ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 30 SEPTEMBER 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT Ülf Stad en Provincie ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behaive 's Zondags. Uitgave: N.V. Zitrikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A.J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14760 ADVBRTHNTIHS Prijs: 22 cents pêr regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Sept. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Aan het omsingelingsfront voor Leningrad hebben zware batterijen van het leger op 26 September Sov jet-oorlogsschepen in de haven van Kroonstadt en in het kustgebied ten Zuiden daarvan doeltreffend onder vuur genomen. Een kruiser werd in brand geschoten. De lucht macht bestreed transporten per spoor en spoor wegwerken in het gebied rondom Charkof en Mos kou, alsmede in het ibrongebied van de Woiga: Gevechtsvliegtuigen plaatsten voltreffers van zwaar kaliber op een Sovjet-slagschip bij Kroonstad. Nachtelijke aanvallen van de luchtmacht waren gericht op militaire installaties ;in Moskou In het zeegebied der Faröer eilanden heeft de luchtmacht over dag twee vrachtschepen met te zamen 3300 hrt. tot zinken gebracht Bij pogingen van de Britsche luchtmacht om gisteren overdag de Kanaalkust aan te vallen, verloor de vijand 23 vliegtuigen. Hiervan werden er 17 in luchtgevechten, vier door de luchtdoelantilierie en twee door eenheden van de Ma rine neergeschoten. De vijand heeft overdag noch des nachts militaire acties boven het Duitsche gebied ondernomen. Drl« Sovjtttdivisi«s v*rni»tifld Het opperbevel van de Duitsche Weermacht maakte Maandag be kend: Ten Noordwesten van Dnjeprope- trowsk werden drie Sovjetdivisies door Duitsche en Italiaansche troe pen in een omsingelende beweging aangevallen en vernietigd'. Volgens de tot dusverre ontvangen berich ten werden 13000 gevangenen ge maakt. 69 stukken geschut en tal rijk ander oorlogsmateriaal wer den buitgemaakt. De deels in moe rassig gebied1 gedrongen vijand' leed zware, bloedige verliezen. Sterke formaties van de luchtmacht bestreden met gTQOte uitwerking spoorweginstallaties in het D o- netzbekken, alsmede in het ge- 'bied rondom Mos kom In het zeegebied rondom Kroonstad kreeg een Sovjetkruiser een bomvoltref- fer. Gevechtsvliegtuigen bombar deerden in den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke instal laties in Leningrad en Mos- k o u. Duikbooten hebben, zooals reeds in een extrabericht is mede gedeeld, uit een van Gibraltar naar Engeland varend convooi, in aan vallen welke verscheidene dagen duurden, twaalf vijandelijke koop vaarders met te samen 69000 brt. en een bewakingsvaartuig tot zin ken gebracht. In het Zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan-heeft een duikboot een tankschip van 12000 brt. tot zieken gebracht. In den strijd tegen Groot-Brittannië bombardeerde de luchtmacht in den afgeloopen nacht militaire instal laties aan het St. Georgekanaal en aan de Zuidkust van het eiland. In Noord-Afrika plaatsten Duit sche gevechtsvliegtuigen bomvol- treffers in Britsche tentenkampen en opslagplaatsen- van materiaal bij Tob roek. Bij deze aanvallen ver- "loor de vijand in luchtgevechten vijf en door luchtdoplartillerie twee vliegtuigen. Vrij zwakke strijdkrachten van de Britsche lucXtmacht vlogen in den afgeloopen nacht naar Noord- west- -en Zuidwest Du-itschland. Door neergeworpen bommen ont stond onaanzienlijke schade. De iuchfcdoeiartillerie schoot een Brit- schen bommenwerper neer. V Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Sept. (DNB) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Uit een van Gibraltar naar En geland varend konvooi hebben Duit sche duikbooten in aanvallen, welke verscheidene Idagen hebben geduurd twaalf schepen, in totaal metende 67t000 brt., en een bewakingsvaar- tuig tot zinken gebracht. Verder heeft een Duitsche duik boot in het Zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan een tankboot van 12.000 ton tot zinken gebracht. De Britsche ravitailleeringsscheep- vaart heeft zoodoende in het afge loopen dagen opnieuw 79.000 brt. door het optreden van duikbooten. verloren. 2. De NSNAP legt daarom haar werk totaal neer tot nader order; 3. Alle kader en alle leden wordt-be volen, deze besluiten volledig uit te voe- ren -en zich van- iedere -actie te onthouden, -diiie daarmede in strijd is. Gedaan te Utrecht, den 27sten September 1941. I De Landelijkv Leider der NSNAP, Dr. E. H. VAN RAPPARD. algemeene stemmen werd besloten nu ook geen afgevaardigden naar de vergadering te zenden. Koewei hiermede feitelijk de agenda afgeloopen was, kwamen nog enkele be langrijke punten voor de mosselcultuur naar voren. De voorzitter - zal in zijn kwaliteit van bestuurslid van Cevemos, de verschillende te berde gebrachte kwesties te Bergen- op-Zoom in de vergadering van Cevemop bespreken. Hierna sluiting. In Noor d-A f r i k a bedrijvigheid der artillerie aan de fronten. Tijdens aanval len op Bengasi en Kandia werden drie vijandelijke vliegtuigen brandend neerge schoten. Een vierde vliegtuig werd door een van onze vliegtuigen tijdens een ver kenningsvlucht in het gebied van Koefra neergeschoten. In Oost-A frik a heeft het dappere' garnizoen van Quoiehefit, dat sinds 15 April wordt belegerd en welks voorra-' den levensmiddelen sinds eenige dagen alle zijn uitgeput, bevel gekregen met ingang van 26 September den strijd te staken. Het garnizoen heeft zijn schit terende aanvals- en verdedigingsacties be kroond met een laatste vermetele uitvals- poging, in het verloop waarvan het nu meriek in- de meerderheid zijnidie strijd krachten heeft aangevallen en op de vlucht gedreven, waarbij de vijand aan zienlijke verliezen leed. In de andere sec toren van het gebied van Gondar werden vijandelijke aanvalspogingen met succes Itaflaansch weermachtsbericht Aanval op Britsche vlootformatia Het weermachtsbericht no. 482 luidt als volgt: Vijandelijke vliegtuigen hebben aanval len ondernomen op Agrigento, Marsaia, Trapani, Cagliari en Porto Empedocie, waarbij drie burgers werden gedood en acht gewond. De luchtdoelartillerie van Cagliari schoot een vliegtuig neer. Een ander vliegtuig werd door den luchtaf weer te Marsala neergehaald. In het centrale gedeelte van de Mid- dellandsehe Zee zijn op het ,oogenblik hevige aanvallen van de Italiaansche luchtmacht aan den gang op een groote Britsche vlootformatie, afkomstig uit de richting van Gibraltar. Italiaansche luchtaanval op Britsche vlootformatie In een extra weermachtsbericht con stateert het Italiaansche hoofdkwartier, dat twee zware kruisers en een lichte, kruiser met stelligheid' zijn ondergegaan en dat een slagschip/, een andere niet nauwkeurig waargenomen eenheid, 6 een heden van minder groote tonnage en een torpedojager min of meer zware torpedo treffers hebben gekregen. Tijdens den strijd werden felle gevech ten geleverd tuöschen Italiaansche en. vijandelijke vliegtuigen. Zes Engelscbe vliegtuigen werden brandend neergescho ten. Acht van onze eigen toestellen zijn niet op hun steunpunten teruggekeerd. i N.SN.A.P. LEGT VOORLOOPIG I HAAR WERK NEER Naar aanleiding „van publicaties van den Leider der NSB, Ir. A. A. Mussert. in -de pers, in hoofdzaak inhoudende: 1. dat de NSNAP de NSB zou onder mijnen); 2. -dat daardoor idie verwijdering groo- ter zou worden tusschen- het Rijks- duitsche volk en het Nationia-ail-Socialis- me eenerzij da en het Nederlandsche volk anderzijds; bepaald ik (alle kringleiders en ander hooger kader der NSNAP gehoord en met volle instemming van deze kamera den) i 1 1. De NSNAP wil het volstrekte te gendeel dèr bovenomschreven bewerin- ;gen bewijzen, door de NSB de volle kans te geven, ongehinderd de toenade ring en verzoening tot stand te brengen tusschen het Rijks-Duitsche en -het Ne derlandsche votlk: RADIO-PROGRAMMA i Woensdag 1 October HILVERSUM I. 415,5 M. I- 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 gewijde muziek, gr. 8.40 gram.; 9.15 voor de huisvrouw; 9.25 gram.; 11 voor de kleuters; 11.20 Sylves- tre trio; 12 gram.; 112.25 voor den boer;1 12.40 Almanak; 112.45 BNO: nieuws- -en economische berichten; 1 piano voordracht 1.30 gram.; 2.15 De Melodisten; 3 voor de vrouw; 3.20 zang met pianobegelei ding; 4 Bijbellezing, voorbereid door de Chr. Radiostichting; 4.20 voor de jeugd; 5 gram.; 5.15 BNO: nieuws-, economische i en beursberichten; 5.30 voor de jeugd; 5.45 viool en piano; 6.15 causerie „Volks gezondheid"; 6.30 Klaas van Beeck en zijn orkest; 7 Actueel halfuurtje; 7.30 volkszangkoor met pianobegeleiding; 3. Het kwartier van den arbeid; 8.15 caba retprogramma; 9.15 Ensemble Bandi Ba- iogh; 9.45 BNO: nieuwsberichten; 10 10.15 BNO: Engelsche uitzending: The Dutch Achievements in the Netherlands Indies". HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 zie Hilversum I; 8 BNO: nieuws berichten; 8.15 gram.; 10 morgenwijding; 10.15 gram.; 10.40 voordracht; 11 zang met pianobegeleiding; 11.30 gram.; 12 De Romancers; 12.45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 Omroeporkest; 1.30 gram.; 1.45 omroeporkest; 2.15 voor dracht; 2.30 gram.; 4 löello en piano; 4.40 gram.; 5 voor de jeugd; 5.15 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten 13.30 zang en piano; 6 [wijdingswoord; 6.15 gram.; 6.20 amusementsorkest; 7 actu-eel halfuurtje; 7.30 Krontjongorkest Indische Club te Amsterdam, gram.; 7.45 „In en om -de NSB", voorbereid idoor de NSB;, 8 Groninger Orkestvereeniging; 8.45 „Ge neeskundige praktijken in vroeger eeuwen in Nederland"; 9 Groninger Orkestvereen. 9.45 BNO: nieuwsberichten; 10 dagslui ting, voorbereid door ide Chr. Radio-} stichting; 10.05—10.15 orgelconcert, gr. VISSCHERIJBERICHTEN Provincial* Zacuwsche Viticherijbond De -afd'. Bruinisse van den Bond van Mosselkweekers in Zeeland, had Zater dagavond in Hotel Storm een vergade ring belegd, om de leden gelegenheid te geven te beslissen of men afgevaardigden zou zenden naar de vergaderingen van dèn Provincialen Zeeuwschen Visscherij- bond, de vereeniging die onlangs is op gericht en die de geheele Zeeuwsche visscherij in al haar geledingen omvat; Door het zenden van afgevaardigden gaf men dan tevens te kennen zich bij' dezen Bond aan te sluiten. De voorzitter, de heer de Waal, gaf een verslag van de oprichtingsvergade ring van dezen Bond, die hij in, zijn kwaliteit van voorzitter van de afdeeling Bruinisse van den Bond van Mosselkwee- kers had bezocht en waartoe hij was uit- genoodigd, door den heer Kretschmar, vertegenwoordiger van den Rijkscommis saris. Op deze vergadering was o.a. het woord gevoerd door den heer Roskam, de be- kende boerenleider van het Agrarisch Front. De vergadering te Goes was door den heer de Waal niet bezocht, daar hij hiertoe geen uitnoodiging had ontvangen Uit de pers is bekend geworden, dat de f i heer Joh. Padmos te Yerseke als voor- t ziitter is aangewezen, -die heer Verhaar uit Yerseke (als secretaris en «die heer van Belzen uit Arnemuiden als penningmees ter. I De leden der vergadering spraken er hun afkeuring over uit, dat men Bruinisse in deze zaak geheel had gepasseerd en genegeerd en waar door den heer Ros kam in Middelburg bepleit was, dat de belangen van de visscherij door menschen uit het bedrijf zelf moesten worden be hartigd, een standpunt waarmee men het geheel eens w.as, begon men nu om een bestuur te benoemen zonder Bruinisse, Tholen of Zierikzee, toch allen belangrijke visschersplaatsen, daarin te kennen. Met SPORT VOETBAL. - N.V.B. Eerste klasse: DISTRICT I. DOS—Feijenoord 2—2 (o-i) VUC—ADO- 3—2' (2-D Ajax—DFC 1—1 (i-i) Xerxes—DWS 4—1 (0-1) Stormvogels—EDO 4—2 (i-i) DISTRICT II. Haarlem—Blauw Wit 4-1 (3-1) Sparta—VSV 4—2 (1-0) Emma—Hermes DVS 3—3 (0-2) DHC—RFC 23 (1-1). 't Gooi—HBS 4—4 DISTRICT III. NEC—AGOVV 1-0 (1-0) Heracles—Hengelo 1—2 (1-1) Ensch. Boys—Enschedé 3—6 (1-2) Tubantia—Quick 1—2 (1-1) PEC—W ageningen 1—2 (1-D DISTRICT IV. PicusSpekholzerheide 2—8 (1-5) PSV—Roermond 1—0 (0-0) MVV—BW 3—1 (2-0) HelmondEindhoven 1—3 (1-2) Willem II—Noad 2-2 (1-0) NAC—Longa 3—3 (1-D DISTRICT V. Be Quick—Veendam 6—0 (2-0) GVAV—Sneek 1—0 (2—0) LSCAchilles 4—2 (2-0) Leeuwarden—Velocitas 4—2 (2-0) HSC—Heerenveen 3—3 (1-D TELEGRAMMEN Wanneer verduisteren 7 Heden (Dinsdag): zon onder 19.21. Morgen (Woensdag) zon op 7.39; zon onder 19.19. Maan op 17.46; onder 3.11. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Volle maan Zondag 5 October. Laatste kwartier Maandag 13 .October. Nieuwe maan Maan dag 20 October. Eerste kwar tier Maandag 27 October. MlKMESESre BASSÊN ZÏIN H»£N OSES GEK» Mumaouuwitó Uf t GLSBUIKGOEBffiKBJBD ZMIZAM- EB BOOT 00» ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. j Eng-eljsche vliegtuigen zijn Maandag- nacht naar Noord-Duitschland gevlogen en hebben op velschillende plaatsen' on der andere op Hamburg -en Stettin een aantal brisantbommen geworpen, Welke geringe materieele schade 'en verliezen onder de burgerbevolking - veroorzaakten Nachtjagers, luchtdoelgeschut en -marine- artillerie schoten, volgens tot dusver ontvangen berichten zes -der aanvallende bommenwerpers omlaag. I ENGELSCHE SCHEPEN VERNIELD. Aain -de Engelsche Oostkust hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen .Maandag avond een koopvaardijschip van circa 8000 brutoregisterton metbommen van zwaar kaliber tot zinken gebracht. In diezelfde wateren werd -een Britsche torpedojager door bom voltreffers met stelligheid vernietigd. KERKNIEUWS I Geref. Gem. - ST'.-PHILIPSLAND. Woensdagavond 8.30 uun, ds. Barth van Nieuwerkerk. Donder- dagavond 8.30 uur, ds. van Stuivenberg van Ierseke. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ Trekking van 29 .September. fiooo: 5061, 211297. —"f400: 1982, 8029, 11753, 11892, 12738', 17112, 20621. f200: 1204, 1566, 19149. f100: 1431, 2037-, 2144, 5935, 6600, 16180, 16469. HAAMSTEDE—BURGH. De tentoonstel- f ling welke „Floralia" Zaterdagmiddag in de Bijzondere school georganiseerd heef t, is uitstekend geslaagd. Behalve de door -de kinderen ingezonden potplanten waren een 70-tal inzendingen van leden-, waar onder mooie exemplaren van kamerplan ten en fraaie bouquetten snijbloemen; Van de -door de leerlingen ider scholen gekweekte plantjes waren de Chrysanten verreweg het minst, de overige waren over het geheel uitstekend gekweekt, zoodat het voor de jury, bestaande uiit mevr. Röeil, N. Lijsen en Joh. van Wa- veren, niet altijd' gemakkelijk was de prijzen aan te wijzen. Nog moeilijker was vaak de beslissing in de rubrieken particuliere inzendingen, omdat daarbij zooveel bekroningswaar.dige exemplaren waren en er ma ar een beperkt aantal prijzen beschikbaar waren. Aan het eind van de tentoonstelling heeft de voorzitter van „Floralia", burgemeester Röell, de prijzen aan- de 'kinderen met een toepasselijk woord uit gereikt, waarbij hij 'er zijn voldoening over uitsprak, dat er zooveel door de leden was ingezonden, terwijl hij ook dank bracht aan allen die meegeholpen hadden tot het welslagen dezer ten toonstelling. Hij -deelde verder nog mee, dat de prijzen van de particuliere in zendingen uitgereikt zullen worden op, -de as. Vrijdag te houden ledenvergade ring. De volgende prijzen werden door die kinderen behaald: Fuchsia: le prijs Adriaan Overbeke, 2e Staffel Dijkman, 3e Adriaan Straaijer, 4e Stoffel Bij kerke. Colëus: le prijis Annie Geleijnse, 2e Riek v. -d. Weel, 3e Kobi Dijkman. Bolibegonia (rood): le prijs Gert van Sluijs, 2e Rina K-enters, 3e Bert van 't Veer. Bolbegania (oranje): le prijs Tonny-de Bruine, r 2e Kees v. d. Kreeke, 3e Nelly Dorst, ,4e Annie Geleijnse. Waterbailsemienle prijs Anna Bau- mann, 2e Jan Boot, 3e Ali Hanse, 4a Jan Verton. Chrysant (wit): le prijs Rina Kenters, 2e Corrie Jonker, 3e Co,rry Steijn, 4e Rina Jonker. In de rubriek ingezonden door led-en werden de volgende prijzen toegekend: le Prijzen: Mevr. Röell, mevr. van Zuijen—Boot, mevr. van Waveren—van Egmond, mevr. Landegent—v. Waveren. 2e Prijzen: Mej. Hoogkamp, mevr. Landegent—Geluk, Jan Vredenbregt Jz., mevr. Landegent—v. Waveren, mevr. v. Citters. '3e Prijzen: Mej. J. v. Sluijs, mevr. M. den Boei'—Hanse, mevr. wed. A. Gi- lijamse. Een eervolle vermelding werd toege kend aan een werkstukje van den bloemist Joh. Verton. De jury deelde noig mede, dat vooral wat het aanbinden der planten en het schikken van bloemen een flinke ver betering is waar te nemen, zoadat deze tentoonstellingen van „Floralia" ook uit idit oogpunt goed werk verrichten. BRUINISSE. De vorige week werden van hier verzonden via de losplaatsen te Tholen en Yerseke naar België ongeveer

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1