Zierikzeesche Nieuwsbode MAANDAG 20 OCTOBER 1941 waarin opgenomen de Zzeesche Courant 1797-1889 98STE JAARGANG No. 14773 Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle- fronten SLAG BIJ BRJANSK EK WJAZJMA GEËINDIGD In totaal mear dan 600.000 gavang*neri Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Zaterdag ineen extra bericht bekend De dubbele slag van Brjansk en Wjazjma is zegenvierend geëindigd Onder het opperbevel van gene- raal-veldmaarschalk Von Bock heb ben troepen van het Duiitsche leger in de nauwste samenwerking met de luchtvloot van generaal-veld- maarschalk KesseMng de bolsje wistische legergroep van maar schalk Tii'mosjenko ter sterkte van acht legers met 67 infanterie-, zes cavalerie- en zeven pantserdivisies alsmede zes pants erbrig ad es ver nietigd. De zuivering van het ge- v echts gebied van verstrooide over blijfselen van den vijand is nog aan den gang. In totaal werden bij deze ge vechten totdusver, 648,196 gevange nen gemaakt, 1197 pantserwagens, 5229 stukken geschut van allerlei aard, alsmede een onoverzienbare hoeveelheid oorlogsmateriaal buit gemaakt of vernietigd. De bloedige verliezen van den vijand zijn we derom zwaar. Aan de uitvoering van deze operaties hebben de le gers van genera al-veMma arschalk Von Khige, van de kolonel-generaal Frediherr Von Weichs en Strauss, alsmede de pantserlegers van de kolonels-generaal Guderian, H'oth en Höppner en van den generaal der pantsertroepen Retohardt deelge nomen. G«»laagda aanval op «en Engelsch convooi Het opperbevel van de Duitsche weermacht maaikte Zaterdag be kend: Een' van' Noord-Amerika naar En geland varend krachtig 'beschermd konvooi is bij het betreden van het blokkadegebd'ed door Duitsche duikboot en aangevallen. In een taaien aanval, welke verscheidene dagen duurde, hebben de onder zeeërs tien vijandelijke koopvaardij schepen, waaronder drie volgeladen tankbooten, van tezamen 60.000 brt., tot zinken gebracht. In een des nachts gevoerden strijd tegen de strijdkrachten, die het konvooi escorteerden, werdentwee vijan delijke torpedoboot jagers tot zin ken gebracht. j Engelsche luchtaanvallen Vrijdagnacht is een aantal Britsche vliegtuigen boven Nederlamdsch gebied verschenen, waaruit een aantal brisant- en brandbommen is geworpen. De bom men kwamen meest in het open veld terecht en richtten geen schade aan. En kele bommen beschadigden evenwel woon huizen en een boerderij werd vernield. Hierbij is een meisje gedood. Omtrent de reeds gemelden aanval op een Nederlandsch visschexsvaartuig wordt nog nader gemeld, dat ook een kust plaats en een aardappelschuit met mi- trailleurvuur werden aangevallen. Hierbij zijn vier personen gedood en twee zwaar gewond, alsmede vijf licht gewond. Het DN.B. meldt uit Stockholm: Naar de Londensche Daily Express^meldt, heb ben de commissaris voor buitenlandsche zaken der Sowjetunie,. Molotow en de voorzitter van den oppersten raad der Sowjetunie, Kalinin, 'Moskou per vlieg tuig verlaten. Exchange Telegraph meldt uit Lónden, dat de Britsche ambassadeur in Moskou zich naar den nieuwen zetel der Sowjet- regeering, welke waarschijnlijk in Koejby- sjew (Samara) zal worden gevestigd, zal begeven. Andere bestuurscentra worden te Kazanj en Swerdlowsk ingericht, i-■ lil, Het Amerikaansche Ministerie van Bui tenlandsche Zaken heeft officieel toege geven, dat de ambassadeur van de Ver. Staten in Moskou, Steinhardt, tezamen met de andere leden van het diplomatieke corps uit Moskou is vertrokken. Tevens zijn de Amerikaansche fnilitaire attachê's, tien Amerikaansche correspondenten, twee leden van het Roode Kruis, leden van de Amerikaansche hulpmissie en de mees te leden van de Amerikaansche ambas sade vertrokken. Slechts vijf leden van het personeel der ambassade zijn voor- loopig achtergebleven. Doodstraf voor saboteurs Het Rijkscommissariaat deelt medé: Het Duitsche Rijk strijdt voor de toe komst van Europa tegen de vijandelijke machten. Deze strijd eischt het onverbid delijk neerslaan van alle pogingen tot tegenwerking. De in het buitenland hun misdadigen arbeid verrichtende oorlogs- ophitsers, tot welke momenteel ook de vroegere leidende "Nederlandsche persoon lijkheden behooren, hebben hun laatste hoop op den aanval der bolsjewieken te gen het Duitsche Rijk gevestigd. Op misdadige wijze trachten zij de be woners der onder de bescherming der Duitsche weermacht staande gebieden tot sabotagehandelingen op te hitsen, om daardoor de kracht van het rijk in den huidigen strijd, die beslissend is over de toekomst der Europeesche cultuur en be- schaving, te"-verzwakken. In het algemeen heeft de Nederlandsche bevolking haar bezonnenheid bewaard. Eeniige onverantwoordelijke, opgehitste en misleide elementen hebben zich evenwel in den laatsten tijd er toe laten verleiden om strafbare feiten te plegen, welke tot oogmf rk hadden ,of aanleiding konden gever, de openbare orde en de veiligheid van het openbare leven, in het bijzonder de ongestoorde economische ontwikkeling, den arbeidsvrede, de grondstoffen- en verzorgingspositie der bevolking in ge- j' vaar te brengen. Met betrekking tot den {strijd, dien het Duitsche Rijk voor een nieuw Europa tot de eindoverwinning ■-voert, heeft de Rijkscommissaris maatre gelen getroffen om alle dergelijke po gingen tot sabotage onverbiddelijk neer te slaan. Daardoor wordt de beteekenis van de in werking getreden verordening no. 195/1941- betreffende het afweren van sabotagehandelingen gekenmerkt. Hij, die een volgens de geldende rechtsvoorschrif ten strafbaar feit pleegt, hetwelk tot oogmerk heeft of wel aanleiding kan geven tot het in gevaar brengen van de openbare orde of van de veiligheid van het openbare leven, wordt op grond van lartikel 1 van deze verordening als sabo teur met den dood gestraft. Poging _tot deelneming aan het straf baar feit zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooid strafbaar feit. Met alle klem is er in de toelichting nog de na druk op gelegd: de doodstraf kan niet alleen worden toegepast op den sabo teur zelf, maar eveneens op uitlokkers, mededaders en welteverstaan ook op me deplichtigen. In de eerste plaats echter staat degene, die op eenigerleiwijze sabotage uitlokt of daartoe aanspoort, de doodstraf te wachten. Ouders en opvoeders wordt in geprent, dat ook op jeugdige personen, wanneer zij zestien jaar of ouder zijn, de doodstraf kan worden toegepast. I Boven deze waarschuwting uit kan al leen nog maar de uitvoering, in haar onverbiddelijkheid, gaan. Moge een ieder, voor zich en voor zijn omgeving, deze weten te verhoeden, met het onderschei dingsvermogen en het verantwoordelijk heidsgevoel, die den burger in bezet gebied in het bijzonder betamen. BEDRIJFSORGANISATIE VOOR VEE EN VLEESCH De secretaris-generaal van 'het depar tement van landbouw en viisscherij maakt bekend, dat door hem met ingang van 15 Nov. a.s. wordt ingesteld de bedrijfs organisatie voor vee en vleesch, geves tigd te 's-Gravenhaige. Deze bedrijfsorga nisatie is de eerste bedrijfsorganisatie, welke op grond' van het Organisatiebe- sluiit voedselvoorziening 1941 tot stand komt. Zij is een publaekrechtefllijk lichaam in'dien zin van artikel 152 van de grond wet, waaraan verordenende bevoegdheid is toegekend. Hiet gebied van de voedselvoorziening, waarvoor de bedrijfsorganisatie voor'vee en vleesch wordt ingesteld, bestrijkt die handel en in de be- en verwerking van vee en vleesch, zoomede de veeteelt. Di.t lichaam zal dus behalve haar bemoeiin gen' op het gebied van de teeltregel'ing in het bijzonder tot taak hebben (hiet ;rege- ling van de verdeeling aan vleesch en vleeschwaren. artikel mag verkoopen tegen gelijktijdige inlevering van een ledige tube kan wor den aangeraden ledige tuben zuinig te bewaren. HERBOUW VAN DE ABDIJ TE M'DPELBURG Te Middelburg hebben de secretaris generaal van het departement van Bin- nenlandsche Zaken, mr. dr. K. J. Fre- deriks, de secretaris van het departement van Opvoeding, Wetenschappen en Cul tuurbescherming, prof. dr. Van Dam, het waarnemend hoofd van den Rijksgebou wendienst, mr; H. F. C. Hardenburg en de algemeen gemachtigde voor den we deropbouw, ir. Ringers, een bespreking gehad met den waarnemend commissa ris der provincie Zeeland, mr. P. Diele- man, enkele leden van Ged. Staten, ddh burgemeester van Middelburg, mr. dr. J. van Waalre de Bordes, en den waar- nemenden voorzitter van het Zeeuwsch p-enootschap der Wetenschappen. Bij deze bespreking werd de verldeeling vastge steld der nog bestaande en te herbou wen deelen van de abdijgebouwen in ver band met hun toekomstige bestemming: Hierna werd een bezoek gebracht aan het stadhuis, waar de plannen voor herbouw in oogenschouw wérden genomen en toe gelicht door den burgemeester. (Hdbl.) TUBE VOOR TUBE Het rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen en het rijksbureau voor nonferro metalen heeft in overleg met belanghebbenden in handel en industrie bepaald, dat bij aankoop vén in tuben verpakte artikelen een ledige tube moet worden ingeleverd. Indien aan deze re geling de hand wordt gehouden zal niet behoeven te worden gevreesd voor een tekort aan tuben voor de verpak king van tandpasta, scheercrême enz. Het is bij de inlevering niet noodig, een tube van dezelfde soort in te leveren, wel is het noodzakelijk, dat de oude tube bij inlevering is voorzien van de schroefdop, omdat de grondstof voor dit materiaal ook schaarsch is. Aangezien de winkelier dus in het ver volg slechts een irn een tuibe verpakt Zeeuwsche Landbouw-Mij Kort verslag van de vergadering van het Dagelijksch Bestuur van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij', gehouden op Maandag 13 October in Hotel „Centraal" te Goes. Voorzitter: de heer Mr. P. Dieleman. O.m. kwamen de volgende onderwerpen in bespreking. Arbeidsvoorziening- Van verschillènde zijden werden klach ten vernomen over gebrek aan voldoende arbeidskrachten voor o.a. aardappelrooien en idorschwerkzaamheden, waardoor deze werkzaamheden dreigen .te stagneeren. De Inspectie voor de werkverruiming deed echter mededeelmg, dat ook bij dezen dienst momenteel geen geschikte landar beiders te werk gesteld zijn, Zoo dat men gedwongen zal Zijn met de aanwezige ar beidskrachten de werkzaamheden te ver richten1. Stroo-afzet en -prijzen. Doordat soms misverstanden voorko- j men bij de handel in stroo, besloot het Dag. Bestuur er op te wijzen, "dat de strooprijs bedraagt f 20.20 per 1000 k.g., hetgeen dus geen maximumprijs is en dat met de term „buitenstroo" uitsluitend be doeld wordt „beschadigd stroo". Boven dien zal aangedrongen worden op een geregelde stroo-afvoer vanuit Zeeuwsch- Vlaanderen, daar deze thans stagneert tot groote schade van de boeren en een waardevol product verloren gaat. I Beperking mestvee. De verplichte levering van mestvee moet plaats vinden volgens de gegevens vermeld op de registratiekaart van 24 November 1940. Hierbij is door de vee houders voor mestvee zoowel het aantal stuks weidevee (o.a. ossen van ruim 1 jaar oud) als het aantal stuks vetveei vermeld. Naar schatting is van het op de registratiekaart vermelde mestvee onge veer 60 pet. vetvee en 40 pet. weidevee. Derhalve zal nu behalve het vetvee ook het weidevee voor 100 pet. moeten wor den beperkt. Dit is voor de mestbedrijven een on billijke maatregel. Het Dagelijksch Bestuur heeft dan ook aan de Veehouderij-Centrale verzocht om de leveringsvoorschriften voor mestvee zoodanig te willen herzien, dat inplaats van 100 pet. mestvee, slechts 60 pet. van het volgens de registratiekaart van 24 November 1940 aanwezige mestvee zal moeten worden beperkt. POST-TELEGRAAF-TELEFOON B»st*ilingen g* durend* dan wintar Gedurende den a.s. winter zal, ondanks de verduisteringsmoeilijkheden, zooveel mogelijk, het normale aantal postbestel lingen blijven gehandhaafd. Wat de tijd stippen van uitvoering van de ochtend en avondbestellingen betreft, is bepaald, dat de 1ste bestelling in December en Januari a.s. in het algemeen niet vóór 8 uur zal beginnen. De afloop van de ochtendbestelling in de bebouwde kom zal echter steeds omstreeks zonsopgang zijn verzekerd. In de maanden November en Februari a.s. behoeven de bestellers er niiet vóór 7,30 uit te gaan. De avomdbe- stelling zal in de maanden December en Januari a.s. in den regel niet na 17 uur beginnen. Er zal naar worden ge streefd, dat de post, welke in normale omstandigheden nog op den dag van aankomst wordt uitgereikt, door het vroe ger uittrekken van de bestellers niet in haar geheel tot den volgenden dag blijft liggen. Veelal zal de correspondentie nog in een, zij het dan beperkt gedeelte van den bestelkring, bijv. in de bebouwde kom, worden besteld. (P.T.T.-nieuws). Uit Stad en Provincie RENESSE. Kon in vorige jaren geen vervolgcursus op het Lager Onderwijs gehouden worden, wegens het bedroeven de feit van te weinig deelname daarvoor, thans is het doorgaan van dezen cursus', mede tengevolge van buitengewone om standigheden, zeer dubieus. De Korfbalvereen. „Strandvogels" heeft de beoefening der athletiek mede in haar programma opgenomen. Moge het deze vereeriiging gelukken daarvoor een goed terrein te verkrijgen. Zaterdagmiddag omstreeks vier uur had in de gevaarlijke bocht bij den hoek van hotel Frummel weer een botsing J plaats tusschen een uit de richting Haam stede komende vrachtauto, welke naar de richting Laan moest, en een van de richting Noordwelle komende motorrijder. I De motorrijder reed midden tegen de vrachtauto op, doch doordat beiden wei- j nig vaart hadden, liep het ongeluk deze maal goed af en kwamen de betrokkenen met den schrik vrij. OUD-VOSSEMEER De in de Ger. Kerk gehouden oogstcollecte heeft opgebracht een bedrag van f 320. ST«.-ANNALAND. -Do opbrengst van de lij stencollecte voor de WHN bedroeg f 97.35. Uit de Nieuwsbode van vóór vijftig jaar Van 6—12 Oct. 1891. Met 1 Noy. werd voor Westelijk Schouwen een dage- lijksche diligencedienst aangekondigd naar Z i e r i k z e e. Benoemd tot onderwijzer aan de O.L. School te 's-Graveland, de heer P. S. van 't Hof te S t.-A n n a 1 a n d. In de vacature-ds. van Belkum beriep de kerkeraad te Zierikzee ds. P. F. v, d. Berg te Stadskanaal. Bij' het te Middelburg gehouden examen voor de akte vrije- en orde-oefe ningen slaagden de heeren D. J. Hartog te Seherpenisse, G. M. v. d. Ende en C. J. Laven te St.-Maartens.dijk. Benoemd tot debitante der Staats loterij te Zierikzee, mej. de wed. H. R. Jongmanfc—Breugelmans. Geslaagd voor het 2e natuurkundig examen aan de Universiteit te Amsterdam de heer J. H. der Weduwen, geb. van D r e i s c h o r. M— RECHTZAKEN Politierechter te Middelburg W. M., 47 jaar, landarbeider te A.J.- Polder, wegens diefstal van een hoeveel heid petroleum, toebehoorende aan Ja cob Aarnoudse, gepleegd in Januari en Februari 1941 te St.-Philipsland. Eisch 2 weken gevangenisstraf. Uitspraak: 14 dagen gevangenisstraf. MARKTBERICHTEN CoöperatieveVeiling Zierikzee Veiling van 17 October. Druiven f 36—45; Campagne zoet f 12- 20; Ermgaard f10—30; Sterappel f 15 35; Lanes Prins Albert f20; Beurré v. d. Ham f 10—22; Tomaten f8—16; Spinazie f7—12; Andijvie f4—4.20; Prei f 8; Uien B f3.50; Wijnpeeën f 3.40; per 100 k.g. Kropsla f 1.20—2 per 100 stuks. ST.-ANN ALAND. Deze week werden ge veild: vrije peeën: voor export 26375 kg f2.75—6; voor het binnenland 10806 k.g. f3.40; koolrapen 1034 k.g. f2; p. 100 k.g. DE VERDUISTERING Zon onder 18.36 Zon op 8.13 Maan onder 18.54 Maan op 9.05 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden verduisterd. GELDIGE BONNEN in d« week van 19 Oct. t/m. 25 Oct Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: 19 Octtot en mét 25 Oct. 1941. i 40 4 brood, 4 rants, brood of gebak, 40 brood, 1/2 rants, brood of gebak. 40 vleesch, 1/2 rants, vleesch of vleesch waren. I 1 40 vleeschwaren, 1 rants, vleesch of vleeschwaren. 40 melk I,. 13/4 liter melk. v 40 A nieuwe aardappelkaart 13/^ k.g. 40 B aardappelkaart ,1/2 k.g. aardap pelen. 5 October tot en met 1 November 1941: 121 algem!., 1 kg. suiker. 122 algem., 250 gram koffie-surrogaat. 123 algem., 500 gram jam. 124, 125, 126, 127 elk 1 rants, bloem, brood of gebak. 128 £50 gram havermout. 129 250 gram gort. 130 100 gram vermicelli of maizena. 131, 132, 133, 134 elk 100 gram kaas. D en E rijst (voor kinderen t.m. 3 j.) 250 gram rijst. 14 October tot en niét 1 November: 3940 boter, 250 gram boter. 39—40 vet, 250 gram;boter met reductie. Generaal Tojo, de minister van oorlog in het afgetreden kabinet-Konoje, is be last met de vorming van een nieuwe re geering. Bekleed met bevoegdheden om het land naar vrede of oorlog te sturen, zoo schrijft het Japansche persbureau Domei, wordt het kabinet van generaal Tojo als ongekepd sterk beschouwd. Uinited Press meldt uit Batavia 18 Inheemschen, wier huizen bij Wet neer- jstorten van het vliegtuig, waarbij de opperbevelhebber van het Nederlandsch- Indische leger, generaal Berenschot, is gedood, in brand waren geraakt, zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen be zweken. Het aantal slachtoffers van dit vliegtuigongeluk is hierdoor tot 30 ge stegen. SPORT VOETBAL. Vriendschappelijk. 19 October. IVO I-Burgh I 2-5 IVO II—Burgh II 3—1 IVO III—Noordgouwe III 5—4 H. L. O. De proeven werden afgelegd door de heeren L. Deij en N. H. Siebrecht te Zierikzee. In het afgeloopen seizoen werden in totaal 29 diploma's behaald. Burgerlijke Stand van Zierikzee Geboren: 10. Marina Jacomina, d. van M. Haze en A. S. Beije; 12. Johannes Jan, z. van D. C. Viergever en ,J. C. v. Tiggelhoven; 15. Gerard Jacobus, z. van J. C. P. Gast en M. C. Neerhout. Overleden14. Suzanna Maria Le Clercq, 77 j., echtg.e van C. Mensch; 15. Lena van Meurs, 68 j., echtg.e van P. Bakker. DE MARK rREGEUHG BRACHT EEN BILL-KWER PRIJS VOOR DEK CONSUMENT DOOR VERBETERING VAN BE LEVERINGSVOORWAARDE f! EN DOOR MEER ECONOMISCH VERVOER. MEUWQORZiÊNiHG VAM SERt-UM VÓÓP'pe.MARKT»EGEUMC5 NA PK? MARKTREOSLmq

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1