Prima Zuurkool TENTOONSTELLING AKKERTJIS G. J. Scherphuis Flink net meisjë SODA Fa. W. Merie Onze voeding in dezen tijd! IN DE SOCIËTEIT „C0NC0RDIA" TE ZIERIKZEE Savora, de thee-toovenaar verschijnt ten toneele! THEESURR0GMT Inzending advertentiën. Men wordt er nogmaals aan her innerd dat [nè. 9 uur 's morgens op den dag tan uitgifte, geen adver tenties meer kunnen worden aan genomen. De Directeur. ADVERTENTIES Geboren MARINA CORNELIA dochter van L. KRI8TALIJN en C. P. KRIST ALIJN Stoel. Soharendijke, 18 Oct. 1941. Tijdelijk aiekenhuis Noordgouwe. BOB FRANKEN en PAULA DANIËL8 geven U hierbij, mede namens wederzijdsohe ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 13 November te Netterden. Toekomstig adres Tulpstraat 43, Goes. Heden overleed te Rotter damonze beste broeder en oom, JOHANNES KORNELIS KLOMPE, Weduwnaar van Pieteroella de Bil, in den ouderdom van 62 jaar en 5 maanden. Uit aller naam, Wed. O. NATTE—Klompe en Kinderen. Dreisohor, 18 October 1941. ZENUWARTS te Middelburg, houdt spreekuur te ZIERIKZEE Groene Krufs J^nne wekken, Vrijdag 24 October van 12.003.80 nnr. Dr H. J. FLIERINGA OOGARTS, Eendrachtsweg 52, Rotterdam, houdt voortaan spreekuur van 11 tot 2 7, uur, iederen werk dag, behalve Vrpdag. ZANGMIDDAG te geven door het Ned. Herv. Kerkkoor te Brouwershaven, in het koor der kerk aldaar, op Zondag 26 Oct. a.s. Aanvang 3.30 nor precies. Toegang vry. Personen beneden 16 jaar kunnen zonder geleide niet worden toegelaten. GEVRAAGD: zelfstandig kunn. werken v. g. g. v. MOURER, Havenplein A 315 Publieke Verkooping Notaris P. HEERING te Zieriktte is voornemens op ZATERDAG 25 OCTOBER 1941, 's voormiddegs 117i nur (w.t.) in het oafé Storm te Brainisse, PUBLIEK TE VERKOOPEN: ten verzoeke van St. W. Jameiet: 1. Het Woonhuis met Schuur en Erf, waarin is uitgeoefend geweest een Gafébedrijt, aan de Deestraat, kadastraal bekend gem. Bruinisse, seotie O, nummer 3021, groot 1.36 Are. 2. Twee Woonhuizen met Schuur en Erf, liggende aohter perceel 1aan het Kerkplein, kadastraal bekend gemeente Brainisse, sectie O, nummers 2730 en 3022, tezamen groot 0.63 Are. De peroeelen zullen eerst afzonder lijk en daarna in massa worden ge veild. Het peroeel 1 is onmiddellijk na betaling te aanvaarden. Inmiddels nit de hand te koop. Metalen Carbidlampen voor verlichting van huiskamer, kantoor, pakhuizen, enz. CARBID in elke hoeveelheid verkrijgbaar. Aanbevelend, Gebr. DE JONGE, Rijwielhandel - St.-Domusstraat Voorlopig alleen deze week aan het pakhuis BOLSTERTURF (boavrij) te bekomen. BROUWER, Nieuwe Haven Zierikzee - Telefoon 82 Wegens zakkensohaarste ben ik niet meer in staat zakken af te geven. Bestelt zoo spoedig mogelijk Koopman's Blauwe B nut 28 35 if 5,— pec 50 E.G. maat 35 45 f 4,per 50 K.G. Stuurt bestelbonnen en zakken naar JOB KOOPMAN Gouwe veer, Zierikzee Super Kristal vervangt totaal gewone soda en is 21/) maal zoo sterk. 20 ct. per 500 gram D. BIJ DE VAATE Zierikzee, telefoon 342 Wederom ontvangen 20 cent per kilo. naast de Beurs. Koopt bij onze adverteerders Verzorgt Uw haar, huid en tanden op de beste manier Wij hebben hiervoor uitstekende middelen Voor Uw haar: Pakjes Lax Shampo J&121/, cent ff Gastella n s a Adelaar u 12l/j Flacons Lanovora n 60 Brillantine per flacon 40 Fixaline H 45 (houdt het haar correct en is vetvrij) Marléveux Haarorême per flacon 45 oent Voor Uw huid Vanishing Giême per flacon 50 oent Goldorême n u 50 n Saléveox C ême n n 80 Ölstella Scheerzeep n tube 30 n (op bon) Palmolive n h v 35 (op bon) ProbfX8nel8oheerorême// n 30 (zonder bon) Purol per doosje 30 Voor uw landen Doosjes Prodent Tandpasta 20 oent Tubes n ff 377s u Fa. W. MERLE, Naast de Beurs VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING De tentoonstelling ,/Onze voeding in dezen tijd" die op verschillende plaatsen in Nederland wordt gehouden, heeft ten doel het Nederlandsohe volk voorlichting te geven op voedingsgebied. Wij hebben deze voorlichting noodig om te weten op welke wijze wij de beschikbare levensmiddelen het beste kannen benutten. Het is in dezen tijd van sohaar8ohte aiterat noodzakelijk, dat niets onnoodig verloreq gaat en alles zoo voordeelig mogelijk wordt gebruikt. Deze tentoonstelling wil trachten te laten zien hoe men de nieuwe vondsten der wetenschap in de praktijk van het huishoudelijk leven kan toepassen. De meest vooraanstaande deskundigen op voedingsgebied werkten mede om deze poging te doen slagen. Laten wij allen, die iets met „VOEDING" te maken hebben, deze gele genheid niet laten voorbijgaan, maar ons openstellen voor de goede gedachte, die aan al dien arbeid ten grondslag ligt, namelijk deze//Ons volk te behoedgn voor ondervoeding". De tentoonstelling zal U op aanschouwelijke wijze inlichten over de voedingswaarde der verschillende voedingsmiddelen en U ook toonen hoe U deze het beste knnt bewaren en dus vrijwaren voor bederf. Er zullen verschillende ta'els worden tentoongesteld met maaltijden voor vier personen, aangepast aan dezen tijd. Deze geven een duidelijk beeld van hetgeen U met de distributiebonnen van Uw gezin bereiken knnt. Er zal wat te zien zijn over kinderverzorging en over brandstof besparing enz. enz., kortom er zal zeker voor ieder wel iets aantrekkelijks zijn. Mogen wij in het belang van Uzelf en van de volksgezondheid in het algemeen op Uw komst rekenen P op 22- en 23 October 1941 Geopend: Woensdag 22 October van 6—7.30 u. n.m. Donderdag 23 Ootober van 25 u. en 6—7.30 u. n.m. Op Donderdag zal een fllmvertooning worden gegeven la hetzelfde gebouw Aanvang 5,15 u. en 6.15 u. nam. TOEGANG 5 CT. (Op voorafgaand verzoek gratis) Abonneert U op dit blad Te koopEen Kalf/aars aan de rekening. L. G. v. d. WERF, Oosterland - Te koop 4 a 5000 kilo MANGELS, bij J. OP DEN BROUW, Elleme.t. Uw Thee op? Geen nood - Savora toovert weer „Thee" in Uw trekpot. Zet Savora op dezelfde wijze als Thee - één' tablet is voldoende voor 5 a 6 koppen. Heerlijk! Echte Thee behoeft er niet bij. Savora heeft slechts de helft van het kwantum suiker en melk noodig, dat bij gewone Thee wordt gebruikt. NIEMEIJER'S Smaakt als thee! 10 tabletten 25 ct. Op de Bloemisterij van ROMIJN kan een flinke nette JONGEN geplaatst worden om in het y»k te worden opgeleid. Te koop: Mooie zwarte Bouvier (teefje), 3 jaar oud, zeer waaksoh, lief met kinderen. Brieven letter M, Bureau van dit blad. Te koop: pas gekalfd hebbende Koe bij M. O. Hanse, Brabers, Haamstede. Gevraagd 2e handsch Hawaï Guitaar. Brieven letter A, agent A. 8IE8, Nienwerkerk. Gevraagd; Een goede Jongens- winterjas, leeftijd ULjaar, eventueel punten beschikbaar. Brieven motto //Winterjas", Bureau van dit blad. Stierkalf te koop JOH. v. 't HOF, Brouwershaven Eenvoudig Kosthuis gevraagd liefst in klein gezin.' Brieven franco letter G, Boekh. KROM, Zierikzee. Verloren Diegene, die een Porlemonnaie met inhoud gevonden heeft, wordt beleefd verzocht deze tegen belooning terug te bez, bij Wed. P. C Pagé, Minnebroerstr,, Zierikzee. Vermistzwart met geel geteekend hondje, lange staart. Berioht s.v.p. aan B. VAN WINGEN. Noordwelle, telefoon 1. Morgen Donderdag aan de Sohnit- haven met le klas gekruiste Witte Leghorns, aan en tegen den leg. M. DE JONGE, Zuidwellestr. Zzee, Deukt U er aan, 10 November trekt Lotisioo. Vso f 2,50. Zeudt mij Uw postwissel. Aanbevelend, P. DU SON, Hoofd poortstraat G 296, Zierikzee. Te koop Twee Ka If koeien J. VAN DAMME, Ouwerkeik. Lotisico trekf 10 Nov. a.s. das nog even een briefje halen bij A. 81E8, Ring A 92, Nieuwerkerk. Net meisje gevraagd voor de morgenuren. J. VIERGEVER, Havenplein TELEGRAMMEN BR1TSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. Dinsdagnacht hebben, naar het DNB van bevoegde zijde verneemt, Britsche bommenwerpers boven N.W.-Duitschlani gevlogen, waar zij op verschillende plaat sen brand- en brisantbommen hebben ge worpen. Schade aan militaire doelen of aan da economische oorlogvoering wer den niet aangericht. Er zijn verliezen aan dooden en gewonden. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn twee Britsche vliegtuigen neergeschoten. DE LUCHTGEVECHTEN BOVEN HET KANAAL. De Britsche verliezen aan Het Kanaal in den loop van Dinsdag zijn in den na-. middag nog gestegen van zeven tot ne gen Spitfires, zonder dat de Duitsche verliezen zijn toegenomen. Aan deze ge vechten heeft luitenant-kolonel Galfand wederom succesvol deelgenomen. Behalve de 9 jagers is, naar nader wordt ven nomen, ook nog een Bristol Blenheim door Duitsche jagers neergehaald, VERKOOPINGEN .ZIERIKZEE, 21 October. Ten overstaan van Notaris P. Heering alhier, werden in het openbaar verkocht de volgende onroerende goederen in de gemeente Zierikzee, als a. het woonhuis met schuur en tuin, aan de Raambtraat, wijk C no. 27, groot 8.62 A., provisioneel vo,or f,4000, aan den heer K. Lodewijk te Nieuwerkerk; b de 67.50 aren bouwland, aan den Nieuwen weg, voor f 2500 per hectare, aan den heer J. Viergever te Zierikzee; c. het woonhuis met erf en tuin, aan de Welststraat, wijk B no 505b, groot 2.12 aren, met pad naar de Wandeling, voor 5700, aan den heer A. van der Kreke te Zierikzee q.q. RECHTZAKEN Dood door schuld De 44-jarige schilder H. J. F., zonder vaste woonplaats, was door de rechtbank te Middelburg veroordeeld tot 5 maan den gevangenisstraf wegens het veroor zaken van dood door schuld. Op 14 Juli 1940 reed hij met een vrachtauto onder Haamstede. Hij nam met groote snelheid een bocht in den Kloosterweg, zqo roe keloos, dat de wagen, in welks laadbak eenige personen zaten, omsloeg. Een van hen is aan de gevolgen overleden. Het Haagsche gerechtshof heeft de straf ver zwaard tot 8 maanden gevangenisstraf. Koffi* voor f 5,-< por pond J. B. v. D., bakker te Burgh, die zijn nog voorradige koffie voor 5 gulden per pond verkocht, terwijl hij er vóór den oorlog niet meer dan 80 cent voor gevraagd zou hebben, werd door den Inspecteur voor de Prijsbeheersching te 's-Gravenhage veroordeeld tot 300 gul den boete, terwijl de tijdens het proces verbaal in beslaggenomen blikjes gecon- denseerde melk, die ook te duur ver kocht werden en de koffie (31/2 pond) verbeurd verklaard werden. Tevens werd publicatie van het vonnis gelast. Schoenen zonder bon Reeds ge ruimen tijd werd er in Leeuwarden fluisterend verteld, dat in een bepaalde groote schoenenzaak zon der veel moeite schoenen zonder bon te krijgen waren. Bij een dezer dagen ondernomen con- tróle verklaarde de winkelier eerst, dat hij zijn sehoenen steedis met een normale winstmarge verhandelde. Het verhoor ^an getuigen en genomen steekproeven wezen het echter anders uit: hij bleek dikwijls 100 tot 250 pet. winst te maken. Soms werden zelfs fantastische prijzen gevraagd en verkregen. Een in 1938 voor i 2,75 ingekocht paar schoenen braiö/it f 14,50 op, een winst van ruim 400 pet. dus. De man bleek zich niet alleen met deze ontoelaatbare praktijken op te hou den. In den winkel kwamen ook nieuwe fietsen, haarden, regenjassen en een partij zeep voor den dag. In de prtvé- woning ontdekten de controleurs verder nog een partij schoenen', enkele fietsen en haarden, die eveneens kennelijk voor den zwarten handel bestemd waren. "Een laatste ontdekking maakte de maat vol: de winkelier trad ook nog op als geld schieter voor den kleinen man, waarbij hij woekerrente nam. De geheel abnormale groote schoenen- voorraad van ongeveer 10.000 paren, de fietsen, haarden, jassen en de partij zeep werden in beslag genomen. MARKTBERICHTEN Coöperatieve Veiling Zierikzee Veiling van '21 October. Druiven f36—45; Lanes Prins Albert f20; Zoete Bellefleur f22; id. Ermgaard f 12122; id. Campagne f 1220; Gieser Wildeman f35; Winterlouwtjes f22; Com- tesse Paris f 15—25; Spinazie f7—8; To maten f 1216; Postelein f 15; Andijvie f4.10—4.20; Stampripcesseboonen f 13.60; per 100 k.g. Kropsla fl1.50 p. 100-st. ROTTERDAM, 20 Oct. Vlas. Aange voerd 1000 kg blauw fl—1/,40; 1900 kg HoM. geel f 1—1,45; 1700 kg dauwrood 10,851,15. Aanvoer was grooter, alles werd verkocht. De handel op het land was vlug en omvatte het grootste ideel der gedane zaken der afgeloopen week. Aardappelen. Eigenheimers, bonteen blauwe f6,12; Bintjes en industrie f5,62; zaïudaardappeleu f5,12. Aanvoer goed, handel tot vastgestelde prijzen. ROTTERDAM, 21 Oct. Heden werden ter veemarkt aangevoerd: 2169 dieren, w.o. 21 paarden, 21 veulens, 67 schapen, 1279 runderen, 243 nucht. kalveren, 413 graskalveren én 125 bokken en geiten* Prijzen per stuk: melkkoeien 645—380; kalf koeien 650—385; vare koeien 445— 280; vaarzen 400—225; pinken 310—190; graskalveren 200—80. De aanvoer van graskalveren was kor ter met stroeven handel en prijshoudend. De aanvoer van melk- en kajfkoeien was iets ruimer met luien handel en vooral niet hooger in prijs. Varekoeien aanvoer als vorige week met stroeven handel en iets hoogere prijzen. Vaarzen en pinken aanvoer onveranderd, slechten handel en iets hooger in prijs. Waarom zoudtGe nog hoofd- Eijn hebben, als Ge in een wartier er van af kun» zijnl Neem 'n AKKERTJE hef nieu we merkwaardige middel, dat allepijnen vlug verdrijft en Uw lichaam niet schaadt. "AKKERTJES" zijn de geluk kige vinding van Apotheker Dumont in den gemakkelijk in te nemen ronden cachet- vorm, veel nagemaakt en toch nog nooit geëvenaard I Laat U niets anders aanpra ten en let op AKKER-merk. tegen pi|nen, nare dagen, koorts, kou. DE BESTE r^d V PUDDING VOEDZAAM, ZUIVER EN OVERHEERLIJK VAN SMAAK

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4