WOENSDAG 22 OCTOBER 1941 waarin opgenomen de Zzeesche Courant 1797-1889 V= Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten Uit Stad en Provincie Zierikzeesche Nieuwsbode v INZENDING ADVERTENTIËN OP DEN DAG VAN UITGAAF UITERLIJK 'S MORGENS 9 uur. 98STE JAARGANG No. 14774 HET EILAND DAGO BEZET Alfe •ilanden van cfe Bsltiiche kuit in Duitsche handen Het opperbevel van de Duiitsche Weermacht maakte gisteren 'be kend': Het eiland Dagö is ingenomen. Daarmede zijn alle eilanden voor de Baltiische kust in Duiitsche han den en is het geheele Bailtischie gebied van den vijand gezuiverd. t In voorbeeldige samenwerking met formaties van de marine en het liuicbtwapen was het aan een divi sie infanterie van het Duitsche leger reeds op 12 October gelukt, op de Zuidelijke punt van het eiland verrassend te landen. In hardnek kige gevechten, 'die tien dagen ge duurd hebben, werd het eillamd sindsdien van den vijand gezui verd. Daarbij vielen 3000 gevange nen in Duit9che handen. Zes kust- 'batterijen werden vernield. Resten- van ide vijandelijke bezetting wer den bij de poging om over zee te ontkomen, door eenheden van de marine en het laichtwapen onscha delijk gemaakt. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte verder bekend: Door de heden gemelde bezet ting van het eiland Dagö is het .Oostzeegebied thans geheel en al van den vijand bevrijd en daar mede het tijdstip gekomen ook te berichten over de operaties die sedert begin Augustus in den Noor delijken sector van het Oostelijk front hebben plaats gevonden. Nu ide doorbraak door de Stalin- linie had de legergroep van gene- raaX-veüdmaarschalk Ritter von Leeb in samenwerking met ide luchtmacht van Generat-Qbersit Kei ler, tot opdracht gekregen de zich tusschen het Ilmen- en Peipus meer bevindende strijdkrachten van den tegenstander te verslaan, de vesting Leningrad in het Zuiden af te sluiten, alsmede Estland en de Oostzee-eilanden van den.' vij and te zuiveren. Ondanks de voort durend sterke bedreiging hunner Oostelijke flank boog het gros van het leger van General-Oberst Busch tezaimen met het panitserleger van General-Oberst Hoppner allereerst naar het Noorden af. Tijdens bui tengewoon hevige gevechten werd de uitgebreide stelling van den tegenstander, in ontoegankelijk bosch- en moer as terrein aangelegd, tusschen Ilmen- en Peiipusmeer doorbroken, waarbij ongeveer 5000 kazematten in gevechten van man tegen man moesten worden be dwongen 'en uitgebreide mijnenvel den met meer dan 80.000 mijnen worden opgeruimd. In nieuwe he-' vige gevechten moesten vervolgens ten Noorden van Loega zeer sterke vijandelijke strijdkrachten worden vernietigd, alvorens de aanval op het vestinggebied van Leningrad kon beginnen. Alle pogingen van den tegenstander, om de insluiting van deze stad door ontlastende aanvallen aan beide zijden van het ILmenmeer te verhinderen, misluk ten. In den tegenaanval ten Zuiden van het Umenmeer werd het voor naamste gevaar door vernietiging van talrijke vijandelijke divisies ai- gewend. Gelijktijdig rukte het leger van General-Oberst von Küchler ten Westen van het Peipusmeer over een breed front op tot aan de kust van de Finsche Golf. Na de inne ming van Reval en Pernau werd de landing op de Oostzee-eilanden voorbereid, terwijl sterke onderdee- len van het lager ten Noorden van het Peipusmeer naar het Oosten op trokken om aan de gevechten tot omsingeling van Leningrad deel te LAND- EN TUINBOUW Vergadering Z.L.M. De algemeene vergadering der ZLM zal 15 December a.s. te Goes gehouden, worden. Tot lid van den raad van toezicht!, bedoeld in artikel 32 der Land- en Tuin- bouwongevallenwet 1922, is benoemd de heer W. Hoogerhuis te Ouwerkerk. HET WiNTERHULPWERK IN ZEELAND Te Goes is Zaterdagmiddag een bijeen komst gehouden ter opening van het tweede Winterhulpseizoen in Zeeland. Uit vrijwel alle deelen van Zeeland waren genoodigden aanwezig. j De waarnemende burgemeester van Goes, de heer C. E. P. Lenshoek, heeft de aanwezigen begroet en de werkers vooir de winterhulp aangespoord, on danks de vele tegenwerking, in hun plicht te volharden. Daarop heeft de directeur van de Winterhulp in Zeeland, mr. W. K. H. Dieleman, gesproken over Eén jaar Win terhulpwerk Spr. zeide, dat aan het onverantwoor delijk gestook, gelaster, gelieg en gebral van duistere elementen over een sociaal werk, dat alleen het Nederlandsche volk in zijn volle omvang wil dienen, den kop moet worden ingedrukt. In dezen tijd is het noodzakelijk de lang verloren een heid te herwinnen en moet tot samen bundeling van krachten worden overge gaan De levende kracht van het werk van winterhulp is het sociale b' e s e f Het gezamenlijk zich inzetten om den nood der naasten te lenigen, niet uit een neerbuigende bedeelingslust, maar uit het levend besef, dat gezamenlijk ook met de genen, die geholpen worden als gelijk waardige medestanders de gemeenschap wordt opgebouwd. Daardoor is het werk vrij van alle politieke jjroepeeringen en staat het los van partij dl beweging, daarom is het vrij van alle kerkelijke of confessioneele richtingen of schakee ringen en daarom ook is het vrij van de bestaande maatschappelijke afscheidingen en organisaties. Men brengt de bouwstee- nen aan voor het fundament waardp eens een trotsch en grootsch bouwwerk zal verrijzen en werkt mede aan de vor ming van een sterke Nederlandsche ger meenschap op sociaal gebied in echte kameraadschap, in vrijen wil en in groo- te liefde voor land en volk. Er is wellicht in ons land geen pro vincie, die zóó verscheiden is in karakter en structuur harer bevolking in de on derdeden als Zeeland. Naast de alge meen landelijke lijn, welke uit den Haag wordt aangegeven, moeten jO,ok de te behartigen sociale belangen in de eer ste plaats provinciaal en daarnaast ook communaal bezien worden. Over heel de provincie zijn ongeveer 1000 medewerksters en mede werkers die helpen, afgezien nog van de collectanten, die in aantal afwisselend zijn. Verleden winter is in Zeeland f81.274.79 bijeengebracht in 8 inzame lingen en wel f36.078.59 met' lijsten en f45196.20 met bussen, terwijl bij' het hoofdbureau, het provinciaal bureau en de plaatselijke bureaux f 16.428.66 aan giftxen werd ontvangen, dus totaal uit Zeeland f97.702.90. Dit kan voor de eer ste keer een bevredigend resultaat ge noemd worden, doch gezien den grooten nood waarin velen in Zeeland verkeerden en gelet op de draagkracht der bevolking, is nog niet te gewagen van een .offer. Dit blijkt uit het feit, dat in Zeeland aan waardebons f 166,000 en in geld f 5600 of- totaal f 171 600 is uitgereikt aan hen, die er voor in aanmerking kwamen en weL is uitgereikt aan hen, die er voor in aanmerking kwamen en wel éénmaal aan 13253 personen entwee of meermalen aan 24431 personen. Maar daarnaast werd nog meer gedaan. Samen met de Vereeniging tot verbetering van het geitenras werd f 3677 uitgegeven, waardoor het aantal geiten in Zeeland met 578 toenam, wat beteekent, dat onge veer 289.000 liter melk per jaar wordt verkregen, die t.b.c.-vrij is, van hoog vetgehalte en ook buiten de distributie vallend. In Zierikzee en Arnemuiden werd het verstrekken van melk op scho len bekostigd. In eerstgenoemde plaats werd een goed geslaagde kook- en naai cursus voor huisvrouwen betaald. Ook dit jaar zal veel hulp noodig zijn en daarom moet meer worden geofferd door allerlei nieuwe wijzen van bijeen brengen en dan idenkt spr. aan loon- offeractie en de boerenactie. De honderd tallen moeten duizendtallen worden in de rijen van hen, die den strijd aanbinden tegen vooroordeel en laster, tegen koude en ellende, en gedreven worden door warme naastenliefde. De spreuk „Voor het Volk, door het Volk" zal dan be waarheid zijn en daarbij moet het krach tige en gezonde Zeeuwsche volk voortaan gaan tot heil van de geheele Nederland sche Volksgemeenschap. De laatste spreker was de waarnemen de commissaris der provincie, mr. P. Dieleman, die tot onderwerp had gekozen Geen valsch getuigenis geven. Spr. wees er op dat men het volk verbittert en ophitst tegen veel wat goed en waar is en dat overeenstemt met den diepsten christenziin, en dat de I tijd van thans behoefte heeft aan getui gen, aan belijden meer dan aan gepreek en getheoretiseer of intellectueel gefilo- sopheer. Maar het is erg als de getui genis valsch is, als men een ander in zijn beste bedoelingen diep treft en in nerlijk wondt door hem te bekladden, Dit verbittert, vergiftigt, doodt het volks leven en zijn eigen persoonlijk leven. De mannen en vrouwen van winterhulp doen alles om gelden en goederen bijeen te brengen en op kiesche wijze hulp te .bieden. Wat moet er van land en volk terecht komen als zelfs geestelijk# lei ders haat zaaien tegen mannen en vrou wen, die een andere maatschappelijke en rechtsordening noodzakelijk achten en die toch ook het beste voor het volk zoeken? Dit in strijd met woord en voorbeeld van Christus. Zoo lost men het probleem onzer dagen niet op. De kern van winterhulp is de erken ning en eerbiediging van het recht van ieder op leven. Men had vooral in Ne derland en Engeland de laatste eauw een egoïsme, dat dikwijls gedekt werd door een uiterlijk Christelijke vlag. Spr. becritiseerde hen, die nooit iets onderzoeken of lezen van wie zij als tegenpartij beschouwen en die ook nooit persoonlijk deelnemen aan moeitevoll'en arbeid voor ons volk, noch aan zwaren strijd. Verlossing van zelfzucht kan men verkrijgen door zich zelf geheel te wij den aan het werk der Winterhulp. Men moet daarbij leven in het miilieu van de gesteunden en naast geld en goed bo venal zijn persoonlijk zich zelve geven. In deze hoogst ernstige tijden dienen alle krachten te worden ingespannen voor den komenden winter. Het tijdperk van de 'duivelsche Kaïns-gedachte: „Ben ik mijns broeders hoeder?" ligt achter ons. De taak van Winterhulp en van den Nederlandschen Volksdienst is geenszins een zaak van medelijden; maar van ge rechtigheid en liefde in den hoogstelt zin en van verantwoordelijkheidsgevoel' voor den medemensch. De heer Lenshoek bracht aan het slot dank aan de aanwezigen, in het bijzonder aan de sprekers en aan de heeren Mün- zer en Bausch. Een strijkje luisterde den middag op, terwijl dames in Zuid-Beve- landsche kleederdracht in de pauze thee aanboden. «Zitlctnhufs voor Schouwen Duiveland» Jaarverslag 1940 Aan, het 38ste jaarverslag vain de ver eeniging „Het Ziekenhuis voor Schouwen en Duiveland" te Noordgouwe ontleenem wij het volgende: In het jaar 1940, dat" ook voor de vereeniging een veelbewogen jaar is ge weest, deed zich in hooge mate het nij pend gebrek aan verpleegruiimte gevoe len. Twee malen moest dan ook van een noodvoorziening gebruik worden ge maakt en wel van de buitenplaats „Bui tenrust" te Schuddebeuirs, nJ. iin Mei en in Juli. Hierbij kwam een staf van hulp krachten bijstand bieden, waarbij met dankbaarheid gewag wordt gemaakt van den arbeid van den heer en mevrouw Vermeulen, Ds. en mevrouw van Grilet- huijsen, benevens een aantal jonge meis jes, vnl. uit Noordgouwe en Zierikzee en de luchtbeschermingsdienst uit Noord gouwe. Ook van de inwoners van Noord gouwe en andere gemeenten' werden tal van blijken van medeleven met de ver pleegden ontvangen. In de bestuursvergadering van 9 Aug. 1940 werd aan de dames-leidsters en meisjes-helpsters een herinneringsme- daiiille aangeboden. Wat de medische staf betreft werd aan Dr. Huese op zijn verzoek eervol ontslag verleend als chirurg van het ziekenhuis. In zijn plaats werd benoemd Dr. H. Aris. Wegens opheffing van zijn betrekking moest aan Dr. J. H. van Eldiik eervol ontslag worden gégeven, daar het bestuur de functie van bezoldigd geneesh.eer-<da- recteur naast een eigen chirurg overbodig en die uitgave ervoor niet verantwoord achtte. In hel ziekenhuis werden 415 patiënten opgenomen tegen 291 in 1939. Het aantal verpleegdagen. bedroeg 5968. Het leden tal liep terug van 868 tot 852. De rekening wijst in ontvangsten aan 135573,84 en in uitgaven f 28156,50, alzoo een goed slot ad f7417,34. Aan verpteeg- gelden werd ontvangen f 21498,38. Voor dien bouw van een schuilkelder met hou ten b iinnenlbet imm e ring werd f 191 uix- gegeven, waarvan de helft werd terug ontvangen. ZIERIKZEE. De Zierikzeesche Kappers- patroonsver. „Zikapo", hield Maandag avond j.l. een algemeene vergadering on der leiding van haar voorzitter, dhr. H. van Doorn, waarin, na afdoening van eenigc huishoudelijke zaken, o.a. werd besloten tot aansluiting bij den Ned. Kap- persbond. Eveneens werd besloten, ge zien de sterke rantsoeneering van electri- triciteit, gas en' kolen, welke in het bij zonder voor het kappersbedrijf zéér in grijpend is, de kapperssalons, zoowel in het dames- ais heerenvak, met ingang (van 1 Nov. a.s., 's avonds 7 uur ie slui ten (Zaterdags 8 uur). Nadat nog was besloten, in het plaat selijk blad, binnen korten tijd een in tensieve reclame-campagne voor de aan gesloten kapperssalons te beginnen en de afdeeling „vaknieuws" grondig was besproken, volgde sluiting. NOORDWELLE. Behoudens goedkeuring van hoogerhand zal er voor het eerst in onze gemeente een algemeene land- bouwcursus gegeven worden. Duur der cursus 2 jaar. Reeds gaven zich een 15-tal jongelui op. Nog bestaat er gele genheid zich ten spoedigste aan te mel den bij het hoofd van den cursus, den heer D. C. Steur. SEROOSKERKE. Ook voor deze ge meente is voor Ide a.s. winter door de Centrale Ver. voor Reizende Bibliotheken weer een kist met 100 boeken ter uit- leening gezonden. Een vluchtige blik in de catalogus deed ons reeds zien, dat er voor de liefhebbers van goede lec tuur weer veel -te genieten zal zijn.; We kunnen dan ook ieder aanraden deze gelegenheid te benutten. De uitgifte vindt plaats iedere Vrijdag aan de school. ZONNEMAIRE. Wegens vertrek uit de gemeente heeft de heer C. I. Serlé te gen 11 Nov. ontslag genomen als kerk voogd der Ned'. Herv. gemeente. Tot tijdelijk hoofd der openb. lag: school is benoemd Ide heer H. A. BakkeP, kweekeling met akte aan die school. NIEUWERKERK. Met ingang van 1 Oct. 1.1. is tot eerste ambtenaar ter Secretarie alhier benoemd de heer M. A. van der Have. BRUINISSE. De vorige week werden van hier verzonden naar Holland recht streeks ongeveer 1500 tonnen, naar Bel gië rechtstreeks ongeveer 150 tonnen. Via de losplaatsen Tholen en Yerseke gingen ongeveer 6300 tonnen ter verzending naar Duitschland, Nederland en België. Tot volontair ter Gemeente-Secreta rie alhier is aangesteld de heer J. van den Berge Az., alhiier. OUD-VOSSEMEER. Tot tijdelijk onder wijzer te Kloetinge is benoemd de heer Ph. L. van Gorsel alhier. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk. De ge houden oogstcoilecte heeft vorige week Zondag 12 October f 708.40 opgebracht. Hiervoor was voor de kerk f 269.40 en voor de^ Diaconie f 439. Bij den veehouder H. L. Niemants- verdriet is het mond- en klauwzeer uit gebroken en bij den landbouwer J. J. v. d. Slikke doet zich veel sterfte onder het vee voor. STAVENISSE. Er worden pogingen in het werk gesteld om op ons eiland te komen tot de oprichting van een afdee ling van de landelijke ruiters te geraken Waar de ruitersport de plattelandsjeugd zoo goed ligt, daar is het te hopen, dat de pogingen met succes bekroond zullen worden. De besrokken autoriteiten hebben besloten om den Provincialen weg naar St.-Maartensdijk van een beplanting te voorzien. Ongetwijfeld zal deze beplan ting in de toekomst de schoonhèid van het landschap ten goede komen, omdat vooral de Westhelft van ons eiland over 't algemeen zeer arm aan boomgewas is THOLEN. Met de verzending van mos selen gaat het steeds vooruit, daar vo rige week in totaal kondèn worden ver zonden ruiüm 7500 ton van 100 kg, waar van honderden' tonnen werden gepeld en ingemaakt. Verder werden de meeste verzonden voor Duitschland. Werkeloos heid is er zoodoende niet meer in Tho len. Indiien men voor de gemeentewerken werkvolk noodig heeft, moet men deze uiit andere gemeenten betrekken. De verzend/ing van oesters was niet groot, id och de prijzen zeer hoog. De 'botvangsten waren zeer matig, zoodat verschillende visschers hun netten heb ben opgeborgen en nu in de mossels gaan werken. Overleden: W. Bijl, 87 j., vr. van Johs. Jansen. Dat de Nutsspaarbank het vertrour wen geniet der bevolking, werd bewezen, doordat de 2500ste inlegger kon wor den ingeschreven. Door het bestuur werd aan betrokken inlegger een spaarbank boekje met een bedrag van f 10 uitge reikt. Ook het gebruik van spaairbusjes neemt sterk toe. Meer dan 250 busjes zijn reeds uitgereikt. Onze mooie zwanen in 'de Vest, die een attractie vormen voor den wan delaar in ons Boschje, beginnen gebrek te 1 ijden. Dit kan men voorkomen, indien de burgerij zelf de voedering ter hand neemt of etensresten deponeert in het bakje aan de vuiihiskar. -- Door de duisternis misleid, ge raakte de dochter van M. Sch. alhier in de zeer diepe sloot tegenover de woning van 'ds. Baaij. Met veel moeite DE VERDUISTERING Zon onder 18.31 Zon op 8.19 Maan op 11.43 Maan onder 20.52 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden verduisterd. GELDIGE BONNEN in d» week van 19 Oct. tlm. 25 Oct Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: 19 Octtat en met 25 Odt. 1941. i 40 4 brood, 4 rants, brood of 40 brood, 1/2 rants, brood of 40 vleesch, 1/2 rants, vleesch of vleesch- waren. 40 vleesehwaren, 1 rants, vleesch of vleeschwaren. 40 melk I, 13/4 liter melk. 40 A nieuwe aardappelkaart 13/^ k.g. j 40 B aardappelkaart 1/2 k.g. aardap pelen. 5 October tot en met 1 November 1941: 121 algeml, 1 kg. suiker. 122 algem., 250 gram koffie-surrogaat. 123 algem., 500 gram jam. 124, 125, 126, 127 elk 1 rants, bloem, brood of gebak. 128 250 gram havermout. 129 250 gram gort. 130 100 gram vermicelli of maizena. 131, 132, 133, 134 elk 100 gram kaas. D en E rijst (voor kinderen t.m. 3 j.) 250 gram rijst. 14 October tot en ntëf. 1 November: 3940 boter, 250 gram boter. 3940 vet, 250 gram boter met reductie. kon ze zich zelï redden', zoodat het ge val met een nat pak en veel schrik! Naar-wij vernemen, worden in deze gemeente door 'een groep perspnen po gingen aangewend om te geraken tot de stichting van een Chr. Bewaarschool. VERSCHILLENDE BERICHTEN Eng«l«ch« luchtaanvallen In de late avonduren van Maandag hebben Britsche vliegtuigen gepoogd ons land aan te vallen. De actieve Duitsche afweer heeft deze poging doen mislukken. De brisant- en brandbommen kwamen in het vrije veld of in het water terecht. Op een plaats in het Westen des lands evenwel is aanmerkelijke schade aange richt. Een brisantbom van groote hoogte geworpen, trof een woonhuis, dat vol komen verwoest werd. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. De moeder en twee andere kinderen werden zwaar gewond Op een andere plaats werd een schuur getroffen en kregen een groot kantoorgebouw en drie dozijn woon huizen ernstige glasschade. Uit da Nieuwsbode van vóór vijfentwintig jaar Van 13—19 Oct. 1916. Tot opziener tweede klasse der visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen werd de heer D. Bal, geb. te B r u i n i s s e, benoemd. Benoemd tot onderwijzer te Stave- n i s s e, de heer M. Beneker aldaar. De kommies 2e klasse der directe belastingen de heer D. v. d. Werf te Zierikzee werd bevorderd tot kom mies le klasse. Mr. J. P. Cau te Zierikzee werd in de vergadering van het Nutsdeparte- mentsbestuur het eere-lidmaatschap aan geboden. Tot lid van den gemeenteraad te Ouwerkerk werd na gehouden stem ming gekozen verklaard de heer J. v. d. Velde aldaar. Tot ambtenaar ter Secretarie der gemeente Bruinisse is door B. en W. benoemd de heer D. v. d. Berg aldaar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3