DE SPELER fa Gebi r. Lokker Behoud van Kunstschatten slaapkamer- salon- f ameublementen huiskamer- Dank geen oude onderkleeding af! Lida Baarova en Albrecht Schönhals A. L. BAKKER - BURGH CONCERTZAAL-BIOSCOOP zaterdag 4 october zondag 5 october landbouwers! Carsten tarwe BERICHT Vanaf de volgende week zal de Nieuwsbode voor- loopig 4 x per week ver schijnen en wel op Maartdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag DE DIRECTEUR ADVERTENTIES In plaats van kaarten. Met vreugde geven we hierbij kennis van de geboorte van onze doohter, &MMERICA WILHELMINA. J. J. BODMAN. M. 0. BOUMANFrideriohs. Nieuwerkerk, 3 October 1941. Heden overleed zaoht en kalm, in den ouderdom van ruim 92 jaar, onze beste moeder, behuwd-, groot- en over-grootmoeder, mejuffrouw MAATJE NIKERK, wed. van den heer K. van der Werf. Brouwershaven, 3 Oot. 1941. '8 Gravenhage C. SCHREGARDÜS—Sinke. Melissant, M. VAN DER WERF. M. VAN DER WERF— v. d. Werf. Arnhem, Wed. D. C. DE GOOIJER— v. d. Werf. Middelburg, K. SINEE. Brouwershaven, W. VAN SLUISv. d. Werf. A. VAN SLUIS. Zonnemaire, 0. A. VAN DER WERF. H. J. VAN DER WERF— Brandt, kinderen, klein- en aohter-kleinkinderen. Voor de vele blijken van deel neming, betoond bij het overlijden van onze geliefde zuster, behuwd zuster en tante, ANNA OORNELIA VAN DEN HOEK, geb. Bolle, be tuigen wij onzen hartélyken dank. Uit aller naam, A. O. BOLLE. Zierikzee, 4 October 1941. Onzen hartelyken dank voor de vele belangstelling op 27 September ondervonden. Familie M. BEIJE, Oosterland. Bij dezen betuigen wij onzen hartelyken dankook namens onze kinderen, voor de belangstelling, ondervonden op 27 Sept. j.l., zoowel van in als buiten de gemeente. Duivendijke, 3 Oot. 1941. A. N. KLOET. M. KLOET—Landman. G.V. „OLYMPIA" ^naf a.s. Maandag gaan alle oefeningen weer ge woon door op de vastge stelde uren en avonden. Openbare Verkooping Notaris J. J. VAN DEN ENDE te Zierikzee ia-voornemens op Vrijdag 10 October a.s., te 2 nor, in de Sooieteit «Conoordia" aldaar, ten verzoeke van den eige naar, in het openbaar te verkoopen in peroeelen en massa Gemeente ZIERIKZEE aan de Fonteine Woon- en Winkelhuis met Pakhuis en Erf, kad. sectie B nos 155 en 156, samen groot 1 are 18 o.a. Verhuurdhet pakhuis aan den heer A. K. Lookerhet overige aan den heer J. Willemse, resp. voor t 1,50 en f 4,— per week. De Publieke Verkooping van Onroereada Zaken onder de gemeenten Duivendijke Kerkwerve en Ellemeet, ten verzoeke van den erf genaam van Mej uffou w Ca. HOOGER- WERF, blijft bepaald op Dinsdag 7 October 1941, des voormiddags 11 uur (w.t.) in het Hotel /Juliana" te Zierikzee. Notaris BIERMASZ. Kalikoe te koop. 8. de Vlieger, Capelle bij Zierikzee JULIAN ATARWE goedgekeurd 109 W, VAN HOEVE, Sirjaasland Bij insohrijviug te koop voor afbraak i Huis en Schuur, aan deu Meeldijk onder Haamstede, eigendom van dhr. Joh. Zoeter, j Terstond te aanvaarden. Biljetten in te leveren ten kantore van Notaris M. O. VAN DEN BOUT te Renesse vóór of op 11 Ootober 1941. Inlichtingen ten voormelden kantore. Nog in voorraadEen Singer Hand- machineringspoel en een Nauman met volle garantie. - Pfaff Naai- maohinehuis, St.-Domusstr., Tel. 232 Distributiekring „Haamstede" Personen, die in de afgeloopen week verzuimd hebben hun Aardappel Melkkaarten of Extra rantsoenen brood, voor personen van 14-20 jaar af te halen, kunnen dit alsnog doen op Maandag 6 Ootober van 9 nur 30 tot 13 nur op het Distributiekantoor te Haamstede. Personen, die in het bezit zijn van toeslagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid en die niet be schikken over aardappelen nit eigen teelt, kunnen in de week van 611 Ootober 1941 bij de plaatselijke agenten op de bekende aren han extra- aardappelkaarten afhalen. De stamkaarten moeten worden mede gebracht. De leider van de Distributiekring Haamstede, N. D. DE SCHIPPER PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ. LEVERING MELK RESP. ROOM AAN FABRIEKEN De -„Landbouw Crisis Organisatie voor Zeeland" op aanwijzing van den i Heer Provincialen Voedselcommissaris voor Zeelatd, gelet op artikel 2 lid 2 van het Zuivelbesluit 1941 (Bestem ming der melk), legt aan de veekou- i ders in haar ressort, behoudens na te noemen uitzonderingen, de verplichting op, alle gewonnen melk af te leveren aan een melkverwerkend bedrijf, resp. aan een standaardisatiebedrijf. De veehouders, die thans reeds een deel der gewonnen melk aan een melkverwerkend bedrgf afleveren, die nen in het algemeen ook het overige gedeelte aan datzelfde bedrijf af te leveren. De veehouders, die thans nog geen melk afleveren, moeten de melk aan het dichtstbijzijnde melkverwerkend bedrgf afleveren, dan wel aan het bedrgf, waarvan een melkrit in de na bijheid van het bedrgf van den vee houder komtde Landbouw Crisis Organisatie behoudt zich het recht voor in dit geval een bedrijf aan te wgzen, waaraan de melk dient te worden geleverd. Van deze verplichting zjjn alleen uitgezonderd a. degenen, die over een geldige, door de Nederlandsche Zuivelcentrale,, Afdeeling Zuivel, na 15 Juli 1949 afgegeven karnvergunning voor het verkamen van koemelk beschikken b. degenen, die van de Nederlandsche Zuivelcentrale, Afdeeling Zuivel, toestemming hebben tot het bereiden van kaas; c. degenen die van de Nederlandsche Zuivelcentrale, Afdeeling Zuivel, toestemming hebben room te be reiden, mits de bereide room" wordt afgeleverd aanhetroomverwerkende bedrgf, waaraan thans de room wordt geleverd; d. de hoeveelheden, welke door degenen die over eeo daartoe door de Neder landsche Zuivelcentralejnd 1 October 1941 af te geven geldige vergunning beschikken, aan consumentenmogen worden afgeleverd e. de hoeveelheid, welke door de in wonende gezinsleden voor eigen gebruik wordt aangewend; f. de hoeveelheid, welke gezien het Besluit van 28 Augustus 19 <9 No. 66 [aanwijzing verboden voederprodac- ten] zooals dit bg besluit van den Heel Secretaris-Generaal van liet Departement van Landbouw en Visscherij d d. 10 D cember 1940 is gewijzigd aan het vee mag worden gevoerd uitsluitend voor het instand houden van den veestapel De onder a t/m d genoemde uit zonderingen gelden uiteraard zoolang de bedoelde vergunningen resp. toe stemmingen, niet zjjn ingetrokken. Controle op -de uitvoering van deze voorschriften zal door den Centralen Crisis Controledienst worden uitge oefend. 1 Oct- 1941 Een Peerijder gevraagd bij C. J. VAN WESTEN, Capelle bij Zierikiee. Jong echtpaar vraagt per 8 Oot. gemeubileerde zit- en slaapkamer, met gebruik van keuken, in Zierikxee. Brieven worden zo spoedig mogelijk ingewacht onder No. 50, Bureau van dit blad. Gevraagd: Net Dagmeisje. J. Legemaate, Krepelstr. C 193b Te koop Eanige 1-jarig* an jonge Klppan R. I. R. Adres: J. M. Verhuist, Zonnemaira Voor naar Nieuwstraat Zierikzee voor U ze aan ons hebt laten zien. In negen van de tien gevallen kan zjj door de Hollandia- fabriek vakkundig gerepareerd worden en het prettige hiervan is dat deze réparatiën slechts 30-60 ct kosten Ook kunnen van groote versleten Interlock- Heerenhemden weer zoo goed als nieuwe Kinderhempjes of Directoirtjes gemaakt worden Zoekt eens een en ander opBrengt het ons, dan zenden wjj het voor U naar de Hollandia- fabriek en U zult verbaasd staan over het resultaat. TELEFOON 50 POSTGIRO 233909 des avonds 8 uur met Voor de pauze o. a. Toegang boven 18 jaar «Bi TREKKING HAIGHTON CO. VETTIGE PREMIELEENING 1312 4? 5e KLASSE, 4e LIJST TRESJUNG VAN DONDERDAG 2 OCTOBER HOOGE PREMIËN t 1000.— 2075 6512 15560 f 400.— 5181 11849 16261 f 200.5224 f 100.72 950 1831 IS153 15839 PREMIËN VAN ƒ70.- 7084 8189 10291 11604'1 3 139 144 745 779 798 2328 2471 2655 3645 3684 3718 4699 4840 4843 6887 6014 6181 6772 6878 7075 7996 8075 8223 537 664 691 1991 2036 2156 3120 3360 3507 4420 4538 4608 5647 5708 5758 6454 6598 6673 7702 7793 7872 9282 9361 9o50 337 386 630 531 856 1312 1594 1783 2599 2607 283.5 2868 3747 4084 4246 4412 4888 5135 5257 5384 6239 6301 6416 6450 7089 7099 7296 7497 8304 8590 8779 9027 9874 9945 9951 1Q032'10143 10316 10719 10811 10887 10899 10978 11027 11152 11165 11190 11272 11314 11566 11919 11958 12076 12111 12352 12504 12783 12835 12958 13018 13101 13225 13239 13466 13472 13483 13709 13884 14044 14164 14204 14254 14329 14722 14896 15084 15148 15198 15466 Ï5510 15984 16008 16238 16489 16609 16752 17075 17113 17203 17221 17264 17406 17708 17736 17840 17847 18043 13142 18162 18178 18307 18486 18562 -18674 18711 18904 19108 19144 19175 19503 19529 19588 19622 19649 19847 19896 20158 20200 20221 20352 20410 20421 20494 20560 20706 20720 20759 20823 20901 GEEN PREMIËN 714 710 890 893 1324 1342 1801 1802 2271 2249 3561 3593 3775 3788 4292 4302 195 730 924 1380 1820 284 766 1017 1399 1874 2306 2312 2546 2565 2596 2771 2911 2923 2961 3019 3304 3356 3374 3387 3620 3623 3627 S331 3863 3995 4013 4019 4322 4337 348 359 364 412 604 667 790 800 804 838 846 861 1147 1192 1247 1250 1259 1286 1405 1563 1580 1649 1732 1794 1891 1971 2022 2087 2120 2160 2321 2376 2381 2496 2784 2807 2835 2849 3041 3166 3210 3214 3445 3513 3530 3551 3674 3689 3705 3742 4161 4216 4267 4278 4449 4460 4506 4527 4562 4832 PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ AFHALEN AANVRAAGFORMULIER VOLLE MELK. De Directeur der Afd. ZuiVelcontröli in Zeeland maakt de melksljjters en zelfventende melkveehouders benevens al degenen die volle mellc verkoopen er nogmaals op attent, dat zij verplicht zijn om vóór 3 October 1941 een aan vraagformulier tot verkrijging van een vergunning tot verkoop van volle melk moeten afhalen bg den Plaatselijken Bureauhouder der V.V.O. Dit formulier moet volledig ingevuld en onderteekend voor Woensdag 8 Oc tober I94t worden ingezonden aan de Afd Zuivelcontröle voor Zeeland, Groot» Markt 28, tioes. Formuli ren die na dezen datum in ons bezit komen kunnen niet m- er in .behandeling worden ge nomen. De melkveikoop van degene die nalatig blijft in het afhalen en op zenden van dit formulier, zal binnen afzienbaren tijd worden stopgezet. 30 September 1941. Voor levering van alle soorten heter Pootgoed is ook dit jaar weer het adres: Kees Kllijper, Ouwerkerk.Tel.l Wij verstrekken U gaarne alle inlicht. Voor Dreisohor is door ons aangesteld als vertegenw. J. MOL, Telef. 54. 5199 6207 5253 5254 5593 5616 5646 5656 5869 6876 6153 6176 6461 6842 6893 6905 6933 7109 7146 7152 7155 7344 7406 7421 7539 7713 7716 7718 7731 7993 8020 8058 8308 8370 9047 9068 9082 9091 9399 9407 9416 9496 S7Ü5 9769 9783 9792 4739 5000 5454 4741 4780 4787 5125 6156 5544 6551 5573 5742 5764 5837 6395 6405 6457 7061 7069 7090 7271 7279 7337 7654 7657 7707 7923 7959 7971 8230 8297 8947 9C36 9324 9343 9389 9536 9583 9671 9914 1/WNPWMJ Zaait om zjjn opbrengst en wintervastheid Benoodigd s»iz»d ca 90 kg per ba 5353 5381 5671 5679 6194 6274 6739 6804 6980 7042 7059 7196 7201 7248 7567 7576 7604 7857 7876 7909 8153 8174* 8192 i 8647 8739 8750 8930 9191 9275 9297 9497 9529 9531 9810 9847 9893 8018 9954 9990 10009 10C44 10087 10162 10183 10224 10256 10293 10430 10515 10544 10735 10814 10829 10916 10918 11000 11001 11052 11080 11102 11193 11266 11346 11404 11473 11503 11681 11585 11586 11602 11692 11711 11794 11830 11873 11882 11909 11933 11941 11957 12037 12093 12193 12205 12220 12333 12374 12376 12497 12554 12609 12672 12729 1276o 12800 12939 12954 13011 13022 13058 13082 13105 13116 13241 13287 13335 13396 13454 13469 13640 13642 13653 13669 18703 13736 13768 13777 13802 13953 13983 14056 14101 14142 14264 14270 14297 14361 14387 14404 14435 14474 14475 14482 14528 14592 14643 14655 14710 14732 14756 14806 14815 14869 14875.14878 14943 14944 14951 14976 14993 15008 15032 15126 15138 15165 15168 15188 15197 15222 15322 15399 15439 15456 15472 15659 15901 15903 16000 16028 16072 16128 16163 16173 16221 16232 16336 16399 16418 16529 16621 16775 16912 16915 16946 16976 17049 17123 17152 17193 17242 17273 17324 17412 17485 17513 17558 17560 17565 17582 17592 17622 17626 17660 17662 17718 17728 17877 17924 17968 18004 18120 18140 18144 18197 18222 18262 18278 18311 18341 18357 18411 18416 18426 18578 18592 18602 18626 18701 18707 18793 18794 18806 18817 18880 18886 18901 18918 18922 18925 19052 19116 19189 19235 19325 19367 19373 19415 19433 19530 19584 19787 19812 19843 19854 19860 19912 19919 19920 19979 20050 20136 20170 20317 20446 205&2 20591 20619 29650 20676 20700 20744 20946 ^Verbeteringen 5e klasse. Se ltfst: Geen Premiën: 10087 vu •Z.109&1; 12068 m. z. 12063. -j - ONGECORRIGEERD j. j GEVRAAGD: wegens ziekte, goede bakkersbediende die zelfstandig kan werken, niet voor tijdelijk. Vogelaar Zierikzee KRAMER DE LOOFF Boomkweekers Witsekerke, Talefoon^281 Kweekcrij'n onder oontróle N.A.K. Vraagt inlichtingen aan de vertegenw, J. O. DE FEITER, Purgh Beech. joff., 55 j., Ort. Herv., bekend met liohte verpleging, zoekt plaatsing als Huishoudster bij heer of dame. Ook niet ongenegen hulpbeh. te ver zorgen, v.g.g.v. Br. letter D, bureau van dit blad. Een nette Dienstbode gevraagd, door P. L. VIS, Meeldijk, Haamstede.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4