MJJP Iets meer 24 dan een Gril V PUDDING RADIO-PROGRAMMA Vrffdag 26 September HILVERSUM I. 415.5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 schriftlezing en me ditatie, voorbereid door de Chr. Radio stichting; 8.25 gewijde muziek, gram.; 8.45 opnamen; 9.15 voor de huisvrouw; '9.20 gram.; 10.40 voordracht; 11 Gerard Le- bon en zijn orkest; 12 Ensemble Jonnyi Kroon; 12.40 Almanak; 12.45 BNO: nieuws en economische berichten; 1 Melodisten; 2 Arnhemsche orkestvereeniging; 4 or gelconcert, gram.; 4.30 Otto Hendriks en zijn (oirkest; 5.15 BNO: nieuws-, econo mische en beursberichten; 5.30 voor de rijpere jeugd; 5.45 gram.; 6.15 De menschi van 5000 jaar geleden, leert ons hoe we. gezonder kunnen leven; 6.15 Amabile- sextet; 7 Actueel halfuurtje; 7.30 piano voordracht; 8 Boyld Vachman en zijn or kest; 8.45 voor den boer; 9 Vlaanderen zingt, muzikaal programma; 9.30 orgel concert; 9.45 BNO: nieuwsberichten; 10 —10.15 BNO: Engelsche uitzending: Eco nomie news from Holland. HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 Zaïe Hilversum; I. 8 BNO: nieuws berichten; 8.15 gram.; 10 morgenwijding; 10.15 gram.; 10.30 pianovoordracht; 11 voor de kleuters; 11.20 zang met piano begeleiding; 12 Ensemble Bandi Balogh; 12.45 BNO: nieuws- en economische be richten; 1 gram.; 1.30 Salonorkest en Musette-orkest; 2.40 gram.; 3 voor de vrouw; 3.45 gram.; 4.30 voor de jeugd; 5 bijbellezing; 5.15 BNO: nieuws-, econo mische en beursberichten; 5.30 Ramblers; 6 Het Chr. huisgezin, causerie, voorbereid door de Chr. Radiostichting; 6.15 gram.; 6.30 sportwetenswaardigheden; 6.45 orgel concert; 7 actueel halfuurtje; 7.30 orgel concert; 7.45 reportage; 8 Rotterdamsch Philharmonisch orkest; 9—9.15 Wat ik in Sovjet-Rusland en speciaal in de Oekraine gezien heb; 9.45 BNO: nieuws berichten; 10 avondwijding; 10.0510.15 gram. i NIEUWE SOCIALE MAATREGELEN Ondanks oorlog an andore zorgen Nederland had vóór ide mobilisatie van Mei 1940 rond 400.000 werklooze arbei ders, daarna 160.000. Daarnaast stond een leger van ruim 400.000 gemobiliseerde arbeidskrachten en een aantal van 50.000 te werk gesteiden in de werkverruiming. Ongerekend1 de werkverruiming telde men dus in ons. land in Mei 1940 rond 560.000 onproductieve arbeidskrachten. Thans is d!it aantak teruggebracht op 120.000. Aldiiis de heer Blokzijl Maandagavond in zijn radio-toespraak, aan welker ver volg wij nog het volgende ontleenen: Ook ide werkverruiming heeft in het afgeloopen jaar een algemeen© reorga nisatie ondergaan-. Sedert 28 Juni van ■dit jaar is een- regeling in werking ge treden, die bepaalt, dat voortaan ieder een, steuntrekker of niet, voor plaatsing in idle werkverruiming in aanmerking komt volgens loonen en arbeidsvoorwaarden van het vrije bedrijf. Ik noem verder het verbod van wille keurig ontslag, het verbod van- prijsstij ging, loonsverlaging, opdrijving van huren en pachten; dan de loonregeling, het stakingsverbod, het tot stand komen van talilooze loonsverhoogingen, de lo(opbelas- ting, de vermeerdering van de opcenten op dé winstbelasting, waardoor een veel' grooter deel van de bedrijfswinst ten goede komt aan de volksgemeenschap; de waardevermeerdermgsbelasting, die 'n deel van de voordeelen der prijsstijging C*> W <?N> W W W W V*N> De man zoekt zichzelf, Ide vrouw zoekt anderen. Het gevaar voor den man is, in zichzelf te verstarren, het gevaar voor de vrouw, zich in anderen te verliezen.\ Feuilleton Andermaal verloopen er twee uren. Mijn hospita kwam boven met de lunch, dien zij echter weer onaangeroerd moest wegdragen; er komt een telegram van Oom Ot, waarin die mij medt, dat het rijtuig mij zal komen afhalen; maar voor dien trein ben ik toch al te laat. Endelijk en éindelijk... daar gaat de deur open en dicht; ik keer mij om en Gerard Baxter staat in de kamer en, kijkt naar mij. Met een onderdrukten kreet steek ik hem beide handen toe. Hij vat ze in de zijne en valt op Ide knieën naast mij neer. Gedurende een oogenblik zeggen w5j geen van beiden iets. Hij houdt het ge laat verborgen en snikt, dat heel zijn lichaam trilt. Gerard! zeg ik eindelijk. Gerard! Maar hij blijft voortsnikkeri. Gerard, nu is het immers voorbij? Houdt toch op, om ons beider wille! Hij heft zijn betraand gel'aat op; een gelaat, zóó bleek en verwilderd, dat hij er nauwelijks uit te herkennen is. Jij hebt mijn vrijheid geredik aanwendt voor de volksgemeenschapde j dividendbeperking, enz. Kort gezegd: ondanks oorlog en an dere zorgen is de werkloosheid met suc ces bestreden, zijn de loonen-, prijzen en belastingen aangepakt, is de sociale verzekering uitgebreid, is de Kinderbij slagwet in werking getreden, wordt sedert 1 September de toeslag op de ouderdomsrente uitbetaald, zal met in gang van 1 November ide ziekteverzeke ring gereorganiseerd' zijn en wordt met ingang van 1 October de uitkeerilng van ide werkloosheidsverzekering -belangrijk verhoogd. HET ZIEKENFONDSWEZEN Nog geen erkenningen verleend Het is aan den commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, ter oore gekomen, dat hier en daar in den lande vanwege ziekenfondsen of bij het ziekenfondswezen betrokken personen en ook wel daartoe behoorende particuliere instanties wordt getracht andere fondsen te bewegen tot het ondernemen van stap pen van organisatorischen aard. Tevens is men er op uit overheveling van leden te bewerkstelligen. Hierbij zou dan als argument worden gebezigd, dat men tot een zoodanig optreden gerechtigd zou zijn, op grond van het feit, dat men reeds erkenning of toelating in den zin van het ziekenfondsbesluit heeft verkre gen. Naar aanleiding hiervan maakt de com missaris bekend, dat nog geen erkenning of toelating van ziekenfondsen ingevolge bedoeld besluit is geschied. Zelfs zijn de desbetreffende uitvoeringsvoorschriften, waarbij zal worden vastgesteld in wel ken vorm het verzoek tot erkenning of toelating zal dienen te geschieden, nog niet gepubliceerd. Overigens moet wor den opgemerkt, idat erkenning of toe lating nog geenszins een optreden als bovenvermeld zou veroorloven. PRIJSREGELING VOOR CICHOREI De Gemachtigde voor de Prijzen maakt bekend, Idat binnenkort prijzen zullen wor den vastgesteld, waartegen de telers groene cichoreiwortelen en versche ge trokken witlofwortelen aan daartoe door de NAC erkende drogerijen mogen ver- koopen. Eveneens zal een prijs worden vastgesteld voor versche witlofwortelen, welke voor veevoeder worden verkocht. - De (prijs van groene cichoreiwortelen zal eenige verhooging ondergaan in ver gelijking met die van het vorige jaar£ terwijl de prijs van witlofwortelen, bïj. verkoop aan drogerijen, hieraan ongeveer gelijk zal zijn. De prijs van de tot vee voeder bestemde witlofwortelen zal la ger liggen. Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat ongemotiveerde prijsopdrijving slechts tot groote teleurstellingen zal kunnen leiden. In idit verband wordt onder de aan dacht gebracht, dat het idrogen van deze producten slechts zal zijn toegestaan aan drogerijen, die daartoe een vergunning, van de Nederlandsche Akkerbouw-Cen- trale hebben ontvangen. AANKOOPEN OP AFBETALING Reeds eenige malen deelde de Gemach tigde voor de Prijzen mede, dat iedere»' directe of indirecte vermindering van de prestatie bij een transactie wordt be schouwd als een verkapte prijsverhoo- ging, 'die uiteraard verbaden is. Dit be- teekent, dat ook het laten vervallen van aan ide koopers verleende faciliteiten, zonder dat hiermede een prijsverlaging! gepaard gaat, is verbaden. Wanneer dus b.v. een winkeiler op 9 Mei 1940 bereid was zijn afnemers zekere crediet-faciliteiten toe te staan (afbeta ling b.v.) en hij dit thans niet meer doet, is hij verplicht een prijsverlaging toe te passen. Hij moet de prijzen der op 9 Mei 1940 onder dergelijke voorwaarden verkochte artikelen brengen op den prijs, (die op; 9 (Mei 1940 voor contante beta-' ling gold. DE BESTE VOEDZAAM, ZUIVER EN OVERHEERLIJK-VAN SMAAK zou je idank zeggen, alls jik maar spreken kon! Je moetmij ook niet bedanken, Gerard Het leven heeft anders niets aan trekkelijks meer voor mij! snikt hij weer. Waarom niet, Gerard? Je bent nog jong. Ga naar Italië; studeer daar in Rome en Florence en zie, dat je naam maakt, om der wille van mij Dat kan ik niet, Ellie! Ik ben im mers arm? Maar ik ben rijk. Vergeet dat niet! Hij schudt het hoofd met het oude koppige gebaar. Luister nu eens. Als je een groot artist bent, dan kan je mij terug beta len mèt interest, als je dat liever, wilt. Hij glimlacht flauwtjes en kijkt dan weer vóór zich uit» waarna hij vraagt: Maar dat ongelukkige kind dan? O, ik zal voor haar zorg dragen; om jou. Jij? Ja, ze zal bij mij op „Woudfeichtf' wonen, terwijl je weg bent.*- 1 -- Bij jou, Ellie: Juist! En als je dan rijk geworden bent, kan je haar halen; misschien bin nen een paar jaar al, wanneer je heel hard werkt. Heb je het mij vergeven, Ellie? Geheel... Kon ik het mijzelfmaar net zoo makkelijk vergeven! VERSCHILLENDE BERICHTEN Doorbarekanlng molostvarzakaring De Gemachtigde voor de Prijzen deelt mede, dat het niet geoorloofd is aan af-, nemers kosten voor molestverzekering door te berekenen. Dit geldt in het bij zonder bij molestverzekering voor het vervoer van goederen binnenslands. Diaranvoadar Het rijksbureau voor de voedselvoor ziening verzoekt ons er de aandacht op te willen vestigen, dat sedert 14 Septem ber 1941 de leveranciers, die tot nu toe aan de bij' hen op de klantenlijst inge schreven klanten voeder voor dieren ver kochten, daartoe niet meer in staat zijn, aangezien geen voeder daartoe meer be schikbaar kan worden gesteld. Hetzelfde geldt voor den verkoop van dierenvoéder aan hen, die op de z.g. postduivenlijsten zijn ingeschreven. - Baldadigheid Dinsdagavond is op het emplacement van de blaiuwe tram aan den Gevers Deynootweg te Scheven in gen een treinstel ontspoord', doordat een ll-jiacrige en 'een 14-jarige jongen uit baldadigheid drie wissels hadden1 omgezet. Gelukkig had de tram, daar zij het eindpunt na derde, niet veel vaart, zoodat het dérail lement afliep met de vernieling van -een baanschuiver. De bestuurder "had die jon gens, die op eenigen afstand ide gevol gen van hun onbezonnen daad gadesloe gen, spoedig te pakken en heeft hen aan ide politie overgeleverd. Eikals rapen op de Veluwe Voor het rapen van de eikels bestaat dit jaar op de Veluwe groote belan- steiling. De jeugd gebruikt den vrijen tijd' om de parken1 en lanen af te zoe ken. Hebzuehtigen bewerken zelfs de boomen met stokken en steenen om! eiikels los te maken1. De politie is hier reeds herhaaldelijk bij te pas moeten komen. De eikels kunnen nog niet aan de er kende agenten worden 'afgeleverd' en moeten dus thuis nog worden opge spaard'. Binnenkort zal dit wél kunnen als ide vastgestelde prijs bekend is ge maakt, welke ideze. agenten aan de ra- pers moeten betalen. Op ide Veluwe beloven de eiken een flinke opbrengst, vooral de Amerikaan- sché eiken zijn goed bezet. De kastanje- boomen staan er in dat opzicht ook goed voor, de beuken minder. Malkauto door trein gegrepen Onder de gemeente Reeuw ijk is Woensdagmorgen half acht op den on- bewaakten overweg aan den Oukoop- schedijk een melkauto, bestuurd door den 32-jarigen T. Burger, gewoond, hebbende aan den 's-Gravenbroekscheweg te Reeu- j wijk, door een leegen trein die uit Utrecht j kwam, gegrepen en vrijwel1 geheel ver- ni'eld. De chauffeur Burger, die gehuwd was en een kind had, was vrijwel op slag dood. Waarschijnlijk door den dik ken mist, waardoor het uitzicht zeer ge ring was, heeft het slachtoffer den trein niet zien aankomen. Vrouw verbrand Personeel' van 'de rov. Cartonnagefahriek v.h. gébrs. Sparreboom, ontdekte Woens dag een begin van brand ten huize-van j de dames Veld, aan de Wijk te Nieuwe i Pekela. Men verschafte zich toegang tot de woning en kwam tot de ontdek- king, dat de kleeren van de beidie dames j dn brand stonden. Toen een arts arri veerde, was de 00-jarige ongehuwde mej. K. Veld reeds overleden. Haar zuster, de 56-jarige ongehuwde mej. M. Veld, werd met zware brandwanden naar het Hij buigt zich voorover en kust mij beide handen; bijna eerbiedig. Hoe kan je nog voor ipij voelen, Ellie, ellendeling, die ik ben! Ik zal altijd voor je voelen als voor een broer. Is dat alles? roept hij onstuimig. En dat, terwijl ik je liefheb, met al wat in mij is? Maar nu moet je gaan, zeg ik en j breng mat de hand naar het voorhoofd, j Lieveling, wat heb ik je nu weer j aangedaan? Je ziet er uit als een geest! Ja, ik zal gaan. Ik zal alles doen, wat je wilt. i Beloof mij hu, dat je zoo gauw mogelijk naar Italië, naar Rome trekt, 1 liefst al morgen aan den dag! Ik zal je een wissel geven op mijn bank; je kunt pij het bedrag dan afdoen, als je terugkomt. Je hebt immers ook leed ge-_| bracht over mij. Dus mag je het op die manier weer goed maken. Ook tegenover j je vrouw ben je dit verplicht. Spreek mij niet van haar! Maar ik moet wel van haar spreken. Het kind hêeft je lief, Gerard! j Omdat het voor jou is zal ik zoo gauw mogelijk gaan. Ik vul een cheque in van duizend gulden en zeg: Dan (moet je mij uit Italië eenls, schrijven. Ik zal jou ook op de hoogte houden van je vrouw. (Hij kijkt naar mij met een blik, zóó r.k. ziekenhuis te Winschoten overge bracht. Haar toestand is hoogst ernstig. Het personeel van de fabriek heeft het vuur spoedig gebluscht. De oorzaak van het drama moet wor den gezocht m het spelen met vuur door een van de zusters, die geestesziek was Haar kleeren vatten .daardoor vlam. Op haar hulpgeroep kwam de andere zuster toesnellen, doch ook haar kleeren ge raakten in brand, waarop zij, in vlam- I men gehuld, naar buiten snelde. Boardarij afgabrand Woensdagmorgen omstreeks elf uur is de kapitale boerderij van R. D. Dijkstra te Oud e g a (gem. Hemelumer Olde- phaert en1 Noordwölde) afgebrand. Van den inboedel kenden slechts eenig bed- degoed en wat kleeding in veiligheid worden gebracht. Een katlf is in de vlammen omgekomen. De brand is ver oorzaakt door hooibroei. Door tram overreden Op den Rosendaalschen weg te Arn hem reed een ll-jari'ge jongen op de achterzijde van een tramwagen mee. Op een gegeven oogenib'lik sprong hij van de rijdende tram en kwam voor een andere tram terecht, die uit de tegen- overgestelde richting kwam. -De jongen j werd gegrepen en kon eerst, nadat die wagen was opgevijzeld, worden bevfijd. De 'levensgeesten bleken reeds te zijn geweken. Oproep voor varpleagitars voorloopig vervallen i Het vrijwilligers legioen Nederland maakt bekend, dat de oproep voor ver pleegsters, welke Dinsdag is gepubliceerd voorloopig als niet gedaan moet worden beschouwd, aangezien het personeel vol1- tal-lig is. Het ligt in ide bedoeling den oproep te herhalen, zoodra de ambu- 'lanoe van het legioen naar het Oosten l zal zijn vertrokken. Ean 102-jarig» De Haagsche lucht schijnt erg gezond te zijn. Het aantal honderdjarigen be draagt namelijk drie, van wie er zelfs twee -den ee'rbiedwaardigen ouderdom van...» 102 jaar hebben bereikt. Van daag is n'l. de weduwe Klaasje van Eyk- Van Leeuwen 102 geworden, een zeld zame leeftijd, welken zij deelt met de wed'u/we De Rooy—Van Eik, die op 12 Februari j'l. 102 jaar werd. Ook het man nelijke geslacht .is onder de Haagsche honderdjarigen vertegenwoordigd, inden persoon van den heer Lambertus van Dorsten, die op 30 September a.s. 101 jaar wordt. Klaasje van Leeuwen werd op 25 Sep tember 1839 te Koudekerk aan den Rijn géboren en was tot haar 60ste jaar in Gouda en Leiden woonachtig. De laatste 40 jaar heeft zij in Den Haag gewoond'. Daar It hulp noodlg In de gebieden, die de Duitsche troe pen op de Sovjets veroveren, treft men overal de grootste armoede en ellende aan. Waterleidingen zijn opgeblazen, elec- trische centrales en gasfabrieken zijn ver nield, alle levensmiddelen vernietigd. Duizenden burgers, grijsaards, vrouwen en kinderen zijn van alles verstoken, hun huizen zijn verwoest, eten noch onder dak hebben zij. Daar is hulp noodig. De Nederlandsche ambulance zal die hulp verleenen, want naast de verzorging van de gewonde strijders zal zij zich.' ook bezig houden met de hulpverleening aan de getroffen burgerbevolking. Nederlanders, helpt daarom mede aan de totstandkoming van deze ambulance. Stort uw bijdrage op girorekening 87600 Nederlandsche Ambulance, Konin ginnegracht 22, 's-Gravenhage. LUCHTVAART De voorloopers van den orkaan1, die 'langs de kust van Texas woedt, heb ben Galveston bereikt. Er ontstond een vloedgolf, die de hoofdstraten van de stad onder water zette. Vele bewo ners, 'die zich de catastrophe van 1900 herinnerden, waarbij 6000 inwoners om het leven kwamen, hebben ide stad inder haast veriaten. (UP) SPI meldt uit Batavia: De S me roe die, zooals is gemeld, weer is begonnen te werken, bedreigt thans de omstreken. De gloeiende lava loopt uit den krater en bedreigt mensch, dier en goed. De regeering neemt maatregelen om ide om liggende ,dessa's te evacueeren. De asch- nevel, die in deze gebieden hangt, as sinds Dinsdag dikker geworden. Tusschen Bern en Thun (Zwitserland) zijn bij het dorp KLesen in den mist een sneltrein en een personentrein met elkaar in botsing gekomen wat 10 dooden en 14 gewonden heeft geëischt. De oor zaak van het ongeluk ligt in het feiit, schrijft het DNB, dat het traject voor den sneltrein vrijgegeven werd, zoodait déze op den personentrein reeid. >in i i n onbeschrijfelijk droef, dat mijn oogen vol tranen schieten, zoodat ik het juiste mo ment niet waarneem, dat hij zich van mij afwendt en gaat. Dan val ik op ide sofa neer en snik of mij het' hart breken zal. Robert en ik zitten tegenover elkaar in -den trein en hebben al twee uren bijna zwijgend zoo gezeten, tot hij einde lijk vraagt: Ben je moe, Rosalie? Ja, nogal. Waren we er maar hé! Dat wilde ik ook wel. Hoor eens, heb jij de vrouw van Baxter bij je ge nomen? Ja, Impulsief vat ik zijn hand en betuig met warmte: Robert, je hebt prachtig je belofte jegens mij nagekomen! Je bent mij een ware vriena geweest; je hebt eindeloos geduld met mij gehad! Als je kunt, denk dan niet te slecht over mij? Ik geloof, idat mijn gedachten eer m tegenovergestelde richting gaan,, zegt nij met veel beteekenenden blik. Haastig trek ik mijn hanid terug en- wij spreken niet weer tot de trein stopt en hij mij helpt uitstappen. HOOFDSTUK XX. Wat een heerlijke jongen toch, Nol! zeg ik, met verrukten blik paar den baby, dien ik op schoot heb. Ds manich varovart da itratoiftar Na de sensationeele ballontochten van prof. Pieeard is de belangstelling voor de stratosfeer geruimen tijd gering ge weest, maar door den oorlog is deze geheimzinnige luchtlaag weer actueel ge worden. Nog altijd zijn de hoogere lucht lagen een vrij onbekend gebied, dat slechts enkele malen door stoutmoedige vliegeniers en ballonvaarders bezocht is. Wat weten wij eigenlijk van de stratos feer? De lucht is een gasvormig element, waarvan de druk evenredig met de hoog te afneemt, zoodat op een hoogte van 10 K.M. de dichtheid der lucht de helft: van die op aarde bedraagt. Ook de tem peratuur daalt met de hoogte voortdu rend, totdat een gebied' wordt bereikt, waar de temperatuur constant blijft. Dat gebied is de stratosfeer, die boven de polen ruimf 9 K.M. en boven de evenaar ruim 16 K.M. boven de aarde begint.' Bijzondere weersomstandigheden als wol ken, donderbuien enz., komen in de stra tosfeer niet voor, maar wel zeer krach-, tige .luchtstroomen, die soms een snel heid van 300 K.M. per uur bereiken. De stratosfeer is wegens het ontbreken) van slechte weersomstandigheden dus wel geschikt voor luchtverkeer, maar het vlie gen op zoo groote hoogte heeft voor mensch en machine speciale moeilijkhe den, 'd,ie hun oorzaak vinden in het feit, dat 'die lucht daar zeer verdund is. Een moderne vliegtuigmotor gebruikt per mi nuut tientallen kubieke meters lucht en deze worden op zeer groote hoogte niet voldoende snel aangevoerd, zoodat het motorvermogen sterk daalt. Dit bezwaar wordt idoor het aanbrengen van com pressors, die het gasmengsel in de cy linders persen, opgeheven. Niet alleen de motor, maar ook de mensch, moet in de stratosfeer over vol doende zuurstof kunnen beschikken. Zuur stoftoestellen zijn hiertoe ongeschikt. De Italiaansehe luitenant Mario Pezzi, die het wereldhoogterecord "^an 17074 meter op zijn naam bracht, gebruikte een soort duikerpak, waarin een constante overdruk onderhouden werd. Een groote verbete ring is de „drukcabine", die den vliegers volledige bewegingsvrijheid geeft. Deze •cabine heeft een dubbele wand, opgevuld met een isoleerende stof, om de buiten gewone koude - 50 a 60 gr. C. onder nul te weren. Groote moeilijkheden zijn er dus nog aan stratosfeervluchten verbonden, maar juist tijdens dezen oorlog zijn technici en vliegers overal rusteloos bezig met het onderzoek der stratosfeer. Allerlei ge ruchten over bommenwerpers, die op ontzaglijke hoogte en dus onbereikbaar voor luchtdoelgeschut en jachtvliegtuigen hun doel kunnen naderen, doen de ronde. Voorloopig kan men deze rustig naar het rijk der fantasie verwijzen, maar ongetwijfeld zal er een tijd komen, dat ook dit onbekende gebied voor den mensch geen geheimen meer heeft. Maar jij zult hem nog in den grond; bederven, Ellie! Verbeeld je dat ik hem den heelen dag zoo vertroetelde; wat ^ou er dan van Hyacinth en van do pastorie worden? vraagt Nol's moeden (hij is namelijk haar petekind) die in, de twee jaren van haar huwelijk tot een uiterst praktisch en nuchter vrouwtje is' geworden. - i Kwam Dirk maar met de thee, zeg ik geeuwend. Het is nog vroeg, meent NollïeJ die druk bezig is, een schortje te bor duren voor haar stamhouder. Ik begrijp niet, dat Robert er ein delijk niet eens genoeg van heeft! On middellijk na het ontbijt is hij op de jacht gegaan en da|t is nu al een goed© zeven uur geleden! j Verlang je er naar, hem terug te hebben, Ellie? Volstrekt niet, maar ik begrijp niet, dat het jagen hem nu eindelijk niet ver veelt! O, kijk, daar komt hij de op-\ rij laan in! Hij loopt met zijn geweer over den! arm en zijn handen achter zich aan. Juist op tijd voor de thee, Robert, zeg ik. Dat tref ik dan. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1