DE SPELER fgsSZ'- 125 I DIENSTREGELING Behoud van Kunstschatten Bekendmaking SCHELDEBANK N.V. Lida Baarova en Albrecht Schönhals ADVERTENTIES Bakercursus Vele kleintjes Garage C. v. d. Bout CARTON Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland ingaande 6 October 1941 3 CONCERTZAAL-BIOSCOOP Behandeling van alle Bank- en Effectenzaken DEPOSITO-RENTE FLINKE WERKSTER gevraagd Gaboran GERRIE GIJSBERTI Dochter tad G. ALEMAN en J. J. ALEMAN—Boot. Winschoten, 2 October 1941. Weerteer weg 60. In plaats van kaarten. Ondertrouwd i A. W. LABAN en A. J. DE VOS Ooeterltnd, 2 October 1941 Huwelijksvoltrekking 16 Oct. 1941 In plaats van kaarten. Ondertrouwd PIETER PEÜTE Jsoz, en JOHANNA SIJRIER Pd. Nieuwerkerk, 2 October 1941. Brouwerstrast A 314. Brouwerstraat A 321. Huwelffksinzegening 16 October door den Wel. Eerw. Heer Ds. H. Venema, des namiddags half vier w.t. Voor de seer vele blijken van belangstelling, voor en bij ons huwelijk ontvangen, betuigen wij, mede namens wederzijdsohe familie, onsen hartelyken dank. J. v. d. 8ANDE. L. J. v. d. SAN DE—Stobbelaar Zierikzee, 2 October 1941. Hooidpoortstraat O 581. DANKBETUIGING. Voor de zeer vele blijken van deelneming, betoond bij het overlijden van onze geliefde vrouw en xorg- xame moeder ANNA CORNELIA BOLLE, betuigen wij onzen oprech ten dank. Fam. G. v. d. HOEK. Zierikzee, 3 Oot. 1941. Voor de bewijxen van deelneming mij betoond na het overlijden van mijn geliefde Eohtgenoote WILLE* MINA VOSHOL—Goudswaard, be tuig ik mijn hartelyken dank. Ook aan allen die tijdens haar xiekte hulp en bijstand hebben verleend. In het bijzonder aan de familie Kosten en de dames v. d. Berge, voor de vele bewexen diensten. Dreiaohor, October 1941. P. H. VOSHOL. Voor "de a.s. te Zierikzee kunnen nog enkel* Leerlingen geplaatst worden. Zich aan te melden voor 7 Oct. bij Zuster SWITTERS, Lange Delft, Middelburg. c Tandheelk. Inrichting ENGELMAN. Zaterdag 4 October SPREEKUREN t« ZIERIKZEE, Lange Nobel.tr.al A 10, naast Bloemenmagazijn //De Lelie", van 12—3.30 uur. Zie etalage Zie etalage Alle soorten Kruidenierswaren Een groote verscheidenheid van diverse artikels vindt U bij G. J. WILBRINK Korte St.*Janstraat D 354/55 Zierikzee, Tel. 228 De zaak waar ieder slaagt Zie etalage Zie etalage makea een groote besparing Vervang Uw groote lampen door kleinere waar dit mogelijk is. U voorkomt boete of afsluiting van Eleotrioiteit. Mol A 308 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ. INLEVERING VAN VEELOOPENBOTER- REEUCTIEBONNEN De Secretaris-Generaal van het De partement van, Landbouw en Vissche- rij maakt het volgende bekend. Destijds werd medegedeeld, dat de boterreductiebonnen, welke verloopen waren, nog tot 6 Juli j 1 konden wor den aangeboden ter verzilvering. Na genoemden datum zouden geen verloopen redactiebonnen meer worden geaccepteerd door de Nederlandsche Middenstandsbank. Aangezien echter verscheidene be langhebbenden tengevolge van om standigheden buiten hun schuld, wederom in het bezit zijn geraakt van verloopen reductiebonnen wordt de mogelijkheid geopend in den vervolge in bijzondere gevallen, deze bon nen alsnog in te wisselen bg de af- deeling van den Accountantsdienst bij het Centraal Distributiekantoor, Louise Henriëttestraat 10 te 's-Graven- hage Alvorens tot inwisseling zal worden overgegaan, dient de betrok ken detaillist schriftelijk aan genoemden dienst mede te deelen, dat hij in het bezit van verloopen bonnen is en tevens naar genoegen aan te toonen, dat dit een gevolg is van omstandigheden, geheel buiten zjjn schuld. De aandacht wordt er op gevestigd, dat verloopen redubtiebonnen onder geen voorwaarde meer door de Neder landsche Middenstandsbank zullen worden verzilverd, zoodat aanbieding van deze bonnen aldaar geen zin heeft 1 October 1941. Ge TREKKING HAIGHTON CO. WETTIGE PREMIELEENING 1912 5s KLASSE. 3e LIJST ÏREKK NG VAN WOENSDAG 1 OCTOBER 1M1 HOOGE PREMIËN f 1000.2889 4532 5626 1 400.2633 5718 6157 9754 10183 X 200.— 358 2072 10633 12060 13637 f ICO— 456 2l01 5084 5939 6656 8971 20458 20530 20767 PREMIËN VAN ƒ70.— 101 233 258 275 306 372 642 657 693 906 945 1036 1315 1368 1638 1713 1917 2164 2517 2570 3059 3223 3390 3527 4002 4012 4166 4176 4222 4316 4550 4604 4647 4652 4972 5044 6047 6148 6175 0241 6268 6440 7297 7315 7401 7630, 7664 7729 8227 8318 8391 8610 8903 9119 9543 9688 9732 9892 10081 10265 10296 10305 10354 10366 10520 10525 10573 10600 11008 11151 11159 113G7 11577 11582 12127 12229 12285 12409 12530 12624 12772 13078 13205 13212 13234 13323 13683 13792 14125 14239 14298 14447 14639 14737 14738 14848 14952 14953 15026 15124 15299 15453 1S194 16265 16370 16536 16671 16943 17014 17223 17471 17521 17525 17887 17956 17987 18056 18355 18371 18627 18665 18754 19043 19495 19551 19875 19992 20041 20075 20084 20156 20205 20217 20324 20511 20516 20520 20563 20714 20751 20761 20794 2 77 519 532 1225 1278 2288 2465 - 3812 3871 4375 4453 5603 5811 7215 7277 8098 8133 9502 9508 417 457 1075 1203 2224 2245 4351 4369 5129 5412 6681 6910 7870 7954 9251 GEEN PREMIËN 173 681 1065 1402 42 146 684 646 1043 1044 1381 1395 1808 1848 2441 2444 2781 2791 3028 3039 3339 3380 3671 3735 4234 4285 4552 4579 4966 4969 5297 5309 5667 5704 6180 6214 6488 6513 6931 6957 7015 7352 7484 7581 7985 8050 8065 2821 3079 3884 3803 4323 4637 4996 5368 5720 6624 183 265 451 468 736 799 812 877 1134 1176 1232 1249 1440 1442 1468 1501 1880 1927 2064 2152 2522 2601 2625 2648 2865 2877 2893 2939 3147 3239 3256 3259 3395 3477 3495 3497 3804 3828 3964 3983 4359 4387 4416 4438 4692 4755 4777 4871 4999 5024 5042 5085 5467 5529 5558 5588 5859 5971 5978 6010 6223 6245 6270 6353 6386 6634 6708 0801 6815 7040 7054 7092 7136 7632 7670 7748 7013 8128 8144 8262 8264 8361 8382 8445 3471 8513 8588 8614 8984 9003 9014 0017 9070 9172 9198 9322 9443 9490 9548 9586 9596 9642 9717 9725 9828 9855 9923 9979 10018 10096 10139 10164 10199 10219 10235 10258 10609 10688 10751 10819 10841 10858 10864 11004 11063 11075 11125 11148 11155 11217 11302 11308 11315 11389 11488 11493 11511 11809 118.15 11857 11900 12052 12068 12065 12179 12200 12219 12234 12244 12265 12399 12653 12715 12816 12852 12912 12945 12994 13115 13)26 13244 13283 13418 13440 13462 1350.9 13505 1.3573 13612 13649 13655 13701 13793 13807 18958 13968 13996 14118 14131 14324 14332 14384.14439 14525 14641 14056 14797 14798 14822 14859 14887 14919 14984 15094 15313 15315 15337 15341 15366 15374 15441 15501 15517 15526 15539 15550 15563 15096 15766 15884 15965 16045 16046 16129 16228 16283 16300 16309 16413 16450 16457 1G644 16651 16555 16739 16757 16814 16849 17021 17077 17251 17282 17283 17308 17348 17483 17500 17578 17581 17680 17706 17727 17930 17944 17969 10052 18152 18166 18169 18422 18478 18509 18551 18577 18645 18647 18713 18716 18779 18795 18804 18874 18882 19014 19152 19202 19291 19364 19444 19547 19809 19864 19996 h-'DO 20017 20036 20152 20280 20320 203 74 20469 70519 20538 20740 20750 20795 20800 20828 20874 20883 l Verbetering 5e klasse, 2e lijst: 2783 m. L ONGECORRIGEERD 484 527 538 880 939 1031 1256 1269 1276 1527 1618 1726 2158 2314 2384 2657 2704 2713 2985 2990 2999 3312 3320 3336 3573 3643 3651 4029 4082 4185 4479 4517 4544 4879 4913 4931 5204 6261 5277 5604 5618 "5630 6103 6105 6140 6425 6428 6476 6901 6904 0920 7219 7242 7257 7912 7913 7921 8269 8355 8359 8658 8776 8846 9222 9223 9236 9649 9365 9710 10048 10052 10085 10365 10389 10467 10935 10937.10987 11225 11270 11299 11533 11591 11805 12079 12094 12158 12401 12573 12643 13056 13061 13062 13480 f3485 1373a 13767 13776 14163 14270 14322 14697 14723 14782 15029 15036 15055 15378 15391 J5401 15638 15643 15669 16199 16201 16211 16480 16602 16637 16892 16016 16951 17360 17365 17463 17788 17836 17882 18321 18330 18405 18648- 18662 18708 18905 18961 18991 19579 19627 19780 20167 20190 20260 20543 20564 20579 20895 20972 20987 Z. 20783. GEEN MENSCH LAAT KOFFIE -SURROGAAT MEER STAAN, mits ER NORITEX IS INGEDAAN! oVt**1 Boekh. Fa. PietOchtman op versohillende breedten, vanaf 70 tot 190 om. voor verduisteriogsdoeleinden OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART TOEPASSING BESCHIKKING IJZER- EN STAALBESPARING 1941. Het is gebleken, dat in de prak'ijk de verbods- en beperkingubepaliDgen, vastgesteld bij de beschikking van den Secretaris-Gene raal van het Departement van Handel, Nyver beid en Scheepvanrt betreffende bespaiing van TJzer en Staal, d.d. 1 April 1941 No. 15100 N.G. Difectie van .Handel en Ny verheid, in sommige gevallen door de daarby betrokkenen niet op de juiste wijze worden opgevat. Op verschillende artikelen zijn de productie beperkende bepalingen van toepassing, ofschoon zy niet specifiek in de bijlagen zijn vermeld, omdat zy belmoren tot een groep van artikelen, waarop de beperkingsbepaling van toepassing ia en welke groep in de betreffende bijlagen ia vermeld. Ook kan het voorkomen, dat ten fabrikant een artikel met een anderen naam aanduidt dan die, welke in de bijlagen der Beschikking is gebruikt, doch uit den aard der zaak blijft in zulk een geval het produc tieverbod, reap, de productiebeperking van kracht. Met andere woorden, de bepalingen van bovengenoemde Beschikking gelden ook voor fabrikaten van ijzer en staal, welke op andere wijze dan in de bijlagen der Beschikking kunnen worden omschreven, doch welke voor eenzelfde of soortgelijk doef dienat doen. Het ia daarom wenschelijk, teneinde moeilijkheden voor de betrokkenen te voorkomen, in ge vallen van twijfel advies in te winnen by het Rijksbureau voor IJzer en Staal. Voorts wordt de aandacht erop gevestigd dat de bepalingen van b ïvengenoemde Be schikking uiteraard voor de betrókken fabri kanten onverminderd van kracht blyven ten aLiizien vau bestel ingen, welke van Neder landsche overheidsinstanties worden ontvangen. Tenslotte wordt erop gewezen, dat ook in géval van Duitscbe opdrachten op artikelen, waarvan de vervaardiging, is verboden, de opdrachtnemer dispensatie van de verbods bepaling aan het Rijksbureau voor 1,7zer en Staal zal moeten vei zoeken, ook al beeft bij een „Kontrollnummer-Aufstellung" ontvangen. Laatstgenoemd document heeft alleen betrek king op de toewijzing van het voor de uit voering der opdracht benoodigd materiaal. 30 September 1941. OFFICIEELE PUBLICATIE VAN OEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN GOEDGEKEURDE MAXIMUM-DETAIL PRIJS VPOR GEVOGELTE Bericht No. 49 Voor kippen, hanen,* kuikens, eenden, kal koenen en ganzen, die voor de consumptie bestemd zijn, mag de volgende prijs ten hoogste aan bet publiek in rekening worden gebracht levering franco buis, panklaar, per kg f 2.36. HET VRAGEN VAN HOOGERE PRIJZEN IS STRAFBAAR. BEWAAR DEZE OPGAVE EN GEBRUIK HAAR. Nieuwe opgaven kunnen de vroegere on geldig maken. 1_ October 1941. Breskens Vlisslngen Bootnummers Vertrek Breskens Aankomst VJissingen Vertrek Vlissidgen Aankomst Breskens 3 01 Oi 3 6.50 o-7 20 <1 E 7 35 S 805 u m S s •Hri 2 aa <3 o i (B O I 02 03 04 05 06 8.20 9.50 11.20 12 50 14 20 8.50 10.20 11.50 13.20 14.50 9.05 10.35 12 05 13.35 15 05 9.35 1105 12 35 14.05 15 35 a u oo „Cl" o 8-Sg 07 i§aï-Sl550 16.20 2 *1 sa S o a 3 S ga 2 a s 16 35 5 da «o e 17/1- k ho t- CS3 a A< uo - 08 D 17 30 Ag g-18.00 i=! 18.15 .3 09 I Oi 20.15 .C 20.45 I 21 00 'S2130 Neuzen Hoedekenskerke Bootnummers 22 23 Vertrek Hoëdekenskr-rke 8 50 11 50 Aeukomet Neuzen 9.35 12 35 Vertrek Neuzen 9.50 12 50 Aankomst Hoedekenskerke 10.35 13.35 .sis - 9 fc 2 r!>ï 14.50 J 8 S 15.35 8 4 S S 15-50 S S 8 16 35 25 17 50 18.35 Sm 19.00 19 45 Hansweert— Perk polder Bootnummers Vertrek Perkpolder Aankomst ^Hansweert Vertrek bus Hansweert Aankomst bus Goes Vertrek bus Goes Aankomst bus Hansw< ert Vertrek Hansweert Aankomst Perkpolder VeereKamperland Bootnummers Vertrek Veere Aankomst Kamperland Vertrek Kamperland Aankomst Veere Tl 31 <N -Ti 31 A 32 33 34 e* 35 O) OS - 710 ri 8.40 10.10 13.10 w-n 0 Oi -O T-l 16.10 U 18.10 a 7.30 w 9.00 10 30 13.30 16 30 K 18 30 7.35 3 9 05 10.35 13.35 i§ a X) 16 35 m 18.35 IN 8.00 O' <N 9.30 11.00 14.00 17.00 c. 71 19.00 fl 8 20 a 8 30 1120 14 20 17 20 a m 19.10 8 45 8.55 11.45 14 45 17 40 19.35 li 0 8 50 M 0 9.20 11.50 14 50 -2 17.45 19.40 9.10 9.40 12.10 15.10 18 05 m -1. 20 00 i 5 S T-t - O - I B ^4 00 <75 'N l>rl 8 00 815 8.15 8.30 O) J BN J <N 3 <0 rd 51 A ~m ^5 c 03 9 00 r- 54 915 a-(5>= 9-15 *2 - 9 90 O co g-S 9 30 ra 945 5 945 ïoS 1000 52 12 30 12.45 12.45 13.00 10 a T- 1- iüs 53 17 30 17.45 a i §3 t s 18 00 S 8 53_A 1^1 17.00 i7.i5 s ara 17.15 17.30 Kortgene - Wolphaartsdijk Bootnummers: Vertrek Koitgene Aankomst Wolphaartsdijk Vertrek Wolphaartsdijk Aankomst Kortgene cn 61 dl 03 s 7.30 a 7.40 S a 8.40 £8.50 ja 61 A B 'SS*! O .PU*1 "C o e 18 23 s <0 io 840 8.50 61 B 9.10 9.20 62 63 10.05 13.10 10.15 13.20 11.40 15.00 11.50 15.10 a zo 2 o 2 ■o a u N O g «e je S 1* -g B -.Sa s if! .2 ©ja a 64 16.20 16.30 18 00 18.10 j= B„ a C OJ C-« n 18.40 65 18.30 18.50 19.00 81 82 9.40 12.40 10.40 13 40 10Ï50 1440 11.50 15.40 co "g 83 1 15.50 fl 16.50 Zierikzee - Katscheveer Wolphaartsdijk Bootnummers Vertrek Zierikzee Aankomst Katsohereer Aankomst Wolphaartsdijk Vertrek Wolphaartsdijk Vertrek Katsohereer Aankomst Zierikxee Op Zondagen raren alleen de onderstreepte bootnummers. Dienstregeling op den Isten Kerstdag, lsten Paasohdag en den lsten Pinksterdag als op Zondagen. Dienstregeling op de overige feestdagen als op werkdagen. De dienstregelingen zijn verkrijgbaar bij de agenten van den Stoombootdienst, de veerschippers te Veere, Kortgene en Wolphaartsdijk en den Directeur te Vlisaingen (Koudékerksoheweg West 1). 17.40 18.40 83 A - «3 2 gTH. 15.50 16.50 0 *3 fl O <e 2 1R55 17.55 De Burgemeester van Zierikzee maakt bekend dat ingaande Zaterdagavond 4 October 1941 de verkeersbeperkingen, ook voor mannen beneden de 30 jaar, zijn komen te vervallen. Voor heden, Vrijdagavond 3 Oct. 1941, blijft de bepaling gelden," dat mannelijke persotien van 30 jaar en jonger na 7 uur niet op straat mogen komen Voor het overige vervallen de bekendmakingen dezer zijds in de Zierikzeesche Nieuwsbode op 1 en 2 Oot. 1941 Zierikzee, den 3 October 1941 De Burgemeester voornoemd, SGHUURBEQUE BOEIJE Zlraril/Tooj Postrekening 37235 Telefoon 112 sp;aarkasrente 2% met 3 dagen opzegging 17> 1 maand 2 °/o 1 jaar 3 °/o KLUIS-INRICHTING ANTH. DE LATER, Café Nieuwerkerk Te koop gorreegd EEN JONGE GEIT. Inlichting ngent, O. A. t. KLOOBTER, Dreuohor ZATERDAG 4 OCTOBER ZONDAG 5 OCTOBER das avonds 8 uur met Voor de pauze o. a. •Toegang boven 18 jaar OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN GOEDOEKEURDE MAXIMUM-DETAILPRIJZEN VOOR MOSSELEN EN MOSSELPRODUCTEN Bericht No. 50 De volgende pryzen mogen ten hoogate aan het publiek in rekening worden gebracht: Versche mosselen ongeknipt f 0.11 per kg geknipt - 0,1 B Mosselen in axijn potten met een netto-inhoud van 240 t\ 250 gr. moBselvleeBcb - 0,38 f, blikken met een netto-inhoud van 240 i\ 250 gr. moRRclvleescb - 0.45 Mosselen in gelei potten mot een netto-inhoud van 240 i\ 250 gr. moaaelvleesch - 0.85 st. Mosselen in tomatensaus potten met een netto-inhoud van 240 a 260 gr. mosBelvleesch - 0.40 blikkon met een netto-inhoud van 160 gr. moBselvleesoh - 0.48 Voor glaeen potten mag statiegeld worden berekend. HET VRAGEN VAN HOOGEltE PRIJZEN IS STRAFBAAR. BEWAAR DEZE OPGAVE EN GEBRUIK HAAR; Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken, 1 October 1941.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2