MAANDAG 13 OCTOBER 1941 waarin opgenomen de Zzeesche Courant 1797-1889 V Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten Uit Stad ên Provincie Zierikzeesche Nieuwsbode 98STE JAARGANG No. 14769 SLAG AAN DE ZEE VAN AZOV IS GEËIND'GD Het opperbevel der Duhsche weer macht maakte Zaterdag het volgen- gende extra-bericht bekend: (De slag aan de Zee van Azov is geëindiigd. In samenwerking met de luchtvloot van den Generaloberst Löhr hebben het leger van den generaal der infanterie von Man- stein, het Roemeensehe leger van den corpsgeneraal Dumitrescu en het pantserleger van den General oberst von Kleist het gros van het negende en het achttiende bolsje wistische leger. verslagen en ver nietigd. Naast zeer zware, bloedige ver liezen heeft de vijand ook nog 64.325 gevangenen, 126 vecht- en pantserwagens, 510 stukken geschut en onoverzienbare hoeveelheden an der oorlogsmateriaal verloren. Met de genoemde legers en de troepen van onze Italiaansche, Hon- gaarsche en Slowaaksche bondge- nooten, heeft de legergroep van generaal-veldmaarschalk von Rund- stedt sedert 26 September in to taal 106.365 gevangenen gemaakt, alsmede 212 vecht- en pantserwa gens en 672 stukken geschut büi- gemaaht. RADIOREDE VAN Ir. MUSSERT Twe® botiendo werelden In een Vrijdagavond voor ide radio ge houden rede heeft ir. A. A. Mussert p.m. gezegd dat Zaterdag 11 October een his torische dag zou zijn in het bestaan van het Nederlandsche volk, omdat duizend jonge mannen zich doelbewust inzetten voor de toekomstige vrijheid van ons volk, voor de verzekering van het voort bestaan van ons volk. Wij staan te mid den van de grootste revolutie van alle tijden, in waarheid, twee. werelden botsen De eene wereld is de oude, die van ons heengaat in dezen tijd, die is ge grondvest op de beginselen van de Fran- sche revolutie, die 150 jaren geleden, veel heeft opgeruimd dat oud en ver molmd was, maar tenslotte heeft geleid tot de versplintering van een volk in politieke partijen, uit de overheersching van. het kapitalisme, de uitbuiting door het jodendom, met de daarbij behooren- de ellende van werkloosheid en voedsel- vernietiging op groote schaal, in het kort alles wat wij hebben medegemaakt in de jaren, die nu achter ons liggen. De andere wereld is de nieuwe, 'die komt, de volksche ordening, het besef dat een volk een groote familie is, een arbeidsgemeenschap, waarin ieder zijn taak heeft, zijn plichten vervullen moet, maar dan ook het recht heeft om als volwaardig volksgenoot te worden opge nomen, zijn kinderen behoorlijk te kun nen opvoeden, zijn talenten in dienst van de volksgemeenschap te kunnen stellen en, oud geworden, niet beangst behoeft te zijn om met een paar gulden per week in een hoek te worden gedrukt. Dit zijn de twee werelden, die botsen in onzen tijd en of wij dit willen of niet, ieder zal hebben te kiezen. Tien-* duizenden hebben gekozen voor de volk sche ordening. Honderdduizenden klam pen zich nog vast aan het oude, ten deele uit conservatisme, ten deele uit onwe tendheid, omdat in Nederland jaar in, jaar uit met de meest geraffineerde mid delen en de meest onbeschaamde leugens het nieuwe verdacht is gemaakt en be lasterd door een betrekkelijk kleine groepi van belanghebbenden bij het uitbuitings- -systeem, die een net gespreid hadden over het Nederlandsche volk heen. De oorlog, dien wij nu medemaken, is een voudig het gevolg van deze botsing. VERTREK W.A. BATALJON na eedsaflegging an défilé Bij de vele duizenden Nederlanders* die zich reeds vrijwillig in de Standarte West)and naar het Oostelijk fronit had den begeven om daar deel te nemen aan den strijd onder leiding van Adolf Hitler voor Euiropa tegen het bolsjewisme en onder wie uit de gelederen der N.S.B. een belangrijk gedeelte reeds was aan getreden, heeft 2ich Zaterdag het eerste zuivere N.S.B.-bataljon, ten getale van bijna duizend man gevoegd, om in han den van den algemeen-leider dezer be weging, ir. Mussert, den eed af te leg gen op den Germaanschen Führer. - Deze plechtigheid geschiedde op het historische binnenhof te 's-Gravenhage, waar ir. Mussert, de mannen, die gereed stonden het vaderland te verlaten en Oostwaarts te trekken, toesprak. Vervolgens las ir. Mussert de eedsfor mule-voor, terwijl voor iedere compagnie van het bataljon een viertal mannen uit de Nederlandsche troepen de symbolische handelingen voor deze plechtigheid ver richtte. Alle duizend leden van het ba taljon herhaalden in koor de voorgelezen woorden, waarmede zij hun eed beves tigden. Plechtig speelde de muziek hierna het Wilhelmus, waarvan de woorden van het zesde vers (Mijn schild ende betrouwen) door alle aanwezigen werden meegezon gen. Toespraak van den Rijkscommissaris Nadat de beëediging had plaats gehad en het bataljon aan den Brigadeführer was overgedragen, heeft de Rijkscom missaris een toespraak gehouden. Gij hebt thans den eed van trouw aan den Führer Adolf Hitler,, in handen van uw leider Mu[sseFt afgelegd en daar mede zijt gij in dienst gesteld als sol daten in het groote leger, die recht heb ben op gelijke plaatsen als uw Duitsche kameraden, want gij .treedt dat leger met gelijken inzet binnen. Uw opleiding zal geschieden volgens methoden, die de Duitsche soldaten onoverwinnelijk vpor alle vijanden hebben gemaakt. Maar een ding moet ge zelf meebrengen en dat is een moedig en gesloten hart. Wanneer ik thans denk aan uw Nederlandsche kameraden van de Standarte Westland, die reeds in de voorste gelederen staan en hun dapperheid in het* gevecht toonen, dan stel ik hen aan u ten voorbeeldt. Tusschen den vijand en u dient alleen de inzet van uw geheele persoon te staan. In deze stonde wordt het hart groot en sterk, want het gaat om de toekomst van het geheele Germaansche volk. De gebeurtenis van heden zal u en ons voor altijd aan elkander verbinden en daarvoor zijt gij thans aangetreden. Ik dank uw leider, ik dank de N.S.B. en de W.A. en ik dank de kameraden, die aan het front staan. Gij allen zijt de dragers van de nationale en politieke verantwoording in dit land. Ik wensch U veel successen met de wapenen, Nog eenmaal groet u het vaderland, het Ne derlandsche volk, waarvoor gij u hebt ingezet om onder opperste leiding van den Führer een schoone toekomst te verzekeren. BELANGRIJKE SOCIALE MAATREGELEN t.a.v. werkeloosheidtuitlceering an zie ken fondcbesf uit In -een rede, welke hij te Amsterdam heeft gehouden, heeft de commissaris van het N.V.V., ide heer H. J. Wouden berg, eenige belangrijke maatregelen aan gekondigd. In de eerste plaats zullen de verhoogde uitkeering uit de werkloozen- kassen met ingang van 26 September worden uitgekeerd. Voorts heeft de heer Woudenberg een uitvoeringsbesluit van het Ziekenfondis- besluiit aangekondigd, waarin o.a. de regeling ten aanzien van volledige ge neeskundige en verloskundige hulp en tandheelkundige hulp, de behandeling door specialisten en de opneming in ziekenhuizen en sanatoria, voor verze kerden haar beslag krijgt. Tenslotte zullen er in verband met de verdere verbetering en uniformeering van de werkloosheidsverzekering een werkloosu heidsraad en een loonraad in het leven worden geroepen. Daar deze sociale verbeteringen slechts voor georganiseerden gelden én het N.V.V. thans ide eenige vakcentrale in ons land is, worden degenen, die tot 28 Juli lid waren van een van de organi saties van het R.K. Werklieden Verbond of het Chr. Nat. Vakverbond, van 10 dezer af in de gelegenheid gesteld alsnog tot een organisatie van het N.V.V. toe te treden. Zij zullen aanspraak kunnen maken op alle rechten en voordeelen, waarop zij voor hun uittreding recht hadden. De contributie over die periode in welke zij niet zijn aangesloten ge weest wordt bun kwijtgescholden en de kasbijdragen zullen uiit de kassen van de Vroegere R.K.W.V, en de C.N.V. wor den voldaan. Dit „generaal pardon" geldt echter slechts tot 1 November van dit jaar. Smoklcelsensatie in Hulst Dezer dagen zag een der in Zeeland werkzame opsporingsambtenaren van de Prijsbeheersching een tweetal bekende smokkelaars met een pak uit een win kel te Hulst komen. De eigenaar van dezen winkel stond reeds lang bij de politie en ide ambtenaren van de grens controle bekend, als een belangrijke fi guur in den smokkelhandel, welke ook in Zeeuwsch-Vlaanderen het laatste jaar tot een wijd-verbreid euvel is uitgegroeid Echter waren ide commiezen der douane er nog nooit in geslaagd afdoende be- GELD.GE BONNEN In de week ven 12 Oei. t/m. 18 Oct. Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: 12 Oct. tot en met 18 Oct. 194t: 39 4 bröod, 4 rants, brood of gebak. 39 brood, V2 rants, brood of gebak. 39 vleesch, 1/2 rants, vleesch of vleesch- waren. 39 vleeschwaren, 1 rants, vleesch of vleeschwaren. 39 melk I, 13/4 liter melk. 39A nieuwe aardappelkaart 13/4 k.g. aardappelen. - 5 October tot en met 1 November 1941: 121 algem)., 1 kg. suiker. 122 algem., 250 gram koffie-surrogaat. 123 algem., 500 gram jam. 124, 125, 126, 127 élk 1 rants, bloem, brood of gebak. 128 £50 gram havermout. 129 250 gram gort. 130 100 gram vermicelli of maizena. 131, 132, 133, 134 elk 100 gram kaas. D en E rijst (voor kinderen t.m. 3 j.) 250 gram rijst. 26 September tot en met 13 October 1941: 36—37 boter, 250 gram boter? 3637 vet, 250 gram boter met reductie. wijzen van zijn ongeoorloofde activiteit in handen te krijgen, zoodat de man zich, nu het al zoolang was goed ge gaan, geheel veilig voélde. De Prijsbeheerschings-controleur, die van dit alles nauwkeurig op de hoogte was, volgde de twee smokkelaars en toen deze hun intreik namen in een hotel', stapte hij daar eveneens binnen. Al spoedig wist de controleur genoeg. Onder meer hadden ide smokkelaars bij den winkelier zeep gekocht voor niet minder dan 75 cent per stukje. Den volgenden morgen begaf de speurder zich onmiddellijk naar den win kel en maakte proces-verbaal op we gens prijsopdrijving. De winkelier nam het nogal kalm op, meende vermoedelijk dat het hem slechts op een &0 of 100 güliden boete zou komen te staan. De controleur had echter andere plannen en legde beslag op <allie voorraden. Daarna stelde hij zich in verbinding met den gemeenteveldwachter en de douane en al spoedig was men met een tiental menschen bezig, de enorme hoeveelheden levensmiddelen, waarvan de eigenaar zei dat hij ze nog voor geen 50.000 gulden wilde afstaan, te inventariseerem. Hierbij bleek, dat een deel der krui deniersartikelen geheel of gedeeltelijk bedorven was. De goederen uit den winkel,, een groot magazijn en- twee pak huizen, werden ten deele met een sleeperswagen naar het gemeentehuis voor de rest in een naderhand verze geld pakhuis opgeslagen. De aan be derf onderhevige iartikélen zullen door den Provincialen Voedselcommissaris met spoed' ter plaatse verkocht worden. Engelsche luchtaanvallen boven ons land Na enkele dagen van rust zijn in den vorigen nacht weer Engelsche vliegtuigen boven ons land verschenen. Zij hebben op verschillende plaatsen in ons land tyrisant- en brandbommen omlaag gewor pen. De meeste vielen op het opénveld of ontploften in het water en richtten geen schade aan. Echter werd opnieuw aan de burgerbevolking, tengevolge van de bij de Engelsche vliegers gebruikelijke methode om van zeer groote hoogte wil lekeurig bommen te strooien, hier en daar schade van beteekenis toegebracht. In totaal werden in plaatsen in het Westen van het land 18 woonhuizen ver nietigd en kregen eenige dozijnen woon huizen lichtere schade hoofdzakelijk glas schade. Voorts werd nog een boerderij door brandbommen getroffen en liepen een garage en een schuilkelder schade op. Bij deze bombardementen zijn er 4 Itlooden 5 zwaar- en 5 lichtgewonden te vermelden. (A.N.P.) BURGH. Burgerl. Stand over Sept. Geboren: 2, Jainsje iHendrika, d. van Jae. Duson en M. N. Tuinmain. Gehuwd: 12, Roeland Saman, 23 j. jm. van Haam stede en Cornelia K. Bevelander, 23 j. jd. Overleden: 3, Cornel is Fondse, 76 j., wedn. vain Gr. Overbeke. Ingekomen: 17, Roeland Saman van Haamstede; 29, Juan R. Glaubitz van Haamstede; 29, Meino Bokma van Haam stede. Vertrokken: 2, Jacoba A. Berre- voets naar Ouwerkerk; 6, Gerh. Cr. Foeken naar Bladel (N.-Br.); 15, Jac. D. Dormaar met gezin naar Haamstede; 23, Frans Jonker naar Ziierikzee. OUWERKERK. Ook in deze gemeente is wederom gearriveerd een kist met boeken van de Centrale Vereeniging voor Reizende Bibliotheken. De kist bevat hon derd boeften, waaronder wetenschappe lijke werken en werken voor de jeugd. De boekbeheerder, de heer M. Slager, is reed!s met de uitdeeUng begonnen. Het lijdt geen twijfel of met het oog op de komende lange winteravonden zal van de bibliotheek weer een druk ge bruik worden gemaakt. Tijdens de godsdienstoefening van gisteren werd voor de Kerkvoogdij een bankbiljet van tien gulden gecollecteerd. De(n/ milde(n) gever(geefster) hartelijk dank! \i 1 RECHTZAKEN Politierechter te Middelburg t C. Schot, 27 j., werkman te Zierik- z e e, wegens diefstal van een mud tarwe en een mud bruine boonen, toebehoorende aan J. B. Kooyman, gepleegd op 27 April te Ziierikzee. Eisch 14 dagen gevaitgenis- i straf. Uitspraak idem. Door J. C. Berrevoets, 31 jaar, opkoo- i per te Zie rik zee, is hooger beroep aangeteekend tegen twee vonnissen van den politierechter te Middelburg van 30 September 1941, waarbij hij wegens „he ling" is veroordeeld resp. tot 1 maand en tot 14 dagen gevangenisstraf. De Officier van Justitie te Middelburg heeft hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van den Politierechter te Middelburg van 30 September 1941, waar bij M. Kristalijn, 22- jaar, koopman te Z i e r i k z e e, wegens „heling" is ver oordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. DE VERDUISTERING Zon onder 18.51 Zon op 8.02 Maan op 0.24 Maan onder 15.51 Tusidhen zoneondergang en zonsopgang moet worden verduisterd. ONDERWIJS Dezer dagen slaagde te 's-Graven hage voor het examen M.O.-akte K (wiskunde), de heer A. F. van Tooren te Zierikzee. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ Trekking van 13 October. f 15.00012567. 11000: 2351, 10204, 18905. f40o11117, 18510. f200: 7638, 10917, 12382, 13691. flOO: 1712, 3440, 4493, 4561, 6441, 6684, 6794, 7651, 8382;, 12407, 13307, 14155, 16844, 16929, 17684^ 18295, 18721, 18819, 19867, 19919, 20958. SPORT Paardensport «Da Schouwiche Ruiters» Voor de demonstraties, welke de Lan delijke Rijvereeniging „De Schouwsche Ruiters" Zondagmiddag op haar oefen terrein aan den Kloosterweg te Sehud- debeurs gaf, bestond groote belangstel ling. Uit alle deelen van Schouwen-Dui- veland was men opgekomen om het eer ste optreden der vereeniging te aan schouwen en we zijn er van overtuigd), dat niemand van de pl.m. 700 aanwezi gen teleurgesteld is heen gegaan. Het mooie herfstweer, het gunstig gelegen terrein en de gevarieerde muziek van de Zierikzeesche Radiocentrale, hebben hier aan ook bijgedragen en het lijdt dan ook geen twijfel of dezen middag is een goede propaganda geweest voor de mooie paardensport. Dat dit voor de vereeniging pen prikkel zij op den in geslagen weg voort te gaan en voor velen, die nog aan de lijn gestaan heb ben, zich als lid op te geven Alle nummers afzonderlijk te bespre ken zou te veel van onze plaatsruimte vergen, doch wel kunnen we schrijven, dat het bij sommige nummers aan span ning niet ontbroken heeft. De dressuur- numme^, (hoewel soms wat lang) be wezen ten volle dal er serieus geoefend is. Ook de individueele dressuurproef, gereden door dhr. L. M. Moermond, wel ke vrij zware eischen stelde aan ruiter en paard, verdient vermelding. Meer van amusanten aard waren de cigarettenrace en het stoelrijden, terwijl het hindernis- springen (waarbij enkele paarden zich eenigszins onwillig toonden) en de tally- ho, waarbij af en toe van een nek-aan nekrace gesproken kon worden, zeer in sloegen. Het nummer „schoonste land- bouwtuigpaard" moest wegens gebrek aan deelname (hoe is het feitelijk mogelijk?) vervallen. Het nummer „schoonste land- bouwrijpaard" had goede belangstelling en stelde de jury, bestaande uit de hee- ren J. J. Geluk en A. L. Klompe, voor een moeilijke taak. Zooals reeds gezegd, kan de vereeniging met voldoening opt haar eerste optreden terugzien en een woord van hulde aan het adres van den leider dhr. v. Schelven en t bestuur, voor de vlotte afwerking en goede or ganisatie is zeker op zijn plaats. Tot slot geven we hier de uitslagen: Cigaret tenrace: 1. C. Steendijk; 2. Joh. van O e veren; 3. Kr. van Schelven; 4. L. Vis. Stoelrijden: 1. Kr. van Schelven; 2. L. Vis. Tally-ho: 1. Kr. van Schelven; 2. Joh. van Oeveren; 3. Joh. Berman. Schoonste landbouw paard: 1. paard van A. Deïst; 2. paard van L. J. H. Koopman; 3. paard van J. van Gor- sel; 4. paard van J. Del^; 5. paard van J. J. Stols; 6. paard van C. J. M. Klompe. TELEGRAMMEN DOVER BESCHOTEN. Verdragende batterijen van het Duitsche leger hebben Zondagmiddag, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, voor den oorlog belangrijke installaties aan de Zuidkust van Engeland bij Dover on der vuur genomen. Er werden verschei dene treffers in de doelen waargenomen LUCHTACTIE BOVEN ENGELAND EN DUITSCHLAND. Duitsche gevechtsvliegtuigen zijn Zon dagnacht in verscheidene golven gestart voor een aanval op voor den oorlog be langrijke doelen in de Engelsche Mid lands. In den nacht van Zondag op Maan dag hebben Britsche bommenwerpers in Noordwest- en Zuid-Duitschland brand en brisantbommen neergeworpen. Oor- logeconomische schade werd niet aange richt. De burgerbevolking leed geringe verliezen aan döoden en gewonden. Vol gens de tot' dusverre ontvangen berich ten werden negen vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. DE STRIJD IN HET OOSTEN. Van militaire zijde wordt aan het D.N.B. medegedeeld. Bij acties overdag van de Duitsche luchtmacht aan het Oostelijk front zijn in het Zuidelijke deel van het front belangrijke Bolsjewistische vliegvel den aangevallen. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten werden vijftien vliegtuigen op den grond vernield, als mede talrijke treffers in kwartierruim ten en hangars geplaatst. Bij een aanval op een fabriek werd een groote brand waargenomen. In het omsingelingsgebied van Brjansk werden, sterke troepencon centraties met succes bestreden. Op een spoorlijn werden vijf treinen vernietigd en vier beschadigd. Bij aanvallen op spoorwegdoelen rondom Moermansk wer den belangrijke, emplacementen vernield. De begrafenis van de acht slachtoffers uit het Oudemannenhuis, die Vrijdagavond 3 October bij den Brilschen luchtaanval op Rotterdam om het leven kwamen. President dr. C. Völkers, gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor Rotterdam; brengt den laatsten groet (Stapf-Kramer)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1