Iets meer u dan een Gril! Uit Stad en Provincie YRUWTLl EGfOH RADIO-PROGRAMMA Donderdag 11 September HILVERSUM I. 415,6 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7>. gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 morgenwijding; 8,25 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,25 gr.; 11 voor den boer; 11,20 zang met piano begeleiding en gram.; 12 Gregor Serian en zijn Roemeenseh orkest; 12,40 alma nak; 12,45. BNO: nieuws en economische berichten; 1 Sylvestre Trio; 1,30 De Ram blers; 2 Ars Nova et Antiqua (opn.); 3 voor de vrouw; 3,40 viool en piano; 4 Ömroepsymphonie-orkest (opn.); 4,30 „Manon", causerie met gramofoonplaten; 5,15 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten; 5,30 Gerard Lebon en zijn orkest; 6,15 filmpraatje; 6,30 Otto Hendriks en zijn orkest; 7 actueel half uurtje; 7,30 Omroeporkest en solisten; 8,30 orkest Boyd Bachman; 8,45 voor den boer; 9 orkest Boyd Bachman; 9,30 gram.; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10— 10,15 Engelsche uitzending: „National features of the Netherlands". HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 zie Hilversum I; 8 BNO: nieuws berichten; 8.15 gram.; 10 morgendienst, voorbereid door de Chr. Radiostichting; 10.20 pianovoordracht; 10.40 Declamatie; 11 Orkest Malando; 12 Ensemble Amende, 12.45 BNO: nieuws- en economische be richten; 1 Bonte Parade. 3.30 Voor de zieken; 4 Klaas van Beeck en zijn or kest; 4.30 voor de jeugd; 5 Christelijke lectuur, voorbereid door de Chr. Radio stichting; 5.15 BNO: nieuws-, economie sche en beursberichten; 5.30 orgelconcert; 6 Sport en lichamelijke opvoeding; 6.15 gram.; 6.30 piano voordracht; 7 Actueel halfuurtje; 7.30 gram.; 7.45 brandende kwesties; 8 Concertgebouworkest; 9.05 gram.; 9.45 BNO: nieuwsberichten; 10— 10,15 gram. Turkije maakt zich ongerust P«troteumb»lang»n boven verdragen De openbare meening is te Ankara sterk verontrust door bepaalde artikelen in de Amerikaansche pers over het te genwoordige en het toekomstig statuut van de Dardanellen en den Bosporus. In deze artikelen wordt niets meer of min der gezegd dan dat Engeland, ter bevei liging van de Kaukasische- petroleumbe- langen, gedwongen is Turkije aan te val len, indien dit land zich weigerachtig betoont om deze zee-engten vrijwillig te openen. Daar men aanneemt, dat bedoelde artikelen de meening van de Amerikaan sche regeering onder woorden brengen, is de ontstane onrust zeer verklaarbaar. Verschillende voorname Turksche bla den hebben onmiddellijk ten sterkste ge protesteerd tegen een dergelijk eventueel voornemen. De Turksche pers laat dui delijk doorschemeren: „Wie ons na den oorlog of reeds thans de controle over deze wateren zou willen ontnemen, zal met ons moeten vechten". Hoezeer Tur kije en het Turksche volk ook al hun best willen doen, om buiten den oorlog te blijven op dit punt is men niet te verwikken of te verwegen. Het Turksche wantrouwen is vooral gewekt, omdat men in dit verband van petroleum spreekt. Men is er van over tuigd, dat het bezit of behoud van pe- troleumbronnen voor Engeland en vqor de Vereenigde Staten boven alles gaat zelfs boven internationale verdragen. Men redeneert aldus in Turksche kringen: Be trof het slechts het verleenen van steun aan de Sowjet-Uni^ dan zouden Engeland en Amerika zich niet zooveel moeite geven; doch nu de petroleum in het ge ding komt, spannen zij alle krachten in. In dit. alles ziet men in de allereerste plaats de hand van Amerika. Kort ge leden is de Amerikaansche gezant, Mac Murphy, in opdracht van zijn regeering, op bezoek geweest bij den Turkschen minister van Buitenlandsche Zaken, Sa- radzjogloe. Dit bezoek had hier reeds vóór het verschijnen van bovenbedoelde artikelen s^erk de aandacht getrokken. Op het oogenblik evenwel wordt deze ge beurtenis, in het licht van de recente ge beurtenissen, nog veel drukker besproken. LUFTHANSA WAARBORGT LUCHTVERKEER IN EUROPA De gedachte aan het groot-Europeesche economische gebied is, ondanks den oori lQg, niet alleen in stand gehouden, doch in velerlei opzicht in de oorlogsjaren tot practische verwezenlijking gekomen, aldus schrijft de „Deutsche Zeitung in den Niederlanden". Een der treffendste bewijzen hiervoor is het zomervliegplan van de Lufthansa. Dit plan waarborgt een uitgesproken Europeesch luchtverkeer. De 32 sleden, waarop gevlogen wordt, be wijzen het internationale karakter van dit luchtverkeer. Onder deze steden be vinden zich vele hoofdsteden. Naast Ber lijn, W^enen en Dantzig, zijn in het plan opgenomen Rome, Venetië, Sofia. Bar celona, Lissabon, Stockholm, Kopenhagen, Praag, Athene en Boedapest. Zij zijn over twaalf landen verdeeld en ongeveer 70 procent van de vliegroutes ligt iri het buitenland. De afstand van de door de Lufthansa alleen of in samenwerking met 12 buitenlandsche maatschappijen bevlo gen routes bedraagt ongeveer 14.000 kilo meters. Duilschland speelt in dit vlieg- plan-de voorname rol van het luchtknoop- punt van Europa. Het door den oorlog niet verzwakte prestatievermogen van het Düitsche lucht verkeer- blijkt uit de route Berlij'n-Stutt- gart-Barcelona-Madrid-Lissabon, die 'over 2700 kilometer een brug van het Duitsche rijk naar den Atlantisehen. Oceaan slaat, via Frankrijk, waar te Lyon en Marseille tussehenlandingen worden gemaakt. De groote vliegtuigen van de Lufthansa ver-, voeren de reizigers van Berlijn tot Lis sabon bipnen twaalf uur en even veilig als in vredestijd. Een even belangrijk tra ject vormt de door de Lufthansa inge stelde lijn, die van Drontheim via Narvik. Tromsö en Hammerfest tot aan Kirkenes, de Noordelijkste Europeesche' vlieghaven aan den rand van de IJszee, loopt. Bin nen acht uur worden de reizigers hier over een land vervoerd, waar de ver- -bindingen op den beganen grond zeer moeilijk zijn. Te Drontheim heeft 'de rei ziger aansluiting op den Sneltrein naar Qslo, van waar uit weder een luchtver- binding onderhouden wordt met Berlijn. Hierdoor is men in staat met de combi natie vliegtuig-sneltrein-vliegtuig binnen anderhalven dag van Berlijn naar de Nocrdkaap te komen. Voor het personen-, goéderen- en post vervoer is het traject Berlijn, Praag, Boe dapest, Boekarest van groote beteekenis Onmiddellijk na afloop van den Balkan: veldtocht heeft de Lufthansa het verkeer op den Balkan weer geopend. De be teekenis van 'de lijn Berlijn, Weenen, Boe dapest, Belgrado, Sofia, Athene blijkt uit het feit, dat vóór den oorlog ongeveer een, kwart millioen kilogram goederen van groote waarde in béide richtingen verzonden werden. "Door verschillende buitenlandsche maat schappijen wordt het luchtverkeersnet nog verder uitgebreid. Zoo vliegt de Zweed- sche A.B.A. het traject Berlijn-Stockholm en van daar naar Helsinki, terwijl de Deensehe maatschappij D.D.lT. het snelver keer tusschen Kopenhagen en Berlijn on derhoudt. De Zwitsersche maatschappij, Swissair verzorgt de verbinding met Zürich. DE 45ste JAARBEURS «Volhouden en doorzetten» De Jaarbeurs te Utrecht is gisteren geopend; de vijf en veertigiste in de reeks, in het jaar waarin het instituut een kwarteeuw beslaat. De omstandigheden gedogen niet deze feiten feestelijk in het openbaar te herdenken, maar wel heeft de directeur, dr. J. Millius, in een pers bijeenkomst, voor de opening, een uitvoe rige rede gehouden, waarin hij de be teekenis en den groei van de Jaarbeurs, als intermediair schetste. Deze beurs, zeide hij, is de derde in dezen oorlogstijd; zij heeft thans slechts Feuilleton Hij buigt; tante maakt een stijven hoofdknik en kijkt hem van achter haar bril met uütdagende blikken aan. Tot mijn spijt hoorde ik, dat u van plan is, weg te gaan, zegt Gerard Bax ter, terwijl hij plaats neemt op de stoel naast mij. Ja, antwoord ik lachende, ik heb niet langer verlof. Tante Rosa is wat doof en als wij nu maar op eenigszins gedempten toon spre ken, zal zij er weinig van verstaan. Het was een stout ondernemen om u een bezoek te brengen, zegt hij. Het zou mij gespeten hebben, ols ik u niet hadt kunnen goeden-dag zeg gen, Ellie, mag ik je af en toe schrijven? Neen, doé dat niet, ik zou u toch niet kunnen antwoorden. Maar hoe kan ik dat nu dragen alk ik je nooit meer zie, of van je hoor? U moet zóó hard werken, dat .u geen tijd heeft, om aan iets anders te denken, niet waar? Ik ben ook van plan te werken, O, <A> w Wie aan lichtgeraaktheid, lijdt, loopt kans, eiken dag de gevolgen van die kwaal te ondervinden. ik heb wild genoeg geleefd, Ellie, want van nature ben ik zeer bohé-mien-achtig aangelegd; maar de gedachte aan jou zal mij kalmer stemmen. Zoo lang ik jou liefheb zal ik alles haten, wat ik weet, dat jij niet graag zoudt hebben. Hoe vleiend ook, is er tegelijk iets in die uitspraak, dat mij droevig stemt. Als hij mij nu vergeet, zal hij dan weer tot zijn oude levenswijze terugkeeren en dan misschien daarna zoo wanhopig zijn, dat hij meent, nooit weer iets goeds te kunnen doen? O, Ellie, ik heb van mijn leven niet een meisje zóó liefgehad als jou, Tante Rose kijkt nu zóó onheilspellend dat wij het gesprek op iets algemeens brengen en na een minuut of twintig staat Gerard op, buigt voor tante en steekt mij dan de hand toe, terwijl hij zegt: Goeden-dag! Hoe ellendig, dat wij niet beter afscheid kunnen nemen, dan zóó, hè? 1 1 Goeden-dag, wensch ik hem ook. Hij keert terug naar zijn atelier en zijn onvoltooide schilderstukken en ik ga mijn koffer pakken, terwijl mijn oögen -telkens vol tranen schieten. HOOFDSTUK VI. O, Ellie, betuigt Nol met grooten één doel: voortwerken, rustig haar plicht doen, voortgaan voorbereidingen te tref fen voor Nederlands nieuwe toekomst met als devies: „volhouden en doorzet ten". in 11 r#i Op deze najaarsbeurs is het bedrijfs leven in grooten getale present. De door de deelnemers in totaal in genomen ruimte bedraagt 17.796 M2, op pervlakte tegen 15.710 M2. tijdens de vorige najaarsbeurs 1940, 17.079 M2. tij dens de 41e en 17.407 M2. tijdens de 39e (najaars-) jaarbeurs. Deze laatste 39e beurs was tot nu toe, wat de bezette! ruimte 'betreft, de grootste, zij wordt door de 45e beurs in oppervlakte nog overtroffen. Niet alleen is deze 45ste jaarbeurs, wat ingenomen oppervlakte be treft, de tot nu toe gehouden grootste najaarsbeurs, doch zij overtreft zelfs in omvang de 40e jaarbeurs de vo.or- jaarsbeurs 1939: welke sinds het inge- bruiknemen van het eerste jaarbeursge bouw in 1921, de grootste jaarbeurs ver tegenwoordigt. De 45e jaarbeurs slaat dus naar de oppervlakte gemeten'alle tot nu toe, sinds het ingebruiknemen van het eerste jaarbeursgebouw gehouden' jaar beurzen. i - Spreker constateerde met vreugde, dat het jaarbeursinstituut door liet bedrijfs leven meer en meer dienstbaar wordt ge maakt aan de^-Aa-tioniale econotmislche propaganda. De jaarbeurs krijgt, behalve als markt voor economische voorlichting meer en meer bétèekenis als centrum van economische voortrekkers, wat in sterke mate haar waarde verhoogt voor deelnemer en bezoeker. KINDEREN VRAGEN UW HULP In de gebieden waardoor de Sow jet- Unie strijd gevoerd is, heerscht een schrijnend kinderleed. Tallooze kleinen, die in de dóór de Sowjet-troepen prijs gegeven dorpen en steden woonden, zijd door de vluchtende bevolking enover heidsinstanties volkomen aan hun lot overgelaten. Als hongerige dieren zwer ven zij door de verwoeste straten, tot dat de eerste Duitsche troepen komen, die zich over hen ontfermen, want met het strijdende en overwinnende leger is het leger van de menschlievendheid op getrokken, onder de. witte vlag van het roode kruis. Liefderijk wonden de arme verlaten Sowjetkinderen opgenomen, ge voed en verzorgd. Hier is een schitterend werk voor de Nederlandsche ambulance te -verrichten, die straks naar het Oostfront zal ver trekken. t Kinderen vragen uw hulp Gij kunt die niet weigeren... Steunt naar uw vermogen het werk van de Nederlandsche ambulance, die zich ook met deze stakkers .zal bezighouden, Stort uw bijdrage, iets meer dan u missen kunt, op girorekening 8-7-6-0-0 Nederlandscheambulance, Koninginne gracht 22, 's-Gravenhage. BRUINISSE. Het 6-jarig dochtertje van den heer M. van der Sluis reed gister morgen op weg naar school in de Nieuw- straat met haar fiets tegen de daar even eens rijdende vrachtauto van den heer, IJzelenberg. Zij schijnt nog gedeeltelijk door een der wielen van de auto te zijn geraakt, want zij werd opgenomen met een gekneusd beentje en een hoofd wond. Per auto van de garage Elenbaas is het kind, nadat dokter Bruinzeel ge neeskundige hulp had verleend, naar de woning van haar ouders vervoerd. TERNEUZEN. In de Staatscourant is opgenomen een besluit van den Rijks commissaris voor het bezette Nederland sche gebied van 1 September, waarbij aan mr. P. H. W. F. Teilegen ontslag is verleend als burgemeester dezer ge meente. THOLEN. Georen: Jansje, d. v. H. Cor- nelisse en M. Quist. Gehuwd: P. Bremer, 30 j., en M. de Jong, 23 j. nadruk; ik, bögrijp nog niet hoe je je ooit hebt kunnen tevreden stellen met die armoedige kamers van je pension, als je toch zulk een huis hebt! Ik was daar heel gelukkig, ant woord ik droomerig. Gelukkig Omdat die „graaf" daar woont? En ik was je moeder allesbehalve dankbaar dat zé' tante Roaa op mij af stuurde. Moeder vond het idee niet pretting, dat je daar alleen was, Ellie. Onzin, kind, ik ben mijn eigen baas en kan doen, wat ik verkies. Morgen pas, El! Van morgen af te beginnen ben je vrij, om te doen en te laten wat je wilt. En dat zal ik dan ook doen; daar kan je zeker van zijn! Wij wandelen van de pastorie naar „Woudzicht": Dit is maar een paar mi nuien loopen/ en langs een heerlijken boschrijken wég, op een prachtigen dag in Juni. Denk je altijd nog aan dien Ge rard Baxter, Ellie, of ben je hem ver geten? Hij was dol op je, weet je nog wel? Toen Jan met Poppie's huwelijk in Noórdwijk was, zei hij, dat Gerard zich half-dood werkte, omdat hij naam wilde maken. Ja, dat heb je mij toen verteld. VERSCHILLENDE BERICHTEN Slachtoffer van zijn plicht Dinsdagavond is in het' zwembad van Ermelo een tragisch ongeval geschied, dat het leven heeft gekost aan een bad meester. Twee bezoekers, die de zwem kunst niet meester waren, kwamen door ^onbekende oorzaak in het diepe bassin terecht. De badmeester, de heer Zunder- dorp, sprong de drenkelingen onmiddel lijk na, evenals een paar zwemmers en dezen mochten het genoegen smaken de drenkelingen vrij spoedig weer op den kant te krijgen. Eenigen tijd daarna miste men echter den badmeester. Een paar zwemmers doken toen in het diepe bassin en haalden na korten tijd 't reeds ontzielde lichaam van den badmeester op. De ontboden arts constateerde, dat de man door een hartverlamming om het leven was gekomen. Ditributte van vait® brandstoffan Gedurende het tijdvak van 10 Sept. 1941 tot en met 30 April 1942, gever( de met de woorden „een eenheid eer ste periode", „een eenheid tweede periode", „e'en eenheid derde periode' en „een eenheid 'vierde per iade" ge merkte bonnen van - de periode bonnen- stellen voor vaste brandstoffen, recht op het koppen van een eehheid vaste brand stoffen, met uitzondering van fabrieKS- turf. i j Deze periode-bonstelleh zijn uitgereikt aan de verbruikers in de groepen B, C, en D, alsmede aan particuliere verbrui kers, die een extra-toewijzing hebben ver kregen voor verwarming van ruimten voor bijzondere doeleinden als kantoren, winkels enz., voor zoover de hun toege wezen hoeveelheden ten minste twaalf eenheden bedragen. Arbafdscontractantan ondar da ziektewat In de Staatscourant' van gisteren is op genomen eèn besluit van den secretaris generaal van sociale zaken, waarbij de Ziektewet wordt gewijzigd. Onder andere is thans bepaald, dat voor de toepassing van de Ziektewet de z.g. arbeidscontractanten in dienst van pu-> bliekrechterlijke lichamen met arbeiders in ondernemingen worden gelijkgesteld. «Volksgericht» te Staphorst Het „Volksgericht" te Staphorst is tot een einde gekomen met de overwinning van1 Jent je. Zooals men zich zal herinneren, had Jan zich onder den indruk van het volkis- gericht bekeerd tot Hilligje, die hij be loofde trouw te zullen blijven. Maar den avond daarop, kwam Jentje hem opzoeken en zij slaagde er in Jan's hart te' her overen. De Staphorjster jeugd had het zoo ech ter niet bedoeld. Nauwelijks had ze ken nis gekregen van den uitslag van het „volksgericht" of zè begon een belege ring van de woning, waarin het paar zich ophield, met de bedoeling Jan nu voorgoed voor Hilligje te winnen. Deze opzet is evenwel mislukt. Tot 12 uur 's avonds hebben ongeveer drie honderd Staphorster jongens en meisjes de woning van Jan's ouders omsingeld gehouden. Zij hebben de „vesting" met tal van projectielen bestookt, maar ze hebben Jan er niet toe kunnen brengen zich „over te geven". Met Jentje was hij in den kelder gekropen en daar zat, hij veilig. Den volgenden dag is het paar voor dag en dauw naar het gemeentehuis ge togen voor de ondertrouw. T&en kon een volksgericht geen effect meer hebben. En na hun ondertrouw zijn bruid en bruidegom naar de stad gegaan voor het inkoopen voor de bruiloft. Jentje had gezegevierd, Hilligje den strijd verloren. Waaruit men ziet, dat ook een volks gericht liefde niet altijd vermag te dwin gen. Da Engalscha bomaanval t# Rotterdam De zinlooze bomaanval der Engelschen, die verleden week Donderdag onder de bewoners van het westelijke stadsge deelte van Rotterdam, zulke schrikba- iMaar hij is sindsdien weer verschrik kelijk achteruit gegaan! Arme jongen! Ik geloof, dat. hij een vreeselijke teleur stelling heeft gehad met een schilderij, die hij voor achthonderd heeft moeten verkoopen, terwijl hij er duizend voor had willen maken. Een stekende pijn bezorgt mij deze mededeeling; dit was nu juist ivat ik ge vreesd had: de reactie, na een mogelijke teleurstelling! Je hebt toch zeker ook wel met hem te doen, Ellie? Hij volgde je als je ■schaduw; weet je nog wel? Je spreekt van hem, of hij dood was, Nol! Dat nu niet; maar hij gaat toch den verkeerden kant uit. Gisteren sprak ik Jan nog en die zei, dat Baxter nooit meer in de Berkstraat kwam en dat hij steeds dieper zonk. Dood-jammer, hé? 'tWas zoon' knappe jongen! Cathrieri zei, dat hij haar laatst voorbijging en dat hij er zóó armoedig uitzag, dat hij haar niet eens durfde groeten, maar zich hield, of hij haar niét gezien had! Zou hij nog bij juffrouw Wanders zijn? Ik weet het niet. Jan durft hem maar zoo weinig mogelijk vragen, want hij is immers zoo trotsch! Maar hij moet er uitzien, of hij.... ja, bepaald honger1 lijdt,... O, Ellie, daar zijn ze een eere KORENSCHUUR VAN EUROPA Dat is de Oekraine, de landstreek in het Zuiden van Rusland, waar de be woners weer moed hebben gevat, een gelukkige toekomst tegemoet gaan, nu zij door de Duitsche weermacht bevrijd zijn van hun on menschel ij ke onderdruk kers. Overal in de Oekraine worden de Duit sche soldaten en hun bondgenooten geestdriftig verwelkomd. Overal gaan zij weer aan den arbeid en halen, daar in de korenschuur van Europa, den oogst binnen. Ziehier een der resultaten van den strijd tegen het bolsjewisme. Overal waar de trawanten van Stalin vernietigd zijn," gaat een gelukkige bevolking aan 't werk en helpt spontaan mede aan den op bouw van het nieuwe Europa. De strijd tegen het bolsjewisme, is een strijd die gestreden wordt terwille van ons aller toekomst. Het is een strijd, dien Duitschland begonnen is en dien het met behulp 'van zijn bondgenooten en de vrijwilligerslegioenen, zal voeren totdat- de overwinning behaald zal zijn. De strijd tegen het bolsjewisme is een strijd, waarin wordt beslist ook over de toekomst van Nederland. Daarom zijn reeds duitenden Nederlandsche mannen, strijders in de gelederen van ons legioen' en daarom wordt ook van u verwacht, dat u zult helpen onderdrukte volkeren te bevrijden van het bolsjewistische juli Doet wat van u verwacht wordt, doet uw plicht, meldt u aan bij het Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. rende onheilen heeft aangericht, heeft gisteren een triest naspel gehad. Op de algëmeene "begraafplaats Crooswijk zijn veertien slachtoffers, waaronder vier kinderen, onder groote belangstelling der burgerij ter aarde besteld. Ook de offi- cieele instanties getuigden van hun me deleven met" deze droevige gebeurtenis. De rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied, rijksminister Seyss Inquart, liet zich vertegenwoordigen door, den inspecteur van politie A. de Jong, de heer H. Ceelen vertegenwoordigde het college van secretarissen-generaal en mr. N. A. C. Pruis verscheen als afgevaardig de van het Rotterdamsche gemeentebe stuur. i De slachtoffers zijn op verschillende .tijdstippen ter aarde besteld in twee ge meenschappelijke graven. Bij deze gele genheid is nog. eens extra duidelijk ge worden, hoeveel deernis der bevolking voelt voor de getroffen families, waarbij er zijn 'die opeens drie of vier dierbare bloedverwanten hebben verloren. Op de begraafplaats is menig oog vochtig ge worden bij de gedachte aan de onher stelbare verliezen, die het gebeurde in deze gezinnen heeft veroorzaakt. Engalscha luchtaanvalten In den vorigen nacht is slechts een enkel Britsch vliegtuig boven ons ge bied verschenen. De neergeworpen bom men vielen in het vrije veld en richten geen noemenswaardige schade aan. POST-TELEGRAAF-TELEFOON Met ingang van 1 October' a.s. is aan den heer H. A. J. Boudier, directeur van het Post- ^en Telegraafkantoor te Utrecht, op zijn verzoek eervol ontslag als zoo danig verleend. De heer Boudier werd! 12 Maart 1878 te Z i e r i k z e e geboren. Na de HBS aldaar te hebben doorloopen1, werd hij in 1897 benoemd tot surneme- rair der poster}]en en telegrafie. Na en kele promoties was hij van 1927 tot 1931 inspecteur der Post en Telegrafie! te Groningen en later te Utrecht en sinds 1931 was hij directeur van het Hoofdpost- en Telegraafkantoor in de Domstad. - poort aan liet oprichten, Wist je dat?, Ja, ik heb er zoo iets van gehoord. Maar laten we door den tuin gaan, Nol, dat ze ons niet opmerken! Vindt je dat dan zoo erg, Ellie? Nu, morgen zal ik al genoeg gefe- teerd worden. Ik kan er met recht te genop zien! i Zie je er ook tegenop, om „Woud- zicht" te bezitten? Neen dèt niet. Dat wil ik zoowaar wel geloovenl 't Lijkt hier wel een wondertuin, met) al die kleurige bloemen! Waarom ga je er niet wonen, Ellie? Dat wil ik nog niet. In ieder geval niet vóór oom zich te oud voelt om zijn ambt waar te nemen. Eerder zal ik niet; weggaan van de pastorie. Maar kan je hier dan niet wonen zónder oom Ot? Alléén Je zoudt genoeg aardige oude da mes kunnen krijgen, die bij je wilden wonen als chaperonne! En waarom ko men oom Ot en tante Rosalie niet liever alle twee bij jou en stelt je oom dan dominéé Hyacinth Sluiters in zijn plaats? op de pastorie? Dominéé Sluiters heefl dat aardige villatje gehuurd, vlak bij de pastorie! Gaat hij dan trouwen? Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1