m ttfci mm Iets meer dan een Gril EOOBf m RADIO-PROGRAMMA Woensdag 24 September HILVERSUM I. 415,6 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 gewijde muziek, gr. 9.15 voor de vrouw; 9,25 gram.; 11 voor de kleuters; 11.20 gram.; 11.50 Ensemble Rentmeester; 12.25 voor den boer; 12.40 Almanak; 12.45 BNO: nieuws- en econo mische berichten; 1 pianav oor-dracht; 1.30 gram.; 2.15 Gerard Lebon en zijn orkest 3 voor de vrouw; 3.20 zang met piano begeleiding; 4 bijbellezing, voorbereid door de Chr. Radiostichting; 4.20 voor de jeugd; 5 gram.; 5.15 BNO: nieuws-'» economische en beursber.; 5.30 Jeugd stormkwartier; 5.45 zang en piano; 6.15 causerie: volksgezondheid; 6.30 Ensemble pandi Balogh; 7 Actueel halfuurtje; 7.30 volkszang met pianobegeleiding; 8 Het kwartier van den arbeid; 8.15 Cabaret- programma; 9 Romancers; 9.45 BNO. nieuwsberichten; 1010.15 BNO: Engel- sche uitzending: T-he Dutch achievements in the Netherlands Indies. HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 zie Hilversum I; 8 BNO: nieuws berichten; 8.15 gram.; 10 morgenwijding; 10.15 viool en piano; 10.35 gram.; 10.40 voordracht; 11 gram.; 12 Otto Hendriks en zijn orkest; 12.45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 gevarieerd mid dagprogramma; 2.15 voordracht; 2.30 ver korte opera Andrea Chenier» opn.;. 4 om roeporkest; 5 (causerie „De jeugd in Hon garije"; 5.15 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten; 5.30 Klaas van Beeck' en zijn orkest; 6 (wijdingswoord; 6.15 Re- vida-sextet; 7 Actueel halfuurtje; 7.30 gr.; 7.45 In en om de NSB, voorbereid door, |de NSB; 8 concertgebouworkest; 9 cau serie: „Bestaat er meer dan één wie- reld?"; 9.15 gram.; 9.45 BNO: nieuwsbe richten; 10 dagsluiting; 10.05—10.15 gram. Ilnliaansch weermachtsbericht Schermutselingen in Oost-Afrika Het Italiaansche weermachtsbericht no. 474 luidt als volgt: Op Malta heeft in den nacht van Zaterdag de luchtmacht belangrijke lucht- bases gebombardeerd. Aan de fronten te land heerscht in Noor d-A f r i k a bedrijvigheid der ar tillerie. In de zóne van Bardia heeft het afweergeschut een vijandelijk vlieg tuig brandend neergeschoten. Britsche vrachtauto's zijn doeltreffend door onze vliegers ten Zuid-Oosten van Solloem met machinegeweervuür "bestookt. De vijand heeft wederom aanvallen gedaan op de stad Tripolis. In Oost-Afrika bedrijvigheid der vooruitgeschoven elementen. Op de Middellandse he Zee is een Engelsche bommenwerper door een eenheid der koninklijke marine neerge schoten. In Ooit-Afrika gaschutiitrijd In zijn weermachtsbericht no. 475 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend1 Noor d-A f r i k avan de fronten te land niets bijzonders te melden. Vliegtui gen van de spil bombardeerden belang rijke doelen van de vesting Tobroek en gemotoriseerde strijdmiddelen in de zóne van Djaraboeb Tijdens een nieuwen vijan delijken luchtaanval op Bengasi heeft het Italiaansche luchtdoelgeschut een toestel neergehaald, Oost-Afrika: In den sector van Woltsjefit doeltreffende actie van onze artillerie tegen concentraties gemotori seerde strijdmiddelen. De ziel alleen staat in verbinding met de werkelijke wereld. Feuilleton 22 Ineens barst Lottie in tranen uit en snikt met groote heftigheid: Ga weg! Ga weg van mijl Ik haat u! Ik ga niet weg, eer je mij vertel dl hebt, waar Lize Baxter zich schuil houdt Maar ik weet het niet. Neen, je weet wel degelijk, dat zij niet dood is, Kollie! Ik wil haar geen! kwaad doen, integendeel: Jij doet er haar heel veel kwaad mee als je het mij nje^ vertelt. Geloof mij, Lottie! U zult haar dus geen kwaad doen? Neen, dat weet je heel goed. U heeft een lief gezicht Neen, ik geloof wel, dat u haar geen leed wilt doen. Ik weet niet, waar ze nu is, maai? dood is ze niet. Heb je er geen idee van, waar zij is? Ik weet, waar u haar zoudt kunnen, vinden als u vanavond daarheen ging. Waar dan? i Het kind noemt een cabaret, waar ik nooit van gehoord heb Ze danst daar in het ballet. Ze heeft een anderen naam, maar dien heeft KIEW, DE MOEDER VAN ALLE RUSSISCHE STEDEN 0«kraïi« opnlauw ontcUkt De stad Kiejev, waarover thans zooveel wordt gesproken, heeft in de* geschiedenis herhaaldelijk een rol gespeeld. Steeds, wanneer die Oekraaners een politieke factor van beteekenis waren geworden, was zij het middelpunt van het Oekrain- sche politieke en cultureele leven. In iden tijd van onderdrukking der Oekraaners was Kiejev het uitgangs punt van iedere vrijheidsbeweging. De stad logt op den hoogen westelijken oever van den Dnjepr, aldus schrijft het „Nederlandsche Perskantoor" te Berlijn volgens het ANP. Het as een- stad met ontelbare koepels en torens. Uit het Oosten is de stad reeds van verre zicht baar. Zij scheidt als het ware het Wes ten van het Oosten. De ouide heerlijke Byzantijnsehe kerken, gebouwd in ko- zaksch barok gaven Kiejev in het tra ditie-arme tsarenrijk een vooraanstaande De stadJ dis een der oudste van ons werelddeel en e-ens was ^ij ook een ld er igrootstesteden van Euro p a De stad' was reeds een belangrijk m'i-d- dielpunt i!n de vijfde eeuw. ïn 1037 onder Grootvorst Jaroslav werd Kiejev zelfs d'e hoofdstad' van' het geheeJe Russischen Rijk en hest bleef, idait tot in de 12e eeuiw. Men noemde Kiejev toen de „moe der van alle Russische steden". Inderdaad was de stad, die toen 400 kerken had, wel iets bijzonders. Door branden en oorlogen werd de stad ech ter verscheidene malen verwoest. Zij viel achtereenvolgens in handen van de. Li- ta/uers (1320), van de Polen1 en van de Tartaren, en in 1686 werd rij bij Rus land ingelijfd, zij werd toen de hoofd stad van het gouvernement Kiiejev, dat tot het zg. Klein Rusland behoorde. Onderworpen door Ruflandi tsaren Onder Peter den Groot-en en zijn op volgers kon het Russische Rijk het door den oorlog op drie fronten uitgeputte Oekraïne uiteindelijk onderwerpen'. Kie jev bleef evenwel het middelpunt van het steeds aanwezige Oekrainsche natio nalisme. Het tsaristische Rusland probeerde de Oekrainers stelselmatig dood te zwijgen. Diilt gehikte. West- en Midden-Europa ver gaten eindelijk, dat er een volk der Oe krainers was, talrijker idlan het Fransehe volk. Men idiacht zuiver volgens de inidieeling dn staten en' niet in volken. De landen van West- en Midden-Europa onderhiel den goede betrekkingen met Rusland of wiaren er mee dh strijd gewikkeld. Wat ging idle rest van Europa de volken aan, waaruit Rusland bestond? En zoo moest de. Oekraïne als het ware in deze eeuiw door West- en Midden-Europa opnieuw worden ontdekt en het was Duiitschland, idat gedurende den Wereldoorlog weer rekening hield met de Oekraïne en de Oekrainsche vrijheidsbeweging steun ver leende. Sovjftts onderdrukten nationalisms Na de overwinning van' het bolsjewis me werd' van' Kiejev uit den strijd tegen de Sowjet-ster gevoerd. De Oekrainsche vrijheidsbeweging werd echter door de bolsjewisten en de Polen gemeenschap pelijk onderdrukt. Duitschland kon den Oekraaners na den Wereldoorlog geen steun meer verl-een-en. Onder de bolsjewistische heerschappij werd Charkow de hoofdstad der Oekraïne In Kiejev was het Oekrainsche nationa lisme te sterk, aldus dachten de holsje- wieken, De Oekrainsche inteliectueelen en zelfstandige boeren, die den kem van de Oekrainsche vrijheidsbeweging vorm den, werden weldra uitgeroeid. Miiilioe- nen Oekrainisehe boeren kwamen gedu rende de 'collectiveering van honger en ellende om. Kiejev zou een Sow jet- Rus sische bevolking krijgen, elementen uit andere deelen van de Sow jet-Unie, die ver van de Oekrainsche vrijheidsbewe ging afstonden. Duitscharg opnieuw te Kiejtv Voor de tweede maal in deze eeuw rijn het Duitsche troepen', die Kiejev be vrijd-en. Voor de twee maal in deze eeuw worden de bolsjewieken op Oekrainsch gebied door de DuitS-chers verslagen. Thans moet uit idie ruïnes, die de bolsje wistische terreur, heeft achtergelaten,-een nieuwe Oekraïne worden opgebouwd, waarvan Kiejëv ide hoofdstad zai zijn. Dat -de Oekrainsche 'bevolking de Duit sche troepen toejuicht, is begrijpelijk. Als er één volk buiten Duitschlanid pro- Duitsch is, |dat is het weL het Oekrainisehe Het weet, dat de kaart van Europa na den oorlog groote wijzigingen zal onder gaan -en -dat na omstreeks twee en een halve eeuw het uur der bevrijding voor -die Oekraine heeft OPROEP VAN Ir. MUSSERT TOT ZIJN VOLKSGENOOTEN De leider der Nationaal Socialistische Beweging, ir. Mujssert, heeft per radio den volgenden oproep tot zijn volks genoot en gericht: Helder en duidelijk staat ons voor oogen, dat de huidige oorlog een botsing tusschen twep werelden is, namelijk 'n botsing tusschen de oude democratische kapitalistische en marxistische wereld eenerzijds en de nieuwe natiónaal-socialis- tische en fascistische anderzijds. De nieu we wereld wordt gevormd door de patio- naal-soc ialistische en fascistische vernieu wingsbewegingen, die zich onder alle Europeesehe volkeren hebben baangebro ken. De Nederlandsche nationaal-socialisteh hebben reeds van de geboorte van de N.S.B. in het jaar 1931 af, het Neder landsche volk gewaarschuwd voor het Europa bedreigende doodelijke gevaar vap het bolsjewisme. Van het bolsjewis me, dat zich thans aangegord heeft om de Europeesehe cultuur te vernielen Ge lukkig evenwél heeft God aan Europa het genie geschonken, dat dit gevaar ter zijde stelt. Dank zij Hitler, dank ziij Mus solini en dank zij de geestkracht, den moed en de offervaardigheid van hun volkeren zal Europa verlost wo-rden van het meest afschuwelijke gevaar, waarin het zich ooit bevonden heeft. Het is voor ons. vanzelfsprekend, dat wij dc reeds in het jaar 1933 afgelegde solidariteitsverklaring met de bruinhem- den ,yan Hitler en met de zwarthemden van Mussolini in de daad hebben omge zet. Reeds staan 10.000 Nederlandsche nati- onaal-socialisten in de rijen van de Stan darte Westland der Waffen 'S.S., van j het N.S.K.K. van de P.K.-afdeelingen. Een nieuw regiment zal uil de weerafdeeling van de N.S.B. worden gevormd en naar het Oosten vertrekken. Wij zijn van dank baarheid vervuld en vol trots over het feit mee te mogen.strijden in den gewel digen strijd, die nu beslissend is voor het lot van Europa. In het heldere bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor de wederopstanding van ons volk en van ons vaderland en in het besef van de zuiverheid der bronnen van het nationaal socialisme, ons groote vertrouwen, onze liefde voor volk en vaderland en van onzen eerbied voor den arbeid, willen wij 'onzen plicht vervullen. Daarvoor treden ze mij niet verteld en Ze ziet er ook. anders uit, ze heeft nu geen rood haan meer. Ze komt mij een enkelen keer opzoeken: O, ik hoop maar, dat Ze niet boos op mij is, dat ik dit alles verteld) heb! Neen, dat zal ze zeker niet, Lottie! Je hebt ha&r den grootst mogelijken' dienst bewezen! Weet verder iemand heil nog? Weet je vader het? Neen, niemand weet het verder! Je bent een trouwe vriendin. Ik wilde wel, 'dat ik er enkele zoo had! En vertel mij nu eens, wat ik voor jé, doen kan? Nu moet ik weg; maar ik! kom je gauw weer eens opzoeken. Kijk, zou je dit graag hebben? Ik houd een gouden tientje in de hand. f Is dat voor mij? Ja, en wat zal je er nu mee doen? Wij zijn heel wat - huur schuldig.' Vader brengt niets geen geld thuis. Wie doet het huishouden, Lottie? Ik en Gretchen. Ja, -dat kunnen wij wel; maar de hifur is al zoo opgeloopen. Wat doe jij dan? Ik maak lucifersdoosjees. Ik krijg, er wel niet veel voor, maar het is toch! altijd iets. Ik ga -de vuile trap weer af en ben' vastbesloten, dat ik Lottie Raff tot mijn vriendinnetje zal maken. Als de taxi wegrijdt, voel ik mij het hart vervuld van een grooten triomf. Ik ben blij, dat ik het was, die Lize heefti gevonden en geen andere: -dat Gerard! Baxter dus zijn vrijheid zal te danken hebben aan mij, daar het toch door mij. was althans zóó heb ik het steeds) aangevoeld, dat hij zoo diep gezon-. ken is. Wat zal Robert wel 'Zeggen?... Ik ga regelrecht naar hem toe, om hem het heugelijk nieuws mee te deelen. Als ik stilhoud voor het hïtel, is hier een zee van licht. In den grooten hall krioelt het van kellners. Ik heb tegen den chauffeur gezegd, dat hij op mij; wachten moet en vraag aan één van de bedienden, of de heer Somers op zijn kamer is. De man kijkt mij onder-i zoekend aan en antwoordt: De heer Somers zit te dineeren. Maar ik moet hem spreken. Hier is mijn kaartje. De kellner staart er op en begint: Zoufdt u over een uur niet kunnen terugkomen? Het is nu zoo'n vreemde tijd! i Maar ik blijf op mijn stuk staan en hoef dan ook niet lang te wachten of Robert verschijnt zelve, in avondcostuum, en met ontsteld, om niet te zeggen ver stoord gelaat. Robert, je hoeft niet zoo verschrikt te kijken! Er is mij niets overkomen/1' 'RIGA, tot uoor kort oorlogshaven en krachtig versterkte vesting der sovjets, herb.rgt thans eenheden'der'^Duitsche marine in zyn haven (Service Rikart) de volken van Europa aan en daaraan hebben ook wij' Nederlanders ons deel- Wij willen met elkaar schouder aan schouder staan in ons oude, zich steeds hernieuwende werelddeel, ons Europa. DE SLUIKHANDEL FLOREERT ook in Zooiand Er zijn momenteel twee categorieën van Nederlanders, die de voedsel- en de grondstoffenpositie hier te lande in ge vaar brengen. N.l. degenen, die levens middelen en goederen te duur verkoopen en zij die te hooge prijzen betalen ten einde, buiten de distributie om, in het bezit van -deze artikelen te geraken. Het is geen geheim, dat zich het laatste jaar in ons land een wijd vertakte, clandes1 tiene handel heeft ontwikkeld, en dat on- talbare vaderlanders abnormaal hooge bedragen neertellen om op de „zwarte markt" aan eetwaren en allerhande arti kelen te komen; Ook in Zeeland floreert deze handel op een wijze, die herinneringen wekt aan toestanden uit den wereldoorlog. We vernamen, dat lieden, die tot voor kort over vrijwel geen geldmiddelen beschik ten, in ongeveer een jaar tijds door middel van den kettinghandel en van prijsopdrijving tot grooten welstand zijn geraakt. Zij verdienden en verdienen schatten met schoenen, veldvruchten, vleeseh, boter, koffie, fietsbanden, textiel- goederen en wat dies meer zij. Dit laat zich verstaan als men weet, -dat boter tegen f 7 per pond grif van de hand gaat, dat men voor een pondje koffie or thee gaarne f40, voor een fietsband f35 tot f40, voor kolenbonnen f3 tot f4 voor een broodje f 1,50, voor een meter stof van bedenkelijke kwaliteit f 9 neertelt We doen slechts een kleine greep in de groote hoeveelheid artikelen van de zwarte markt, die een zekere categorie van lieden woekerwinsten opleveren. Zooals bekend wordt sedert enkele maanden een strijd gevoerd om aan den origeoorloofden verkoop van artikelen te gen te hpoge prijzen een einde te maken en wel door den gemachtigde voor de prijzen en zijn staf van helpers. Ook hier in Zeeland woedt deze strijd, die ten doel heeft de kosten.-van het levens onderhoud op niveau te houden en te vooikomen, dat de op de distributie aan gewezen Nederlanders door egoïsme van een helaas groote groep landgenpoten op den duur te kort zullen komen; (P.Z.C.) ER WAS EENS Er was eens een macht, die gereed stond een aanslag te plegen op de Wes- tersche beschaving en alleen door het ingrijpen van een man werd het gevaar bezworen, want op zijn bevel wierp een nog grootere macht het gevaar terug. De nachtmerrie is geweken, de zucht van verlichting is geslaakt en voor het gelukkig einde en de betere toekomst strijden nu miliioénen dappere mannen tegen de macht, die eens dreigde en nu vernietigd wordt, tegen het bolsjewis me. Voor een betere toekomst voor Euro pa, dus ook voor ons land, vechten nu Nederlanders. Zij strijden in de gelederen, van ons eigen legioen. Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage Volgens een bericht van „Stockholm- Tidningen" is er op het eiland Gotland' een zilverschat uit de 10e eeuw gevon-i den, -die uit goed bewaard gebleven Arai bische munten en zilveren sieraden be staat. (DNB) In KISJINEV, de hoofdstad van het van de sovjets bevryde Roemeensche gebied dat Bessarabië heethébben de zegevierende Roemeensch-Duitsche troepen de eerste parade gehouden. De bevelvoerende generaal met zyn gevolg op weg naar het terrein, waar de plechtigheid zal plaats vinden. (8errioa Rikart) Ik wilde je enkel vertellen van... idie zaak! Hij fronst -de wenkbrauwen en zegt: Ik idacht dat je vandaag naar „Woudzicht" ging, Rosalie? Ik ben wel van plan geweest om' gaan, maar merkte, dat ik toch Amster dam nog niet verlaten kon. Rosalie, je moet naar huis. Zal ik je nu dadelijk brengen? Maar je diner dan, Robert? O, dat komt terecht! kind, je moet zulke dingen niet doen! Alleen en dan in het donker! Maar Robert, ik heb je iets prach tigs te vertellen! Voortdurend loopen de kellners af en aan; dus zegt hij gebiedend: Ik rijd met je naar je pension; haalt zijn jas en hoed en even later rijden we .weg. Niet zoodra zitten wSj in den taxi, of ik roep: Ik heb Lize Baxter gevonden! Gevonden? «Dat wil zeggen: ik weet, waarlik haar vinden kan! O, dat is iets anders! Ik ga hem nu mijn avonturen ver tellen en nadat hij mij zwijgend heeft aangehoord, zegt hij enkel: Rosalie, je moet mij beloven, dat je nooit weer zoo iets doet. Maar er is mij toch niets -overkomen. Ja. gelukkig niet; maar...," En dan onderhoudt hij mij, op een manier, zoo-als ik, Ellie Somers van „Woudzicht" nog nooit onderhanden ge nomen ben. Terwijl hij dit doet, moet ik steeds denken, wat een edel gelaat hij toch heeft. In eens gaat de ernstige uitdruk king over in een glimlach en zegt hij: Ik geloof dal je niet' al te best luistert, Rosalie Integendeel! Maar toch ben ik zoo blij, dat ik het volbracht heb! Je hadt het toch net zoo goed met mij kunnen doen Dat weet ik niet. Maar nu zou ik zoo graag hebben, Robert, dat je van avond met mij naar dat cabaret ging. Dat doe ik toch niet, zie je! Dan moet ik alleen góan. Neen, dat allerminst! Maar Robert, ik ben geen kind meer. Je" bent een dame, Rosalie en mijn liichlje; en niets ter wereld zou mij ooit bewegen, je daarheen mee te nemen. Maar ik moet haar vinden, dus zit er niets anders op. Ik zal er morgen een detective heen zenden. Maar morgen. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1