VRIJDAG 17 OCTOBER 1941 waarin opgenomen de Zzeesche Courant 1797-1889 Bericht aan onze adverteerders Uit Stad en Provincie Zierikzeesche Nieuwsbode 98STE JAARGANG No. 14771 V Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten Het opperbevel der weermacht maakte Woensdagavond in een extra bericht bekend: De dubbele slag van Brjansk en Wjazjma nadert het einde. In den loop van vandaag zijn ook de strijd krachten, die ten Noorden van Brjansk zijn ingesloten, onder zeer zware, bloedige verliezen van den tegenstander verpletterd. De zui vering van het boschgebied ten Zui den van Brjansk van de aldaar omsingelde overblijfselen der ver slagen vijandelijke legers heeft nog voortgang. De groote massa der Duitsche strijdkrachten, die hebben deelgeno men aan dezen geweldigen door braak - en omsingelingsslag, is reeds vrijgekomen voor de voortzetting van de operaties. Tot nog toe zijn 560 000 gevan genen bijeengebracht en 888 tanks en 4133 stukken geschut zijn buit gemaakt of vernietigd. MOSKOU TOT OP 100 K M. GENADERD DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde gisteren mede In het Oosten wordt reeds op verscheidene plaatsen om de onge veer 100 km. voor Moskou liggende buitenste verdedigingslinie der Sowjethoofdstad gestreden. De be langrijke steden Kaloega en Kalinin, 160 km. ten Zuid-Westen, resp. ten Noord-Westen van Moskou, bevin den zich al dagen in onze handen* Zooals reeds in een extra-bericht bekend i§. gemaakt, nadert de dub bele slag' van Brjansk en Wjazjma zijn einde. In den loop van Woens dag zijn ook de strijdkrachten, die ten Noorden van Brjansk zijn inge sloten, onder zeer zware, bloedige verliezen-van den tegenstander ver pletterd. De zuivering van het boschgebied ten Zuiden van Brjansk van de aldaar omsingelde over blijfselen der verslagen vijandelijke legers heeft nog voortgang. DUITSCHERS EN RUMENEN RUKKEN ODESSA BINNEN Varzathaardan in straatgevechten opgeruimd Michael Antonescu, de plaatsvervangen de premier van Roemenië, heeft om ze ven uur gisteravond voor de Roemeensche radio het volgende legerbevel voorgele zen: Het Roemeensche hoofdkwartier meldt het volgende bericht van het commando der voor Odessa strijdende troepen: de troepen van hel vierde leger zijn over eenkomstig de bevelen aangetreden voor den aanval op Odessa en door de laatste linies van verzet gebroken. Ze rukten 's middags Odessa binnen. De laatste haar den van verzet worden thans in straat gevechten opgeruimd. De bevolking ont vangt de Duitsch-Roemeensche troepen met geestdrift. BRITSCHE SOLDATEN TE ARCHANGELSK United Press meldt uit Londen: Naar men hier verneemt zijn eenige honderden Britsche soldaten te Arohan- gelsk aangekomen. De aanwezigheid van deze soldaten is blijkbaar de oorzaak, zoo zegt men hier, voor de In de Scan dinavische landen verbreide geruchten over de aankomst van een Britsch expe- ditieleger in Archanigelsk. Officieel wordt uit Londen gemeld, aid'us SPT, dat het Britsche troepen transport naar Archangelsk slechts uit eenige honderden Britsche soldaten heeft bestaan, die een materieel-transport heb ben begeleid. BRANDSTOFFENBIJSLAG VOOR ONDERSTEUNDEN De secretaris-generaal van sociale zaken heeft goedgevonden, dat van 19 dezer af tot en met 18 April 1942 aan de ondersteunde werklooze arbeiders, alsmede aan personen, die een tegemoet koming ontvangen wegens verkorten werktijd, wekelijks een brandstoffenbij- slag wordit verstrekt. Deze bijslag waarvan de waarde ge durende het tijdvak van 19 dezer t/m 22 November .1941 ten hoogste fl per week en van 23 November |t/mj 7 Maart 1942 maximaal f 1,§0 per week mag be dragen, terwijl nadien geen hooger be drag dan f 1 per week zal worden toegekend, kan eveneens' worden ver leend aan tewerkgestelde hoofdarbeiders" WINTERHULP NEDERLAND Vandaag en morgen begint W.H.N. haar eerste collecte in het nieuwe seizoen. Aan den vooravond hebben in een bij eenkomst van genoodigden en medewer kers ide voorzitter van het landelijke eerecomité, mr. idr. K. J. Frederiks, en de directeur-generaal, de heer C. Piek, ieder op eigen wijze een beroep op het Nederlandsche volk gedaan, om de voort zetting van het thans een jaar geleden begonnen werk reeds in thet eerste seizoen, ondanks misverstand en tegen werking, welgeslaagd te kunnen voort zetten. De heer C. Piek, directeur-generaal I zette in een uitvoerige rede de resulta ten van de Winterhulp-actie in het af- geloopen tijdvak uiteen. In alle gemeen ten wend het Winterhulp-werk onder leiding van de burgemeesters verricht. Intusschen is een aanvang gemaakt met een blok-, wijk- en 'bujurtschapsorganisa- tie. De inzamelingen en vrijwillige toege zonden.' bijdragen leverden een totaal van f7.200.000 op. Aan waardebons werd in Zeeland f 166.000 uitgekeerd. Per week wonden twee- a driehonderdduizend loten voor ide Winterhulp verkocht. Alleen aan aardappelen werd aan be- hoeftijgen een hoeveelheid verstrekt over eenkomende met den inhoud van een aaneengesloten rij vrachtauto's van 's-Gravenhage tot Leiden. Er werden 316.000 porties warm voedsel verstrekt en 5.179.000 waardebonnen', voorts giften en goederen in natura. BONAANWiJZ'NG BOTER EN VET De secretaris-generaal van het Depar tement v. Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 14 October tot en met 1 November a's. elke der met „39" en „40" genummerde bonnen van de boterkaart recht geeft op het koopen van 250 gram boter. Zooals destijds werd medegedeeld, geeft gedurende bovengenoemd tijdvak de met „39" genummerde bon van de vetkaart recht op het koopen van 200 gram gesmolten rundvet of- 250 gram boter. Voorts geeft de met „40" genum merde bon van de vetkaart recht op het koopen van 250 gram boter. Uiteraard wordt op de boter, welke op de bon nen „39" en ,)40" van de vetkaart wordt gekocht, een reductie verleend -van 221/2,' cent per 250 gram. De met „38" genummerde bonnen van de boter- en vetkaarten mogen worden vernietigd. 3l/i pet. Nadarl. StaatsUening 1941 In de advertentierubriek wordt een nieuwe Staatsleening van vijfhonderd mil- lioen gulden aangekondigd. De koers van uitgifte bedraagt 971/2 pet.; de rente is 31/2 pet. per jaair; de looptijd- bedraagt ten hoogste twintig jaar. Ook ideze Staatsleening zal er een zijn „met een stok achter de deur". Dit be- teekent, dat indien niet het volle bedrag van f 500 millioen wordt ingeschreven, een gedwongen leening tegen minder gunstige voorwaarden volgt, in welke leening diegenen zouden moeten deelne men, idie niet op de thans aangekondigde Ieening voor een voldoend bedrag zullen hebben ingeschreven. Wat in dit verband onder een' voldoend bedrag is te ver staan, blijkt uit ide maatstaven, welke in het prospectus ider Ieening zijn aange geven. Dit prospectus, hetwelk bij alle bankinstellingen verkrijgbaar is, vermeldt te dien aanzien, dat allen, die in het loopende belastingjaar in de vermogens belasting zijn of zullen worden aange slagen, tot een in het prospectus voor elk vermogen aangegeven bedrag in de thans aangekondigde Ieening moeten deelnemen, om zich voor een aanslag in die gedwongen leening te vrijwaren. Dit bedrag geeft derhalve aan, voor hoe veel men ten minste op ide aangeboden vrijwillige leening dient in te schrijven, om van ide gedwongen leening te zijn vrijgesteld. Daarnevens is bepaald, dat lichamen vallende onder het Besluit op de Wins >elastingr om voor een aanslag M de gedwongen Ieening gevrijwaard te zijn, in de vrijwillige leening zullen moe ten deelnemen voor 3 ipct. van hun zuiver vermogen en dat deze deelneming voor levensverzekeringsmaatschappijen en pen sioenfondsen 3 pet. van de gezamenlijke waarde hunner bezittingen beloopt. Nieuw is de bepaling, dat ingeval de gedwongen Ieening wordt lUitgeschreven, de bedragen waarvoor men dan zal moeten deelnemen, verdubbeld worden! HELPT VOOR AXEL I De oorlog brengt den laatsten tijd weer veel leed over ons land. Vliegtuigen, ge bruik makend van de duisternis, zaaien dood en verderf. Na het schrikkelijk ge beuren in Rotterdam thans verwoesting van mensch enlivens en van burgerlijke eigendommen in onze eigen provincie. Bommen vielen op Axel. In ettelijke seconden werd groote ra vage aangericht. Woningen, huisraad, be zittingen werden vernield; mapnen, vrou wen en kinderen zijn dakloos. Dit jongste bombardement van een der Zeeuwsche gemeenten doet een golf van ontroering door het Zeeuwsche volk gaan. i Het beseft, dat opnieuw de handen in I elkaar moeien wordèn «geslagen om de eerste nood te lenigen. Een begin daarmede is gemaakt door den provincialen directeur van Winter- j hulp Nederland en van den Nederland- j schen Volksdienst, die onmiddellijk na de ramp-; die over Axel kwam, 100 dekens en 25 bedden van het Provinciaal Hulp comité derwaarts dirigeerde. Met deze eerste hulp is Axel echter niet afdoende geholpen. Er is veel meer noodig. Van daar dit beroep op Zeeland's offervaar digheid ten behoeve van zwaar getroffen Zeeuwsche gezinnen. lederen Zeeuw, iedere man, iedere vrouw, elkeen, die iets missen kan, roe pen wij op. Stort Uw bijdrage aam Axel op Postrekening 433281 van den Neder- 1 Imdsohen Volksdienst Zeeland te Middel- 1 burg- Overweegt bij het bepalen van de groot te van Uw bijdrage den omvang van het geluk, dat Ge in, thans wanhopige oogen kunt leggen. VERSCHILLENDE BERICHTEN Bakker vergiftigde zijn vrouw De onverwachte dqod van een dertig jarige gehuwde vrouw heeft te Til burg zooveel geruchten veroorzaakt, dat de politie zich genoodzaakt heeft gezien een onderzoek in te stellen, met het gevolg, dat de echtgenoot van de over leden vrouw en een dienstbode met wie hij sedert eenogen tijd betrekkingen on derhield, zijn gearresteerd, verdacht van moord door vergiftiging. De mam, bakker j van beroep, had de vrouw, toen zij van een reis terugkeerde, soep met arsenicum toegediend en later nog een kop thee J met dit vergift. Donderdag is het slacht offer aan de gevolgen hiervan overleden De dienstbode is gearresteerd op grond van medeplichtigheid. Schandelijks misdaad f Woensdagmorgen heeft men een 71- jarigen man, die steeds den nacht door bracht achter in een rijwielstalling in de Corn Anthoniszstraat te Amsterdam j vermoord gevonden. Er bleken uit de stalling verscheidene fietsen te zijn ont vreemd. Het is er dus thans van ge komen, dat de zedelijke en mo,reele dege neratie zoover gaat, dat bepaalde indi viduen zich niet ontzien om een ouden man van het leven te berooven, indien zij daardoor fietsen en kostbare rijwiel banden in hun bezit kunnen krijgen. Deze verschrikkelijke misdaad werd Woensdagmorgen ontdekt door den zoon van het slachtoffer. De zoon is de -hou der van de rijwielstalling en in een daarbij behoorend slaapkamertje bracht zijn 71-jarige vader altijd den nacht door. Toen de rpan als steeds, om zeven uur in de stalling kwam, vond hij zijn vader daar liggen, badende in bloed. Eerst nog aan een ongeluk denkende, haalde de zoon onmiddellijk een dokter, die, toen deze het afschuwelijke schouwspel zag, direct de politie waarschuwde. Ertgolicha luchtaanvallen Gisternacht zijn een gering aantal Brit sche vliegtuigen boven ons land versche nen. Enkele bommen zijn omlaag gewor pen, doch deze hebben slechts onbedui dende schade aangericht. Bij een aanval op een Nederlandseh visschersvaartuig voor de kust zijn twee visschers gedood, twee zwaar en twee licht gewond. Hat WinUrhulpw<ork In Zaalard Ter gelegenheid van de opening van het Wilnterhulpseizoen in Zeeland, zal Zaterdag 18 October te half drie in het Schuttershof te Goes een bijeenkomst worden gehouden. De provinciale directeur van Winter hulp Nederland, Mr. W. K. H. Dileleman, zal1 idaar verslag uitbrengen van het W.iinterhulpwerk gedu/rende het afgeloo- pen jaar. Verder zuilten Mr. P. D.ieleman, waar nemend Commissaris der provincie, en den heer C. E. P. Lenshoek, burge meester van Goes, het woord voeren. «Tal van personen, uit alle deelen der provincie, zijn uiitgenoodigd tot bijwo ning van deze bijeenkomst, die bedoeld is om een beter inzicht te geven in 4e groote sociale taak van Winterhulp. Wegens plaatsgebrek moeten enkele advertenties tot mor gen worden uitgesteld. Met het oog op de verduiaterings- vooraohriften moet de courant met ingang van MAANDAG 20 OCTOBER, en zoo lang de omstandigheden dat vereisehen, vroeger ter perse. In verband hiermede dienen alle - advertenties 's morgens 9 uur op den dag van uitgaaf in oas bezit te zijn. Om teleurttrlling te voorkomen sohenke men hieraan voldoende aan dacht daar onder geen enkele voor waarde van deze regeling kan worden afgeweken. -• DE DIRECTEUR. ZIERIKZEE. Aan H. W. v. Dijke te Steen- bergen is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als voorzitter van het. water schap De Prins-Hendrikpolder (provincie Noord-Brabant en Zeeland). Herbenoemd tot lid van den dijkraad van de waterkeerilng van den ca'lamiteuze Burg- en Westlamdpolider als vertegen woordiger van het waterschap Schou wen, ide heer J. Smallegamge te Haam stede. In verband met het kort geleden aifgekomen voorschrift, idat bij de Distri- butiediensten personeel, dat zelf handel drijft in goederen, welke in distributie gebracht zijn of te wiens huize zoodanige handel wordt gedreven door een lid van het gezin, waartoe hij behoort, niet als zoodanig gehandhaafd mag blijven, is aan iden heer N. van der Wolf met ingang van 1 (December 1941 als leider van den distributiekring Zierakzee eervol ontslag- verleend en ïiis in diens plaats benoemd ide heer J. van den Berge, thans plaats vervangend leader bij dezen dienst. RENESSE. De lijstencolecte voor Win terhulp Nederland heeft in deze gemeente opgebracht f96,54. NOORDGOUWE Donderdagmiddag ont- istond brand in een strooklamp, staande op de hofstede van den landbouwer G. De krachtige wind joeg vonken en vlam men precies in de richting van eendaar- bij staande stapel ongedorschte boonen, benevens naar de schuur. Met een slang op de waterleiding wist men de brand evenwel te beperken tot het stroo, ter wijl de boonen, die reeds brandden, uit elkaar werden gehaald, doch veel water schade bekwamen. De oorzaak is alsnog onbekend. ST.-PHILIPSLAND. Met ingang van 1 November ajs. is eervol ontslag ver leend aan dhr. A. A. Stols als haven meester en secretarisJboekhoudier van het Burgerlijk Armbestuur. Met ingang van 1 November a.s. is benoemd tot havenmeester in de va cature van dhr. A. A. Stols, dhr. W. Mol, en tot secretaris-boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur dhr. M. A. Geense Lz. ST.-ANNALAND. Opbrengst oogstcol- lecte in de Ned. Herv. Kerk f 1214,70, t.w.: f826,10 voor de diaconie (v. j. f738,45) en f388,66 voor de kerk (v. j. f327,80). POORTVLIET. Voor den landbouwer C. v. Dalen had alhier een nóodslachting plaats. Het vleesch werd over de vrij- bank verkocht voor f 0,60 per pond. THOLEN. De bietencampagne is ook te Tholen in vollen gang. Reeds zijn eenige flinke schepen in de haven aangekomen. Over het algemeen valt het gehalte en ook het gewicht van de bieten niet tegen STAVENISSE Burg. Stand over Sept. Geboren* Jacob Adriaan Comelis, z. v. H. Gaalteer en L. J. Boogaart. Gehuwd: J. de Rijke, 25 j. en L. J. van Oeveren, 23 j.; M. Moerland, 18 j. en W. Vermaas 16 j. Overleden: P. W. Stoutjesdijk, 84 j., man van P. van 't Hof; Andr.s Wes- dorp, 78 j., wedn. van C. Moerland. Ingekomen: H. van Haaften vten Apel doorn; A. Stoutjesdijk van Ossendrecht. Aan keurloonen werd in de afge- loopen maand alhier een bedrag van f22,50 ontvangen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ Trekking van 16 October. flOOo en premie van f30.000: 18085. f 10003361, 16127. f400: 6754, 6780, 8948, 8962, 11918, 20957, 21359. f200: 11174, 20244, 21786, 21856. f100: 2139, 6205, 13859, 14454, 19567, 20899. Trekking van 17 October. f200: 11&3V f IOO: 11314. DE VERDUISTERING Zon onder 18.41 Zon op 8.10 Maan op 5.08 Maan onder 17.53 Tusechen zoneondergang en zoneopgang moet worden verduisterd. KERKNIEUW 8 Ned. Herv. Kerk. Maandag herdenkt Ds. A. P. v. d. Vlugt, Ned. Herv. predikant te Drunen, den. idag waarop hij voor 40 jaar het pre dikambt aanvaardde. Anthonie Pieter v.d. Vlugt werd 15 Juli 1876 te Nieuwer ker k (Z.) geboren en studeerde aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht. 20 Oct. 1901 werd hij te Zuidzande in zijn eerste gemeente bevestigd. In 1918 verbond) de jubilaris zich aan zijn tegen woordige gemeente. Beroepen te Poortvliet Ds. P. W. Vroegindeweij te Reeuwijk (Z.-H.) g PRE D IK BE U RTEN Zondag 19 October. Ned. Herv. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, ds. Pijoaoker Hordijk. Kleine kerk. 10, da. Valeton en 5 ure, ds. Tonsbeek van Zonnemaire. Gerei. Kerk. 10.30 en 5 ure, ds. Leene (Voorber. H. Avondm.) Ohr. Geref. Kerk. 10,30 en 3,30 ure, da. Hoogendoorn. Geref. Gem. (St.-Domusstraat) 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Oud-Gerei. Gem 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils. Luth. kerk (Gat van Westen) 10, Heiligingsdienst en 7 ure, Verlossings- samenkomst. Uonderdag 8 ure, Heiligings samenkomst, leidster mej. O. Ras. Zondag 19 October. Kerkwerve. 11 ure, da. Veen! Serooskerke. 3.30 ure, ds. Veen. Burgb. 11 ure, ds, v. Griethuijsen van Noordgouwe. Renessê. 4 ure, ds. den Hollander van Haamstede. NoordweUe. 4 ure, ds. Heijboer van Ouwerkerk. Haamstede. 11 ure, ds. den Hollander. Geref kerk. 11 en 3 30 ure, ds. Voorneveld. Geref, gem. 11 en 3.30 ure, Leesdienst. Eikerzee. 11 ure, ds. Bosohloo. Geref. kerk. 11 en 4 ure, ds. v. d. Berg. Brouwershaven. 11 ure, ds. Ninck 31ok. Geref. kerk. il en 4 ure, ds. Meester. Zonnemaire. 11 ure, ds. Tonsbeek. Geref. kerk. 11, ds. v. d. Linde (Voorber. H. At.) en 3.30 ure, idem. Noordgouwe. 3.30 ure, ds. v. Griet huijsen. Dreischor. 11 ure, ds. 8ie*en. Ouwerkerk. 11 ure, ds. Heijboer. Nieuwerkerk. 11 en 3.30 ure, ds. Westerhof (Oogstpreek en OogMcollGeref. kerk. 11, ds. Venema (Voorber. H. Av.) en 3.30 ure, Leesdienst. Geref. gem. 11, 3 en 7 ure, ds. Barth. Oosterland. 11 en 3.30 ure, dr. Weeda (Oogstooli.) Geref. kerk! 11, Leesdienst en 4 ure, de. Venema. Geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Sirjansland. 11 ure, ds. Aalbers. Bruinisse. 10, ds. Marsman en 2.30 ure, Leeskerk. Geref. kerk. 10 en 5 ure, da. Unger (Voorber. H. Av.) Geref. gem. 10, 2 en 5 30 ure, Leeskerk. Oud-geref. kerk. 10, 2 en 5 30 ure, Leeskerk. A.-J.-Polder. Geref. kerk. 11 en 3.30 ure, ds. Spoelstra. f St.-VlllpsUad. 11, Leesdienst (Voorber. H. Av) en 3.30 ure, ds. Batelaan van Tholen (Oogetcoll.) Geref. gem. 11, 3.30 -en 7 ure, Leesdienst. Oud-geref. kerk. 10 30, 3.30 en 7 ure, ds. Blaak. Tholen. 10, ds. Batelaan en 2.30 ure, ds. v. Eist van Oud-Voaaemeer. Geref. kerk. 10 en 2.30 ure, ds. Swierts. Geref. gem. 10, 2.30 en 6.30 ure, Leesdienst. Vrije geref. gem. 10, 2.30 en 6 ure, ds. Baaij. Oud-Vossemeer. 11 en 3.30 ure, ds. r. Eist. Geref. kerk. 11 en 3.30 ure, ds.' Vreugdenhil. Oud-geref. kerk. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Poortvliet. 11, ds. de Bres van Sint- Maartensdijk en 3.30 ure, Leesdienst. Geref. kerk. 11 en 3.30 ure, Leesdienst. Geref. gem. 11 en 3.30 ure, Leesdienst. Soherpenisse. 11, Leesdienst en 3.30 ure, ds. Oamsté «in Stavenisse. Geref. geil. 11, 3.30 en 7.30 ure, Leesdienst. Stavenisse. 11.10, ds. Damslé en 4.10 ure, L«e»kerk Oud-geref. kerk. 11.10, 3.40 en 7 10 ure. Leeskerk. St.-Annaland. 11 en 3.30 ure, ds. v. Griethuysen Geref. gem. 11.10, 3.40 en 7.10 ure, Leeskerk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1