Iets meer 21 dan een Gril RADIO-PROGRAMMA Dinsdag 23 September HILVERSUM I. 415,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 schriftlezing en me ditatie; 8.25 gram,; 9.15 voor de huis vrouw; 9.25 gram.; 11 voordracht; 11.20 orgelconcert en zang; 12 Amabile-sexteti 12,40 almanak; 12.45 BNO: nieuws1 «Jï economische berichten; 1 zang met pia nobegeleiding; 1.30 gevarieerd middagpro gramma; 3.30 viool, piano en clavecimbel'; 4 gram.; 4.45 sport en spel voor de jëugld; 5 gram.; 5.15 BNO: nieuws-, eco nomische- en beursberichten; 5.30 Ram blers; 6 ILuchtvaartcursus6.15 Romancers 7 Actueel halfuurtje; 7.30 gramV; 8 radio- tooneel; 8.45 twee violen, alt en ceHlo;; 9.30 gram.; 9.45 BNO: nieuwsberichten; 10—10.15 BNO: Engelsche uitzending Eco nomic news from Holland. HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 zie Hilversum I; 8 BNO: nieuws berichten; 8.15 gram.; 10 morgenwijding 10.15 pianovoordracht; 10.35 gram.; 10.40 voordracht; 11 gram.; 12 Frans Wouters en zijn orkest; 12.45 BNO: nieuws en eco nomische berichten; 1 Amusementsorkest 2 Arnhemsche orkestvereeniging; 3.30 voor de zieken; 4 „Het Volkslied", causerie met muzikale illustratie; 4.30 Het Sym- phonie-orkest van de Belgische Natio nale Omroep te Brussel; 5 Bijbellezing; 5.15 BNO: nieuws-, economische- en beurs berichten; 5.30 Boyd Bachman en zijn, orkest; 6.15 voordracht; 6.30 pianovoor dracht; 6.45 cyclus: In een nieuw licht bezien (voorbereid door de NSB); 7 ac tueel halfuurtje; 7.80 gram.; 7.45 repor tage; 8 Otto Hendriks en zijn orkest; 8.45 voor den boer; 9 Ensemble Bandij Balogh en orgelspel; 9.45 BNO: nieuws berichten; 10 avondwijding; 10.0510.20 politiek weekpraatje, opn. Itallaanschweermachtsberlcht D* «trijd in Ooit-Afrika In zijn weermachtsbericht no. 473 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend Noord-Afrika: in den sector van Sol- loem zijn vijandelijke eenheden, die pro beerden met steun van pantserwegfens onze stellingen te naderen, afgeslagen. Engelsche vliegtuigen lieten bommen val len op Tripolis en vielen Bengasi aan, waarbij eenige Arabische woningen wer den getroffen. De afweer op den grond te Bengasi schoot een Britsch toestel omlaag. Twee van onze motorschepen met troepen, die in' een konvooi voeren, werden ter hoogte van Tripoljs do,or torpedo's tot zinken gebracht. Vrijwel alle aap boord zijnde soldaten èn scheeps bemanningen werden door de begelei dende oorlogsbodems en door andere een heden .gered. Oo&t-Afrikain koene operaties heb ben onze eenheden uit de stelling Wolts- jefit met grooten strijdlust een vijande lijke stelling aangevallen en veroverd. Na hevig verzet werd de vijand op de vlucht gedreven. Hij leed groote ver liezen. Wapens, munitie en groote hoe veelheden oorlogsmaterieel werden buit gemaakt. In Celga heeft een uit natio nale en koloniale troepen bestaande co lonne onder bevel van luitenant-kolonel Domenico Miranda een schitterenden aan val ondernomen. Het gelukte de colonne, een sterke vijandelijke afdeeling tot den (strijd uit te dagen, welke zich na een fel en h,ard gevecht op korten afstand in wanorde terugtrok en meer dane 300 dooden op het slagveld achterliet. In het Oostelijke deel van de Middel- landsehe Zee hebben onze vliegtuigen' een klein vijandelijk koopvaardijschip aan gevallen en zwaar beschadigd. 4*> Alleen door hét verkeer en met geesten, die aan ons superieur zijn, kpnnen wlf. complete menschen woeden. Feuilleton - Maar had zij in het geheel geen vriendin, of een oude schoolkameraad,, [naar u weet? De schilder wilde dat niet.' Dit had den wij tegen hem: hij was te trotsch en idat maakte hem wreed. Er woonde hiier toen nog een andere familie; de man was ook een Duitscher en speelde cel dn hetzelfde Orkest ails mijn mftn. maar hij dronk te veel bier. De moeder was gestorven en er waren twee doch tertjes, waarvan de een kreupel was. lize haki genegenheid opgevat voor dat kind1 of dat kind voor héar. Maar de schilder wilde dat weer'niet. Nu gin gen de Raffs ook verhuizen, want de vader had zijn plaats aam het orkestje verloren^ Weet u ook, waar ze nu zijn? vraag ik gretig. Neen; dat zou ik u niet kunnen zeggen. Het was zonde en jammer, want de man had talent, maar hij dronk en daardoor had hij zijn baantje verloren: Hoe oud was dat kreupele kind? L Een jaar of tien, elf; maar het was: LIJSTENCOLLECTE WINTERHULP op 3 - «n 4 October a.f. De werkzaamheden, welke Wimiterihullp' Nederland vorig jaar is begonnen, zullen aus. seizoen,', zoo mogelijk op nog bree der schaal' worden voortgezet, Immers, de practijk heeft bewezen, dat voor een groote groep Nederlanders in de winterv maanden hulp een dringende noodzaak is. Laten- idiegemen, die zich nog dm een zekeren materieelen welstand mogen ver heugen, daaraan denken, wanneer hun op 3 en 4 October de lijst vodr de eerste collecte van Winterhulp wordt aangeboden. De winter zal door de omstandigheden harder zijn dan ooit te voren en er zal dus ook veel meer geld noodig zijn. BLOKKEEREN VERMOGEN van naar Nadarland uitg*w*k«ri Jodan In het Zaterdag verschenen verorde ningenblad nr. 39 wordt bij verordening nr. 180—1941 van den Rijkscommissaris voor Jiet bpzette Nederlandsche gebied de reeds bekendgemaakte verordening van den Rijksminister van Economische Zaken omtrent het blokkeeren van het in het Duitsche Rijk aanwezige vermogen van de tnaar Nederland uitgeweken Joden voor bindend verklaard. Overtredingen worden volgens de Duit sche wetten inzake de deviezencontróle gestraft. De verordening van den Rijks minister van economische zaken luidde als volgt: ,i J j_j Op grond van artikel 60 van de Devie- zenwet verorder ik met ingang van 1 September 1941 het volgende: „In het Bezette Nederlandsche gebied wonende Joden, die uit het gebied van hej; Duitsche Rijk na 3 Augustus 1931 zijn uitgeweken en tot dit tijdstip de Duitsche nationaliteit bezaten, mogen over hun in .het gebied van hel Duitsche rijk aanwezige vermogenswaarden slechts met toestemming van de bevoegde devie zen-instantie beschikken." VEREENVOUDIGING VAN HUWELIJKSFORMALITEITEN voor Nad*rland«ri In dienst dor Duitsche Weermacht Doof verordening nr. 181—1941 van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied, verschenen in het Veror deningenblad van gisteren, wordt het aan gaan van een huwelijk door Nederlander^, die behoorem of zullen behooreii tot de Duitsche weermacht, de Waffen SS, of het Nederlandsche Vrijwilligerslegioen, aanzienlijk vergemakkelijkt. De verordening houdt o,a. in dat een weduwe pf gescheiden vfouw niet 300 dagen behoeft te- wachten, alvorens een nieuw huwelijk aan te gaan met een weerman als boven bedoeld. Voorts kan de Rijkscommissaris toestemming tot een huwelijk verleenen in plaats van de 'ouders De wachtperioden tusschen onder trouw eiï huwelijk kunnen worden bekort of kunnen vervallen. Ook instanties van de weermacht (regimentscommandeur) kunnen toestemming voor huwelijk bij volmacht verleenen. Met het oog op de bijzondere omstan digheden bepaalt de nieuwe verordening, dat deze volmacht uiterlijk zes maanden nadat het officieele stuk hieromtrent is verstrekt, haar geldigheid Verliest, ter wijl binnen dezen termijn ook met een inmiddels gesneuveld lid van de desbe treffende formaties nog. een geldig huwe lijk gesloten kan worden. In dit geval geldt het huwelijk als ge sloten op het tijdstip, waarop het offici eele stuk van volmacht in ontvangst ge nomen is. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ •Trekking van 22 September. f 20007457. f1500: 7730. f1000: 4803, 21273. f400: 12564, 19287. -s f200 20885. floO: 2673, 5447, 6189^ 8490, 12697, 13088, 15746, 19016. net een oud vrouwtje! Zooals dat kind toch hield 'van juffrouw Baxter! Kunt u 'mij geenerlei aanwijzingen geven, waardoor ik de familie zou kun nen vinden? Ik zou zoo dol-graag dat kind eens zien. Verbaasd staart juffrouw Haag mij aan, bezint zich dan en zegt: Wacht u even! Ze gaat naar beneden en na een nll- nuut of vijf keert ze terug met de- woorden i Mijn buurvrouw in het huis daar naast zegt, dat de Raffs in de Lamsteeg wonen, nummero 6. O, dank u zeer, zeg ik verrukt en laat een paar rijksdaalders in haar hand glijden. U is toch niet van plan, daarheen te gaan, mevrouw? Ik ben heelemaal niet bang, ant woord ik, volkomen naar waarheid; en, vóór zij er nog meer bezwaren tegen! in brengt, ben ik al weg. De chauffeur vraagt: Waar nu heen, mevrouw? Naar de Lamsteeg, nummero 6. Dit is weer aan een heel anderen uit hoek van de stad. Er is ook iets on conventioneels iïi, dat ik de rol vervuil van particulier detective in zulk een zaak en ik begrijp heel goed, dat Robert er tegen heeft; maar om den man te red- DISTRIBUTIE VAN BROOD, AARDAPPELEN EN BOTER i [HSet (Liet zich al eeatigen tijd aanzien, dart: het broodrantsoen- niet op dezelfde hoogte als tot nu toe kon- worden (ge handhaafd, diaar de grondstoffen ervoor niet in voldoende mate aanwezig waren en goede vervangingsmiddelen- niet zijn gevonden, Men heeft zich dus gedwongen gezien, diit rantsoen te verlagen' en wel van 2000 gram per week per persoon op 1800 gram. Dit heeft men bereikt idoor op de vier enkelvoudige broodbon nen (diie tot heden recht gaven op één rantsoen brood van honderd' gram) slechts een half rantsoen te verstrekken. Men kan (dus viermaal 400 gram en viermaal 50 gram per w-eek verkrijgen, dat ;is in totaal 1800 gram. Daar tengevolge van deze halveering van- de waarde van de .enkelvoudige bon nen de huidige E-kaarten voor personen van 14 tot en met 20 jaar slechts recht zullen geven- op 200 gram per week ,-en het dn de bedoeling1 ligt,- den auden toeslag van 400 gram voor deze groep te handhaven, zulll'en pér week twee rant soenen i extra worden verstrekt. Gedu rende veertien weken zijn dit 28 rant soenen, waarvoor de bonnen, gelijk boven is medegedeeld, bij de uitreiking der aardappel-kaarten zullen worden verstrekt Tegenover de verlaging van het brood rantsoen staat een verhoogBng van het aa rdapp el r antso en, en wél van 3 kilogram tot 31/2 kilogram per week. De vooruitzichten ten aanzien van de veevoederpositie maken een voorzichtige hanteer,ing van d e v ettoew iyz in g e n gewenscht. Men; heeft zich daarom ge dwongen gezien, het vetra-ntsoen te ver lagen en wéll door de perioden, waarin de aangewezen bannen geldig zijn, te veill-engen. Werden- voorheen twee bon nen in 17 of 18 dagen aangewezen, de regeling is thans zoo, dat alle 19 dagen twee bonnen word-en- aangewezen, op elk waarvan men 250 gram 'boter kan ver krijgen. Óm echter de daling van de beschik bare hoeveelheid, in het bijzonder voor jeugdige personen zoo gering mogelijk te maken-, heeft men besloten in d!e pe riode van- 24 September tot. en met 28 December a.s., een half rantsoenv.et extra toe te wijzen aan personen van 14 tot én met 20 jaar. 32 HOUDT DEN BODEM GEZOND VA« f927 TOT 1040 WERDEN Of> 197.BEDRfJVEN men WE M E3TBEWA A R PLAATS EN EN 'GIEAKELDGftS AANGELEGD. KUNSTM RSTVERBRUIK* 2,4 MJLUOfiH TON 4.7 M f LU OEH TÖH DISTRIBUTIE VAN MELK De Secretaris-Generaal van het Depar tement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend met betrek king tot de distributie van melk. In enkele gemeenten bestaat tot dus verre niet (de mogelijkheid tot het ont- roomem van melk. Hét gevolg hiervan is, dat in deze gemeenten geen tapte melk verkrijgbaar is. Maatregelen om hierin verandering te brengen zijn in voorbereiding. Zoolang eChtér nog niet tot ontroomen kan worden overgegaan is het noodzakelijk voor bedoelde ge meenten een afzonderlijke regeling te treffen voor de melkdistributie. Deze re geling zal hierin bestaan-, dat in die gemeenten personen boven 14 jaar, die normaal genomen slechts voor de con sumptie van taptemelk in aanmerking 'komen, tijdelijk volle melk zuiden kun nen betrekken op basis van het vóór 3 Augustus j.l. voor bedoelde personen algemeen gedidende rantsoen-, d.i. d-us 13/^ titer per week. In veiband met het bovenstaande wordt dezer dagen aan ide bewoners van meer genoemde gemeenten, voor zoover zij ge boren zijn vóór 2 Februari 1927, tegen, inlevering van de oude groen, -gekleurde melkkaiart per persoon één nieuwe kaart uitgereikt, waarvan de bonnen, evenals idie van de in het geheele land aan per sonen beneden 14 jaar uitgereikte nieuwe melkkaart-en, -het opschrift „Melk I" dra gen. De thans uit te reiken kaarten' zijn echter, ter onderscheiding "van de .alge meen aan personen beneden 14 jaar uit gereikte blauwe „Melk I"-kaarten, rood gekleurd. Deze roode kaarten zijn uit sluitend geldig -in de gemeenten, waar zij uitgegeven worden, -en zullen dan ook dn andere gemeenten door de distributie- diensten) niet van den. melkhandel wor den, dien ik liefheb, klaar wil ik allea voor ,trotseèren! HOOFDSTUK XIIL Als de taxi eindelijk stilhoudt voor de Lamsteeg, moet ik wel erkennen, dat deze in armoede nog de kroon spant van al de buurten, die ik nu bezocht heb! Onmiddellijk komt er een schare kin deren op mij toe en aan een van hen vraag ik: Waar wonen de Raffs? Op nummero 6; heelemaal boven. Ik moet nu een zeer vuile trap op. Maar het is immers voor Gerard; dus bedenk ik mij geen oogenblik! Mijn kloppen op de «deur wordt beant woord met een scherp: Binnen! Ik sta versteld over de netheid van het vertrek. Er staan twee bedden over dekt met keurige spreien. In de eene venfeterbank prijkt een geranium; in de andere een varen, en aan den wand han gen waarlijk aardige platen. Wat mijn oogen boeit is een klein meisje op kruk ken-, een kind met een ouwelijk gezichtje, doordringende, donkere pogen en dik zwart haar, waarin een vurig rood strikje; over haar bruin wollen jurkje draagt zij éen geruit schortje. Heet jij Raff? vraag ik vriendelijk. Jn. (den aangenomen. Melkhandelaren, dlie ge vestigd zijn in de gemeenten, waar geen roode kaarten Aya- uitgereikt, worden er derhalve met nadruk voor gewaarschuwd, dat zij uitsluitend blauwe, doch geen' roode met „Melk I" gemerkte bónnen in ontvangst mogen nemen. Zoodra het mogelijk zal zijn gebleken in de gebieden, waarvoor de bovenom schreven regeling wordt getroffen, tot ontrooming pver te gaan, zullen de roode „Melk I"-kaarten" ^öngelidiLg worden ver klaag j De gemeenten-, waarop de thans ge troffen regeling betrekking heeft zijn de navolgende: - ide gemeenten van de provincie Zee land met uitzondering van: Axel', Kou- dekerke, Middelburg, Oost- en West- Souburg, St. Laurens en Vlissin.gen. VERSCHILLENDE BERIGHTEN ZilvarboDS mat roodgedrukt* cijfars Hier en daar heeft bij het publiek de meening postgevat, "dat zilverbons van f 1, voor zoover deze een rood gedrukt num-/ mer dragen, niet meer geldig zouden zijn. Er zijn.-feelfs winkeliers te Amster-I dam, die geweigerd hebben, dergelijke zilverbons in betaling aan te nemen.. Men verzoekt ons, er op te wijzen; dat Ideze opvatting vólkomen onjuist is ,en dat ook de zilverbóns met rooden op druk" geldig betaalmiddel zijn. Het misverstand schijnt zijn oorsprong1 te vinden in een uit de circulatie nemen van bepaalde Reichsmark-biljetten, welke van rpg(lo numpiers voorzien zijn. Maatragalen inzak* da luchtbaicharming Veroudering" nr. 182/1941 van den rijks commissaris voor fiet bezette Nederland sche gebied', opgenomen in het Verorden ningenblad- van gisteren 'behelst een wij ziging in/ de verordeningen no. 113/1940 over bijzondere, mpafregelen inzake de luchtbescherming en van no. 138/19^0. over de handhaving van de openbare orde. Dienovereenkomstig is de bevoegde potitienautoriteit, aan wiie verzoeken', be treffende het verkeer met motorrijtuigen moeten w-orden gericht, in aide gemeenten ide burgemeester en de hoofdcommissaris van- politie slechts in? die gemeenten1,1 waar, een zoodanige ambtenaar zetelt. Deze verordening is gisteren in- werking getreden. .jt i i J i Toazicht op publiaka vrouwan Het gisteren versohenen Verordeningen blad bevat een besluit van den secretaris-i sen-generaal'véh justitie en van sociale zaken, welke het toezicht bepaalt en regelt op publieke vrouwen, d.w.z. vrou wen, die van ontucht haar beroep maken. Zij zullen zijn verplicht, steeds een l'e- Ik kom van een kèrfnis 'van je, juf frouw Haag. i O. Ik ben je komen opzoeken, omdat ik iemand ken, iri wie je groot belang stelt. Wie dan?" Juffrouw Bhxter. Herinner je je haar? Ja. i ||j Weet je, tvahr zij is?, Zij is dood. Ben je daar zeker van? O ja. Iederëen weet dat zij dood is. Maar ik •vtaet dat zij leeft. Dit is een stoute bewering. Het kind' staart mij aan; echter zonder eenige verandering van uitdrukking op haar ge zichtje. Niemand weet -dat. Maar-" jij iftteet het toch wel? Ik weet er' niets van. Je Hield heel veel van haar, is 't niet? Je zoudt haar toch graag een dienst bewijzen? U zult mij niet omkoopen, klinkt het vastberaden. Jk zal u niets vertellen; ook al wist ik Wat! Heeft 'ifeménd jè Ooit wel eens naar haar gevraagd? 1 Neeny-'hoöit! Waarom Zouden ze dat ook doen? Omdat jullie goede vriendinnen gitimatiebewijs bij zich te dragen en moeten zich op bepaalde Tijden onder werpen aan een geneeskundig onderzoek De rijwlelenbandenprijivraag Het behoeft geen verwondering te wek ken, dat velen zich in dezen tijd er toe hebben gezet om na den omroep van het centraal instituut voor industrialisatie een oplossing voor het bandenpro- bleem te vinden. Dat reeds nu echter j ongeveer duizend inzendingen zijn bin- j nengekomen, heeft de stoutste verwach- tingen overtroffen. j Wat de verkregen rechten betreft, is j bepaald, dat wanneer een inzender reed^ I octrooien heeft vèrkregen en/of afspra- j ken heeft gemaakt met een bepaald be drijf, een beschikbaarstelling aan andere bedrijven achterwege zal blijven, mits bedoeld bedrijf de surrogaatbanden in' behoorlijke hoeveelheden kan vervaardi gen. Is dit laatste niet het geval, dan zullen pogingen in het. werk worden gesteld, ook andere bedrijven, de fabri- cage ter hand te laten nemen. Hierbij wordt dan uiteraard een ver- goedmg voor den uitvinder bedongen, j Het centraal instituut voor industriali satie, waaraan vóór 1 October as. alle, j ontwerpen kunnen worden toegezonden, I is gevestigd: Bezuidenhoutscheweg 81, 's- Gravenhage. Ean honderdjarig* Zondag viel Maassluis de eer ten deel een honderdjarige onder haar inwo ners te kunnen tellen, nl. de weduwe f Antje B ooister, geboren te Oudshoorn. Zij schonk aan twaalf kinderen het leven, waarvan er thans nog vier in leven zijn. Zij heeft 19 kleinkinderen en 37 achter- kleinkinderën. Engaltch* luchtaanvallen op one land Vrijdagnacht hebben enkele Britsche vliegtuigen boven ons land gevlogen. Door j de neergeworpen brisant- en brandbom men werden in een plaats in Noord- Holland zes woonhuizen en een school beschadigd. De ontstane branden konden snel worden gebluscht. Een persoon werd zwaar en een licht gewond. Ultg*ilot*n slag*rs Het rijksbureau foor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd maakt békend, dat 20 slagers wegens frauduleuze slachtingen of het voorhanden hebben van vleesch, af komstig van frauduleuze slachtingen, voor geruimen tijd van het verkrijgen van een toewijzing van vee en vleesch door de Nederlandsche Veehouderijcentrale zijn uitgesloten. waart. Je kon wel eens meer weten dan anderen. Ik ben er niet bij geweest, toén het gebeurde. Neen, dat begrijp ik. Maar als ze ja qoodig had, dan wist ze, waar ze je vinden kon. i - I Waarom zou ze mij noodig hebben? Je zoudt haar kunnen helpen. Hoe heet je eigenlijk van je voornaam? Lottie. i Lottie, als je innig veel van iemand hield, zou je dan niet graag iets voor, zoo iemand willen doen.Jk ben ook een vriendin van Lize Baxter, daar kun je van op aan! Het kind neemt mij eerst nog eens opj van het hoofd tot de voeten en streelt mij den zacht over den bontmantel, off ze met een levend dier heeft te doen* Lottie! roep ik nu ongeduldig; je houdt mij al dien tijd op! Is er iets, wat; je verlangt, |dat ik je geven kan? Iki ben heel rijk moet je denken. Als je1 mij nu zegt, waar ik Lize vinden kan, dan zal ik je veel geld geven, meer dan je ooit van jè leven hebt gehad! Het hindert mij onbeschrijflijk, -dat ik de trouw van het kind zoo beproeven! moet, maar het gaat hier immers om: dengeen, dien jk liefheb. (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1