ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 4 OCTOBER 1941 OPöEHOl ZIERIKZEESCHE COURANT Uit Stad én Provincie ABONNEMENTi 1797 - 1889 Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14764 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9,30 uur. De Führer over den strijd j in het Oosten Een reusachtige operatie op gang Bij de gisteren gehouden betooging ter gelegenheid der opening van het Oorn logs-winterhulpwerk 1941'42. heeft de Führer het woord gevoerd. Hij zeiden dat het niet het doel was van ideze re devoering om van repliek te dienen aan een van die staatslieden, welke zich kort geleden hebben afgevraagd, waarom hij zoo lang heeft gezwegen. Later zal een- maal worden afgewogen en vastgesteld, wat in deze maanden belangrijker was: de redevoering van den heer Churchill, of de daden van hem, den Führer. De Führer wees er op, dat hem het deelnemen aan deze betooging zoo bij zonder moeilijk was geworden, omdat juist thans aan het Oostelijke front ter voleindiging van ingezette operaties de weg wordt gebaand voor een nieuwe gej weldige gebeurtenis: „sedert 48 uur is wederom een operatie van' reusachtigen omvang aan den gang. Zij zal medehel pen den tegenstander in het Oosten te verpletteren". Plaatsgebrek, veroorzaakt door den be perkten omvang van ons blad, als gevolg van de papierschaarschte, dwingt ons al leen het volgende uit de rede over te nemen Op 22 Juni des ochtends begon deze grootste strijd der wereldgeschiedenis* Sindsdien zijn iets meer dan drie en een halve maand verstreken en ik mag hier allereerst één ding constateerenalles heeft zich sedertdien stelselmatig ontwik keld De leiding heeft zich in al dien tijd geen seconde de wet der actie laten ontnemen. Integendeel heeft zich tot op den dag van heden elke actie precies f zoo systematisch ontplooid als eens in t het Oosten tegen Polèn, toen tegen Noor wegen en eindelijk tegen het Westen en op den Balkan. Slechts één ding moet ik hier consta teeren. wij hebben ons niet vergist in de juistheid der plannen, wij hebben ons evenmin vergist in de weergalooze histo rische dapperheid der Duitsche soldaten, wij hebben ons evenmin vergist in de kwaliteit van onze wapenen. Wij hebben ons niet vergist in het vlotte function- neeren van onze geheele organisatie van het front over de reusachtige daarachter liggende ruimten en evenmin hebben wij ons vergist in het Duitsche Vaderland'. Wel hebben wij ons in iets vergist: Wij hadden er geen denkbeeld van1, hoe reusachtig de voorbereidingen van dezen tegenstander -tegen Duitschland en Eu ropa waren en hoe ontzaglijk groot het gevaar was, hoe wij ditmaal op een haar na zijn ontkomen, niet alleen aan de vernietiging van Duitschland, maar van Europa. Ik spreek dat eerst heden uit, omdat ik heden zeggen mag, dat deze tegenstander reeds is gebroken en nooit weer zal opstaan. Hier heeft zich tegen Europa éera macht geconcentreerd, waarvan helaas de meesten geen voor stelling hadden en waarvan velen zich vandaag nog geen voorstelling kunnen maken. Dit zou een tweede stormloop van een Dzjengis Khan zijn geworden. Voor het overige zijn omtrent de grootheid van dezen strijd eenige cijfers weisprekend. Het aantal gevangenen is thans gestegen tot ongeveer 2 millioen Russen. Het aantal buitgemaakte of ver nietigde, maar bij ons aanwezige stukken geschut bedraagt reeds thans 22,000. Het aantal vernielde of buit gemaakte, dus in onze handen zijnde tanks bedraagt reeds thans ruim 18,000, het aantal ver nietigde, vernielde en neergeschoten vlieg tuigen ruim 14,500. Itallaansch weermachtsbericht Vli«gv«iden op Cyprus aang«vall«n fn zijn weermachtsbericht nr. 488 maant het Italiaansche opperbevel het volgende bekend Gisteren hebben formaties van de.Ita liaansche luchtmacht opnieuw vliegvel den op het eiland Cyprus aangevallen, waarbij groote branden ontstonden. Noord-AfrikaFormaties van onze lucht macht en Duitsche vliegtuigen •bombar deerden herhaalde malen belangrijke doe len te land en in de zones van Tobroek en Mensa Matroe en troffen vaoruitge- schoven luchtbases van den vijand. De ptad Benghasi onderging een nieuwen luchtaanval van den vijand. Een Hurricane werd tot een noodlanding gedwongen in onze linies. De officier-bestuurder werd gevangen genomen. Oost-AfrikaNiets bijzonders te ver melden. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Eogeltch* vliegvelden bestookt Het opperbevel vam de Duitsche weermacht maakt bekend In het Oosten worden de ope raties met succes voortgezet. Gevechtsvliegtuigen bombardeer den in den nacht va|ni 2 op 3 Oct. militaire installaties in Moskou, alk- mede een belangrijk wapeninigsbe- drijf' ten Zuid-Oosten van Charkow, waarvan de goede uitwerking werd waargenomen. Een- vrij sterke formatie ge- vechtsvliegers viel in den afge- loopen nacht opnieuw het Britsche scheepsbouweeritrum Newcastle met vernietigende uitwerking aan. An dere luchtaanvallen waren gericht op voor den oorlog" belangrijke in richtingen aan de Britsche Oost en Zuid-Oostkust, alsmede op ver scheidene vliegvelden. In het Kanaalgebied schoten ja gers gisteren 9, en eenheden van de marine drie Britsche vliegtui gen neer. In Noord-Afrika bombardeerden Duitsche duikbommenwerpers op 1 October de havenwerken van Mersa Matroeh en Tobroek. Eenheden van de Duitsche marine schoten aan de Libysche kust drie Britsche vlieg tuigen neer. De vijand heeft overdag noch dés nachts militaire acties boven het Duitsche gebied ondernomen. RECHTZAKEN KERKNIEUWS Geref. Gem. OOSTERLAND Zondag 5 October, 10 uur, ds. Barth van Nieuwerkerk, Oogst- preek. 3 i'en| 6 uur idem. Verplichte runder-ib.c. bestrijding Door de Algemeene Vergadering van de Vereeniging tot bestrijding van de rundertuberculose en van andere vee ziekten in Zeeland werd in de dp ;26 September j.l. te Goes gehouden verga dering besloten er bij de gevoegde in stanties op aan te dringen het onder-/ zoek op tuberculose voor zoover betreft de veestapel van de consumptiemelkers verplichtend te" stellen. Laten we hopen dat de wetgever spoeldig aan dezen wensch gevolg mag geven. Wij vertrouwen dat de consumptiemel kers niet wachten tot zij verplicht wor den, hun veestapel op tuberculose te doen onderzoeken, maar voor zoover zij nog geen lid zijn, zich onmiddellijk ais zoodanig op te geven aan het Seereta-i riaat van bovengenoemde Vereeniging, Landbouwhuis te Goes, onder opgave van den behandelenden dierenarts. Dr. Adh. van Loij, arts te Sas van Gent, schreef in het door hem geschre ven boekje: „Uw kind en de gevareru van de rundertuberculose" (in iedere boekhandel a f 0.65 verkrijgbaar) de vol gende zinsnede: Maar dat kinderen worden gedood door onwetende melkslijters; dat ieder jaar in ons land een aantal kinderen sterven of voor bun leven zwak en gebrekkig blijven door tuberculose, door rundertu berkelbacillen en dat te weinig wordt gedaan om dat alles te voorkjomen is toch te erg. Wanneer een consumptiemelker dit boekje leest, ja zelfs alleen maar boven staande zinsnede en niet overgaat tot het doen onderzoeken van zijn veestapel om bij gebleken besmetting de gevaarlijke dieren op te ruimen, dan laadt hij wel een bijzonder zware verantwoordelijkheid op zich. Economische Rechter D. P. van der Welle, 28 j., landb.- kneeht te AnnarJacoba-Polder, we gens het feit, dait hij in Januari te St.- Philipsland, tezamen met een ander een varken beeft gesl$c%t. (OVertr. Slachtver bod varkens). Eisch; 1 maand hechtenis. Uitspraak: f40 boete of 20 d. h. A. C. Jeroense, 34 j., landbouwersknecht te S t.-P h i 1 i p s 1 a,n d, als voren. Eisch 1 maand hechtenip. Uitspraakf 40 boete 1 of 20 dagen hechtenis. A. Z. Meerdink, 21 j., veehandelaar te Zierikzee, wegens het feit, dat hij op 30 Mei 1941 te Zierikzee, in sijrijd met een krachtens het Voedsel voor'zie- ningsbesluit gesteld verbod, een varken heeft geslacht (Overtreding Varkensbe sluit). Eisch:1 1° maand hechtenis. Uit spraak 14 !d agen hechtenis. 1 C. Hanse, 49 j., veehandelaar te Kerk- w e r v e, wegens het feit, dat hij op 30 Mei 1941 te -Zierikzee,. in strijd met een krachtens de Distributiewet 1939 vastgesteld voorschrift, aan een 4-tal per sonen in totaal 831 kg! varkensvleeseh heeft afgeleverd, zonder dat daarvoor de vereischte bonnen werden afgegeven (Overtr. Vleeschdistributiebeschikking). Eisch: f250 boete of 50 dagen hechtenis Uitspraak: conform eisch. i C. A. de Vos, 40 j., verfhandelaar te Zierikzee, wegens het feit dat hij op 30 Mei 1941 te Zierikzee 21 kg. var kensvleeseh heeft gekocht, zonder daar voor de vereischte bonnen af te geven. (Overtr. Vleeschdistributiebeschikking) Eischf 40 of 10 dagen hechtenis. Uit spraak* f25 of 10 dagen hechtenis, i H. A. Koevoets, 61 j., sigarenfabrikant te Zierikzee, wegens het feit dat hij té Zierikzee op 30 Mei 1941 24 kg. varkensvleeseh heeft gekocht, zon,der af gifte der vereischte bonnen. ^Overtreding Vleeschdistributiebeschikking). Eischf 40 of 10 dagen Uitspraak: f25 of 10 dagen. F. P. Koeyoets, 55 jaar, winkelier te Zierikzee, wegens het feit dat hij op 30 Mei 1941 te Zierikzee 81/2 kgt varkensvleeseh heeft gekocht, zonder af gifte der vereischte bonnen. (Overtreding Vleeschdistributiebeschikking). Eisch: f20 of 10 dagen hechtenis. Uitspraak: id. A. Vermaat, 28 j., administrateur te Zierikzee, wegens het feit dat hij op 30 Mei 1941 te Zierikzee 30 kg. varkensvleeseh heeft gekocht, zonder af gifte der vereischte bonnen. (Oventr. Vleeschdistributiebeschikking). Eischf 50 of 20 dagen hechtenis. Uitspraakf 40 of 20 dagen hechtenis. C. Priem, 50 jaar, graanhandelaar te S t.-M aartensdijk, wegens het feit dat hij op 31 Maart 1941 te Tholen 3700. kg. graan (tarwe en maïs) heeft afgele-, verd aan J. C. Dorst. (Overtr. Voedsel-» voorzieningsbesluit). Eisch: 1000 boete of 40 dagen. Uitspraak: f500 b'. of 40 d. hechtenis. P. van den Berge, 47 jaar, melkver- kooper en vrachtrijder te B r u i n i s s e, heeft beroep in cassatie ingesteld tegen 'het vonnis der Arrondissements-Recht- bank te Middelburg van 24 September,, waarbij hij wegens overtreding der Wa- renwet, in hooger beroep is veroordeeld tot eene geldboete van T250 olf 2 maan den hechtenis. I Lsndbouwhuishoudschool U Zi«rikza« j Bevorderd van de le naar de 2e klasse (2-jarige cursus): A. van Ast, Zonne- maire; A. Beije, L. Ganzeman, Ooster- land; J. Boot, D. van den Hoek, Renesse;. S. den Boer, L'. Kooman, J. Paret, J. Quant, C. de Vries, Zierikzee; M. Flik- weert, J. Heijboer, J. de Later,- L. de Later, Nieuwerkerk; M. de Jonge, Dui- vandijke; P. Nieuwersteeg, Bruiirisse; P. Pannekoek, Ouwerkerk; W. de Vlieger, Kerkwerve; M. de Vrieze, Ellemeet. Bevorderd van Idè le naar de 2e klasse (2-jarige Cursus): A. van Ast, Zonne- maire; J. Boot, L. de Jonge, Noordwelle; T. Blom, H. van den Berg, Haamstede; Gr. Bijkerk, 1?. Beije, L. Lindhout, L. Verwest, D. Dalebout, Burgh; P. Dogger, N. Hogerheijde, P. Sies, Zierikzee; Z. Hanse, Kerkwerve; H. Jonker, Schudde- beurs; E. Krepel, Bruinisse; P. de Rijke, S. de Rijke, Sirjansland; W. Vlaand'er, Brouwershaven en J. de Vos, Renesse. RADIO-PROGRAMMA 5 October DISTRIBUTIENIEUWS De volgende bonnen zjjn na Zdterdag 4 Oct. niet meer geldig: Bon 37 Brood, Vleesch, Vleesch- waren, Melk Bon 38 reserve Bon 34 t/m. 37 Bloem en Kaas Bon C Havermout en Rjjst Bon 114 t/m. 119 algemeen De bonnen, welke van 5 Oct. af zfjn geldig verklaard, met uitzonde ring van die voor vleesch of vleesch- waren, mogen reeds op Zaterdag 4 October 1941 worden gébruikt. Het koopen van vleesch- of vleesch- waren by den kleinhandel op Maan dag en Dinsdag is niet geoorloofd. HILVERSUM I. 415.5 M. 8 Gewijde muziek (gr.pl.); 8,30 BNO: nieuwsberichten; 8,45 gram.; 10. orgelcon cert; 10,30 Kerkdienst; 12 „Prieelen", mu zikaal programma; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde: Kent gij Sib be?; 1,15 Het Philharmonisch kwartet; 2 Gerard Lebon en zijn orkest; 3 radiot.oo- neel; 3,45 Melodisten en solist en de Speellieden en soliste; 5 voor de jeugd; 5,30 gram.; 6,05 sport van den dag; 6,30 Rambler^; 7 actueel halfuurtje; 7,30 zang met pianobegeleiding; 8 gramofoionmuziek 8,15 Utrechtsch Stedelijk orkest en solist; 10 BNO: nieuwsberichten; 10,15—12 gram. HILVERSUM II. 301,5 M. 8 gram.; 8,30 BNO: nieuwsberichten; 8,45 gram.; 10 Zondagmorgen zonder zor gen; 12 lezing; 12,15 viool en piano; 12,45 BNOnieuws- en economischebe richten; 1 Otto Hendriks en zijn orkest; 1.25 gram.; 1,40 Otto Hendriks en zijn orkest; 2 boekbespreking; 2,15 verkorte opera „Daphne"; 4 „Het stadsbeeld van Utrecht"; 4,15 gram.; 5 Duitsche taalles; 5,25 gram.; 5,30 BNO: sportuitslagen; 5,40 gram.; 5,45 declamatie; 6 orgelconcert; 6,20 John Kristel en zijn orkest; 7 'actueel halfuurtje; 7,30 pianosoli; 7,45 reportage; 8 gram.; 8,15 Musette-orkest; 8,45 ensem ble Bandi Balogh; 9,15 Klaas van Beeck en zijn orkest en gram.; 10—10,15 BNO: nieuwsberichten. SPORT Wanneer verduisteren 7 Heden (Zaterdag): zon onder 19.12. Morgen (Zondag) zon op 7.46; zon onder 19.10. Maandagzon op 7.48 zon onder 19.08. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. VOETBAL. DOSKO l-ZONNENAIRE I i Aanstaande Zondag speelt Dosko, I een vriendschappelijke wedstrijd op haar ter rein te Noordwelle tegen Zonnemaire I. Niet als Burgh III, zooals een al te voorn barig verslaggever verleden week Zon dag schreef. De opbrengst komt ten goe de aan den gewonden Zonnemairespeler k D. Geelhoed. Aanvangl 4 uur (w'.t.) I ZiERiKZEE l/tl-BURGH l/ll Morgen (Zondag) spelen het eerste en tweede elftal van Zierikzee een vriend- schappelijken wedstrijd tegen Bu^gfli I en II. De tweede-elftallen spelen om één uur, de eêrste om drie uur (w.t.) Zi'e-i rikzee is als volgt samengesteld: J. J. Dogger d,; J. Volkeri en J. B. Buijse a.; Joh. Schoonen, A. Kositer én J. de Wit m.; A. L. Kraak, P. L. van Doorn, J. A. van Dijk, Di. C. Viergever en C. v. d. Westen v. Bij gunstig weer kunnen spannende wedstrijden worden verwacht, die zeker wel veel belangstelling zullen trekken, KERKWERVE. Aan het Zeeuwsch Technisch Instituut te Goes slaagde voor het diploma Waterbouwkundig Opzichter, onze dorpsgenoot de heer W. C. Cats- hoek. Benoemd als assistent-chemiker aan de Suikerfabriek „Puttershoek" per 7 Oc tober a.s. de heer M. O. Kloet alhier. RENESSE. Doordat een wielrijder, ko mende uit de richting Haamstede, bij dhr. Duson niet rechts afsloeg, volgde een botsing met een wielrijdster van het dorp komende. De wielrijdster, mej. J. D., kwam met het hoofd op een paal; terecht en was er aanvankelijk min oft meer ernstig aan toe, doch naar wij ver nemen heeft zij haar werkzaamheden den volgenden dag weer kunnen hervatten. ELLEMEET. Burgerlijke Stand over September. Geboren: 21, Grietje Krina PLeternella, d. vain Jacob Bom en Dina Geleijnse. Gehuwd: 19, Jan Bil, 32 j., jm. en Cornelia Martina bij de Vaate, 35 j., wed. van Leendert v. d. Schelde. OOSTERLAND. Burgelijke Stand over September. Geboren: 1, Willem, z. van W. Goudzwaard en N. Kloote; 18, Adri- anus Marhius, z. van J. de Rijke en W. Verhoek; 21, Jan, z. van Joh. van Dijke en J. de Bruine; 29, Pieter, z. van J. Lems en E. C. van ider Hulle; 29. Jacob, z. van Jan Dorst en S. Kloote. Gehuwd: 12, Joh. Otte, 25 j. en M. de Bruine, 19 j.; 19, L. van As, 27 j. (van Noondgouwe) en C. M. Stouten, 24 j. Overleden: 13, Cornelia Johanna van der Haven, 17 j. - 4 Ingekomen: 6, L. Boot en echtgenoote van Kerkwerve; 6, W. van Dijke van Wieringermeer11, Tona W. van der Have van Dreischor; 30, N. Steenpoorte van Dirkslanid. Vertrokken: 5, Maatje de Rijke tnaar 's-Gravenhage; 19, C. M. Stouten naar Noondgouwe. BONAANWIJZINGEN De secretaris-generaal van het Depar tement van Landbouw en Visscherij maakt in aansluiting op het bonaanwijzingsbe- richt voor de week vaJU 5 t/m. 11 Oct. het volgende bekend: AARDAPPELEN. Voor aardappelen is aangewezen bon 38 A van de nieuw uit gereikte aardappelkaarten, welke recht geeft op het koopen van 13/4 k.g. Aan gezien volwassenen twee kaarten ont vingen, blijft het wekelijks beschikbare rantsoen voor deze personen 3V2 kg- Kinderen van een leeftijd tot en met 3 jaar, kregen één kaart, zoodat deze thans wekelijks l3/^ k.g. krijgen, in plaats van voorheen 31/2 k.g. per twee weken, terwijl het rantsoen van personen van 14 tot en met 20 jaar nu van 31/2 k.g. op, 51/4' k.g. is gebracht. BLOEM, BROOD, GEBAK. Voor het koopen van tarwebloem zijn de bonnen 124 tot en met 127 van de „bonkaart algemeen" aangewezen, welke elk op 70 gram (één rantsoen) bloem of 100 gram,' brood, dan wel op één rantsoen gebak! recht geven. Deze wijziging brengt geen verandering der rantsoenen te weeg, daar voorheen van elk nummer twee bonnen bestonden, welke dus op de helft van; de op de nieuwe bonnen vèrkrijgbare, hoeveelheid recht geven. Daar de kleine bonnen van de broodkaart thans recht geven op een half rantsoen bloem, gebak of brood, heeft men toch nog de ben schikking over een voldoende aantal bon nen voor het koopen van een half rant soen tarwebloem, brood of gebak. RIJST. Voorts zijn van de papkaart voor kinderen de bonnen „D rijst" en „E rijst" aangewezen, welke elk recht geven, op het koopen van 250 gram rijst, rijstemeel, rijstebloem of kindermeel (dus geen rijstgries). In verband hiermede is er geen havermoutbon van deze pap- kaart geldig verklaard. De havermout- bonnen van de papkaarten dienen be waard te worden. KAAS. Voor het koopen van kaas zijn eveneens bonnén van de „bonkaart al gemeen" aangewezen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bloembonnen en kaasbonnen, wel ke nog niet zijn aangewezen, zorgvuldig dienen te worden bewaard. Tenslotte is het aantal artikelen, ver krijgbaar op de bonnen, aangewezen voor het koopen van gort, voorloopig uitge breid met rijstgries en aardappeltapiioca, van welke artikelen eveneens 250 gram per bon beschikbaar is gesteld. DE WINTER KOMT De winter staat weer voor de deur. Straks zal de bevolking in het Sovjet strijdgebied zijn blootgesteld aan prie mende sneeuwstormen en felle koude.... Want bijna overal waar Stalin's horden terugtrokken, brandden zij dorpen en ste den plat. De zwaar getroffen burgerbevolking moet worden geholpen. De Nederlandsche ambulance zal straks de helpende hand reiken aan hen, die door Stalin's geesel murw zijn geslagen. Laat die Nederlandsche ambulance spoedig uitrijden. Steunt naar uw vermogen. Stort uw bijdragen, iets meer dan u kunt missen, op girorekening 8-7-6-0-0 Ned. ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3