Zierikzeesche Nieuwsbode VRIJDAG 24 OCTOBER 1941 waarin opgenomen de Zzeesche Courant 1797-1889 INZENDING ADVERTENTIEN OP DEN DAG VAN UITGAAF UITERLIJK 'S MORGENS 9 uur. 98STE JAARGANG No. 14775 DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA De Duitschers tot op 60 kilometer van Moskou Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren bekend: Ondanks moeilijke weersomstan digheden werd de buitenste verde digingsstelling van de bolsjewisti sche hoofdstad in de laatste dagen van het Zuid-Westen en Westen uit over een breed front doorbroken. Onze vooruitgeschoven aanvalsaf- deelingen zijn hier en daar tot op zestig kilometer van Moskou gena derd. Ook in den afgeloopen nacht werd Moskou met brisant- en brandbommen bestookt. Duikbooten brachten vier vijande lijke schepen van tezamen 82.000 ton tot zinken. Hierbij werd het Britsche troepentransportschijp Aura.- nia van 14.000 ton op den Atlanti- schen Oceaan aan een krachtig be schermd en snel varend militair konvooi ontrukt. Gevechtsvliegtuigen brachten over dag een vrachtschip van 1500 ton tot zinken en beschadigden door bommen een grooten koopvaarder. Nachtelijke aanvallen van de lucht macht waren bij goed zicht gericht op de ravitailleeringshaven Birken head. In belangrijke militaire instal laties ontstonden hevige ontploffin gen en branden. Andere gevechtsvliegtuigen plaat sten volle treffers van bommen op het havengebied van Great Yar mouth. De vijand liet vannacht brisant- en brandbommen vallen op ver schillende plaatsen van West- Duitschland. De burgerbevolking leed geringe verliezen. Er werd slechts onbeteekenende schade aan gericht. Luchtdóelartillerie sphoet drie Britsche bommenwerpers .om laag. In den tijd van 15 tot 21 Oct. 1941 verloor de Britsche luchtmacht 59 vliegtuigen. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen groot- Brittannië acht eigen vliegtuigen verloren. VERSCHILLENDE BERICHTEN Drama op d« Earn Vorige week is op de Eem nabij het stoomgemaal „De Haar" een bootje ge vonden, waarin zich de identiteitspapie ren bevonden van een man en een vrouw uit Utrecht. Het vermoeden be stond toen reeds, dait er zich een drama had afgespeeld. Dit vermoeden is juist geweest. De twee lijken zijn thans ge vonden en aan misdrijf behoeft niet gedacht te worden. Dames beroofd Het is de Haagsche recherche gelukt een sluw zeventienjarig jongmensch op heeterdaad te betrappen. Deze jongeling had er zich op toegelegd, om, als de duisternis was ingevallen damestaSschen te openen en er een greep in te doen.i In een twintig gevallen was hem dit ge-, lukt, tot de recherche op het punt, waar hij zich pleegde op te stellen, hem bij den kraag wist te pakken, juist toen hiji weer zijn truc wilde toepassen. KERKNIEUWS Ned. Herv. KeTk. Aangenomen naar Beetgum bij Leeuw arden door ds. J. G. SteenbGek Jr. te Denekamp, vroeger te Zierikzee. Zondagartsandienst Zi«rikz«a Zondag 26 October: Dr. Boogerd en Dr. Van Hoorn. AANB ESTEDINGEN Bij de op 23 October door het Dage- lijksch Bestuur van het Waterschap „Schouwen" in 's-Lanidskamer te Zierik zee gehouden aanbesteding voor het bouwen van een nieuw eleclrisch gemaal in het voormalig idiistrlct Zuidhoek werd door de volgende personen ingeschreven C. J. Schot, Zierikzee f17,800; M. J. van der Werf, Haamstede f 17,000J. .Stouten, Oosterlanid f16780; S. P. Wijs man, Zierikzee f16,700; J. Slager, Drei- schor f16,590; M. J. Padmos, id. f15,744; C. en A. van Velthoven, Zierikzee f 15,390 B. L. van Velthoven1, idem f15,150; L. van der Klippe, Zierikzee en Jacob la Gasse, Koudekerke f 12,600; J. Ie Comte, Sommelsdijk f6,098 (gegund). ONZE VOEDING IN DEZEN TIJD Woensdagvoormiddag 11 uur werd door mej. ten Haaf uit Den Haag voor een aantal leerlingen van de landbouwhuis- houdschool te Zierikzee in de socië teit „Concordia" een openbare les ge geven, teneinde hen te instrueeren, bij de diverse tafels en platen, voor de ten toonstelling, welke dien middag geopend werd door den wnd. commissaris der provincie, mr. Dieleman. De expositie was keurig ingericht en organiek ingedeeld, i zoodat een uitstekend overzicht werd; gegeven van onze voeding in" dezen tijd. Zierikzee was de hekkesLuiter van de reeks tentoonstellingen in Zeeland gehou den, welke in Tholen waren aangevangen. Des namiddags voor de opening waren, behalve de wnd. commissaris mr. P. Die leman, de meeste burgemeesters uit het eiland tegenwoordig, de commissie tot het organiseeren van deze expositie, de Beauftraigte voor Zeeland, dr. W. Mün- zer, en de heer Kretsejimar. De burgemeester van Zierikzee, Jhr. mr. J. Schuurbeque Boeije opende de ten toonstelling met een kort inleidend woord waarin hij zijn voldoening uitsprak dat die expositie ook. hier gehouden kon wor den, opdat de menschen leeren hoe men mieit 't beschikbare aan levensmiddelen, 't beste er uit haalt wat er uit te halen,' is om ide weerstand van het lichaam te verhoogen en dit voor ondervoeding te bewaren. Na deze inleiding nam de wnd. Com missaris der provincie het woord, die ongeveer als volgt sprak: De voeding in oorlogstijd is altijd een moeilijk probleem'geweest. Dit was en is des te moeilijker naarmate eenig land minder autarkisch is. Tengevolge van goedko.oper betrekken van buitenlandsche voedingsmiddelen, van een hoogeren le vensstandaard, groote .bevolkingsdichtheid en klein grondgebied konden naar weten- schappelijk-statistisch bekende mededee- lingen de Nederlanders maar voor 67 pet. van den eigen bodem zich voeden, ge lijk België niet meer dan 51 pet., Zwit serland 47 en Noorwegen slechts 43 pet. Het oude economische systeem had een zeer slechte invloed hierop. Men ziet dat b v. aah Frankrijk, waar een zeer vruchtbare bodem over 't algemeen al thans gevonden wordt, maar waar de zelf verzorgingsgraad niet hooger komt dan 67 pet. tegen 83 pet. en Duitschland. Ook de Zuid-Europeesche landelijke huis houding is zeer veel ten achter, zoowel op het gebied van akkerbouw als van vee teelt. Wij moeten thans eigenlijk het ge- heele - continent overzien, voorzoove.r Duiitschlanid daarover invloed of leiding heeft, om den ernst van de Engelsche blokkade te kunnen beoordeelen. O,ok voor de naaste toekomst. Het blijkt dan wel dat deze niet Zulke diepgaande noodlottige gevolgen voor on ze burgerbevolking heeft als in den we reldoorlog. Althans zoo schijnt het fn'ij toe. Ik heb toch gelezen in een weten schappelijk economisch vakblad, dat de behoefte aan granen voor de landen bin nen de groot Duitsche levensruimte kort voor den oorlog gedekt was voor wat tarwe betreft tot 91.6 pet. en rogge 97.6 pet., gerst 94.1 pet. haver 97.5 pet. alles uit eigen bodem. Mais cfharentegen slechts 33 pet. De afhankelijkheid van Europa's Con tinent van overzeeschen aanvoer ten op zichte der vleeschvoorziening, geeft ech ter zwaardere moeilijkheid. Immers is er zeer veel veevoeder noodig, is er groot j gebrek aan eiwit en vethoudende voe dingsmiddelen. In 1938 werden voor voe dingsdoeleinden allegn al aan oliehou dende zaden en vruchten 4.979 millioen ton, en aan oliekoeken en oliekoeken- meel 1 429 millioen ton ingevoerd. Het is daarom moeilijk de afhankelijkheid van den overzeeschen invoer te overwinnen, omdat de Europeesche voorwaarden voor groei, gezien den huidigen stand van verbouw van oliehoudende vruchten de uitgebreidere verbouw daarvan slechts in beperkte mate mogelijk doen zlijln. i Daarmede houdt vanzelf verband een beperking van den veestapel, omdat voe ding daarvoor meer in 't binnenland moet worden gezocht. Toch wordt er sedert 1938 zeer veel gepraesteerd om tot vergrooting van de voedingsmogelijk heden voor mensch en dier te geraken. Zeker kon en kan er hier en daar ïiog meer grond benut worden voor den verbouw van vruchten, maar meer moet het toch gezocht worden in intensiveering van den landbouw, waardoor per Hectare nog meer dan voorheen wordt opge bracht. t I Uit den aard der zaak geldt dat in veel meerdere mate voor menig ander land, bv. Frankrijk en het zuiden van Europa dan voor Nederland, waar een zeer voortreffelijke landbouw is en de intensiveering al jaren in praktijk is ge bracht. Toch moet io,ok bij ons gestreefd worj den naar een meerderen verbouw van voedergewassen voor hel vee. Bijzonder echter kan op landbouwgebied nog enorm j veel meer gedaan worden dan tot heden in Zuidelijker gelegen landen door bete re bodembewerking, veredeld zaai- en pootgoed, bescherming tegen ziekten en schadelijke invloeden, overgang van ex tensieve naar intensieve bearbeiding en bebouwing. In landen ,als Roemenië en Bulgarije zijn bv. de opbrengsten van gerst en haver, mais en aardappelen nog geen derde van wat zij zlijn in Duitschland en daar zijn zij1 lager over 't algemeen dan in Nederland. Ook in Polen en Frankrijk is men eenige tientallen van jaren in ontwikke ling van land- en tuinbouw ten achter. Die landen zijn nog op de hoogte, waar op Duitschland rond 1900 stond. In korten tijd kan echter een kolossale J vermeerdering verkregen worden. Dat heeft Duitschland ons geleerd ^waar in weinige jaren de opbrengst b.v. van tar we met 62 pet. en van rogge met 75 pet. is gestegen. Zeer spoedig kan men dan ook komen binnen het gebied der Duit sche levensruimte tot volledige voorzie ning van wat daar noodig is aan tarwe, rogge en andere granen. De vermeerdering en de verbetering van den veestapel in Zuid-Oost Europa kan ook tegemoet komen aan het gebrek, dat jn dit opzicht nog geleden wordt. De veestapel der Balkanstaten kan best verdubbeld worden; ook in Frankrijk" is d&t mogelijk. Door intensiveering van iden landbouw ifn het Zuid-Oosten, kunnen ook voor den veestapel Jn het .Noord-Westen ge noegzame voedingsmiddelen worden aan gebracht. Dit kan ide® te gemakkelijker, omdat daar ook voldoende arbeidskrachten do or de grootte der 'bevolking worden ge vonden. i l i Er zal m.i. echter een behoorlijk aan tal goed ontwikkelde, leiding gevende personen heen moeten gaan om stuur ■en leiding en voorlichting te geven. Maar laten wij ons niet verder in een toekomstbeeld' verlustigen. Wij zitten nu midden in den ernst van het oogenblik en hebben ons volle zoo goed' mogelijk te voeden met de voedingsmiddelen, die thans 'binnen ons bereik zijn, hoe dan ook de toestand binnen afzienbaren tijd, zij het snel, verbetering zal kunnen ondergaan. Wij moeten ons aanpassen en het is buitengewoon practisch en dus nuttig dat dit geschiedt en daarbij ook deskundig leiding gegeven wordt, die berust op wetenschappelijken grondslag. Er moet gewaakt worden tegen onder voeding -van ons volk, waarvan in de naaste toekomst krachtprestaties worden verwacht. Een gezond valk is daarom noodig en ëe daartoe nooidige vitami nen, levensobderhoudende bestajndidee'len moeten tot grooter vitaliteit brengen." Daartoe dient de voeding in oorlogstijd een onderwerp van aandachtig onder hoek te zijn. Ik was diep- getroffen door wat op dit gebied tot stand is gebracht bij het bezoeken van een tentoonstelling als wij nu gaan openen te Middelburg en vatte het voornemen op te bevorderen-, dat een dergelijke tentoonstelling gehouden zou worden in1 de verschillende centra f mijner provincie. i Zeer dankbaar ben ik voor de hulp, die geboden is om dezen wensch te verwezenlijken. Ik verneem idat overal ide tentoonstelling successen1 zijn geweest Ik hoop idat dit ook hier zoo zal zijn. En dat veel zal worden geleerd en nagevolgd en daardoor veel ten bate van onze bevolking in alle geledingen op dit gebied zal worden gedaan, ook in Schouwen -en Duiveland. Hier is een leergierig onderzoekend publiek. Hier zijn niet zooveel menschen, die zonder kennis van zaken mokkend alles becri- tiseeren om aan het kniezen en moppe ren te kunnen blijven. Hier is een op gewekt volk, een arbeidzaam volk, dat- open oog heeft voor de nieuwe tijden en w-eet, .dat de moeilijkheden-, welke wij moeten doorworstelen, ons behooren te stalen en te vormen, te vervullen met nieuwe kracht voor groote daad* Hartelijk hoop ik dat deze tentoon stelling zegenrijke vruchten zal hebben. Bijzonder dank zeg ik aan de Stichting waarvan zij uitgaat en aan de leidster, die ons op zoo'n toegewijde wijze onder wijst -en in de nieuwe cu-litnarische kunst inwijdt. Hartelijk dank aan alle dames, bijzon der ook directrice en leeraressen der huishoudschool voor hun arbeid en hulp daarbij gegeven, evenals aan de dames van h-et comité voor het welslagen der expositie. Geen enkele zaak gedijt of slaagt, ten zij zij met geestdrift wordt aangevangen en door geestdriftige 'liefde en toewij ding wordt geschraagd. Zierikzee wensen ik geluk met deze tentoonstelling en ik verklaar thans gaarne deze expositie voor geopend. (Applaus). Door eenige leerlingen van de land» bouwhuishoudschool werd daarop een kop bouillon met toebehooren geserveerd, waarna de toen aanwezige dames onder leiding van mej. ten Haaf een rondgang maakten, om technisch te worden voor gelicht. Nadien kwamen steeds meerde ren de tentoonstelling bezoeken. Het „maaltijdenkompas" vormde -de at tractie der tentoonstelling. Wanneer aan dit kompas gedraaid werd, kwamen om beurten verschillende geijkte Nederland- sche maaltijden boven, b.v. erwtensoep, boerenkool met worst. Meteen werd door middel van kleuren aangegeven of in de betreffende maaltijden alle noodige voe dingsstoffen aanwezig zijn; zoo niet, dan vond men onderaan hoe dit tekort op eenvoudige wijze aangevuld kan worden. Een serie groote sprekende platen van Dick Elffers gaf de tentoonstelling een fleurig aanzien en droeg veel bij tot het goede geheel. De tentoonstelling is een succes ge weest. Honderden hebben haar bezocht. Spontaan kwamen de verzoeken voor het houden van plattelandscursussen, zoodat leidsters te kort komen, doch hierin zal men trachten te voorzien. Uk Stad en Provincie ZIERIKZEE. Blijkens een advertentie van de „Zierikzeesche Winkeliersvereeni- ging" zullen, wegens verplichte inventari satie, van 26 October2 Nov. alle manu facturenzaken en modemagazijnen de ge- heele week gesloten zijn. Te 's-Gravenhage is in den ouder dom va,n 69 jaar overleden de heer H. E. Beelaerts van Emmichoven, die vele jaren ontvanger dezer gemeente is ge weest. Voorts had hij zitting in het Efepactementsbestuur van het Nu-t als penningmeester, welke functie hij ook vervulde als lid van het bestuur der vereeniging Ambachtsschool vope Schou wen en Duiveland. RENESSE. De speldjes-collecte voor Winterhulp Nederland bracht in deze gemeente de som van fl,54 op. ELLEMEET. Daar e'r voldoende belang stelling voor 't herhalingsonderwijs blijkt te bestaan zal, ondanks velerlei moeilijk heden, die te overwinnen waren, a.s. Maandagavond- dè cursus aanvangen. BRUINISSE. In de gehouden vergade ring van den Dijkraad van het Calami- teuze waterschap Bruinisse, is voor de functie van voorzitter van het Bestuur der Waterkeering van dat Waterschap, wegens het bereiken van den wettelijken leeftijdsgrens van den heer S. Hage de volgende voordracht opgemaakt: 1. F.D. van Vessem, 2. P. L. Krepel, 3. W. van den Berg Dz. THOLEN. Op initiatief van ds. Batelaan worden pogingen aangewend, ;om te ko men tot -oprichting van een vereeniging van jonghervormden in deze gemeente. In verband hiermede zal in de Consis toriekamer der Herv. Kerk een alge- meene vergadering, worden belegd van leden beneden de 40 jaar. I-ntusschen is reeds een vereeniging voor jongemannen .opgericht, met als voorzitter ds. Batelaan. Reeds zijn 27 jongemannen toegetreden als lid. Op Woensdag ,5 November zal in alle kerken te Tholen de Dankdag voor het gewas worden gehouden. ZOEKGERAAKTE BONNEN worden niet vervangen. Het blijkt, dat vooral in den laatsten tijd het aantal aangiften van vermissin gen van distributiebescheiden sterk toe neemt. Niet alleen losse bonnen, maar ook geheele stellen kaarten worden veel vuldig als vermist bij de politie en de distributiediensten opgegeven. - Zulks is ongetwijfeld te wijten aan de onvoldoen de zorg, die vele houders van distributie bescheiden aan "het beheer en Wet bewa ren hiervan besteden. Er zijn nog altijd talrijke verbruikers die al hun distribu-» tiekaartem medenemen bij het winkelen en ze dan onderweg verliezen, of die thuis hun bescheiden laten rondslingeren, zoodat ze wegraken of in handen van, kinderen vallen. In verband met het feit, dat deze ver missingen vrijwel alle aan eigen schuld van de betrokkenen te wijten zijn en om te voorkomen, dat zij, die aangifte van gefingeerde vermissingen doen, zich in het bezit stellen van bonnen en kaar ten, waarop zij geen aanspraak kunnen doen gelden, heeft de secretaris-generaal van de departementen van handel, nij verheid en scheepvaart en van landbouw en visscherij thans bepaald, dat vermiste distributiebescheiden in het algemeen niet meer, ook niet voor een gedeelte, zullen worden vervangen. In den vervolge zul len uitsluitend nieuwe bescheiden worden uitgereikt, indien de betrokkene aantoont b.v. aan de hand van een terzake uitge-i bracht politierapport, dat de vermissing aan overmacht, b.v. bominslag, brand, inbraak te wijten is en daarbij blijkti dat voldoende voorzorgsmaatregelen wa ren genomen, om het verlies te vooim komen. DE VERDUISTERING Zon onder 18.27 Zon op 8.22 Maan onder 21.46 Maan op 18.48 Tusachen zonsondergang en zonsopgang moet worden verduisterd. LANDBOUW EN VEETEELT INLEVERING VAN STIERKALVEREN In -een officieele publicatie van het departement van Landbouw en Visscherij is medegedeeld, dat de mogelijkheid is opengesteld, om in' plaats van een rund van ten minste 350 kg, dat ingevolge de verplichte veelev-ering voor 1 December a.s. aan ide Nederlands-che veehouderij - centrale geleverd moet worden, twee of drie sti-erkalveren in te leveren van een in ide publicatie aangegeven minimum ■gewicht. SCHEUREN VAN GRASLAND De Rijkslandhouwconsulent vopr Zee land schrijft ons De Zeeuwsche landbouwers zullen naar aanleiding van de publicatie betreffende het scheuren %van grasland goed doen er nota van te nemen, dat er op gerekend moet worden dat op de geschikte grond van iederej' 6 a 7 ha. er één gescheurd moet worden. Indien vrijwillig niet genoeg wordt op gegeven, zal een verplichte scheuring wor den opgelegd en zal vo.or de aan te wijzen perceelen geen scheurpremie wor den verstrekt. Het is daarom van groot belang voor den' boer dat hij vóór 15 November vrijwillig opgeeft wat hij scheu ren zal. In sommige deelen van Zeeland is men blijkbaar van meening dat de aardappel een totaal ongeschikt gewas is om als eerste vrucht op gescheurd grasland te verbouwen. Blijkens de ervaringen, die in 1.918 in ons land zijn opgedaan, was de aardappel een zeer geschikt gewas, waarmede bijna overal goede resultaten werden verkregen. Wanneer men in den herfst reeds scheurt en in het voorjaar niet te zwaar egt, waardoor bovendien de zode bovengehaald wordt, wanneer ver der bij gevaar van ritnaalden een flinke poter wordt gebruikt (35—55) en niet te vroeg wordt gepoot, zoodat de knol di rect gaat groeien is de kans op minder goede resultaten niet groot. De kwaliteit moge iets minder goed zijn, doch is toch belangrijk beter dan die van een veen- aardappel. Bovendien gaat het thans om hoo.ge opbrengsten, zoodat o.a. soorten als Alpha, eventueel Industrie, Furore en Wilpo in aanmerking komen. Verder diene men te bedenken, dat schurft of pokken, die men soms op gescheurd gras land krijgt, eigenlijk slechts een schoon heidsgebrek is en van geen beteekenis voor de consumptiewaarde. De opbrengst kan zeer goed zijn en de aardappel profiteert van het in de graszode opge hoopte plantenvoedsel, zoodat met een kleinere bemesting kan worden volstaan, een factor waarmede men thans ook re kening moet houden. SPORT VOETBAL. - N.V.B. Het programma voor Zondag 26 Oct. liLLÜdti i j 1 le klasse. District I: Ajax—VUC; Xerxes—DOS; EDO—FeijenoordDWS— ADO; Storm vogels1—DFC. District II: Emma—Sparta; DHC— Haarlem; HBS—Blauw Wit; RFC—VSV; 't Gooi)—Hermes DVS. District III: HengeloEnschede; AGO VV—Quick; NEC—PEC; Heracles—Tuban- tin; Enschedesche Boys—Wageningen. District IV: BWPicus; Longa Willlem II; Helmond— NAC; MVV—Spek- holzerheiide; PSV—NOAD; Roermond— Eindhoven. i District V: Velocditas—Sneek; GVAV— Achilles; HSC—Be Quick; Leeuwarden— L SCH eer eaweenVeend am Uit de Nieuwsbode van vóór vijftig Jaar Van 13—19 Oct. 1891. Aangenomen het beroep naar Haamstede door ds. J. van der Ven te Ammerstol. De raad der gemeehte Zonne- m a i r e benoemde tot onderwijzeres aan de O.L. School mej. J. Drent te Havelte. De heer J. W. Laven van Scher pen is se slaagde voor het surnumerair examen bij de Staatsspoorwegen. Voor de akte vrije - en orde-oefe ningen slaagden te Middelburg de hee- ren L. B. v. d. Slikke te Staven is se; en C. v. d. Graaf te Scherpenisse. Tot gemeentevroedvrouw te Oud- Vossemeer werd benoemd mej. P. J. Ruijtenburg, aldaar woonachtig.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1