NEPE R LANPSCH E MUZSS KWEEK 'AKKERTJE Iets meer 16 dan een Gril RADIO 14-21 SEPT. NEDERLANPSCHË OMROEP Neemh Uit Stad en Provincie RADIO-PROGRAMMA Woensdag 17 September HILVERSUM I. 415.5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten8,15 gewijde muziek (op namen); 8,35 gram.; 9,15 voor de huis vrouw; 9,25 Orkestcoracert (opn.); 10 gram.; 11 voor de kleuters; 11,20 Molto Cantabile; 12 gram.; 12,25 voor den boer; 12,40 almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 zang, piano en viool; 2,15 Gerard Lebon en zijn orkest; 3 voor de vrouw; 3,20 Zepparoni-kwair- tet; 3,50 gram.; 4 Bijbellezing (voorbe reid door de Christelijke Radio Stich ting); 4,20 voor de jeugd; 5 pianosoli; 5,15 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten; 5,30 Jeugdstorm kwartier; 5,45 Concertgebouwtrio; 6,15 voordracht „Niederlandisch-Deutsche Musikb eziehun- gen"; 6,35 zang met pianobegeleiding; 7 actueel halfuurtje; 7,30 Volkszangkoor; 7,50 cello en piano; 8,15 Het Neder- lamdsch Kamerkoor; 9,05 „Koorzang en koormuziek in Nederland"; 9,15 Concert gebouwkwintet (opn.); 9,30 gram.; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10—10,15 BNO: Engelsche uitzending: „The Dutch Achieve ments in the Netherlands Indies". HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 zie Hilversum I; 8 BNO: nieuws berichten; 8,15 gram.; 10 morgenwijding; 10,20 zang met pianobegeleiding; 10,40 declamatie; 11 gram.; 11,20 orgelconcert; 11,50 gram.; 12,15 orgel en viool; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 De Molodisten en solist en de Ram blers; 2,15 voor de jeugd; 2,80 gram.$ 4 Zaansch Kamerorkest; 5 Bijbellezing; 5,15 BNO: nieuws-, economische- en beurs berichten; 5,30 Amusementsorkest; 6,15 voor de binnenschippers; 6,30 ensemble Bandi Balogh; 7 actueel halfuurtje; 7,30 orgelspel; 7,45 In en om de N.S.B. (voor bereid door de N.S.B.)8 cabairetpro- -gramma9 gram.; 9,30 boekbespreking; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10 Dagslui ting; 10,05—10,15 gram. ROOSEVELT'S BEVEL AAN DE AMERIKAANSCHE MARINE «Japan da slautal van da vardara ontwikkeling» De correspondent van International News Service, Wiegand, schrijft in het New York American Journal naar aan leiding van de rede van Roosevelt, dat Amerika door de jongste redevoering van. den president veel dichter bij een deelneming aan den oorlog is gekomen. Wiegand wijst op de ernstige gevol gen van het door Roosevelt aan de Amerikaansche zeestrijdkrachten gegeven bevel tot schieten en verklaart dat een dergelijk optreden van de Amerikaansche zeestrijdkrachten op den Atlantischen Oceaan door de Duiitschers als een aan val zal worden beschouwd, waardoor ook Japan genoopt zou worden zijn ver plichtingen na te komen, welke het bij het driemogendhedenpact heeft aange gaan. Hierdoor zouden dé Vereenigde Staten niet alleen op den Atlantischen Oceaan doch ook in den Stillen Oceaan in een oorlog gewikkeld worden. De sleutel voor de oorlogsplannen van Washington, zoo besluit Wiegand, ligt in den Stillen Oceaan en deze sleutel heet Japan. De verklaring van den voorzitter van de Amerikaansche Senaatscommissie voor buitenlandsche zaken, CoimaHy, afgelegd in een commentaar op de rede v,an Roosevelt, volgens welke de „Defense Areas" alleen betrekking hebben op het gebied rondom het Amerikaansche con tinent tot aan IJsland doch niet op het de Azoren en de Roode Zee, heeft sterk ;de aandacht getrokken. Ook andere senatoren in het inter ventionistische kamp zijn van dezelfde meening, blijkbaar om het Amerikaansche volk te kalmeeren. De isolationdsten zeg gen, dat Roosevelt weliswaar er voor oppast den oorlog te verklaren, doch dat hij „de facto" oorlog voert en wel zonder het Congres te raadplegen, dat hieTvooT bevoegd is. Feuilleton Arm kind! Mijn oogen schieten voli tranen en onbeschrijflijk zacht en teeder, herhaalt hij: Arm kind!... Ik zou je nooit die vraag gedaai} hebben, als ik had geweten, dat dit het antwoord zou zijn. Maarhet leek mij ook zoo on gebeurlijk, dat, als jij voor iemand voe len zoudt, hij dit gevoelen dan niet be antwoordde. Ik steek hem de hand toe, de linker, die het dichtst bij hem is, maar kijk hem niet aan, want op dat oogenblik vallen mijn tranen bij stroomen neer. Ik zal altijd je vriend zijn, Rosalie; onthoud dat! Bijna plechtig kust hij mijn hand en verlaat dan het vertrek, juist op het mo ment dat Nol en dominéé Sluiters bin nenkomen. We drinken gezamenlijk thee en daarna kijkt Nol even de courant in. O, hoe verschrikkelijk! roept zij in eens: Wist jij Ellie, dat die ongelukkige Gerard Baxter getrouwd 'was? Ja, dat wist ik •wel. i Verbeeld je, hij is gisteren gearres- 'V EEN FEESTÊLUK OVERZICHT VAN NET NEDERLANDS CHE MUZIEKLEVEN VAN VROEGER EJV NEDE.RLANOSCHS COMPONISTEN NEDERLANDSCHS DIRIGENTEN i NEDERLANDSCHE ORKESTEN A L NEDERLANDSCHE KORE-N i ij - 'NEDEBL.ANDSOH6 SOLISTEN (V NU v F-" DE REUS AAN DE KETTING De carr -• van da «Normandia» Het blauwe symbool, idat de „Norman die" op haar eerste uitreis niet afhandig, i kon maken aan haar Duitscheu mede dinger, de „Bremen", heeft zij bij haar tweede reis van den top van den mast kunnen laten wapperen-. De „Bremen" en de „Europa" gaven den vreedzamen strijd' echter niet op. Vervolgens kreeg de „Normandie" een nieuwen mededinger in, het Engelsche s.s. „Queen Mary". Het geluk was met idiit laatste schipde „Normandi" moest het symbool afstaan, aan Engeland. De# „Normandie" gaf het pleit evenwel niet verloren; bij een* volgenden over tocht legde het schip de 2978 mijl, die den Amerikaansehen vuurtoren van Am brose scheiden van Bishops Rock, de uiterste Westelijke kaap van Engeland, af meteen gemiddelde snelheidvan 30.99 knoopen (57.39 kilometer) in vier dagen, zes minuten en drie en twintig seconden. De „Queen Mary" had het niet verder kunnen brengen dan tot 30 63 knoopen. Bij een lateren overtocht slaagde de „Normandie" er zelfs in, haar eigen re cord te verbeteren. Den 4den Augustus 1937 legde het schip den afstand tus- schen Ambrose en Bishops Rock af m idrie 'dagen, twee 'en twintig uur en zeven 'minuten, met een gemiddelde snelheid van 31.20 knoopen. De voldoening over dit roemrijke feit werd echter vertroe beld door het feit, dat het schip bij het afleggen van deze krachtproef zoo sterk trilde, dat vele Amerikanen en vooral velie Engelschen voortaan de voorkeur gaven aan een ander Dit neemt evenwel niet weg, dat de „Normandie" in het onbetwiste bezit is gebleven van den blauwen wimpel. De oorlog maakte een eind aan dezen nooit eindigenden strijd. Door het uitbreken van 'den oorlog verrast, bleef de „Nor- mandie" in New York liggen, zijde aan zijde met de „Queen Mary". Daar ligt dé Oceaanreus nog steeds; aan boord patrouMleeren ide Amerikaansche marine soldaten, in afwachting van de idie komen zullen... <a> QQ> Menigeenvolgt zijn eigen inzicht, na eerst 1dat van anderen gevraagd te hebben teerd omdat hij zijn vrouw zou vermoord hebben! ,4?ös ie#; HOOFDSTUK IX. Nollie Dieke is vanmorgen weggegaan en Robert Somers-is na den lunch ver trokken; dus lijkt het huis als uitgestor ven. Maar toch zijn mijn gedachten niet vervuld van een hen beiden, terwijl ik dien middag in de ontbijtkamer zit met de courant van gisteren in mijn hand. Steeds staat mij voor den geest een man in een cel; den man, dien ik nog liefheb, dl heeft hij dan ook door zijn gebrek aan uithoudingsvermogen zijn eigen leven en het mijne verwoest. Ik geloof ieder woord van de geschie denis zooals hij die vertelde bij zijn verhoor, ofschoon het mij, met de be wijzen, die tegen hem aangevoerd wer den, geen oogenblik verwondert, dat hij in voorloopige hechtenis werd genomen in afwachting van de uitspraak, die zal plaats vinden in October. Het volledige verslag van het voor- loopig verhoor staat in de krant; mijn persoonlijke overtuiging is het, dat hij net zoo min schuldig is aan de misdaad als ik. Drie weken, voordat Gerard Baxter werd gearregteerjd, op 23 Juli ver klaarde zijn schoonmoeder, juffrouw, EU- REDE VAN Ir. MUSSERT ovèr da politieke actie In een reeks daartoe speciaal geor ganiseerde bijeenkomsten zal ir. Mussert, de leider van de N.S.B., in de kamende weken aan de werkers der beweging richtlijnen geven voor ide toekomstige politieke actie. Zaterdagmiddag is de eerste van deze vergaderingen gehouden, waaraan deel nemen ide werkende leden der N.S.B. uit Groningen, Friesland en, Drenthe. Nadat men staande degenen yhad. her dacht, die zijn gevallen in den strijd tegen het bolsjewisme, onderwierp ir. Mussert ide groote natiionaal'-sociaiisitisch- fascilstische revolutie van dezen tijd aan een bespreking, waarbij hij een verge lijking maakte met vroegere omwente lingen'. Spr. ging de houding van de beweging na ten opzichte der gebeurte nis in ide wereld en in het bijzonder in' Nederland. Wij wilden de eenheid van het volk. Dat ais niet bereikt. Er is een diepe kloof tusschen de N.S.B.-ers en Ide anderen, welke bijna tot. wanhoop stemt. Wel is 'bereikt, dat een hechte kern vair Nederlandscbe naticnaaiMSOcia- listen is tot stand gekomen en dat ver vult ons met dankbaarheid. De taak van heden is: le. de opbouw der beweging, 2e. het winnen van het Nederlandsche volk voor het nat. socia lisme, 3e. de miMtariseering van de leden en 4e. de actieve deelneming aan dén oorlog in het Oosten. Verder is het de plicht van de leden hun kinderen dn de rijen van idem jeugdstorm te laten op nemen. Van groot belang is het dézen winter door een' propaganda-actie de har ten van het volk voor de beweging te zabeth dè Wit, dat zij haar zijn woning was gegaan, om haar dochter op te zoeken Beschuldigde ideed zelf open en zei dat zijn vrouw ongeveer een half uur ge-i leden uitgegaan waS om iets te koopen in een straat, daar In de buurt. Juffrouw de Wit was weggegaan en had zich vast voorgenomen dien avond weer te kee- ren, maar in haar eigen huishouding was er iets in den weg gekomen; en, toert ze den volgenden morgen bij haar doch ter aanging, voelde ze zich wel eenigs- zins verrast, toen ze van haar schoonzoon hoorde, dat Lize wéér uit was. Bij geen van beide gelegenheden had' Baxter haar gevraagd, binnen te komen, maai; was in de deur blijven staan. Hij zei dat haar dochter heel wel was en dat zij ieder oogenblik kon terug komen, maar hij vroeg haar niet, om te wachten en Idaar zou ze trouwens ook geen tijd voor heb ben gehad. Ze vond hem wel niet heel vriendelijk, maar hij was nu eenmaal niet zoo toeschietelijk, dus had baar dit niet bijzonder getroffen. Het was ,niet bij haar opgekomen, om te twijfelen aan de waarheid van zijn woorden; vandaar dat zij dan ook geen navraag had gedaan bij 'de buren. Naar aanleiding van een vraag van den rechter, antwoordde zij, dat de Baxters maar heel armoedig behuisd waren, want Gerard was kunstschilder, en zijn schil- wtomen. De taak van de W.A. is te worden het beste deel vail heit volk, j niiiet door het afrukken van speldjes e.d., maar door een voorbeeldige houding en j daden. Met een opwekking tot voortzet- ing van de actie voor de hergeboorte van Nederland toi het nieuwe Europa, sloot, iiir. Mussert zijn betoog. HAAMSTEDE! Onder voorzitterschap; van den voorloopigen voorzitter, W. G. Boot Jz., hield de Landbouwver. „C. et i C.", die enkele maanden geleden omge- zet is in een Coöperatie, Vrijdagavond een ledenvergadering. In zijn openings- woord sprak de voorzitter de hoop uit* dat C. et C. onder zijn nieuwen rechts- vorm, tot dezelfde hoogte mag komen; als onder den ouden. j Tot bestuursleden van de nieuwe ver-, eeniging werden gekozen de heeren W. G. Boot Jz.j T. L. Jonker, S. L. Blom-, P. L. Vis; Jac. Blom, M. A. Beije, Pi' C. Hanse. Als leden van de .Commissie1 van Toezicht werden gekozen de heeren H. v. Toledo, M; O., Hanse MLOz* B. Th. de Vrieze. Het concept Huishoudelijk 1 Reglement werd na voorlezing m.a.st. goedgekeurd. Het toetredingsgeld' werd' vastgesteld op 50 cent per persoon, ter wijl ;to(t 1 Jan. 1942 50 cent contributie' geheven zal worden. Het instellen van een. Reservefonds werd voorloopig nog riiet noodig geoordeeld, terwijl ook een zekerheidsstelling voor den penningmees ter als niet noodzakelijk werd geacht. De voorzitter besprak hierna de nood zakelijkheid van 't nemen van grondmon- J sters, waarvoor alle leden een circulaire hebben ontvangen. Verder deelde de voor- j zitter mee, wat hij getracht heeft te be- j reiken betreffende de prijzen der ver schillende landbouwproducten, die zijn j inziens van sommige aan den lagen kant zijn. Ook de verwerking van verschillen de afvalproducten uit den landbouw wer den door hem besproken, terwijl ook nog andere belangrijke kwesties aan de orde werden- gesteld. Hierna sluiting. 1 BRUINISSE. De vorige week werdenl hier aangevoerd van de Waddenzee on-< geveer 1500 ton mosselzaad.Prijs eerste) soort f 2.05, tweede soort f 1.55 en derde! soort f 1.30 per ton. Nog geen verzen-' ding van mosselen. Eenige landbouwers, die Zaterdag morgen op hun toebehoorende perceelen bouwland kwamen, kwamen tot de ont dekking dat partijen aardappelen ont vreemd waren. derijen verkocht hij1 niet gemakkelijkal leen door het maken van copieën ver diende hij zoo veel, dat ze tenminlste geen gebrek hoefden te lijden. Ze hadden het samen nu niet zoo heel best kunnen vinden. Haar dochter was nog maar een kind en ze was wat onbedachtzaam; en Gérard Baxter was verbitterd door te leurstelling, zoodat hij misschien wel eens wat meer had gedronken, dan goed Was voor hem. Toch had hij Zijn vrouw nooit hard behandeld, voor zooverre zij wist;. De getuigenis van juffrouw de Wit was zoö onpartijdig en bezadigd, dat zij daarmee een zeer gunstigen in druk maakte. Gedurende een week ^ag ze haar doch ter in het geheel niet en ging ook niet naar haar vragen, k^aar op het eind van de week was ze gegaan en vond de deur gesloten Ze was toen binnen gekomen bij een buurvrouw op de eerste verdieping,%een juffrouw Haag, de vrouw vsn een violist, die verbonden was aan het een of ander orkest. Die zei, hoe hel haar verwonderde, dat ze naar haar dochter vroeg, want dat Baxter hun allen jiad verteld, dat die bij nichten buiten was gaan logeeren. Ze hadden niets vau haar gezien of gehoord, sinds 22 Juli juffrouw de Wit zelve ha,d haar 21 Juli gezien. Nu beploo.t zij dan toch te wachten BEVREDIGENDE OOGST IN EUROPA In het Zuiden rijke oogiten Nu van alle zijden berichten zijn bin nengekomen over den stand van den oogst in idé meeste landen van ihet vaste land van Europa, is het mogelijk, zich een oordeel te vormen over den toe stand op het gebied van de levensmid- delenvoarzLening in den komenden win ter. j i Dit oordeel kan worden samengevat in de weinige woorden: Europa behoeft geen vrees te koesteren, dat het honger zal lijden!, Onder de in den loop van 'de laatste weken binnengekomen berich ten over den stand' van den oogst bevond ziich ook de schatting van Fransche zijde; volgen® deze mededeelinig zou de oogst 20 procent méér bedragen, „dan de nor male verwachting was. In het commen taar, dat hierop wordt gegeven, heet het, dat. dit gunstige resultaat niet in de laatste plaats te danken i® aan het feit, dat het land, hetwelk in de zöne van de vestingwerken van de Maginot-1 linie, voor de bebouwing is vrijgekomen De stand van den oogst in Duitschland werd, tijdens de regenperiode van Aug door tal van critici in het buitenland niet gunstig genoemd Daarentegen ech-^ ter staat het vast dat reeds voordat de periode' van slecht weer inzette aan merkelijk m.èer dan de helft van het graan was binnengehaald zelfs- meer dan drievierden van de rogge. De ver betering, die toi den weerstoestand in trad tegen het eind van Augustus, heeft het mogelijk gemaakt, in vele streken hetigraian, -dat nog te velde stond, in vrij goeden toestand binnen te halen. De landen in N-'o o r d-E u r o p'a, die het vorige jaar een vrij slecht figuur hadden gemaakt, hebben dit jaar over het algemeen zeer bevredigende resul- tat'ën te zién gegeven. Dit kan ook wor den gezegd i van het aan den oorlog tegen het bolsjewisme 'deelnemende Fin land. De in het Westen aan het Duitsche Rijk grenzende laaiden, vooral Nederland en België, melden een goeden, gemid delden oogst: In -Zwitserland is de graan oogst bevredigendde oogst van vee voeder kan zelfs zeer goed worden ge noemd. De toestand in het Zuiden van Europa geeft allé reden tot voldoe ning. De oogst van het jaar 1940 is voor een deel aanmerkelijk overtroffen, naar thans blijkt, nu ide oogst bijna overal is afgèloopen en het "mogelijk 'is, een overzicht te verkrijgen. Dit geldt voor Italië en in bijzondere mate ook voor Spanje, dat voor de eerste maal sedert het uitbreken van 'den burgeroorlog we der kon berichten, dat de oogst gemid- déld ,goed was uitgevallen. In de Dpnaulenden, die van zeer bijzonder ,pelang zijn voor de verzor ging van geheel Europa, is ide opbrengst van den oogst bijna overal aanmerkelijk grooter dan verleden jaar. Zelfs Hon garije, dat toi het voorjaar sterk te lijden had van overstroomiingen en hoogen stand van het grondwater, waardoor aan merkelijke schade werd- toegebracht aan het gewas, kan in 1941 beschikken over een aanzienlijk overschot, dat kan wor den uitgevoerd. In Kroatië, Servië, Bul garije en Roemenië is de oogst zoo goed geweest, dat deze verre boven het ge middelde uitgaat. REDE Di\ Dr. RABL In de schouwburg te Middelburg heeft Maandagmiddag dr. dr. Rabl voor de burgemeesters uit onze provincie eneeni-, èe andere belangstellenden een rede ge-, houden over: „D»e grondbegrippen van het nieuwe verkiezings-< recht in Nederland", nadat hij door den wnd. Commissaris der Provincie, mr: P. Dieleman, was ingeleid. Na de duidelijke uiteenzetting van den nieuwen stand van zaken, heeft dr. Mün- zer, de beauftragte van den Rijkscommis saris voor Zeeland, enkele punten nader' toegelicht, wöarna mr. Dieleman deze- bijeenkomst sloot, met een dankwoord1 teft de aanwezige autoriteiten en eert woord van opwekking tot-de bestuurders! der gemeentsn. iV tot haar schoonzoon terug kwam. Maar hoewel ze twee uren bij juffrouw Haag bleef fitten, verscheen Baxter niet. In- tusschen vertelde de buurvrouw haar al wat zij wist: hoe Baxter haar drie dagen tevoren, toen ze naar zijn vrouw vroeg, had gezegd, dat- zij net was uitgegaan en dadelijk zou terijg komen, maar hoe hij den vierden dag had verteld, dat ze bij nichten buiten was gaan logeeren,. De buren vonden dat niet verwonderlijk. Toen ze Jater naar haar gevraagd had, zei Baxter dat hij brieven van haar had gehad en zelfs 'bfacht hij enkele boodschappen dver, die ze hem voor haar opgedragen zou hebben. Hij zag er som ber uit, zei juffrouw Haag, maar zoo keek hij in den regel en ook hield hij zich altijd sterk afzijdig. Zij meende, dat ze den laatsten tijd nog al eens verdfeeld waren geweest. Hij had zijn vrouwtje veel alleen gelaten en ze had den met haar te doen gehad; ze waa immers nog zoo'n kind en ze was zoo mooi! Op iden ochtend van den 22sten hadden ze woorden over het een of ander. Zij! had hem haar hooren bedreigen, dat hii haar Wel uit den weg zou ruimen Maar dergelijke bedreigingen had zij al zoo dikwijls gehoord in die buurt dat ze er weinig aandgcht aan had gesdh'onken. U*lM 1.1 LL (Wstdt VKVOlgdl

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1