"''sakkhüueW Zenuwpijnen? Iets meer 19 dan een Gril I (Wordt vervolgd}. RADIO-PROGRAMMA Zaterdag 20 September HILVERSUM I. 415,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten8,15 gram.; 9,15 voor ,de huisvrouw; 9,25 gram.; 10 ernstige muziek (opn.); 12 LJtrechtsch Stedelijk orkest (opn.); 12,15 Koor van de Neder landsche Bachvereeniging; 12,40 Almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische be richten'; 1 Klaas van Beeck en zijn or kest; 1,30 De Romancers; 2 Kamerorkest „Ars Nova et Antiqua"3,15 Het Amu sementsorkest; 3,55 Leden van het Utrechtsch Stedelijk orkest (opn.); 4 Bijbellezing (voorbereid door de Christe lijke Radio Stichting)4,20 Utrechtsche mannenzangvereen.5,15 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten; 5,30 Omroeporkest6,10 Cabaretprogramma 7 actueel halfuurtje; 7,30 reportage; 8 Utrechtsch Stedelijk orkest; 8,30 „Neder landsche kerkmuziek"; 8,45 Toonkunst- koor en Utrechtsch Stedelijk orkest; 9,15 orgelconcert (opn.); 9,30 gram.; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 1010,15 BNO: Engelsche uitzending: „Dutch News Reel" HILVERSUM II. 301,6 M. 6,45—8 zie Hilversum I; 8 BNO: nieuws berichten; 8,15 gram.; 10 morgenwijding; 10,20 Lichte avondprogramma's (opn.); 12 Boyd Baehman en zijn orkest; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 zang met pianobegeleiding; 1,40 voor de jeugd; 2 Otto Hendriks en zijn or kest; 2,45 Stad en land; 3 gram.; 4 De Melodisten en het kleine Omroep- mannenkoor, als intermezzo: pianospel; 5 Bijbellezing; 5,15 BNO:f nieuws-, eco nomische- en beursberichten-; 5,30 Lucht vaartcursus; '5,45 gram1.; 6 „In een nieuw licht bezien" (voorbereid door de NSB); 6,15 voor de binnenschippers; 6,30 or gelconcert (opn.); 7 BNO: Groniingsch praatje; 7,10 BNO: nieuwsberichten; 7,20 ensemble Bandi Balogh; 7,45 „Als ik 't voor 't zeggen had";. 8 Bonte :avond; 9,15 „Wie zingt daar?" (gramofoonplaten- programma); 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10 Dagsluiting (voorbereid door de Chr. Radio Stichting)10,05—10,20 causerie „Brandende kwesties'' (opn.). Op een station in een voorstadje van Brünn is een ernstig ongeluk ge beurd. Op het station stond een groote menigte te wachten op een trein1. In het halfduister waren velen op een vrij spoor gaan staan. Plotseling naderde op dit spoor een sneltrein. Achttien mensehen werden op slag gedood. Enkele perso nen werden zwaar en verscheidene licht gewond'. Volgens bij het Intern. Landbouwinsti- tuut te Rome binnengekomen berichten wordt de Canadeesche tarwe-' oogst dit jaar geschat op 8.34 miWioen ton tegen 15.01 millioen ton in 1940 en de roggeoogst op 0.35 milioen ton tegen een zelfde hoeveelheid in het vorige jaar. De gerstoogst zal vermoedelijk 2.64 millioen ton bedragen, 2.27 millioen' ton in het vorige jaar, terwijl de haveroogst geschat wordt op 5.52 millioen tegen 5.87 millioen ton in 1940. Te Sjanghai is een vuurgevecht ge leverd tussehen terroristen en man schappen van de Japansche marine-lan- dingsbrigade. Drie Japanners werden ge wond, één Chinees gedood. Een andere .Chinees is door drie terroristen, die wisten te ontkomen, doodgeschoten. Alle bioscopen en vele plaatsen van vermaaje zijn gesloten. Sis? S®? Ss? Ss? Sa? Sö? Sö? w <X> W Hoogere eischen aan zichzelf stellen dan dan anderen is een kenmerk van hoogere zielenadel. Feuilleton Ze verliet het huis 22 Juli en ik heb haar sedertdien niet meer gezien. Zij is boos weggeloopen, omdat ik haar over iets onderhield. Waarom heb je dan haar moeder verteld van die brieven en boodschappen voor de buren, die je had gekregen? Ze vroegen mij telkens naar haar en dan moest ik toch wel wèt antwoor den?. Maar waarom heb' je de waarheid niet gezegd Ik zou nog liever gezegd hebben, dat ik haar gedood had dan dat ik de waarheid had meegedeeld. Maar als je niets van haar afwist, dan begrijp je toch wel, dat dergelijke uitspraken heel slecht tegen je getuigen zouden? 1 Het kon mij niets schelen van mij zélven. Eigenlijk had ik ook niet met haar moeten redeneeren, want het kind be2at geen hersenen. Ik had haar liever op water en brood moeten zetten. Neen, het zou 't beste zijn geweest Opa, de waarheid te hebben gezegd: dat REGELING OORLOGSSCHADE Maximumvergoedingen voor bepaald* artikelen Er is aan het departement van Finan ciën een centrale organisatie gekomen voor afwikkeling der oorlogsgeweld- schadiezaken en- defensieschadiezaken. De uitvoering van verschillende wetten1, welke voorheen onder het departement van De fensie ressorteerden, is naar het depar tement van Financiën overgebracht. Hier onder vallen o.m. de Inkwar.tieringswet, de Wet Staat van Oorlog en Beleg en de Inundatiewet. De heer F. L. Ramb onnet te 's Gra- verihage staat als algemeen gemachtigde voor de oorlogs- en defensieschadien aan het hoofd van den cemtralen dienst, ge naamd: Administratie voor de Oori'ogs- en Defensiesohaden. Onder deze administratie ressorteeren i de afdeeling Oorlogsschade, /de afdeeling DefemsLeschade, de afdeeling Vervoer wezen, welke laatste afdeeling behandelt de schaden vande Nederlandsche Spoor wegen, van ide framwegmaatschappijen en van schepen. Voorts ressorteer.en on der den algemeen igemachtiigd/e de direc tie van het Grootboek voor den.' Weder opbouw en de rijkscommissie van advies in zake wederopbouw publiekrechtelijke lichamen. Ook is in voorbereiding een regeling ter tegemoetkoming in schaden, welke rechtstreeks door de bezetting wor den geleden (bezettingsschad/en), welke regeling eveneens onder leiding van den algemeen gemachtigde zal worden uit gevoerd. De aandacht van den algemeen ge machtigde is in de eerste plaats bepaald geweest bij een versnelling van de af wikkeling ider ingediende schaderekenin gen. Op dit punt zijn goede resultaten bereikt. Van alle kanten hoort men, dat de schadevergoeding is afgekomen. Daar naast behoéfde menige regeling, volgens welke de schadevergoedingen plaats vin den, verbetering. Het 'eerste resultaat is de verbetering van de huisraadschaderegeding, welke in de Staatscourant van gister is afge kondigd. i Regeling huiiraadichad* Het ANP. heeft, naar aanleiding van de nieuwe Tegeling betreffende de huis- raadschade, een onderhoud gehad met den h§er Rambonnet. Thans is over de geheele 'lijn een herziening getroffen en wel als volgt: de slachtoffers worden opnieuw opge roepen. De enquêtecommissies hooren den betrokkene,waarbij hun oorspron kelijke aangifte als basis wordt geno men. Uitgangspunt is de waarde van het verloren gegane, waarbij uiter aard rekening wordt gehouden met af schrijvingen. Voor bepaalde luxueuze arti kelen wordt, zooals uit de hieronder volgende wijziging van het besluit blijkt, de waarde boven, een bepaald maximum niet in aanmerking genomen. Voorts wordt huisr a'a dscha de boven 10000 gulden niet vergoed. Dit maximum is in de plaats gekomen van het vroegere maximum van 7500 gulden. Wie nu nog een toeslag ontvangt ,op het reeds vastgestelde bedrag of in de toekomlst het volle bedrag voor zijn schade aan huisraad ontvangt, krijgt dit geld uitbetaald op een spaar- of depo- teitoboekje bij de Nederlandsche Midden- Standsbank, welke 250 filialen in het land heeft en derhalve niet in contanten Men krijgt zijn schadevergoeding voor huisraadschade in den vorm van een spaarbankboekje tot een bepaald bedrag. Dit geldt dan voor bedragen boven f100 Wanneer het uit te betalen bedrag onder f100 blijft, krij'gt men een chèque op die zelfde bank. Nadat tussehen betrokkenen en een winkelier een koopovereenkomst betref fende aanschaffing van huisraad is tot Stand gekomen, wordt het bedrag van het spaarbankboekje afgeschreven. De kooper en de winkelier dienen daarvoor een formulier te onderteekenen, welke formulieren verkrijgbaar zijn bij de kan toren van bovengenoemde bank. De ge troffene gaat met zulk een onderteekend formulier naar de bank, die dan een zie kvan je weggeloopen was; waarheen, dat wist je niet. Maar ik wist het wel; of tenminste ik dacht, dat ik het wist! Ze had mij meer dan eens bedreigd, dat ze naar een vriend' zou gaan en ik dacht, idat zij nu eindelijk die bedreiging ten uit voer had gebracht. Je hebt haar nooit weer gezien, sinds dien dag? Nooit 1 Waar is de man, dien je haar vriend noemt? Ik weet het niet. Ik heb nooit zijn naam uitgesproken tegen een. ander dan tegenover haar. Ik weet nu, dat ik hem voor niets veTdacht heb; op den dag, dat de politie mij kwam halen, heb ik hem ontmoet en' zei hij mij, waarom zij niet weergekomen was, om voor hem te poseeren. Hij was geen slecht mensch hij mocht haar dan al eens een compli mentje maken, dat deden ze allemaal en ik voelde niet genoeg voor haar, om jaloersch te zijn. Ik heb haar enkel gezegd, dat ik geen dwaasheden duldde; dat Ik haar dan eerst zou dooden. Zij was niet gelukkig, Gerard! Wij waren geen van beiden geluk kig. Je moet haar het hart gebroken hebben. Zij had geen hart! Mannen - en ook vrouwen die de veertig lijn gepasseerd en lijden aan Rheumatieohe pijnen, moeten noodig maatregelen nemen, om te voorkomen, dat se de dope worden vanhun leef tijd. Want met de jaren verslappen de bloedzuiverende organen, verzwakt ook de spijsvertering. Dan gaan zioh onzuiver heden vormen in bet bloed, en die hoopen zioh opmen gaat zich onbehagelijk voelen, niet fit meer, vaak met een onge zond paÖerig gevoel en neiging tot corpu lentie. Zulke mensohen moeten Krusohen Salts nemen. Krnsohen houdt de bloed zuiverende organen jong, onzuiverheden in het bloed krijgen geen vat op het ge stel, omdat ze regelmatig en langs natuur lijken weg worden afgevoerd. Niet zonder reden wordt Krusohen over de heele we reld erkend als het middel tegen rhenma- tieohe pij oen en als voorbehoedmiddel tegen ontijdige ouderdomskwaaltjes als cor pulentie, trage stoelgang, anto-intoxioatie schijnbaar onschuldig in aanvang, maar pijnlijk en sloopend. - Daarom, wapen U intijds, neem iederen dag de kleine dosis Krnsohen - het oude beproefde reoept sinds 1889. - Bij alle Apoth, en Drog. 1.47, 0.76, 0.41. «chèque op naam afgeeft ten name vaïi den desbetreff enden winkelier. Tegen af- gifie van deze chèque worden de goe deren .door den winkelier aan den ge troffene afgeleverd. Regeling rentebetaling Br is. nog een nieuw punt in de nieuwe regeling. aldus de heer Rambonnet, dat zeker in den smaak vzal vallen. Men krijgt ml. een rente en wel ingaande 16 September. Dit geldt voor iedereen, ook al ontvangtmén zijn boekje veel later. Hierdoor wordt het bezwaar ondervan gen,' dat men nu eenmaal niet allen te gelijk kan helpen: De rentevergoeding is ook een aanjsporing om zijn geld rustig te laten staan indien men het nog niet aan- istonds kan besteden 'zooals men wel zou wenschen. Wel móet hieraan worden gedacht: besteedt het geld goed. Met dezen toeslag is het uit: verdere vergoe dingen voo/r huisraadschaden worden niet meer verleend. RECHTZAKEN Dekenaat van advocaten vacant De heer mr. P. Dieletpan, sedert 1899 advocaat bij de rechtbank te Middel burg, bekleedt reeds tal vam jaren de functie van deken. Dit jaar moest hij aftreden en heeft zich nu niet opnieuw, beschikbaar 'gesteld, zoodat in de ver gadering van 22 dezer de advocaten een nieuwen deken zullen moeten aanwijzen. Noodlottige ruzie Een drama uit de oorlogsdagen heeft de Bredasche rechtbank thans te berech ten gehad. Men herinnert zich 'hoe twee jongelui, die met een auto naar België waren gevlucht, te St. Gilles bij Brussel oneenigheid hadden gekregen, welke zóó hoog liep, dat de een den ander met een crick neersloeg. Het slachtoffer over leed en de dader viel in handen van de Belgische justitie, die hem echter, ook al door de oorlogsomstandigheden, moelst loslaten. De dader keerde naar Nederland terug en vónd werk in Duitsch- land. Inmiddels waren iti December 1940 de gerechtelijke stukken aan de Neder landsche autoriteiten opgezonden, die echter met de arrestatie van den thans twintigjarigen jongeman moesten wach ten, tol hij met vacantie overkwam. Gisteren stond hij te Breda terecht en hoorde hij een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden tegen zich eischenj. De officier had verdere subsidiaire be schuldigingen laten vallen en achtte zwa- Te mishandeling, den dood ten gevolge hebbend, bewezen. Zondagartsendienst Zierikzee Zondag 21 September: Dr. van Hoorn en Dr. Verspyck. In leder&eval hadt je geduld met haar moeten hebben: ze was nog zoo jong! Ja, dat weet ik wel en dat hindert mij genoeg. Wat ze ook gedaan heeft, ik heb er haar toe gebrachtMaar ze zal in het water gegleden zijn, ik weet niet, hoe. Ik weet alleen, dat sinds zij het huis verlaten heeft, op den 22sten, ik haar nooit, dood of levend, terugge zien heb. 1 Dit is de inhoud Van hetgeen Gerard mij vertelde. Onder het wegrijden van het sombere gebouw zit mijn neef tegenover mij en ik vraag hem: Wat denk jij er van, Robert? Nu, precies wat ik er vóór dien tijd van heb gedacht. Geloof je zijn geschiedenis niet? Zijn geschiedenis lijkt aannemelijke Als het lijk van dat kind niet gevonden' was, dan zou ik misschien geneigd zijn, ze te gelooven. Maar het vinden van het lijk is een bewijs, dat er misdaad, jin het spel is en Baxter's jalouzie op den man, wiens naam hij niet wilde zeg gen, beduidt niet veel goeds. Hij gaf veel te weinig om haar, om jaloersch te zijn! Dat kan ik niet aannemen; hij heeft haar toch getrouvyd en zij had een mooi gezichtje. VERSCHILLENDE BERICHTEN f 3000 verduisterd De Leidsche politie heeft in verzeker de bewaring gesteld den 30-jarigen H. A. K., ambtenaar bij den gemeentelijken dienst van sociale zaken, die zich heeft schuldig gemaakt aan verduistering van een bedrag van f 3000 over een tijdvak van ongeveer een jaar. Het geld behoor de toe aan de Ned. Heidemaatschappij en was bestemd voor rentezegels voor arbeiders in |de werkverschaffing. K. heeft zichzelf bij de politie aangemeld. Meisje verdronken In Barnholt, gemeente Mheer, is het 4-jarig dochtertje van den landbou wersfamilie H. in een kelderput geval len, waarin water was geloopen. Binnen enkele minuten werd het lijkje opgehaald Geneeskundige hulp kon niet meer baten. Hulpbesteller gearresteerd De Amsterdamsche politie heeft een 24-jarigeh hulpbesteller van de posterijen aangehouden, die zich heeft schuldig ge maakt aan diefstal van ongeveer f1500. De man was. belast met het overbrengen van kasgelden van de bijkantoren naar het hoofdpostkantoor. Hij had kans ge zien, enkele zakjes met geld achter te houden, doch de controle bracht /dezen diefstal spoedig aan het licht. Het geld werd vrijwel nog geheel in het bezit van den beambte aangetroffen. Terug uit de Oostmark De 500 Nederlandsche stadskinderen, dia zes weken geleden op uitnoodiging van den Rijkscommissaris, rijksminister Seyss-Inquart, naar /de Oostmark waren gezonden, om daar te genieten van de frissche lucht in de bergen langs denl Ober-Donau, zijn gistermiddag teruggen keerd. De Haagsehe jongens en meisjes kwamen om 15.42 aan het Staatsspoor- station aan. Het was dezen kinderen, in leeftijd varieerend van 9—15 jaar, aan te zien, aldus het ANP, dat ze een uitmuntende verzorging hadden genoten en uit "hun spontane verhalen werd duidelijk, dat ze stuk voor stuk vier, zes, acht, een en kele zelfs I21/21 kilo zwaarder waren geworden. De kinderen waren opgetogen over ihun mooie vacantie. Op 6 October zal de Nederlandsche Volksdienst weder een transport van 500 Nederlandsche kinderen uitzenden, die dan naar Würtemberg gaan. Inval in een schuur Ambtenaren van den Opsporingsdienst hebben een inval gedaan in een schuur te A1 p h e n a. d. R ij n, op vermoeden, dat deze gebruikt werd als slachtplaats.» Binnen vonden zij enkele personen bezig met in kisten pakken van groote hoevee heden vleesch, dat van clandestiene slachting afkomstig was en voor Rot terdam bestemd bleek te 'zijn. 5 Drie handelaars, S. B., B. de R. en J. H., werden gearresteerd. Uit hun verhoor1 bleek, dat bij deze affaire ook ide sla gers R. H. en H. M., die reeds eerder wegens een dergelijk delict zijn veroor deeld, waren betrokken. Kinderen naar Duitschland Hedenmorgen zijn25 meisjes, afkom stig uit alle deelen van Zeeland, voor een vacantieverblijf naar Duitschland ver trokken. Zij werden aan de verschillen de stations langs de Zeeuwsche lijn uit geleide gedaan door hun ouders en fa milieleden en in ontvangst genomen door Ide reisleiders. Tot 24 October zullen de meisjes gastvrijheid genieten in het Kin- derheim „Hasewinkel", gelegen nabijArns- berg in Westfalen. Op 80 September zal ebn groep van 50 Zeeuwsche jongens naar Duitschland reizen eri daar enkele weken in een mooie omgeving verblijven. Deze reizen worden verzorgd door den Ned. Volksdienst in samenwerking met de NSV. De bolsjewistische radio heeft jn haar uitzending van Donderdagmorgen mede gedeeld, dat Sowjettroepen op 17 Sep tember Teheran, de hoofdstad van Iran, zijn binnengerukt. (D.N.B.) Hoe weet je dat? Haar foto staat voor alle boekwin kels. Waar ga je nu naar toe? Naar huis? Neen, ik ga juffrouw de Wit in terviewen. Rosalie, laat ik je een goeden raad, geven; doe dat niet. Je weet niet wat! voor een soort vrouw zij is en waar zij woont. Je oom zou het mij terecht» kwalijk nemen, als ik je naar die buurt liet gaan! Oom Ot hoeft er niets van te weten Maar, als je soms denkt dat het raad zaam is dat je met mij meegaat? 1 O, dat doe ik in ieder geval. Maar het is niet met mijn instemming, dat je er heengaat t' ,De buurt valt ons intusschen nogali mee. De taxi houdt stil op een hoek en; iik vraag aan de vrouw, die aan de deur staat, of ze fnij ook de woning kan wij zen van juffrouw de Wit. -Die ben ik zelf luidt het antwoord;, terwiil ze met sluwen blik naar mij kijkt Zoo. Ik ken uw schoonzoon, den heer Baxter en ik wilde eens met u spreken. Bij het hooren van den naam van Gerard komt er een heel andere uit drukking op het gelaat van de vrouwf Zii haat hem, dat zie ik 'wel duidelijk, ondanks de „onpartijdigheid", waarmee ze bil haar verhoor gespr.oken heeft. TELEGRAMMEN MEISJE OVERREDEN EN GEDOOD. Heden (Vrijdag)morgen is het 9-jarige meisje de Rood te Spanbroek (N.-H.) bij het spelen onder een zwaar beladen aanhangwagen terechtgekomen. Een der wielen ging het kind over het hoofd. Het overleed eenige oogenblikken later ROEMEENSCH GENERAAL GESNEUVELD. De chef van het groote hoofdkwartier van het Roemeensche leger, generaal Joanitziu, isop 17 September op het veld van eer gevallen, zoo meldt hel 1 Roemeensche persbureau. Een vliegtuig heeft Donderdag zijn stoffelijk overschot j naar Boekarest; gebracht, waar het in het gebouw van den generalen staf is opgebaard. De teraardebstelling vindt he- den (Vrijdag) plaats. j ENGELSCHE TRÖEPEN IN TEHERAN. De Moskousche Nieuwsdienst meldt uil Londen, dat op 18 September ook En gelsche troepen de hoofdstad van Iran, 1 Teheran, zijn binnengerukt. ONTPLOFFING TE GIBRALTAR. In de tunnels tegenover den Noorde lijken ingang van het arsenaal te Gibral tar heeft zich een hevige ontploffing voorgedaan. Bijzonderheden zijn nog niet bekend. Naar gemeld wordt heeft men verscheidene dooden en vele gewonden na ide ontploffing in de tunnels gevonden De Rijksdienst voor de Werkverruiming heeft, ter beantwoording van een van verschillende zijden gestelde vraag, na gepleegd óverleg met het college van rijksbemiddellaars, aan de burgemeesters een circulaire gericht, waarin wordt me degedeeld, dat van het loon der in de werkverruiming te werk gestelde arbei ders geen korting ten behoeve van de zoogenaamde „vereveningsheffing" mag geschieden. j Volgens te Viehy ontvangen berichten bestaat er in Syrië gevaar voor een hongersnood, nu de bezettingsauto riteiten' alle graanvoorraden in beslag ge- nomen hebben om hun eigen behoeften te tdekken. Als gevolg van de schaarschte aan levensmiddelen in den vrijen handel, is de sluikhandel een plaag voor het geheele land geworden'. De prijzen stijgen snel. Voor een kilo meel moet men reeds veertig piasters en meer 'betalen. Een kilo brood kost vijftig tot zestig piasters. Dientengevolge zijn reeds betoogingen gehouden, welke op vele plaatsen ont aardden irt daden van geweld. (D.N.B.) Het ministerie van opvoeding van den Canadeeschen staat Ontario verlangt, dat ide Canadeesche vijflingen, de zusters Dionne, thans Engelsch gaan lée- ren; tot dusver spraken deze kinderen slechts hun moedertaal, Fransch. i 'ij Als gevolg van' een bomaanslag zijn te Nanking twee Japanners en vier Chi- neezen gedood en 40 personen gewond. De onbekende daders wisten te ontsnap pen1. Te Kanton zijn bij een bomaan slag in een bioscoop in de buurt van het hoofdkwartier der Japansche marine 20 personen gedood. Bij een anderen bomaanslag werd een restaurant en twee auto's, waprin Japanners zaten, vernield. In ide stad is de staat van beleg af gekondigd. De Sowjet-radio publiceert een op 1 October van kracht wordende verordening van den oppersten verdedigingsraad der Sowjetunie, volgens welke de geheele mannelijke bevolking in de Sowjetunie van 16 tot 50 jaar een militaire opleiding zal ontvangen. Voorloopig zullen de lich- 1tingen 1923 en 1924, evenals de burgers j welke tot dusver nog niet voor den militairen dienst waren opgeroepen en 1 de mannen tot den leeftijd van 45 jaar, die vroeger geen opleiding hebben gekre- gen, tv orden opgeroepen voor een mili taire opleiding). (D.N.B.) Ik heb het gebeurde met uw dochter, vernomen, Juffrouw de Wit brengt den tip van haar schort naar de oogen en zegt op dramatischen toon: Ja, wèl een (droeve geschiedenis, me- vrouw! Ze was mijn eenig kind, ziet u j Denk eens aan, waf u dat zou zijn, als. het eenige, wat u ter wereld lief hadt, uit de rivier opgehaald werd als een doode hond! i Dit zeggende, werpt ze eens tersluiks l een blik op Robert, dien ze zeker voor. mijn echtgenoot houdt. J Was ze veel veranderd? Natuurlijk, ze had ruim drie weken in het water gelegen! I Toch herkende u haar zonder eenige twijfel. I Ik ben haar moeder, mevrouw! Ik zou haar herkend hebben, al had ik J enkel maar het mooie „Venetiaansche haar" gezien, zooals de schilders het' noemden. j Haar kleeren hebt u zeker ook ge- identificeerd? Natuurlijk! Zelfs broche met het haar erin van I haar vader, hebt u herkend? Daar heb ik een eed op gedaan,' j betuigt zij met onnoodigeh nadruk. A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1