In ploot* Varc^ehi ADVERTENTIES ATTENTIE! P. L. Krepel. N.V. Bank voor Schouwen en Dulveland Dr Schilling P. Bezuijen SUCCESJES Beste Biggen te koop. Beste Biggen te koop, l A J.V.lJ VAI.K - GROSSIER - ZIERIKZEE Geboren i ADRIAN A MARINA doohter yen J. M. KLOMPE en D. KLOMPËy. d. Bijl. Dreisohor, 20 October 1941. Hedrn overleed, na een kort stondig lijden, onxe geliefde vader, behuwd- en grootvader, ANTHONIE VAN DER HAVE, wedn. van Cornelia Klaassen, in den onderdom van 79 jaar en 3 maanden. Drei8chor, J. J. DE BAKKERv.d. Have. D. P. DE BAKKER. C. VAN DER RAVE. J. 0. y. d. HAVEVerhage, Arnemuiden, W. DIELEMAN—y. d. Have, J. DIELEMAN. Wemeldinge, P. H. v. d. R AMER-y. d. Have. M. v. d. HAMER. En kleinkinderen. Drei8ohor, 18 October 1941. Heden overleed, na een kort stondig lijden, onze geliefde Broeder en Rehuwdbroeder, ANTHONIE VAN DER HAVE. Weduwnaar van Cornelia Klaasse, in den ouderdom van 79 jaar en 3 maanden. Amsterdam, J. VAN DER HAVE. E. VAN DER HAVE-Klaasse. Wed. A. C. KLAASSE— van der Velde. Dreischor, C. KLAASSE. J. L. KLAASSELekluse. Dreischor, 18 October 1941. Heden overleed, na een kort stondig, gedaldig gedragen lijden, onze geliefde zorgzame Eohtgenoote, Doohter, Zuster, Behuwdzuster en Tante, mevr. PIETERNELLA ELIZABETH HAGEElenbaas, in den ouderdom van bijna 59 jaar. St.*Maartensdijk, 17 Oct. 1941. Dit aller naam, ANTH. L. HAGE. want van Kahrel's Kotfiesurrogaat, waarin echte koffie gemengd is, zet U tweemaal zooveel Prijs 36 cent per pak van 250 gram KAH REL - GRONINGEN Voor de talrijke bewijzen van deel neming, ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn besten man, JOHAN JAKOB I8HEIM, be tuig ik, mede namens verdere familie, mijn hartéljjken dank. Zierikzee, October 1941. A. E. ISHEIM-v. d. Ploeg. Onzen harteltfken dank aan alien voor de - blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden. A. W. LABAN. A. J. LABAN—de Vos. Sir Jansland, 20 October 1941. Stemt met ons a.s. Woensdag 22 Oct. tot Dijkgraaf den Heer de man op de plaats voor zuinig be* j heer voor 't Waterschap //Bruinisse". VELE KIEZERS Directeur: J. C. VAN DER KREKE Telefoon 28 (2 lijnen) Telegr.-adres „Schouwenbank" Postrekening 7877 Bankierszaken: Rekening courant, handels- en landbouw- credieten, incasso's, overmakingen per giro Deposito's: Rente met 3 dagen opzegging V, °/o Rente met 1 maand opzegging 1 Rente met 1 jaar opzegging 3 Effecten- en couponzaken: Aan- en verkoop van effecten, verzilvering van coupons, voorschotten op effecten, ad ministraties Open bewaarneming met volledige administratie Ondergrondsche safe-inrichting DES ZATERDAGS ZITDAG TE HAAMSTEDE IN HOTEL BOM Distributiedienst Noordgouwe. Regeling aankoop Winterkleeding. Inlevering ven gedragen kleeding en/of dekens kan, in tegenstelling tot eerder gedane mededeelingen, geschieden op Woensdag 22 October, uitsluitend van 3 tot 5 uur n.m. op het gemeentehuis. Bespreking der catechisatieuren met dB v. d. POEL en ds PIJNACKER HORDIJK, op Donderdagavond van 7—8 voor jongens en meisjes boven de 15 jaar en Vrijdagmiddag van half 5 tot half 6 voor de leerlingen tot en met 15 jaar, in de Consistorie van de Kleine Kerk. Te koop: Smyth Zaaimachines, 1.80 M., 10 rijen, voor goed wordt ingestaan FLOH1L. SCHARENDIJKE. Adres voor tweede handscji bascules en zaaibuizen. - MEIJVAART, P. B. Lammermarkt 271, Zierikzee Publieke Verkooping Notaris P. HEERING te Zierikzee is voornemens op ZATERDAG 25 OCTOBER 1941, 's voormiddags ll1/, uur (w.t.) in het café Storm te Bruinisse, PUBLIEK TE VERKOOPEN: ten verzoeke van St. W. Jumelet: 1. Het Woonhuis met Schuur en Erf, waarin is uitgeoefend geweest een Cafébedrijt, aan de Deestraat, kadastraal bekend gem. Brninisse, sectie O, nummer 3021, groot 1.36 Are. 2. Twee Woonhuizen met Schuur en Erf, liggende achter perceel 1, aan het Kerkplein, kadastraal bekend gemeente Bruinisse, sectie O; nummers 2730 en 3022, tezamen groot 0.63 Are. De peroeelen zullen eerst afzonder lijk en daarna in massa worden ge veild. Het perceel 1 is onmiddellijk na betaling te aanvaarden. Inmiddels uit de hand te koop. Te koopJonge geit en een ronde kookkachel Te bevr. agent L. A. Bakker, Renesse Opgelet 1 iederen Dinsdag 9—4 uur: Goes Wijngaardstraat 13 Donderdag 30 Ootober IVj-ö1/, uur: Bergen op Zoom hótel Remmers, Stationsplein Te koop: Boerenwagens, 10 o.M. beslag, in zeer goeden staat. FLOHIL, SCHARENDIJKE. Wjj hebben nog voorraad Leeren Motorhandschoenen en Wanten. op den hoek, tel. 98 Nog af te geven Orig. Staring C. B. Zaaitarwe voor directe levering. Aankoop vereeniging SCHOUWEN EN DUIVELAND telef. 224 en 30S. Te koop Winkelpui met kozijn, im. spiegelglas, waaraan gekoppeld deurkozijn met 2 deuren, half glas. Dagm. resp. 2.32 x 1.86 en 2.50 x 2.33 M. Inlichtingen: H. HEIJT te Haamstede. Schuddebeurs De geraapte KASTANJES worden Donderdag a.s., 's namiddags, in ont vangst genomen, contant, bij café CANNOO, door den agent W. Hoo- gerhuis, Renesse. Gevraagd flinke dienstbode voor d.g en nacht. O. C. UNGEB, Poststr.at Yan 1-4 regels f 0,70 Yoor Zaklantaarns, Batterijen, Verduisterings lampjes naar het Rijwielhuis, in de Lange Nobelstraat. Ruime' voorraad. Lage prijzen. Beleefd aanbevelend. ENGELSCH. Leeraar, 20 jar. erva ring Engeland, geeft privé schriftelijk onderricht, f 3,p. maand. Vraagt inl. B.E.O. Postbus 28, ARNHEM Te koop gevr.Een 2de handsoh Huisorgel. Br. met prijs, merk enz. te richten aan ADR. LANDMAN, Hoogezoom 212, Haamstede. Te koop: Beste spenoude BIGGEN, bij 0. A. BEIJE, Hoogezoom, Haamstede. O. v. d. Hoek, Sohelpweg, Ellemeet. Te koop: Spenoude BIGGEN. A. J. v. d. BIJL, Plompetoren, Haamstede. Te koop: Een HAARDKACHEL Te bevragen Boekh. J. v; d. WAL, Bruinisse. bij JAN JAGT, Poortvliet. KOFFIESURROGAAT Smaakt als echte koffie Van de ALGEMEENE KAART Bon Nrs. 124, 125, 126 en 127, geldig voor brood, koek, beschuit en gebak. Bon Nrs. 131, 132, 133 ea 134, geldig voor kaas. Van de BROODKAART: Boa Nr. 39, geldig voor brood, koek, beschuit en gebak. Van de BOTERKAART Bon Nrs. 36 en 37, geldig voor roomboter. Van de VETKAART Bon Nrs. 36 en 37, geldig voor roomboter tegen gereduo, prijs. De bonnen voor gebnk en k.ts van de A L G F M F F N F, KAART blijven geldig tot 1 November 1941. ZENDT UW TOEWIJZINGEN OM VLUG EN VOORDELIG TE WORDEN BEDIEND AAN; ST. DOMUSSTRAAT - TEL. 58 Te koop gevraagd Dauwroot Vlas of Stroovlas. Brieven met prijs onder letter K, Bureau van dit blad. Te koop Beste kinderwagen, wieg, enz. Te bevr. agent L. A. Bakker, Renesse Tegen November een flinke Bakkersknecht gevraagd J. O. v. Liere, St.-Domusetr. D 257, Zzee 40 d 50 Roeden Tuingrond te koop Ge7T y00r mei m Een gevraagd, omg. Zierikzee. Brieven gesob. Kameralleen -om te slapeD, onder lett. H, met opgaaf prijs, aan iiefet 0 0 naveDi z16e. Br. mei Boekhandel VOLKERI. prijsopg. p. mnd. lett. T, BnV. v. d. bl. Te koopZware Biggen en Loop varkens en te koop gevr.: E«n voer Peekoppen zonder blad. W. Leijdekkers, Hem, Zierikzee. Onzniver bloed veroorzaakt Rhenmatisclie pijnen zooals deze ook verwekt worden in voch tige huizen en bij menschen die een na tuurlijk te kort krijgen aan lichaams-> beweging)., - (Kruschen's aansporende wer king op de bloedzuiverende organen sti muleert dat tekort, Kruschen Salts spoort die organen aan en naarmate het bloed dan weer sneller gaat stroomen worden onzuiverheden, die zich anders gaan vast zetten en ophoopen, tot haarden van1 pijn, afgevoerd langs natuurlijken weg. De werking van Kruschen is zoo vol maakt natuurlijk en zoo heilzaam voor het heele gestel. Eigenlijk moest iedereen Kruschen nemen, bij de eerste aanwijzing! Daarmee voorkomt ge noode- loos lijden, daarbij blijft ge U jeugdig-' voelen, vrij van pijnen en ongemak, on gezonde dikte, onvoldoende spijsvertering alles oorzaak en gevolg van onzuiveil bloed. Wacht niet tot morgen, begin liever vandaag nog met Kruschen Salts het oude beproefde recept sinds 1889, bij alle Apoth. en Drog. 1.47, 0.76, 0.41. N,V, Rowntree, Amsterdam, Stoombootdlensl Zierikzee- Rotterdam ea tusschengelegea plaatsen. OOTOBER 1941. Ven Zierikzee: Van Rotterdam: D. 21 'sa. 11,— D 23 V. 24 11,— M. 27 D 21 D. 21 'em. 8,30 V. 24 M 27 8,30 Wij herinneren nogm; als aan onze reeds vroeger gepublceerde mede- deeling, dat ingezonden stukken inzake sportaangelegenheden mie t in oins blad worden opgenomen. DE REDACTIE. Uit de Nieuwsbode ven vóór vijfentwintig jaar Van 6 12 Oct. 1916. Den 7en Oct. werd te T h o 1 e n de akte beteekend van oprichting van een locaaLspoor op het eilanid Tholen. Aan de Techn. Hoogeschool te Delft slaagde voor het prop,-examen voor civiel-ingenieur, ide heer C. Pannekoek van Brouwershaven. Te Utrecht slaagde voor het theore tisch gedeelte van het arts-examen de heer J. Romeijn Jzn. te Ou we r kerk. Aan mej. S. F. M. Nederveen ta Zierikzee werd per 1 Dec. eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de MULO. De raad van Zierikzee nameen voorstel aan tot verkoop van hetLange- pad, waardoor later een korter pas sage werd gekregen van de stad naar het RTM-station. i VOOR KLEINE TUJNEN Een daal van het Bruiieltch Witlof wordt nu opgekuild Voor de wortels worden gerooid graven we in den grond een bed uit ter diepte van een halve steek, zoo ongeveer een meter in het vierkant, desnoods iets lan ger dan een meter, en graven er een greppeltje omheen. Staat het grondwater nogal dicht aan de oppervlakte, dan graven we het bed niet uit maar zetten de wortels óp den grond. Op den bo dem yap het bed brengen we dap een dikke laag versch gevallen blad, die goed aangetrapt moet worden, een en ander om broeiing te veroorzaken. Over deze bladlaag komt dan de laag aarde, waarin straks de wbrtels komen. Als wij de witlof-wortels uitgraven, gebruiken we alleen die, welke goed ontwikkeld zijn; van de dunne wortels komt weinig of niets terecht. Het loof wordt een centimeter of 2, soms 3 bo ven de kruin afgesneden, doch zóó, dat het hart, waaruit zich het kropje moet ontwikkelen, niet geraakt wordt. Ook kan het loof worden afgedraaid, waar bij wex dit voordeel hebben, dat ook de stukjes van het buitenste blad ver wijderd worden. Hoofdzaak is echter, dat de kern van het loof, dus het hartje van de plant bóven de wortelhals, in tact blijft. Van de punt van de wortels (de z.g. „dubbele" wortels kunnen we evengoed gebruiken) wordt dan een stuk afge sneden of afgebroken, opdat de wor tels even lang zijn en op gelijke hoogte kunnen worden opgekuild. De gemiddelde lengte ervan is dan ongeveer 15 cm. Hebben we onze aldus ingekorte wor tels eeu dag of twee dagen laten liggen., dan zijn de snij- of breekwonden gen idroogd en kunnen ze worden opgekuild, De wortels worden rechtop gezet op den bodem van het bed of zoonoodig er iets ingedrukt,opdat de kropjes op gelijke hoogte komen. De wortels worden tegen elkaar aangezet, op rijen. Ook en rijen kunnen gewoon tegen elkaar komen. Is zoo de geheele bodem van het bed volgezet, dan brengen we er een laag; droog zand over ter idikte van 25 a 30 centimeter. Deze dikke laag is noodig, opdat zich door de drukking lange, vaste kropjes ontwikkelen. Om deze Witlof-kweekerij tegen vorst te beschermen, wordt de zand- of grond laag nog weer afgedekt met een dikke laag blad, en dan hebben we er vrijwel niets meer aan te doen. Na Nieuwjaar in den loop van Januari kan dan de eerste partij Witlof worden geoogst. Voor het tweede en derde deel van het Witlof, dat we resp. half October en eind October opkuilen, is het niet. noodig om op den bodem van het bed. een laag blad te storten: doordat dan- :geen broeiing kan optreden komt de oogst naar verhouding later. Hoofdzaken voor het slagen van onze Witlof-kweekerij zijn: rijpe wortels (vol- rgroeid), gave hartjes en afdekken met een flinke laag droog materiaal, bij voor keur zand, .(Nadruk verboden).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2