Uit Stad én Provincie Iets meer 23 dan een Gril RADIO-PROGRAMMA Donderdag 25 September HILVERSUM I. 416.5 M. 6,46 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,25 gram.; 10,30 zang met pianobegeleiding; 11 voor de vrouw; 11,20 zang, piano en gram.; 11,50 gram.; 12 Gooiianders; 12,40 Almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 ensemble Bandiii Balogh; 2 viool, met pianobegeleiding; 2,30 gram.; 3,30 voor de zieken; 4 gram.; 4,30 Otto Hendriks en zijn orkest; 5,15 BNO: nieuws-, econo mische en beursberichten; 5,30 Omroep orkest; 6,30 sport en lichamelijke op voeding; 6,45 orgelconcert; 7 actueel half uurtje; 7,30 Klaas van Beeck en zijn iprkeSt; 8 Omroep-Symphoniie-orkest8,45 boekbespreking; 9 Omroep-Symphonie-or- kest; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10— 10,15 BNO: Engelsche uitzending: Natio nal features of the Netherlands. HILVERSUM II. 301,6 M. 6,45—8 Zie Hilversum} I. 8 BjNO: nieuws berichten; 8,15 gram.; 10 morgendienst (voorbereid; door de Christ. Radio Stich ting); 10,20 pianovoordracht10,40 voor dracht; 11 ensemble Rentmeester en gr.; 12 Boyd Bachman en zijn orkest; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 Het Harmonie-orkest van het Neder- landsch Orkest 's-Gravenhage; 1,45 voor bracht; 2 gevarieerd programmal; 3 voor die vrouw; 3,20 zang met pianobegelei ding; 4 orgelconcert en zang; 4,30 kin derkoor; 5 Lezen van Christelijke Lec tuur (voorbereid! door de Christ. Radio Stichting); 5,15 BNO: nieuws-, economi sche- en beursberichten; 5,30 Het Natio nale Trio; 6,15 Ons Planetarium; 6,30 orgelconcert; 7 actueel halfuurtje; 7,30 gram.; 7,45 Brandende kwesties, causerie; 8 Amusementsorkest en radiiotooneel9 gram.; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10- 10,15 gram. i HAAMSTEDE. Het door het „Groene Kruis" sedert 1 Juli j.l. opgerichte Con sultatiebureau voor zuigelingen, blijkt in een behoefte te voorzien, gezien degr.oo- te belangstelling van de zijde der moe ders, die regelmatig met hun zuigelingen op de daarvoor vastgestelde dagen en uren verschijnen, hetgeen wel bevorderd zal worden door de goede zorgen van| Dr. v. d. Schroef en zuster Bokma, die' beiden geheel belangeloos hun krachten, aan deze zaak geven. In verband met de groote toeloop en met de mindlert gunstige weersomstandigheden gedurende de wintermaanden is besloten, dat met, iingang van 1 October het Consulta tiebureau iedere week, in plaats van om de 2 weken 'geopend zal zijn. Uit bovenstaande blijkt dus, dat het initiatief van het „Groene Kruis" zoo goede ge^ volgen heeft voor die leden, die van het Consultatiebureau gebruik maken, waar om het „Groene Kruis" aanspraak mag maken op de steun en medewerking van de geheele burgerij. De Reizende Bibliotheek van ,,Het Nut" is dezer dagen weer gearriveerd. Deze bevat 80 boeken voor volwassenen en 20 boeken- voor de jongeren, Waar onder van de nieuwste uitgaven. Ook kunnen bij den beheerder der bibliotheek, de heer Brandes, catalogi van vakboeken op het gebied van Land- en Tuinbouw, Bouwkunde, Ambachten, enz, aangevraagd worden. Met de uitreiking van de boeken zal as. Zaterdag weer worden begonnen ten huize van den heer Brandes. Wie met het leven speelt komt nooit terecht; Wie niet zich zelf beveelt blijft altijd knecht. 'T VRIJE VAN SLUIS Het Dagelijksch Bestuur geïnstalleerd. Dinsdag heeft te Oostburg de instal latie plaats gehad van het Dag. Bestuur van het Waterschap 't Vrije van Sluis, door den waarnemenden commissaris der Provincie, mr. P. Dieleman. Deze wees er op, dat een zeer belangrijke schrede is gedaan op den reeds lang voorbereiden vyeg tot reorganisatie van het water- schapsw.ezen in Zeeland. Het verheugde spr. zeer den dijkgraaf met zijn 8 gezwo renen als het Dag. Bestuur van het groote waterschap te mogen installeeren. Spr. achtte het niet noodig in den breede nog weer eens te gaan ontvouwen, wat tot de oprichting heeft geleid. Evenmin om thans een juridisch college in het polder recht of 'een geografie over het water schapswezen te geven. Allereerst heette spr. welkom de leden van het oude college van Ged. Staten, die in den overgangstoestand, waarin wij ver- keeren van den ouden naar den nieuwei; stijl toch nog met ongeveer de zelfde werkzaamheden zich hebben willen belasten als voorheen. Volgens onze Ne derlandsche wetgeving hebben èn de Pro vinciale Staten èn de Ged. Staten, als toezicht houdend college, buitengewone bevoegdheden en groote verantwoorde lijkheden inzake het polder- en water schapswezen. Deze bevoegdheden en ver plichtingen zijn met al de zwaarte der verantwoordelijkheid, vólgens de nieuwe bestuursverordening, overgegaan op dem» Commissaris der Provincie en spr. is dus zelf als waarnemende dit hooge ambt, daarmede belast en heeft hij toezicht op alles wat het bestuur van het nieuwe waterschap betreft. Spr. weet te kunnen rekenen op hun hulp en voorlichting, zoolang zij nog wekelijks met hem bijeen komen. Spr. wij!st dan op den grooten steun van den hoofdingenieur van den Prov. Waterstaat en zijn Zeeuwsch Vlaamsche staf van ingenieurs en technische" ambtenaren, waarom hij Ir. van Leeuwen hartelijk verwelkomde. Bijzonderen dank bracht spr. aan den heer Ir. Cohen Stuart te Terneuzeri, die in de commissie van voor bereiding een waardeerbare steun is ge bleken en geholpen door den zeer ijve- rigen jongen Salomé, met hart en ziel zich aan dat werk heeft gegeven en alzoo mede een der peters van het waterschap moet worden genoemd. Spr. verwelkomde daarna de burge meesters van de hoofdplaatsen der dis trieten, waarin het waterschap is ver deeld. Spr. begroette daarna de ambtenaren en wel den griffier, mr. van Doorninck; den' ontvanger Calon, de andere ambtena ren ter griffie en den archivaris, mr. Le Mair. Zwaar is de taak, die op allen rust, om door ingetogen, stoere werk zaamheid en vriendelijke voorkomendheid alle plooien glad te strijken en het doel van het waterschap te populariseeren. De technische ambtenaren hebben niet min der moeilijk en gewichtsvol werk en spr. acht het gelukkig, een bekwamen inge nieur en een even bekwaam hoofdopzich ter te hebben kunnen benoemen, terwijl hij van de opzichters, alle 3 uit 'de streek afkomstig, niets dan goeds verwacht. Doch op den Dijkgraaf en kie gezwo renen rust de zwaarste taak en de groot ste verantwoordelijkheid jegens hooger bestuur in rijk en provincie en jegens de streek. Hooge belangen worden aan hen toevertrouwd. Bescherming der schoone landstreek tegen het buitenwater, een waken tegen overstrooming 'èn ook af voer van het overtollige neerslagwater naar zee met onderhoud der sluijzen. Daarbij komt de zorg voor verkeerswe gen en het onderhoud ïdaarvan en nog, zooveel meer. Het bestuur heeft een bij zonder reglement gekregen, op welks nakoming niet formeel en letterlijk, maar naar den geest en het bedoelen ten strengste moet worden gelet. Ook voor 't Vrije van Sluis geMt, dat de vereeniiging, de samenvoegiimg van krachten altijd is een vooruitgang alt onider bevoegde en bekwame leiding Feuilleton Als ze daar vanavond is zal zie er morgenavond ook wel zijn! En als ze dan eens lont gaat ruiken Ik kan er vanavond wel heengfaan als je dat verlangt. Ik zou met een ken nis naar een concert gaan; maar als het je nu zoo'n verlichting zou rijn, dan zal ik van jas gaan verwisselen en daar heen trekken. O, beste Robert, als je dat wilde! Nu je het zoo lief vraagt, doe ik het zeker! Hoe zal ik je genoeg bedanken! Door er in het geheel niets van te zeggen. Denk je dat je haar kennen zult, "Robert? Dat geloof ik wel', uit de beschrij ving1, die je mij gegeven hebt en van. de foto. En ze heeft niet langer rood haar, zei je immers? Ja. Dit zal haar over het geheel zoo veranderen, vrees ik. Wij rijden zwijgend verder, tot we het pension van juffrouw Wanders be reiken. I Wanneer zal je mij je bevindingen meedeelen, Robert? 1 's-Avonds tandverzorging met is een gebod voor de gezondheid wordlt tot het voordeel van het algemeen. In die eerstvolgende maamdien moet de vraag op welke wijze de internationale polders, voor zoover Nederiandseh ge bied, tot het Vrije van Sluis kunnen wordlen gebracht, worden beantwoord evenals die betreffende de callamiteuze polders. Bij het eerste vraagstuk gaat het om rechtskundige moeilijkheden en die betrekkelijk suatie regelingen en bij het tweede vooral om finanieieele moei lijkheden. Reeds iis aan dien Prov. Water staat idle voorbereiding van de toevoeging opgedragen. Spr. hoopt, dat binnen een jaar' gehéél Westelijk Zeeuwsch Vlaande ren één waterschap zal uitmaken. Een bemaling zal- noodig zijn aan den Eidsa- betiipolder en een der allereerste zaken, welke het bestuur met den ingenieur aan de orde zal hebben te stellen 'is de verzorging van de uitwatering in dien hoek. Spr. ging daarop niet dn, doch wil 'liever een vergadering bijwonen van het Dag. Bestuur, als de ingenieur rijn ambt zal hebben aanvaard, en deze zaak van uitnemend algemeen belang te be spreken, met een program voor de naaste toekomst. De suatie zal dan blij ken groote veranderingen en verbeterin gen: te -behoeven, wat nu mogelijk is, 'doordat men geen gespletenheid in afwa- teringswaiferschappen en polders meer heeft. Spreker zette vervolgens uiteen wat de taak Was en is van dijkgraaf. De heer I. P. Becu heeft daarin een rijke ervaring verkregen. Standvastigheid kenmerkt hem. Van zijn liefde voor zijn geboortegrond is spr. zeker en hij is meermalen getuige geweest van iden grooten toewijding van den heer Becu. Ged. Staten hebben lang gewikt en ge wogen -over het opmaken van een voor dracht voor dit hoogst belangrijke ambt, het meest belangrijke van geheel Weste lijk Zeeuwsch Vlaanderen. Men was ver heugd, toen de heer Becu zich eindelijk beschikbaar stelde. Spr. wenschte hem kracht en wijsheid toe om nog veel jaren met stevige hand en wijden blik en een ruim hart Ide belangen van Westelijk Zeeuwseh-Vlaan- deren te behartigen, door als voorzitter de leiding in het waterschap 't Vrije van Sluis, verreweg het grootste thans in Zeeland, in handen te hebben. Spr. ver klaarde den heer Becu plechtig geïnstal leerd tot dijkgraaf van 't Vrije van Sluis. Spr. stond daarop eenigen tijd! stil bij de historische en huidige beteekenis van het ambt van gezworene. Vroeger werd vaak niet op bekwaamheid gelet, het verstand en het karakter werd geacht in het geld te zitten. Thans heeft men voor namelijk gelet op bekwaamheid, al moest met de woonplaats ook eenigszins reke ning worden gehouden. Het waterschap is ingedeeld in 4 dis tricten en voor elk district zijn 2 ge zworenen benoemd. Voor het district Oostburg de heeren J. Ramondt te Schoondijke en C. F. Vercraeye te Aar denburg; voor het district Groede de heeren A. J. Cambier te Breskens feni A. J. de Bruijne te Cadzand; voor hel' district Aardenburg Jde heeren R. M. J. Laünoye te Aardenburg en R. L. de Meijer te IJzendijke en voor het 'dis trict IJzendijke de heeren Ir. H. L. G. Carpreau te IJzendijke en A. B. Kostense te Biervliet. Spr. verklaarde allen plechtig geïnstal leerd en wenschte hen geluk, terwijl hij Morgenochtend vroeg. Je gaat mor gen toch naar huis? Dat hangt af van hetgeen je van avond ontdekt! Je moet naar huis gaan, Rosalie Ik zal je morgen naar „Woudzicht" brengen. Zorg dan eerst, dat ik Gerard Bax Iter hier zie. Goedenavond, zegt hij koel. Goedenavond. Ik hoop, dat ik hem niet in gevaar heb gebracht. Dan hal ven nacht lig ik wakker, denkende aan hem en aan Ge rard Baxter en wat de morgen zal bren gen.... Verbeeld je, dat Lize Baxter mij; nog op het laatste oogenblik ontsnapte! 'Of dat kind mij op een verkeerd spoor had gebracht! Maar toch blijft door dit alles heen de hoop in mijn hart, dat door mijn ingrijpen Gerard Baxter vrij gelaten wordt. HOOFDSTUK XIV. Nu? treed ik Robert tegemoet, als hij zich den volgenden ochtend in mijn pension vertoont. Ik heb haar gevonden. Mijn gelaat straalt van dankbaarheid terwijl ik vraag: En Gerard Baxter? Vanavond zal hij vrij rijn. Weet hij 'tnog niet? Neen! Herkende je haar dadelijk? Neen, niet dadelijk. Eerst toen zij uit de cabaret, akwam. Heb je met haar gesproken? Ja. Was zij verschrikt? In het minst niet. Had ze hem dan, bij voorbeeld, tot levenslange gevangenisstraf laten veroor- deelen, zonder te voorschijn te komen? Neen; ze zegt van niet. Geloof je haar? Het tó een dwaas onnoozel kind! Het verbaast mij alleen, dat ze ons allen nog zoo heeft kunnen misleiden! Het was haar bedoeling, om hem te straffen, zei ze. Hij had haar van leelijke dingen ver dacht en nu had ze eens met hem willen afrekenen. Ze zou het nooit tot een vonnis laten komen, beweerde ze. Ze zei, j dat ze in het eerst niets van hem af- geweten had; zelfs niet dat hij verdacht was, van haar uit den weg geruimd te ernstig de verwachting uitsprak, dat de groote verantwoordelijkheid, die op hen gelegd is, hen in het levendig besef van het gewicht van hun arbeid voor landl en volk in West-Zeeuwsch-Vlaanderen tot kloeke werkzaamheden zal prikkelen. Het belang van het land en zijn ontwikkeling^ dien ten hoogsten top moet opgevoerd worden, eischt ten volle opmerkzaamheid,, kennis en toewijding. Spr. bidt, dat men in 't Vrije van Sluis alle krachten tot hun waarde zal laten klimmen, opdat er geen ongebruikt blijve of verlore ga, voor* het welzijn en den vooruit gang van het land. ,En dit mooie deetf van Vlaanderen en Zeeland zal blijven: of worden gelijk weleer: een schoon land en een schóón volk. INLEVERING VAN MACHINES De Staatscourant van gisteren bevat een beschikking van den secretaris-generaal van handel, nijverheid -en scheepvaart, waarbij wordt bepaald, dat alle natuur lijke of rechtspersonen verplicht zijn voor 1 October bij het Rijksbureau voor ijzer en staal een opgave in te dienen van alle machines van de op een bij deze beschik king gevoegde lijst vermelde soorten, welke hun eigendom zijn en dat in '1939 ook 'reeds- waren en die in 1939 minder dan 15 dagen in hun normaal bedrijf in gebruik warén. Formulieren voor deze aangifte, die niet behoeft te geschieden wanneer het hoeveelheden van 100 kg. of minder betreft, zijn verkrijgbaar bij bovengenoemd rijksbureau en bij de ka mers van koophandel en fabrieken, o De aan te geven machines moeten uiter lijk binnen 3 maanden aan een schroot- handelaar te koop worden aangeboden of worden verkocht. Deze beschikking is gisteren in werking getreden. I i VERSCHILLENDE BERICHTEN Gaan anthraciat voor kookdoaleinden De id'iirecteuir v-an het rijkskóLenibu)reau vestigt er idle -aandacht van het puibliek op, dat het dén brandstoff-enhanidelaren tot nader order lis verboden -ajnthraciet af te leveren op de -bonnen' 'gemerkt K F (koo'k'doeleölnden). Déze maèitregel is nood zakelijk, omdat anthraciiet voor sommige doeleinden onmisbaar is, terwijl voor ko ken zeer goed' andere brandstoffen kun nen worden gebezigd. RECHTZAKEN Daken van da orde van advocaten Tot deken van de orde van advocaten bij ide arrondissements-rechtbank te Mid delburg is in jDlaats van mr. B. Diele1 man, die als zoodanig bedankt had, ge kozen mr. J. F. van Deinse van Middel burg, lid van den Raad van Toezicht en Discipline. In zijn plaats werd gekozen mr. C. M. Kegge te Goes. Naar het DNB van welingelichte zijde verneemt,' biedt de stad K i e w, onldiamks de sinds weken voorbereide 'en ten ideele 'Uitgevoerde vernielingen in de oecono- mische en ravitadlleeringsbedrij ven, reeds weer een- normaal beeldi. De bewoners zijn ide Duifcsche soldaten' met vertrouwen tegemoet getreden. Met hulp der burger bevolking rijn talrijke door de bolsjewis ten aangebrachte ladingen dynamiet on schadelijk gemaakt. De totale zonsverduistering, die in acht Chineesche provincies waar neembaar was, kon het beste worden gevolgd te Langtsjau, de hoofdstad van KarJsoe en op den berg Woeijsjan in Foekien, waarheen de regeering van Tsjoenking astronomen en instrumenten had gezonden. Ook op enkele plaatsen in Sjanghai kon de verduistering gezien worden, .doch overigens was de lucht bewolkt. (D.N.B.) hebben, maar toen liet ik haar wel mer ken, dat ze mij niet zoo gemakkelijk misleiden kon.' Dus ze heeft hem al dien tijd in de gevangenis la,ter doorbrengen, terwijl ze wist.....? Ze scheen het voor een grap te hou den. Ik verzeker je; ze kent nagenoeg niet het onderécheid tusschen goed en kwaad. Ze lijkt net een onwetend, onop gevoed kind. Ik heb nog nooit zoo iets meegemaakt: het idéé, dat het lijk, dat gevonden werd, geidentificeerd werd zijnde van haar, scheen haar slechts stof tot vermaak te geven; ze kon er niet van spreken zohder te lachen! Wist haar moeder het? -Ze weet niets van haar moeder; ik geloof dat zij een onb.eschrijflijken hekel heeft aan die vrouw, en geen wonder 1 Ze is heel mooi, hè? Ja, ze heeft een mooi gezichtje. Bewonder je haar? Geen man kan haar zien, zonder haar te bewonderen! Wat doe je tegenover Gerard Baxter? vroeg ik, na een oogenblik zwijgen. Ik ga nu naar dat kind, om haar voor hei gerecht te brengen. En als ze nu eens weggeloopen is? Beste Rosalie, je houdt mij toch niet voor zoo dom? Ik heb natuurlijk gezorgd, dat het huis, waar zij verblijft, door de politie bewaakt wordt. Ik ge- Hoof ook niet, dat zij van plan is, weg te loopen Was ze verbaasd, dat je haar ge vonden) had? Ze ideed mij' geen vragen daarom trent en ik vertelde er haar ook niets van; waarschijnlijk was ze nog verbaas der, da,t wij haar niet eerder hebben gevonden. Kan ze op eenigerlei wijze gestraft worden?. OPROEP VOOR VERPLEEGSTERS Eenigen tijd geleden heeft de organisa* tieleiding van de Nederlandsche ambulan ce Oostfront medegedeeld, dat in ver band met de groote daaraan verbonden risico's geen vrouwelijk personeel koa worden ingeschakeld. Ongetwijfeld is dit besluit voor tallooze verpleegsters, die, zich bij eersten oproep spontaan hadden- gemeld, een groote teleurstellng geweest. Naar wij vernemen wordt thans de mo gelijkheid geschapen, om deze en ook an dere verpleegsters deel te laten nemen, aan het ambulancewerk achter het front. Het is de bedoeling in de verschillende Roode Kruis ziekenhuizen waar gewonde soldaten zijn ondergebracht, een of meer zalen door Nederlandsche verpleegsters te laten verzorgen. Hier zullen bij voor-, keur Nederlandsche en Vlaamsche gewon den opgenomen worden. De verpleegsters' zullen, voor zij hun taak aanvangen, in een- der Zusterhuizen van het Duitsche1 Roode Kruis een korte vooropleiding ont vangen, waarna zij bij de verschillende ziekenhuizen Zullen worden ingedeeld. Er ontplooit zich hier éen arbeidsterrein van schier onbeperkten omvang. Hier is plaats en werk jvoor hondenden jonge vrou wen, die ook hun krachten willen geven voor de leniging van het oorlogsleed. De daad is thans aan de Nederlandsche vrouwen. Verpleegsters, die zich reeds voor de Nederlandsche ambulance beschikbaar ge steld hadden, wordt verzocht indien zij aan bovenomschreven taak willen mede werken, die zoo spoedig mogelijk te be richten. De inschrijving voor nieuwe aanmel dingen is heden opengesteld. Opgaven met uitvoerige inlichtingen omtrent op leiding enz, kunnen gericht worden aan de Nederlandsche ambulance, Koninginne gracht 22, 's-Gravenhage. Von Papen, de Du'iitsche ambassa deur te Ankara, is, komende uit Duitsch- land', (gisteren op het vliegveld van Jens- jukeui geland en heeft zich naar het zomerverblijf van de Duitsche ambassade te Therapie begeven' aldus meldt het DNB uit Stamboel. SPORT PAARDENSPORT Concsurs Hippiqus te Goes Zaterdag vond onder groote belangstel ling te Goes het eerste concours-hippique plaats. Ook de deelname was groot, zoo dat de toeschouwers (pl.m. 2500), van éen zeer gevarieerd programma konden genieten. In het nummer springen ama zones kwam o.a. mej. B. van den Bout van Zonnemaire uit op het rijpaard George, in welk nummer zij als derde' eindigde. Het concours mag 'in alle opzichten geslaagd heeten, hetgeen de vraag doet rijzen: wanneer volgt Schouwen-Duive- land? BOEKEN EN BROCHURES WEEKREVUE DE PRINS. Het artikel „De lichtdooving opnieuw actueel" legt nögeenis den nadruk op den plicht van iedereen om de voorschrif ten t.a.v. het „verduisteren" stipt na te komen. Een fotoreportage over „Afgha nistan" geeft interessante indrukken van dit verré, vreemde land. Hoe de Neder landsche arbeiders in Duitschland leven en wonen laat een volgende reportage zien. Verder bevat het nummer diverse foto's uit binnen- en buitenland en 'de gewone rubrieken, waarvan die voor de vrouw weer veel belangrijks bevat. Ik geloof het niet; ze is nog zo|o jong, moet je denken. En ze zal zeggen dat ze niets afwist van de inhechtenis neming van haar man. Robert, 'denk je, dat zij in waarheid nog wat voor hem voelt? Ja, daar ben ik wel zeker van. Ik weet eigenlijk niet, of dit ant woord mij bevalt of niet; maar opge wonden Toep ik ineens: Toé, laat nu niet meer kostbaren tijd verloren gaan. En zoodra Gerard Baxter in vrijheid is gesteld, zend hem dan naar mij. Robert's gelaat betrekt, maar hij zegt enkel: i i Mag ik je Idan vanavond naar, „Woudzicht" brengen, Rosalie? Als ik hem gezien heb! Dan gaat hij weg en gedurende ander half uur loop Ik het vertrek op en neer in ondraaglijke spanning. Telkens, als ik langs iden spiegel ga,, zie ik een bleek gezicht met donkere kringen onder de oogen en kan ik mij haast niet voorstellen, dat dit Ellie So- mers is, die verleden jaar nog zoo uit gelaten vroolijk kon zijn, dat haar lach aanstekelijk werkte op jong en oud, zoo als juffrouw Wanders altijd beweerde. (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1