordeeld Een f abriek van laken? en wollen stof fen te Leiden verwerkte op het eind! van het vorig jaar de restanten import garens, waarover zij nog beschikte tot een winter- en zomercollectie fantasie- stoffen. Bij het vaststellen van de hier voor te berekenen prijzen waren deze fabrikanten uiteraard gebonden aan de prijsvoorschriften. Zij hebben zich hier aan echter niet gehouden en de toelaat bare prijzen zelfs verre overschreden- Zoo noteerde men voor een normale kwaliteit een prijs, welke per meter} nog een gulden hooger lag dan dej vooroorlogsche prijs van de allerfijnste stof. De Inspecteur voor de Prijsbeheer- scbing te 's-Gravenhage veroordeelde de N.V- tot een boete van f 12.500, hierbij rekening houdend met de onrechtmatig verkregen winst. Op 29 October overleed te Dreischor onze beste schoon zuster en tante, MARIA JOHANNA BERMAN geboren Gaanderse, in den ouderdom van ruim 73 jaar. Namens de familie, Wed. J. BERMANBoogerd. Zierikzee. Heden overleed onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, PIETERNELLA VOS- M eerman, in den ouderdom Tan 59 jaar. Brouwershaven, 30 Not. 1941. Uit aller naam: A. VOB Voor de overstelpende bewijzen van deelneming, bij het overlijden van onze lieve vrouw en moeder, betuigen wij onzen oprechten dank. P. BAKKER en Kinderen. Zierikzee, Soheepstimmerdijk. Voor de blijken van belangstelling, bij de geboorte van onze dochter ondervonden, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelfjken dank. J. J. BOUMAN. M. C. BOUMANFrideriohs. Nieuwerkerk, 31 October 1941. Wegens R.K. Feestdag ii onze zaak Zaterdag en bovendien Maandag MOURER, Havenplein Te koopALPHA en FURORE, klasse N en Bintje B*, bij Gebr. GOEMANS, Veerhoek, Zonnemaire, Telefoon 9 Te koop 2 pas gekalfd hebbende Vaarzen en een jonge Geit, bij L. VERSE- PUT Az Renesse. Te koop Een beste op kalven staande KOE, bij N. A. DEL8T, „Kijkuit", Zonnemaire. Peebotters gevraagd O. t. d. HOEK Gs., Zierikzee. Nel Dagmeisje gevraagd. O. J. KORSTEN, Krunplein. MAKEN MEVR.OLFF-VAN BOVEN BEWNT (j NOV.A.S.HAAR Haeft UlJ ingeschreven voor dezen nuttigen en leer- Wffiea Ctlrsus, die tevens punten zal besparen? Na storting van f*1,50 op postrekening 400.000 vaA. dén NederJajidschen Omroep ontvangtU een gróndpatroonpatronenpapier, een verkleinde cen timeter en verder elke week een werkteekening met beschrijving. Duur van den cursus 20 weken. II 0ncfor detkeenwts natuurlijk het beste. Vraag daarom JJw winkelier Theesurrogaattabletjes van de Thee-vakman Kahrel 10 tabletjes voor 50 kopjes 25 cent KAHREL'S THEE N. V. -GR O N I N G E N Lange Nobelstraat A 164, telefoon 324, Zierikzee ZONDER BONNEN OF PUNTEN I BRUIDS- PORTRET- KINDER- GROEPS- Atelier den geheelen dag geopend ZIERiKZEESCHE KAPPERSVEREEN. „ZIKAPO" Aangesloten 5ij de Ned. Kapperébond. Da vereenigde kappers ta Zierikzee geven hiermede beleefd kennis dat hun salons ingaande 1 November a.s. des avonds na ('s Zaterdagsavonds na 8 uur). Dit geldt zoowél voor de dames- als heeren kapsalons z. a. Zwingelaar leeftijd 16 j. Agent A. Bies, N'kerk. Een jonge Geit te koop W. de Reus G.Ws., Nieuwerkerk, Vergoeding,' voor Ingeleverde metalen De Burgemeester van Zierikzee deelt iqede, dat blijkens nader ont vangen aansohrijvingen, de termijn, waarin de uitbetaling van de ver goeding naar de metaalwaarde voor ae ingeleverde metalen moet plaats vinden, is verlengd van 15 Ootober 1941 tot 31 December 1941, Zij, die aanspraak op deze uitbe talingen kunnen maken en^ hiervan nog geen gebruik gemaakt hebben, worden verzooht zioh daarvoor bij den gemeente-ont ranger te ver voegen, bij voorkeur des namiddags van 2 tot 4 uur. Hoofden van bedrijven, winkels, magazijnen en dergelijke, die hnn bedrijfsvoorraad ingeleverd hebben en daarvoor sohadevergoedingsformu- lieren hebben ingezonden aan het Rijksbureau voor non ferro-metalen, kunnen hun vergoeding naar de metaalwaarde eveneens bij den ge meente-ontvanger innen. Zierikzee, 29 Ootober 1941. De Burgemeester voornoemd, O. J. B. DU OROO, wnd Burgemeester. Scheermesjes Soheerdoozen Scheerkwasten Soheerzeep (op bon) Soheerorême zonder bon Lavendeizeep zonder bon, 1 dubbeltje Kapdooien Haar- en stofkammen Zijkammen, enz. enz. Fa. Wad. R. DE VRIES Zn. Telefoon 3.04 - Zierikzee Landbouwers I De meest gevraagde soorten poot- goed kunnen wij thans 'nog aan bieden, Bintje kl. A en B* 28/35 en 35/45, Alpha en Furore B*, Koopmans Bl. B en diverse andere soorten. Eenige klassen en maten lijn thans reeds uitverkocht van enkele soorten. Vraagt ons ten spoedigste eens inlichtingen. KEES KUIJPER uwerkerk, Tel. 1. Waar Savora, de Thee-toovenaar naar binnen komt, daar ontwaken Thee-potten en Thee-koppen weer uit hun rust, daar is het gezellige Thee uurtje in eere hersteld, daar wordt weer „Thee" geschonken, even gul als vroeger. Savora is het Tjiee vervangingsmiddel, dat niet verveelt. 5 6 koppen geurige Thee uit één tablet! 10 tabletten 25 ct. VOEDZAAM, ZUIVER EN OVERHEERLIJK VAN SMAAK, Aan onze relaties Hebt U nog moeilijkheden met het invullen van het aanmeldingsformulier voor Handel en Ambacht 1 Zoo ja, stuur de biljetten dan maar aan ons op, wjj zullen het zoo goed mogeljjk voor TJ verzorgen. En wilt U de biljetten tegeljjk onderteekenen 's Gravenhage, Meloenstraat 131 Boekhoudingen-Belastingzaken. Wordeo d*ze week vermoedelijk verwacht. Nog oude kwaliteit. Fa. Wed. R. DE VRIES Zn. Telefoon 304 Melkmarkt Zaterdag 1 November Zondag 2 November des avonds 8 'uur in de Ufa-film H.t pakkend, r.rhaal ran een stormachtig Vrouwenloven, gewijd aan roem, kunst en liefde. v Indrukwekkende soènes, prachtige muiiek en suggestief spel. Voor de pause o.a. Toegang 18 jaar. Gevraagd voor tijdelijk een nette Jongeman, eenigsz. boekhoudk. onderlegd voor lichte adm. werkz. Brieven onder letter J, Bureau van dit Blad. Gevraagd een Arbeider, P. Oj, met dochter als dagdienst- bode, huis met groote tuin disponibel. J. M. A. v. Nieuwenhaijzen, C 31, Kruisland, gem. Steenbergen 1 Nov. plaats voor één Kostganger- Tevens een zoo goed als nieu KACHEL te koop. W, Bit, Varremmrkt B 467, Zsee. Te koop Een Emmerkachel. Agent D. v. d. Sohelde, Noordwelle. Een Melkgeit te koop Oorn. van Dijk, Lageweg, Oosterland. Te ktïop Jonge vare Koe, een Vaarsje van 10 maanden en Biggen. Wed. J. r. d. Houten, Serooskerke. Tegen 1 Maart a.s. een bekwame Laadbouwersknecht gevraagd, bij A. v. d. KLIPPE, Zuidmoer, Stavenisse. In klein eenvoudig moederloos gezin, 2 kinderen, gevraagd natte eaav. Hulshoudster. P. QUI8T, Juliana- straat 19, Tholen. Wegens teleurstelling een Huis houdster gevraagd, liefst niet be neden 40 jaar, by O. STOUTEN, Capelle bij Zieriksee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1