THEESURROGAAT room- kloppers sport j Distributiekring Zierikzee Distributiekring „Haamstede" SUCCESJES NIEMEIJER'S FA.J.VDVALK- GROSSIER-ZIERIKZEE J ZEEUWSCHE KINDEREN TERUG uit «tan vacantiaoord in Duitschland De 25 meisjes uit "'Zeeland, die dank zij de bemoeiing van den Ned. Volks-) dienst, gedurende een 5-tal weken m een mooi, gezond gedeelte van Duitsch-, land hebben kunnen vertoeven, zijn Vrij dag met den laatsten trein naar hun( geboortestreek teruggekeerd. Degenen, die op Schouwen en in Zeeuwsch-Vlaan- deren thuis behoorden, konden dien dag hun ouderlijk huis niet meer bereiken, en hun eindbestemming was dan Mid delburg, waar zij door de goede zorgen, van het personeel van het Prov. Bu reau van den NVD in een hotel werden ondergebracht. Alvorens zij zich achter .ter ruste begaven om aan de vermoeie-i nissen en .van de indrukken der lange reis te bekomen, hadden zij nog afscheid te nemen van de vriendinnetjes, die in Middelburg woonden en die natuurlijk door ouders en familieleden aan het station werden opgewacht. Dit afscheid, dat aan velen niet licht zou vallen een gezamelijk beleven, van groote nieuwe dingen in een vreemd land doet immers sterke vriendschaps banden ontstaan dus hechter een tij delijk verblijf, want de kinderen hadden behoefte aan vertellen, aan het nog even rekken van de lange periode die ten, einde spoedde. Uit hetgeen we van de meisjes hoorden, bleek hoe het verblijf in het „Haus in der Sonne" in Arnsberg voor allen een verrassing is geweest en hoeveel harte lijkheid hen daar is ten deel gevallen. Vol trotsch wezen zij op een vriendin netje, dat in „aankomen" het record sloeg- en Öat niet minder dan 6 /kjg. |zwaar- der terugkeerde dan ze was vertrokken. Men heeft in Arnsberg niet alleen aan het lichamelijk welzijn van de Zeeuwsche meisjes gedacht; ook aan de vorming van hun karakter en geest. Zij hebben zich ordelijk in hét verband van een zeer groot gezin Ieeren voegen en dat zij ook zingen hebben geleerd, dat hebben de meisjes ons aan het einde van het samenzijn kunnen laten hooren. Het was een opgewekte en bevredigende ontmoe ting, het treffen van de jeugdige reizig sters. Men zag en hoorde hoe deze va- cantie allen ten goede is gekomen. Aan de Zeeuwsche meisjes, die 5 weken ge leden wat meer krachten, meer gezond heid, een andere omgeving, noodig had den, is een schoone daad bereid l FSNANTIEEL NIEUWS De indrukken omtrent het te verwach tten ,n esultaat der nieuwe Staatsleening wisselden. Aanvankelijk meende men met groote zekerheid een belangrijk succes te mogen voorspellen, waartoe uit den aard der zaak ook de „stok achter de deur" zou bijdragen. Daarna werd men in de tot oordeelen bevoegde kringen wat sceptischer; de laatste dag voor de sluiting der inschrijving klonken mededee- lingen in de pers niet bemoedigend, maar juist daardoor wekten zij de nalatigen tot herziening van hun houding op. Het Tesultaat was ten slotte, dat in totaal voor ongeveer f600 mill, is ingeschreven. Zooals steeds bij emissies, die groote middelen van de markt eisehen, bleek ook nu van de verwachting en aankon diging der nieuwe leening een druk op den koers van de oude uit te gaan. Niet anders was het den vorigen keer. Ver gelijkt men de koersen van een aantal Nederlandsche staatsleeningen aan het be gin van het jaar met die op den dag der inschrijving ojp de 4 pet. leening 1941 (29 Januari), dan blijkt, dat koersver liezen tusschen 21/4 en meer dan 5 pet. geboekt werden, hetgeen meer is dan dezen keer. Tot den dag, waarop de handel in de nieuwe leening toen begon (3 Februari) zakten de koersen niet ver der. Een „brok" van f 500 millioen ver- eischt natuurlijk tijd alvorens het vol komen „verteerd" is, de stukken hun plaat£ in de trommels der uiteindelijke beleggers hebben gevonden. Aldus is het te verklaren, dat de koers der leening 1941 daarna nog verder terug liep. Maar van de andere leeningen was slechts een gedeelte wat lager. Reeds een maand later, einde April, overtroffen de koer sen van sommige leeningen en daaronder juist van die, welke tevoren de zwaarste verliezen hadden geleden, de koersen aan het begin van het jaar. Op 30 September lagen alle koersen ver boven die van Vóór de uitgifte der nieuwe leening. (ttbbauer). Stoombootdlenst Zier Ikzee- Rotterdam luuchtngtlign plaatsen. OCT.—NOV. 1941. Van Zieriksea: D. 28 D. 30 'am. 8,30 V. 31 M. 3 9,30 Van Rotterdam: D. 28 'am. 11,- D. 30 V. 31 10,- M. 3 ,- ADVERTENTIES Heden overleed, onze ge liefde Tante, PIETERNELLAHAGESTEIJN, geboren Hoogenboom, in den ouderdom vin ruim 88 jaren. Uit aller naam: S. FOND8E Zierikzee, 26 Oot. 1941. Zeedijk O. VAN YS8ELDIJK en P. J. VAN YSSELDIJK-—Hart xeggen, mede namens wederzijdsohe familie, hun welgemeenden dank voor de blijken van belangstelling bij- hnn huwelijk ondervonden. Kerkwerve, 27 Ootober 1941. Tandheelk. Inrichting ENGELMAN. Zaterdag 1 November SPREEKUREN te ZIERIKZEE, Lange Nobeletraat A 10, naaBt Bloemenmagazijn //De Lelie", van 12—3.30 uur. Gemeentebegrooting en begrootingen van takken van dienst De Burgemeester van Zierikzee brengt ter openbare kennis, dat (ie begrooting van de inkomsten en uit gaven der gemeente voor het dienst jaar 1942, alsmede de begrooting ▼an het gasbedrijf voor genoemd dienstjaar, van heden gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing ztyn neder- gelegd en, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar zijn gesteld. Zierikzee, 27 Ootober 1941. De Burgemeester, SOHÜÜRBEQÜE BOEIJE. De Secretarie, F. NAEREBOÜT. De verkooping van vee en inspan op Woensdag 29 October blijft bepaald op 11 uur voormiddag. Betaling contant, liefst met gepast geld. Deurwaarder VAN DUIN MARKTBERICHTEN Wjj verwachten binnen enkele dagen een zending Bestelt tijdig firma A. Timmerman Cz Ijzerwaren, Zierikzee Telefoon 110 ST.-ANNALAND. Deze week werden ge veild: Vrije Peeën 10277 k.g. f 33.40; afwijkende 10146 k.g. f 2; voor export 7218 k.g. f3.40; contractpeeën 128246 k.g. f3.40; Uien, groep St.-Annaland, 3700 k.g. f3.50; groep Scherpenisse1422 k.g. f3.50; peeën 12661 k.g. f2—3.40. Groen ten: contract Knolselderij 10283 k.g. f7.80 Koolrapen 697 k.g. f2; Fruit: 322 k.g. i peren f 10—25; 40 k.g. appels f20—35; 1 alles per 100 k.g. VOETBAL. j 26 October. Vriendschappelijk. Zierikzee INoordgouwe I 41 Zierikzee II—Noordgouwe II, Burgh I— IVO I en Burgh II—IVO II uitgesteld. Burgh III—IVO III 7—2 Te koop gevraagd 2 auto-buitenbanden maten 36 x 8 en 34 x 7, moeten in prima oonditie wezen. TH. VERHEUL, Noordgouwe, tel. 10 Voor direct te huur gevraagd: Een geheel complete Boerenwagen, li- s breed beslag, tot einde bieten campagne, door TH. VERHEUL, Noordgouwe, telefoon 10. In het tijdvak ran 27 Ootober t/rn. 1 Norember a.s. zullen tegen inruiling der thans geldige boter/retkaarten nieuwe boter- en vetkaarten worden uitgereikt. Deze uitreiking zal plaats hebben te Zierikzee Bruinisse Oosterland Sirjansland Nleuwerkerk Ouwerkerk Preischor Zonnemaire Noordgouwe wijk A Dinsdag 28 Ootober vap 2 totjö uur B Woensdag 29 H 2 5 a C Donderdag 30 u 2 5 u ,i D Vrijdag 31 2 5 Woensdag 29 Ootober van 9,30 tot 12.30 en van 2 tot 6 uur. Donderdag 30 Ootober idem. Vrijdag 31 Ootober idem. Vrijdag 31 Ootober, huisnummers A 1 t/m. A 150 van 9 tot 12 uur, buisnummers A 151 t/m. A' 409 van 2 tot 5 uur. Zaterdag 1 November van 2.30 tot 4.30 nar. Dinsdag 28 Ootober, huisnummers A 1 t/m. A 250 van 10.30 tot 1 uur en 2 tot 5 uur. Donderdag 30 Ootober, huisnummers A 251 t/m. A 438 en wijk B van 10 tot 1 uur en 2 tot 4 uur. Dinsdag 28 Ootober, hnisnummers 1 t/m. 30 van 3 tot 4 uur, 31 t/m. 60 van 4 tot 5 uur. 7 Woensdag 29 Ootober, huisnummers 61 t/m. 90 van 3 tot 4 uur, 91 t/m. 120 van 4 tot 5 uur. Donderdag 30 Ootober, huisnummers 121 t/m. 150 van 3 tot 4 uur, 151 t/m. 184 van 4 tót 5 uur. Maandag 2? Ootober, huisnummers D 1 t/m. D 125 van 10 tot 1 uur, D 126 t/m. D 252 yan 2.30 tot 5.30 uur. Dinsdag 28 Ootober, de Polder van 10 tot 1 unr. Dinsdag 28 Ootober, wijk A van 10- tot 12- en 3- tot 5 uur Woensdag 29 Ootober, wijk B van 10- tot 12- en 3- tot 5 unr Woensdag 29 Ootober, wijk A van 10- tot 12- en 2- tot 5 uur Donderdag 30 Ootober, wijk B van 10- tot 12- en 2- tot 5 uur Brouwershaven Dinsdag 28 Ootober, wijk A van 7- tot 8.30 nur n m wijk B van 8.30- tot 10 uur n.m Woensdag-29 October, wijk C van 7-tot 8.30 uur n.m., wijk D van 8.30- tot 10 uur n.m. Donderdag 30 Ootober, wijk van 8- tot 9.30 uur n.m. De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd, dat alleen nieuwe kaarten worden uitgereikt, indien van de oude kaarten de bonnen, genummerd 41 en hooger, nog aanwezig zign. Alle Distributièstamkaarten moeten worden medegebraoht. Aan personen beneden 15 jaar zullen geen bescheiden worden afgegeven. Indien personen voor meerdere .gezinnen boter- ot vetkaarten afhalen, moeten de stamkaarten en de in te leverefi oude boter- en vetkaarten PER GEZIN worden aangeboden. Na 1 Norember a.s. bestaat geen gelegenheid meer tot omwisseling. DISTRIBUTIEKRING ZIERIKZEE, DE DIRECTEUR, N. v. d. WOLF Omruiling boterkaarten F en G, vetkaarten H, I en de toeslag vetkaarten uit de bonboekjes voor zwaren en zeer zwaren arbeid Op onderstaande data en uren zal gelegenheid tot omruiling bestaan van de hierboven genoemde boter- en vetkaarten. Haamstede Bnrgh Reneise Noordwelle Serooskerke Ellemeet Eikerzee Duivendijke Kerkwerve Vrijdag 31 j Donderdag 30 1941 van 15.00 tot 17.00 uur 1941 15.00 ii 17.00 ii 1941 10 00 ii 12.00 ii 1941 it 9.00 ii 10.00 H 1941 it 10.30 ii 11.30 n 1941 ii 15.00 H 16.00 ii 1941 n 15.00 II 17.00 H 1941 ii 14.30 II 16.30 ii 1941 ii 15.00 II 17.00 ii Woensdag 29 Donderdag 30 Vrijdag 31 Vrijdag 31 Dinsdag 28 Woensdag 29 Vrijdag 31 De stamkaarten en alle onde, in uw bezit zijnde, boter en vetkaarten (ook de vetkaarten uit de bonboekjes voor zwaren en zeer zwaren arbeid) moeten worden meegebraoht. Boter en vetkaarten waarop de nummers 41 en hooger ontbreken, worden niet omgewisseld. De Leider der DK Haamstede, N. D. DE SCHIPPER. Van 1-4 regels f 0,70 Voor Zaklantaarns, Batterijen, Verduisterings lampjes naar het Rijwielhuis, in de Lange Nobelstraat. Ruipie voorraad. Lage prijzen. Beleefd aanbevelend. Nog steeds in voorraad: 1st* nabouw JULIANA-TARWE, wordt ook ontsmet geleverd. D. v. d. SLUIS, Tel. 93, Zierikzee. 1 1500,-- Hypotheek gevraagd van particulier op woonhuis. Brieven No. 15, Bureau v. d. blad. Meer licht voor minder stroom Philips „Bï-Arlita" Lampen Firma A. Timmerman Cz., Zierikiee, tel, 110 Te koop: Een Kalikoe, rekening Febr. en 2 geslierde volbloed Vaarzen. - G. B. MOERMOND, Zandweg, Zierikzee. Loopvarkens te koop. P. J. HANSE, Ellemeet. Te koop gevraagd Een KINDËR-BOX. Brieven Hnlppostkantoor, Oosterland BIETEN of AARDAPPELS te rooien gevraagd. I J»n O. Barrevoets, Lammermarkt 273 Te koop: Besie Sleekachels, in voorraad bij P. KRI8TALIJN, I B 398, Zierikzee. i i Nog een kleine pariij Trekzagen Beugelzagen Cirkelzagen Handzagen daarom zagen zagen Koopt onze zagen, want we zagen nooit zagen zagen die we zoo zagen zagen als we onze zagen zagen zagen. Firma A. Timmerman Cz Zierikzee, telefoon 110. Door omstandigheden: Opheffing Kleermakerij P. v. d. WEELE, Noordgouwe. DAMESU kent toch de Holl. Tricofage- Reparatieafdeeling Zoek Uw oude ondergoed bij elkaar. Wij komen U spoedig bezoeken. A. L. DE GRAAF, Noordgouwe- Gevraagd: NET LOOPMEISJE, bjj KOKKELMAN, Dn 86. Savora, de Thee-toövenaar, het nieuwe vervan gingsmiddel voor Thee, waar iedereen opgeto gen over is. Niemand behoeft nu meer zijn kopje Thee te missen. Savora is even opwekkend en verfrisschend als echte Thee. Één tablet is voldoende' voor 5 a 6 koppen geurige Thee. Smaakt als thee! 10 tabletten 25 ct. r\C 7 E Wt'" ElEï4 Ki iNlEvEREt4 Kt T oor* Van de ALGEMEENË KAART: Bon Nrs. 124 t/m 127, geldig voor brood, beeohuit, koek en gebak. Bon Nrs. 131 t/m 134, geldig voor kaas. Van de kaart DIVERSEN Geene. Van de BROODKAART Boa Nr. 40, geldig voor brood, besohuit, koek en gebak. Van de BOTERKAART Bon Nrs. 39 en 40, geldig voor roomboter.] Van de VETKAARTJ: Bon Nrs. 39üen^40, geldig voorgroomboterjtegen gereduo. prije. DeTaonnen 124^t/m 127 voor kaas enEde bonnen 131ft/m 134 voor "gebak blijven geldig tot 1 November 1941, evenals deM gbonnen]van de boter- en vetkaar!. ZENDT UW TOEWIJZINGEN OM VLUG EN VOORDELIG TE WORDEN BEDIEND AAN: ST. DOMUSSTRAAT - TEL. 58 N.V. Bank voor Schouwen en Dulveland Directeur: J. C. VAN DER KREKE Telefoon 28 (2 lijnen) Telegr.-adres „Scbouwenbank" Postrekening 7877 Banklerszalcen Rekening courant, handels- en landbouw- credieten, incasso's, overmakingen per giro Deposito's: Rente met 3 dagen opzegging Eente met 1 maand opzegging 1 Rente met 1 jaar opzegging 3 Effecten- en couponzaken: Aan- en verkoop van effecten, verzilvering van coupons, voorschotten op effecten, ad ministraties Open bewaarneming met volledige administratie Ondergrondsche safe-inrichting DES ZATERDAGS ZITDAG TE HAAMSTEDE IN HOTEL BOM Verwacht binnenkort een lading KORTE FRIESCHE TURF 450 op één bon. Op alle geldige bonnen verkrijgbaar, ook op bon 8. Bestellingen worden vanaf heden aangenomen door L. GELUK, PARET, Noordhavenpoort Regenboogstraat Visitekaarten leveren wij keurig bedrukt iu fraaie modellen kan billijke prjjzen. Zoo U nog niet voorzien zijt, bestelt U dan omgaand bij Boekh. W. de Vries Rz., Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1