K'se'n A§ü€ERTJE JX 13 dan een Gril dagen"? Iets meer YRUWIL1 EGIOBf RADIO-PROGRAMMA Zaterdag 13 September HILVERSUM I. 415.5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,25 gram.; 10 Ernstige muziek (opn.); 12 pianovoordracht; 12,40 almanak; 12,45 BNO: nieuws- en econo mische berichten; 1 Orkest Boyd Baöh- man; 1,30 gram.; 2 voor het gezin; 2,20 Na gedane arbeid... Muziek en vrooiijk- hèid; 3,45 gram.; 4 bijbellezing (voorbe reid door ide Christ. Radio Stichting); 4,20 zang met pianobegeleiding; 4,40 gr; 5,15 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten; 5,30 orgelspel; 6 gram.; 6,15 voor de binnenschippers; 6,30 Klaas van Beeck en zijn orkest; 7 actueel half uurtje; 7,30 cabaretprogramma; 8,15 Amu sementsorkest, gemengd koor en solis ten; 8,45 „Als ik 'tvoor 't zeggen had"; 9 De Romancers; .9,30 „De invloed der Nederlandsche Bouwkunst in Duitsch- land"; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10— 10,15 BNO: Engelsche uitzending: Dutch News Reel. 1 i HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45 gram.;'6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8-,15 gram.-; 10 morgen wijding; 10,20 Omroep-Opera-orkest; 11,20 De Romancers en solist; 12 Otto Hendriks en zijn orkest; 12,45 BNO: nieuws-, en economische berichten; 1 fzang met piano begeleiding; 1,40 voor de jeugd; 2,00 Utrechtsch Stedelijk orkest; 2,45—3 voor de plattelandsjeug'd; 4 Omroeporkest; 5 Cyclus „De Evangelisten en hun werk"; 5,15 BNO: nieuws-, economische en beurs berichten; 5,30 Trio „Pro Arte"; 6 „In een nieuw licht bezien" (voorbereid door de NSB); 6,15 Spangen's koor Rotterdam; 6,45 gram.; 7 actueel halfuurtje; 7,30 gr; 7,45 reportage; 8 orgelconcert; 9 ver korte opera „Ernani" (gr.pl.); 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10 Dagsluiting (voorbe reid door de Christ. Radio Stichting) 10,05—10,20 „Brandende kwesties" (opn.) In den middensector van het Ooste lijke front hebben de Duitsche troepen Woensdag een bolsjewistische gevechts groep ingesloten en vernietigd. Tot dus ver zijn er ongeveer 2000 gevangen ge nomen. Elders sloeg Duitsche infanterie een Sowj et-aanval af en vernietigde 13 vijandelijke tanks. De Sowj ets verloren er op een ander punt nog tien. Ten Noorden van Kiew ontbrandden hevige gevechten, waarbij de Duitsche troepen een vrij groote plaats veroverden, waar bij ze 1200 soldaten gevangen namen en 60 stukken geschut, 90 machinegewe ren, een groot aantal vrachtauto's en paarden, benevens munitie buiit maakten. Op een conferentie van vertegenwoor digers der Finsche arbeidersoirganisatLes waar minister Tanner een overzicht gaf van de binnen- en de buitenlandsche si tuatie, is verklaard, dat de vertegenwoor digers der aiheiders er onwrikbaar op staan, dat Finland's strijd voor de vrijheid tot het einde gevoerd en zoo wel aan rijksdag 'als regeerimg of 'oorlogs leiding alle steun wordt verleend. (DNB) l De Brusselsche politie heeft den Ohi- neeschen kok van een restaurant gearres teerd, wegens het clandestien vervoeren van een geslacht varken. De Chinees ver voerde het kadaver in een gehuurden, 1 ij k k o e t s, en fungeerde zelf als koet sier; hij zat gekleed in rok en hoogen hoed, op de bok. (SPT) <A> w ON> w vv De mensch is een leerling, de smart is zijn meester, en niemand kent zichzelf, zo olmhij niet heeft geleden Feuilleton Hoe heb je mij ontdekt? Ik wist dat je woonde bij je Oom, Je hebt' mij immers verteld, dat die hier dominé is. Waar logeer je? In het dorpslogementje. Ik ben ge komen, om enkele schetsen te maken, omdat het hier zoo mooi moet zijn., Maar om dat te doen, moet je zeker, vergunning krijgen van den eigenaar? Die kan ik je gemakkelijk bezorgen Ken je de menschen, die daar wo nen? Ik ken hier iedereen. De schetsen waren maar bijzaak, hoofddoel was, dat ik jou wat zegigen wilde! En ik heb jou iets te zeggen, Gerard Maar nu wil ik het je morgen pas vertellen, dan zal je ook eerst merken dat dit wel iets meer is, dan een gril! Als je morgen hier om dezen tijd komt dan zal ik je een geheim vertellen. Nu wat ik je zeggen wil, kan ook tot morgen wachten en dan heb ik in' dien tijd tenminste het uitzicht, dat ik HOE REVAL WERD GETEISTERD Duizenden menichen op de vlucht omgekomen j Naar een ooggetuige, die te Helsingfors uit Reval arriveerde, mededeelt, spoelen dagelijks duizenden lijken .van Sowjetsol- daten aan op de kust ten Oosten van Reval. Het zijn de lijken van soldaten die behoorden tot de 40.000 man sterke Sowjettroepen, die de laatste dagen voor den val van Reval trachtten door de vlucht de gevangenschap te 9ntgaan. Daar echter ook een deel van de burgerbevol king door de Sowjets werd geëvacueerd, bevinden zich onder de lijken ook dopde burgers en de zegsman schat dat slechts ongeveer 30 pet. van de tot zinkens toe geladen vluchtelingenschepen aan de Duitsche mijnen, bommen, oorlogsschepen en kustarlillerie zijn ontkomen en dat ongeveer 20(000 a 30 000 menschen op de vlucht den dood vonden. Aan boord van deze doodsvloot bevon den zich, naar de ooggetuiges verzekerde, ook vele Esten, die, door de Spwjets werden gedwongen met hun troepen te vluchten 20.000 andere Estnische burgers zouden onder dwang naar Petersburg zijn geëvacueerd, voordat Reval geheel was omsingeld. In ieder "geval bevonden zich bij den intocht van de Duitsche troepen nog ongeveer 130.000 van de 160.000 in woners in de. stad. De eerste indruk, dien men van Reval krijgt, is, naar de ooggetuige verhaalde, de volledige verwoesting van het haven gebied, waar de steigers en pakhuizen in puin liggen en in de haven het eene vernielde schip naast het andere is te zien De electriciteitseentrale, de gasfa briek, een groote cellulose-fabriek, twee textielspinnerijen, vier machinefabrieken en het hoofdspoorwegstation zijn met den grond gelijk gemaakt. Vele-, woonhuizen zijn 'eveneens door bommen of granaten vernield. Andere verwoestingen werden door de Sowjets met dynamiet aangericht, in de eerste plaats bij fabrieken. De oude stad en de zakenwijk zijn zoo goed als onbeschadigd en de 'inwo ners zijn bijzonder blij, dat het historische en schilderachtige stadhuis en de kathe draal, alsmede vele andere oude kerken én het 700 jaar oude slot zijn gered. De Sowjets hebben weliswaar in vele ge bouwen tijdbommen achtergelaten, doch deze zijn weggehaald door de Estnische civiele gardisten, welke garde onmiddel lijk, werd gevormd, toen de Sowjets de stad begonnen te verlaten. Toen de Duit- schers Reval binnentrokken, vonden zij de straten naar de haven bezaaid mét machines en onderdeelen, die de Sowjets per schip wilden wegvoeren. De meeste van deze machines konden worden buit gemaakt. 8-7-6-0-0 Hebt U al geitort Bijna iederen dag verschijnt in dit blad een belangrijk gironummer. Dat nummer is: 8-7-6-0-0. Kent u het nog? Het is het giro nummer van de Nederlandsche ambulance, welke straks naar het Oostfront zal ver trekken. Duizenden Nederlanders hebben reeds hun bijdrage voor de totstandko ming van deze ambulance op dit nummer glestort. Die van u wordt nog verwacht. Stort vandaag nog, iets meer dan u kunt missen, op girorekening 8-7-6-0-0 Nederlandsche ambulance, Koninginne gracht 22, 's-Gravenhage. VERSCHILLENDE BERICHTEN Moordaanslag te Utrecht De persdienst van de NS.B. meldt: Na de 'begrafenis van den drie maanden geleden te Utrecht van achteren neerge stoken wachtmeester der W.A. Jacob Janse is het hier en daar in de stad, tot opstootjes gekomen. Hoewel de politie overal dadelijk de noodzakelijke maat regelen heeft genomen om erger te voor*. komen, heeft dit niet kunnen beletten, dat opnieuw een W.A.-man het slacht offer is geworden van een lafhartigen moordaanslag door een .onbekenden dader De weerman van der Schaaf, die eerst de 'vorige week tot de WA, is toegetreden, bevond zich in. zwarthemd temidden van het publiek, toen op de Neude eenigje onrust ontstond. Terwijl er eenige klap pen werden uitgedeeld, 'begon het publiek temidden waarvan hij zich bevond, op te dringen. Plots zakte hij ineen, naar bleek, doordat hij een messteek in den rug had ontvangen van iemand, die tus- ischen het publiek was verdwenen. De toefsla nel -is ernstig,- daa-r de long is geraakt. Nederlanders in Engelschen dienst Op den- 30ste»-. Augustus jl. werden - aan de kust -van Noorwegen drie" En gelsche vliegtuigen door Duitsche lucht doelartillerie neergeschoten. Van de 14 inzittenden van de idrie bommenwerpers konden slechts twee 'leden der beman ning worden gered. Deze béiden zijn Nederlanders.Het - zijn luitenant Willem Bakker, Loolaan 65, Apeldoorn, en ser geant Cornells van Huistee, Hugo de Grootstraat 27, den Helder. Deze beiide Nederlanders bevinden zich op het oogenblik in een Duitsch gevan genkamp. Zij vertelden daar, dat het meerehdeel van de vliegers, idie behoor den tot het vroegere Nederlandsche lucht- wapen, geweigerd hebben gevolgte geven aan het bevel van het Engelsche mini sterie voor de luchtvaart om aanvalstoch- ten boven hun ei/gen Nederland te onder nemen. Zij waren niet van plan bun eigen volksgenooten te bombardeeren. Het Engelsche ministerie voor de lucht vaart heeft daarop besloten, dat de Ne derlandsche vliegers speciaal tegen de andere bezette gebieden moeten worden alngezet. Een drieling geboren Het gezien van ds. v. d. W„ Ned. Herv. Predikant te H a a r 1 m is Maandag uit gebreid door de geboorte van drie jon gens. Engelsche luchtaanvallen Gisternacht en in de vroege morgen uren van gisteren trachtte slechts een enkel Britsch vliegtuig het Nederlandsche luchtruim binnen te komen. Deze poging echter mislukte; het aanvallende vlieg tuig kreeg geen gelegenheid zijn bom- menlast neer te werpen en_. ging voor de Engelschen Verloren. Huwelijksfeest in viervoud Het komt zelden voor, dat drie zusters tegelijkertijd in hel huwelijk 'treden. Te G o i r 1 e zal dit echter eerlang geschie den. En om hét feest nog mooier te maken, zal ook de vader uit dit Drei- maderlhaus dienzelfden dag trouwen.... Aanmelding Joodich grondbezit Het Rijkscommissariaat maakt bekend: Volgens paragraaf 3, alinea 3 van de verordening van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden Nr. 154/41 betreffende het joodsche 'grondbezit, moet dit grondbezit vóór 15 September 1941 met gebruikmaking van de*bij de Kamers van Koophandel en Industrie te verkrijgen formulieren bij dé Nederlandsche Administratie van On roerende .Goederen, Den Haag, Juliana van Stolberglaan 45, aangegeven worden Aangezien het bijeenbrengen - van de voor de aanmelding, noodige gegevens- voor een deel niet 'binnen dezen termijn voltooid kon-- worden, kan de aanmel- ding, voor zoover dit het geval is, nog geschieden tot 30 September 1941. In geval de aanmelding van joods'ch grondbezit en van de onder de bepalin gen vallende rechten niet voor dien datum geschiedt, moet verwacht worden dat de in hoofdstuk 6 van de verorde ning beschreven straffen en andere maat regelen worden toegepast. Razzia op sluikhandelaars en smokkelaars Dinsdagochtend is onder leiding van de Duitsche Sicherheitspolizei en in sa menwerking met de weermacht, de Ord- nungspolizei en de Nederlandsche politie in het stadsdeel Wijk te Maastricht een huiszoeking gehouden in alle woningen, waarvan men kon vermoeden dat er sluikhandelaars en smokkelaars woonden Als grensstad in den uiterst Zuidelijken hoek van Limburg is Maastricht altijd een aantrekkelijk punt geweest voor der gelijke elementen, die vooral den laat- sten tijd trachtten, hun slechte goederen tegen enorm hooge prijzen aan den man te brengen, maar vooral te verkoopen aan den argeloozen Duitschen soldaat. Het euvel zou nooit zoo'n grooten om- CONTRASTEN Dh foto's in de couranten laten u de gebeurtenissen zien aan het Oostfront. Zij geven u een inzicht in de moeilijk heden, die overwonnen moeten worden om den aartsvijand van alle beschaafde volkeren, het bolsjewisme, te vernieti gen. Deze foto's toonen u de aanvallen der stoottroepen, acties van de lucht macht ^en van het pantserwapen. Kortom, zij doen u meeleven met den strijd, die in het Oosten door de dappere bescher mers van onze beschaving gestreden wordt. De foto's toonen u tevens, dat - in. dezelfde couranten foto's kunnen ver schijnen over cultureele gebeurtenissen in Nederland, - over opbouwenden arbeid, over wetenschap en techniek. Inderdaad, dit is een fel contrast. Dit is een feit dat wij accepteeren ^zonder meer, waar bij wij echter vergeten dat wij dit te danken hebben aan hen, die zich wier pen in den strijd tegen het bolsjewisme en zoodoende het gevaar buiten onze grenzen hielden. De contrasten zijn er altijd en zij zijn er ook in dezen tijd; steeds weer moet de mensch keuze doen, beslissen aan welken kant hij behoort. Dit is ook nu weer het geval. Duizenden Nederlanders kozen reeds. Zij willen niet afwachten. Daarom namen, zij dienst in ons legioen. En nu wordt aan u gevraagd: wat wilt u, weiken kant ki'est gij? Bewijst dat u inderdaad Hollandsch bloed in uw ade ren hebt, meldt u aan bij het Bij de gevechten aan het Karelisdne front werd op! 8 September een groote Sowjetformatie omsingeld. De Sowjets trachtten dn hevige tegenaanvallen de Dudtsche linies te doorbreken om zoo doende te kunnen, terugtrekken. Onder zware verliezen voor de Sowjets wer den deze doorbraakpogingen afgeslagen. De Sowjets lieten meer dan 900 dooden op het slagveld achter. Bij andere ge vechten verloren de Sowjets 300 dooden en een groote hoeveelheid oorlogsmate- i rieel. (DNB) j De agrarische afdeeling van de najaarsbeurs te Utrecht heeft de onverdeelde belangstelling van de deskundigen. Een landbouwmachine wordt met kenners blik gemonsterd (Pax-Holland-De Haan m) je morgen in persoon, weer voor oogen' zal hebben. Als je morgen op „Woudzicht" komt zal je het heele dorp in feesttooi vinden Dan hoor ik daar eigenlijk niet bij, antwoord hij, met droeven blik naar zijn armoedige plunje. j O, e r komen van allerlei soort men schen! y Dus ook van die armoedzaaiers als ik? Is het een schoolfeest? Degene die „Woudzicht" bezit wordt meerderjarig. Heb je die eerepoorten dan niet gezien die ze hebben opgericht langs heel den weg van het dorp naar hier?- Neen, ik ben van den anderen kant over $te velden gekomen. En wat zou je wel gedaan hebben, als je mij vandaag hier niet ontmoet hadt? Dan zou ik in den omtrek van de pastorie hebben rondgezworven, net zoo lang tot ik je gezien had! Nu, ik moet gaan, zei ik. na een oogenblik gezwegen te hebben. Maar ik kan er dus vast van op aan, dat je morgen komt? Dat beloof ik je. HOOFDSTUK VIL Ik maak je mijn compliment over je zelfbeheersching, Ellie! Hoe bedoel je dat? Wel, dat je je zoo goed hebt kunnen houden, toen .de muziek begon te spelen en je allen toejuichten. Je verschoot niét eens van kleur, terwijl ik trilde als een espenblad. Niet iedereen -is ook zoo mal als jij, Nol! Oom Ot heeft juist voor mij bedankt voor de gelukwenschen, die mijn rent meester heeft uitgesproken uit aller naam en ook ideze speech wordt weer luide toegejuicht. Nu, als ze zich maar vermaken, denk ik. Ik sta met Oom Ot op het terras voor de halldeur, vanwaar een bordes van enkele treden luidt naar de oprijlaanl. Heel wat gasten staan achter mij en wel allereerst Noljlie. Tante Rosa, met een gezelschapje oudere dames, is ge zeten voor de open vensters van den salon en staat uit te kijken naar de menigte, die mij toejuicht. Na afloop van de beide toespraken gaan ze allen naar de verschillende ver makelijkheden, die hem zullen bezighou den tot de tijd daar is voor het groote gemeenschappelijke diner op het gazon. Laten wij ons eens naar het dansen van de kinderen gaan kijken, zegt Nol. Zij en ik en nog heel wat andere jon gelui, begeven ons naar hét groote veld, waar de kinderen, arm en rijk vroolijk) ronddansen op de maat van de muziek. Kijk je naar- iemand uit? vraagt Guus Dieke ineens. Och, ik verwacht hier vandaag een vriend! antwoord ik doodkalm, Dan zal hü je zeker wel komen begroeten. i. Ja, dat denk ik ook. Het is een prachtige zomerdag en alles is even stralend en levendig en vroolijk om mij heen, vandaar dat Nol zich des, te meer verwondert dat ik zoo „saai" ben! Maar dat komt, steeds kijk ik met smachtend verlangen uit naar 't oogenblik, dat ik stilletjes zal kunnen ontsnappen om dien armen Gerard te ontmoeten. Want ik heb hem lief, zooals ik hem misschien nooit lief gehad zou hebben, als hij rijk en welvarend was geweest. En ik weet, dat, als ik mij niet over 1 hem ontferm, hij verloren zal zijn. Daar- i om v erlang ik er zoo naaf, om tot hem te zeggen: Al het mijne is het jouwe! j En ik zal er hem bij helpen, om be^ roemd te worden. 1 J Eindelijk dan toch is het lang-verbeide oogenblik daar en ik ijl naar het boschje, 1 waar hij op mij staat te wachten, met de ellebogen over een met klimop begroeid j muurtje leunend, terwijl hij neerkijkt op de rivier. I Gerard! roep ik juichend. Gerardb Waarom ben je niet wat dichter bij het huis gekomen? Daar voel ik niets vo,or! Ze wa Koninginnegracht 22, te 's-Gravenliage. vang hebben kunnen aannemen, wan neer niet steeds weer uit andere deelen van het land, vooral uit de havenplaat- 1 sen, langs de duistere wegen goederen waren aangevoerd. De razzia was zorgvuldig voorbereid J en omf 8 uur begonnen de politiepatrouil les mét het doorzoeken van de huizen, In pakketten, doozen, koffers en kisten werd een massa onder de distributie vallende goederen gevonden, textielgoe- deren, heele balen stof voor heeren- en dameskleeding, linnengoed, kousen, gum mi-artikelen, zelfs tapijten en bedden den in beslag genomen, levensmiddelen, zooals vleeseh in blik, honderden blik ken gecondenseerde melk, koffie, thee, koloniale waren, chocolade, boter, vet, suiker enz., waren overal en groote hoe-* veelheden verborgen. Alles werd in be-> slag genomen. Ruim vijftig personen zijn naar een. kamp overgebracht. Da onbekende veekoopman Op vermoeden, dat er fraude gepleegd' was met een veeboekje, stelde een crisis controleur een onderzoek in bij den vee houder J. K. te M ij d r e c h t. In het veeboekje stond vermeld, dat een aantal varkens was afgeleverd aan een vee koopman in Noord-Holland, doch deze was in die provincie niet bekend. De controleur zag bij K. vier geslachte var kens hangen, waarvan geen aangifte was gedaan bij den veekeuringsdienst. K. leg de een bekentenis af en deelde méde, dat hij samenwerkte met zekeren J. H. van der S., die bij de politie bekendi stond als frauduleus slechter. De geslach te varkens, alsmede 56 in leven zijnde varkens, die men bij K. aantrof, zijn in beslag genomen. K. en van der S. zijn beiden in arrest gesteld. B-andstoffen voor pension- •n kamerbewoner! In de kringen van pension- en kamer bewoners heerscht eenige ongerustheid over het feit, dat zij nog niets over hun brandstoffen voor den a.s. winter héb ben gehoord. „Het Vaderland" verneemt thans echter van officieele zijde, dat zeer binnenkort en in elk geval nog voor het einde der maand, ook deze catego rie in het bezit van denoodige kolen- bonnen zal worden gesteld. Bijzonder- ren ine: daar veel te vroolijk! Daar pas ik niet bij. Was jij in die drukte? Ja, ik wa!s er midden in. Hoer een's, Gerard, zeg ik, hem bij de hand nemend ik zal je iets vertellen, wat je heel blij zal maken! Niets kan mij meer blij stemmen, antwoordt hij —ongeduldig mijn hand afschuddend behalve dan de zeker heid dat dit de laatste dag zou zijn dien ik behoefde te beleven! Gerard, dit heele buitengoed hoort aan mij! 't Is voor mij, dat ze al die drukte maken, die je zoo ontsteld heeft. „Woudzicht" is van mij. En ik ben de jouwe, als je mij hebben wilt. Als verplet staart hij mij aan en zegt langzaam, terwijl een gloeiend rood zich over zijn gelaat verspreidt: Waarom heb je mij dit niet gezegd? Omdat ik dacht, dat je het nu wist en in het eerst omdat ik je op de proef wilde stellen, of jij mij alleen' lief- hadt om mij zelfs wille. En ik heb je ten huwelijk durven vragen! Geen wonder, dat je dien avond in de Berkstraat mijn grootmoe dig aanbod afsloeg! Wat zal je om mij gelachen hebben! Dit zeggende keert hij zich van mij af, innig verontwaardigd. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1