U-JP 'AKKERTJE V PUDDING Iets meer 10 dan een Gril! Neem'n Uit Stad en Provincie RADIO-PROGRAMMA Woensdag 10 September HILVERSUM I. 415.5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 Gewijde muziek, gr. 8.40 gram.; 9.15 voor de huisvrouw; 9.25 gram.; 11 voor de kleuters; 11.20,Ensem ble Jack der Kinderen; 12 gram.; 12.25 voor den boerj 12.40 Almanak; 12.45 BNO nieuws en economische berichten; 1 gr.; 2.15 Molto Cantibile; 2.45 gram.; 3 voor de vrouw; 3.20 zang met pianobegelei ding; 4 Bijbellezing, voorbereid door de Chr. Radiostichting; 4.20 voor de jeugd; 5 gram.; 5.15 BNO: nieuws-, economische en beursberichten; 5.30 Jeugdstormkwar tier; 5.45 Harmonieorkest van het Ned, orkest ,,'s-Gravenhage"; 6.15 voor de bin nenschippers; 6.30 Klaas van Beeck en zijn orkest; 7 Actueel halfuurtje; 7.30 Volkszangkoor; 8 gram.; 8.15 „Volksge zondheid"; 8.30 Cabaretprogramma; 9.30 gram.; 9.45 BNO: nieuwsberichten; 10 10.15 BNO: Engelsche uitzending: The Dutch Achievements in the Netherlands Indies". HILVERSUM II. 301,5 M. 6,458 zie Hilversum I; 8 BNO nieuws berichten; 8.15 gram.; 10 morgenwijding; 10.20 zang met pianobegeleidiing, opn.; 10.40 Declamatie; 11 gram.; 12 Frans Wouters en zijn orkest; 12,45 BNO: nieuws en economische berichten; 1 De Ramblers; 1.30 gram.; 1.45 Schrammel- kwartet en soliste; 2.15 voor de jeugd; 2.30 Verkorte opera „Die verkaufte Braut" gram.; 4 4-handige pianomuziek; 4.40 gr. 5 Bijbellezing; 5.15 BNO: nieuws-, eco. nomische en beursberichten; 5.30 Orgel concert en zang; 6 gram.; 6.15 Otto Hen driks en zijn orkest; 7 Actueel halfuurtje 7.30 gram.; 7.45 ,,In en om de NSB", voorbereid door de NSB; 8 Utrechtsch Stedelijk orkest; 9 Boekbespreking; 9.15 Utrechtsch Stedelijk orkest; 9.45 BNO: nieuwsberichten; 10 dagsluiting, yoorbe- reid door de' Chr. Radiostichting; 10.05 10.15 gram. WETENSCHAP EN TECHNIEK Bouwkoitan Maaitunn»! ong*v«*r 9Vu millioen In het maandblad De Maastunnel geeft ir. Van Bruggen een overzicht van de straatverkeertunnels die met de Maas tunnel vergeleken kunnen worden. .Het zijn er samen 14. Ook de bouwtijd, de wijze van uitvoering en de kosten wor den vermeld. De laatste, die zeer uiteen- loopen, zijn niet gemakkelijk te vergelij ken. In sommige gevallen zijn groote bedragen betaald voor de verkrijging der oeverterreinen. De bouwkosten van de Maastunnel uit gevoerd tusschen 1937 en 1941 worden door den schrijver op f 19.500.000 gesteld. Een clausule in het contract hield re kening met verhooging van uitvoerings kosten door prijsstijging van materialen en benoodigdheden gedurende den bouw. De oudste is de Blackwalltunnel in de Londensche Dokkenbuurt, gebouwd van 1891 tot 1897, waarbij aan autoverkeer en ventilatie nog niet gedacht werd. Tien jaar later bouwde Londen op nieuw een tunnel, de Rotherhithetunnel, die in bouwwijze weinig van de eerste afwijkt. De eerste tunnel op het vasteland >s de Elbetunnel te Hamburg, die in 1911 in gebruik werd genomen. De bouwwijze is hier geheel anders, doch öok zij is verouderd, omdat met het autoverkeer nog geen rekening werd gehouden.. De eerste moderne tunnel is de Hol landtunnel onder de Hudson te New-York die gebouwd is van 19221927, de eerste die rekening hield met de eischen van het autoverkeer. Op voorbeeld van deze werden in de Ver. Staten meer .tunnels gebouwd. Met de eischen van ventilatie is hier ten volle rekening gehouden. Beheerscht uw humeur als ge niet wilt dat het u, zal l ROTTERDAM EXPLOITEERT EEN HOUTMIJN Heipalen, die het oude Rotterdam gedragen hebben, worden zorgvul dig uit den grond getrokken en opnieuw gebruikt. II. - Uiteraard leenen niet alle palen zich voor een tweede gebruik. Bij het eerste heien werd de overtollige lengte af gezaagd, voor een tweede gebruik moet een schoonen kop worden- gezaagd en moet weer een overtollig stuk worden afgezaagd, hetgeen tot een totaal ver lies aan lengte leidt van één tot ander- halven meter. Voor gébruik op dezelfde plaats zal de paal dus steeds te kort zijn, zoodat gezocht moet worden naar plaatsen, waar men met kortere palen kan volstaan, dus waar de draagkrachtige zandlaag minder diep i ligt. Voor Rotter dam zijn palen, die korter zijn dan der tien meter, nimmer bruikbaar. Deze kun nen ^venwel elders eventueel zeer goed gebTuikt worden. Men heeft intusschen nog met meer dan alleen de lengte rekening te hou den, want uiteraard is ook beschadiging mogelijk. Voorts komen sommige palen totaal krom uit den grond. Ten aanzien van de techniek van het palentrekken heeft men inmiddels reeds" flinke vor deringen gemaakt. - Men onderscheidt daarbij twee methoden. Om een pas ge heide paal uit den grond te trekken, is een trrkkracht noodig van circa 30 ton. Door een z.g. kleef na een jarenlang verblijf in den grond, zal het noodig zijn veel meer trekkracht aan te wenden. Tracht men zulk een paal zonder meer uit den grond te trekken, dan is kans op breken onder den grond zeer groot, zoodat jnen alleen den kop boven haalt. Men moet daarom1 de palen eerst met behulp van een z.g. spuitlans losspuiten, waardoor een groot gedeelte van den kleef verloren gaat. Met een zware Hol- landsehe heistelling van goede, solide constructie, kan men dan de 25 a 30 ton trekkracht ontwikkelen, benoodigd voor het uit den grond trekken der palen. Daarbij is dan tevens benoodigd een krachtige pomp, die het perswater door middel van een rubberslang naar de spuitlans voert, alsmede een vuilwater- pomp om de put droog te houden. Al met al is er dus vrij1 veel materiaal voor deze werkwijze benoodigd. Van daar, dat men gezocht heeft haar een andere methode om heipalen- uit den grond te trekken. «Zulk een andere me thode heeft men gevonden in het gebruik van een bok. De palen worden daarbij niet losgespoten, maar, losgeheid. Alvo rens het trekken begint, geeft men den palen een paar slagen met een heiblok, j waardoor de kleef aanzienlijk verminderd en de paal beschouwd kan worden als te zijn versch ingeheid. Het trekken ge schiedt met een speciaal ingerichten bok, j die met 'behulp van de heistelling ver- plaatst wordt. Deze tweede methode, die bij het Hofplein is toegepast, is goed- kooper, doordien er minder materiaal j benoodigd is. Daar tegenover staat even wel, dat men met behulp van de spuit- imstallatie meer palen per dag uit den grond kan trekken, zoodat de economie zal moeten -beslissen, welke methode de voorkeur verdient. H«t gebruik cUr oud* paUn De uit den grond getrokken oude pa- len zijn tot nu toe bijna uitsluitend ge bruikt voor de kademuren van het nieuwe vertrindingskanaal. Het ligt voorts in de bedoeling, dat zij ook gébruikt zullen worden voor de nieuwe kademuren van de verbreede Delftsche Vaart. In het geheel zijn hiervoor niet minder dan 15.000 palen benoodigd! Aanvankelijk heeft men gedacht aan het gebruik van betonpalen. Een muur, ep deze palen gefundeerd, zou met den onderkant tot even1 beneden den waterspiegel reiken, hetgeen achter den muur een dawmand noodzakelijk zou maken. Men heeft toen het gebruik van houten palen geprefe reerd, waarbij de onderkant van den muur gelegd werd ter diepte van den DE BESTE VOEDZAAM. ZUIVER EN OVERHEERLIJK VAN SMAAK kanaalboden!, waardoor damwand achter den muur overbodig werd. Weliswaar kost zulk een laag gefun deerde muur belangrijk meer aan ma teriaal, maar dat was geen bezwaar, omdat gebruik gemaakt kan worden van oude steenen uit het puin, zoodat de kosten dus in hoofdzaak uit loonen be staan. Op het oogenblik is ,de helft van de palen voor het verbindingskanaal in den grond geheid. Het tempo, is uiter aard afhankelijk van het tempo, waarin de palen uit den grond getrokken wor den, zoomede van de kwaliteit der ge- trokken palen. Tegen hef gebruik van oud hout onder water zijn al vaak bedenkingen geuit. Zooals bekend blijft oud hout onder wa- 1 ter eeuwen lang bewaard, doch wanneer men dergelijk hout aan de lucht bloot stelt, valt het in korten tijd als stof 'uiteen. Tot dusverre heeft men evenwel bij het gebruik der oude heipalen geen .enkele onaangename ervaring opgedaan. Uiteraard worden de palen niet langer dan strikt noodzakelijk 'aan de lucht blootgesteld. Zoo spoedig mogelijk na 't trekken worden zij te water .gelaten en opgevlot. Het aantal palen, dat bij het hèien breekt, is nauwelijks grooter dan bij het gebruik van versche palen nor maal is. Bovendien zijn de koppen be hoorlijk hard. Die koppen vertoonen j voorts, nadat zij eenige weken aan lucht- j inwerking zijn blootgesteld, geen bijzon- dere verschijnselen. Bij behoorlijk toezicht en de noodige omzichtigheid blijkt het gerbuik van oude palen dan ook zeer goed mogelijk. T.ot heden is niet gebleken, dat aan het gebruik van deze palen bijzondere risico's verbonden zijn, het geen de belangrijkheid van den Rotter- damschen „hovtmijn" stellig accentueert en de verdere, volkomen verantwoorde exploitatie daarvan in het vooruitzicht (stelt. Het Reichsgesetzblatt bevat een politie verordening vaöj i September! 1941 over een k-enteeken voor de Joden, wien het van het zesde jaar af verboden is zich in het Duïïsche Rijk, B0bemen of Moravïë in het openbaar te begeven zon der een bijzonder kenteeken te dragen Dit bestaat uit een zespuntige ster zoo; groot als een handpalm en vervaardigd van gele stof, welké op de linker borst zijde van het kleedingstuk genaaid gedra gen moet worden. De belastingopbrengst in Ned. Indië, met inbegrip van de ontvangsten aan j in- en uitvoerrechten,' bedroegen in het j eerste halfjaar, 1941 f372 millioen tegen i f 271 millioen in denzelfden tijd van het vorige jaar. In Juni 'bedroeg de belas- j tingopbrengst f70,7 millioen tegen f 48 - millioen in Juni van het Vorige jaar. Uit de gestegen ontvangsten blijkt, dat de Ned.-Indische belastingbetalers aan zienlijk meer belasting moeten betalen dan vroeger. (Europapress) Feuilleton IMaar u moet zich eerst oefenen, in uw kunst*, vóór het zoo ver is. Ik ben ook van plan, mij te oefenen En als het nu niet lukt? Ik moet slagen, met zoo'n prikkel -tot werken! Nu, dan zal ik je eens wat zeggen: op den da&, dat je een schilderij ver koopt voor duizend gulden en je komt' mij dan nog eens vragen, dan zeg ik Om de duizend gulden, Ellie? Neen, maar omdat het mij een be wijs zou zijn, dat je bent begonnen te werken l Nu, dan zal het niet eens zoo lang duren; dat beloof ik je! O, liefste, als je eens wist hoe gelukkig je mij hebt gemaakt! Ellie 1 roepen ze daar opeens, want de symfonie is uit. Nu moet jij een nummer zingent Haastig treed" ik naderbij en geef ge volg aan de vleiende uitnoodiging ofschoon mijn hart er niet bij is! u Uw. tante Is gekomen, luidt de be groeting van Anne-Marie, zoodra ze mij opendoet. Tante....? Welke tante? Uw tante van buiten. Ze is zoowat een uur geleden gekomen en was zéér verbaasd, dat ze u uit vond. Waarom is ze gekomen? Is er thuis iets niet in orde? Daar sprak ze niet van. Ze zegt, dat ze u geschreven heeft, dat ze kwam en dat u zoudt zorgen een kamer in gereedheid te hebben, ,qmdat ze van plan is te blijven. Te blijven! herhaal ik ontzet en denk dan ineens weer aan de ongeopen de brieven van dien ochtend. Ja, dat zegt ze. Ze is op het oogen blik aan het uitvaren tegen juffrouw Wanders.... Ik geloof, dat het alles is naar aanleiding van den „graaf', dat ze hier gekomen is. Ze verwijt de juffrouw, dat die haar misleid heeft, toen ze zei, dat ze cgeen andere pënsionnaires had, dan de "dames Prins. Maar tante Rosa! roep ik op een, toon van de onschuldigste verrassing. Wat spijt het mij, dat u gekomen is, terwijl ik uit was! Mij ook. Ik dacht niet, dat je avond partijen zoudt bezoeken. Maar ik was bij de Robbema's tante. En hoe ben je thuis gekomen? Ze hebben mij laten brengen. Ik heb je gisteren toch geschreven? Is -er iets dan niet in orde met de avond bestellingen? Ik geloof niet, tante. Dus dian moet ik wel aannemen, dat je mijn brieven nooit openmaakt. Ik was vanochtend wat laat, tante en ik was bang, dat ik anders niet op tijd op de les zou zijn. Zoodoende heb ik uw brief maar heel vluchtig in gekeken. Zou mevrouw Dieken haar op de hoogte hebben gebracht van den „graaf"? Ik doe echter geen vragen en tante gaat voort: Juffrouw Wanders schijnt geen lo geerkamer voor mij te hebben. Dan neemt u mijn kamer en ik vraag of zij een veldbed voor mij spreidt, op mijn kleedkamertje. Daar is zij al mee bezig. Wat heeft zij anders een scherpe tong! Tegen mij is ze toch altijd beleefd geweest, tante. Dat wil ik zoo waar wel gelooven, je laat haar doen al wat ze wil. De thee, die ze mij schonk, was abominabel! Dat heeft mij ook nooit getroffen. Wel hoop ik, dat wat boter voor mij heeft meegebracht? Zeker niet, kind! Morgen ga je met mij mee naar huis. Me dunkt, die gril heeft nu al lang genoeg geduurd. Oom heeft spijt als de haren op zijn hoofd, dat hij je ooit zijn toestemming VERSCHILLENDE BERICHTEN Britiche bommen op on« land In het afgeloopen weekeinde verscheen een Mein aantal Engelsche vliegtuigen binnen het Nederlandsche luchtgebied. Op verscheidene plaatsen werden brisant- en brandbommen geworpen. Nagenoeg al deze bommen misten doel. Geenerlei mi litaire objecten noch eenige doelen van beteekenis konden bereikt worden, daar de Duitsche afweer overal zeer sterk was en de aanvalsactie der Engelschen over de gansche linie tot mislukking bracht. Zoodoende bleef de aangerichte schade zonder beteekenis. Slechts op één plaats vielen eenige bommen op een boeren hoeve, waardoor een stal en een hooi berg afbrandden. Op een andere plaats moesten vier woonhuizen worden ont ruimd. Er zijn geen dooden of gewonden. Ook werd geen vee getroffen. Door dorichmschine gegrepen De 29-jarige gehuwde arbeider B Wissing uit Westerlee, is bij zijn werk aan de dorschmachine te Nieuwe Scheem- da tusschen de riemen van de machine geraakt. Hij werd eenige malen mee rond gesleurd voor men -de -machine kon stop pen. In het academisch ziekenhuis te Groningen is hij 's middags aan zijn ver wondingen. bezweken. Da bemanning van do «Sitoebondo» De directie van den Rotterdamschen Lloyd te Rotterdam deelt ons mede, ge ruststellend 'bericht te hebben ontvangen van haar agentschap te Lissabon inzake de bemanning van haar verloren gegane stoomschip Sitoebondo. Uit dit beniioht valt af te leiden, dat de geheele beman ning zich in veiligheid bevindt. In verband met de tijdsomstandigheden moet de directie deze mededeeling doen onder alle voorbehoud. Do vereveningsbolasting De persdienst van het NVV schrijft het volgende Het schijnt hier en daar voor te ko men, dat werkgevers van de 4.V2 pet. vereveningsheffing, welke ,ten behoeve van den uitbouw van de ouderdoms- en' mvaliditeitszorg van de bedrijven wordt geheven, zonder meer II/2 pot. ten laste brengen van ide werknemers en dus van hun loon inhouden. In een desbetref fende .verordening is uitdrukkelijk be paald, Idat de aftrek van IV2 pót van het loon alleen mag geschieden, indien de werkgever hiervoor schriftelijk toe stemming heeft gekregen van het college van rijksbemiddelaars. Indien er werkge vers zijn, die op eigen initiatief aftrek in mindering, brengen dan is het voor de betrokken werknemers raadzaam, inzage [te vragen van de schriftelijke verkregen toestemming van het college van rijks- bemiddelaars. Vorhandelon van ilachtgevogelt* In de Nederlandsche Staatscourant is verschenen een besluit van den secreta ris-generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij, dat in de plaats treedt van het Gevogelte-ïnventarisatie- besluit 1940. Hierbij wordt bepaald, dat het verhandelen van slachtgevogelte slechts mag geschieden door erkende han delaren. Een uitzondering wordt gemaakt voor door de Centrale voor Eieren en Pluimvee aangewezen fok- of legdieren. t ZIERIKZEE. De ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, A. J. Sonnevijlle is verplaatst van het kan toor der directe belastingen en accijn zen te Brielle naar het kantoor te Zi.e- rikzee. BRUINISSE. Het bericht dat op tte Oos- terschelde nabii Zierikzee en nabij Wisse- kerke mosselzaad gevallen was, deed vele schepen van hier naar de aangewe zen plaatsen vertrekken. Op het eind der vorige week hadden enkelen een behoor- heeft gegeven, om te gaan! En als ik maar drie weken eerder had geweten, wat ik nu weet, dan zou je die twaze gril nooit hebben doorgevoerd! Arme tante Rosa! Betrekkelijk heeft ze gelijkl Want, als ik hier nooit was gekomen, dan zou ik den graaf niet ont moet hebben en nu berust mijn verblijf wèl op iets meer dan een gril! Ik kan onmogelijk morgen al naar huis gaan, tantel Ik moet eerst Frau Cronhelm waarschuwen, dat ik vertrek en ook moet ik afscheid nemen bij de Robbema's. t Je kunt ze beiden schrijven. Neen, dal doe ik niet, tante. U kunt morgen naar huis gaan en dan wvl ik overmorgen volgen. Ik zal je niet achterlaten, Ellie! ^joed. Dan moet u ook blijven tot overmorgen; ik ga niet eerder. 1 Als ik pp dezen toon spreek, weet tante wel, dat niets ter wereld in staat is, mij tot andere gedachten te brengen. Maar ik moet Gerard Baxter nog eens zien, eer ik ga. Hoe dat nu te bewerken? Ik zal het wel aan het toeval moeten overlaten. Ik hoop, dat u niet slecht slaapt, tante, want mijn matras is hard! Het lijkt mij hier héelemaal een ar- moedige boel; maar ik ben moe, dus ga ik maar naar bed. j Nadat ik tante wat geholpen heb, ga lijke vracht; Maandag echter keerden de meesten onverrichterzake met slechts enkele tonnen terug, daar de plaats was leeg gevischt. Het zaad was klein en daardoor om dezen tijd van het jaar niet zoo bijzonder goed geschikt, daar de krabben die thans in menigte op de per- ceelen voorkomen het kleine zaad als een welkome afwisseling in hun menu beschouwen en soms geheele perceelen vol zaad in eenige dagen totaal opvre ten. Het zaad lag op diep water. Op de gewone zaadbanken komt weinig of geen zaad voor en in de Laagte van Renesse en nabij Domburg, waar vorige jaren veel zaad óp diep water placht voor te - komen, mag thans niet worden ge vischt. Intusschen wordt nog ijverig vóórt gegaan met zoeken, daar Zeeuwsch zaad altijd een gewild product voor de mos selkweekers is. Doordat thans geen brandstof meer voor eigen motor vaartuigen beschikbaar gesteld wordt en het huren van sleep- 1 booten wegens het ver gevorderde sei zoen niet meer in aanmerking komt*, wordt thans geen mosselzaad meer van de Waddenzee gehaald. Voor de laatste maal gingen de vorige week de Zeeuwsche mosselvis- schers naar het Friesche en Groningsche Wad om mosselzaad. De aanvoer was met inbegrip van -de vaartuigen van de Wieringer Zuiderzeevisschers ongev. 2500 ton. De prijzen waren voor eerste soort f2.05, voor tweede soort fl.55 en voor derde soort f 1.30 per ton. Van de Oosterschelde werd aangevoerd' ongeveer 300 ton eerste soort. Prijs f 2.05 per ton. OOSTERLAND. De dezer dagen, hier gehouden collecte voor de T.B.C.-bestrij- ding heeft opgebracht de som van f44,06 1 POORTVLIET. Burgerlijke Stand over Augustus. Gehuwd: 7, Frederik Jacob Schijf, 25 j. jm., van Goes en Catharina 1 Maatje Krijger, 25 j. jd.; 14, Cornelis Lisseveld, 24 j. jm., van Vlissingen en Matthea Neeltje Oostdijk, 21 j. jd.; 28, Gerard Minheere, 30 j. jm., van Oud-Vos- "semeer en Maatje Cornelia van de Velde, 24 j. jd. Overleden: 22, Willem Antho- nisse, 76 j., echtgen. van Cornelia Plant soen. Gevestigd: Neeltje M. van den Berge van Hilversum; Pleun Kaat van Tholen; Jan J. Voordijk van Tholen. Vertrokken: Jannetje Uijl en dochter naar Tholen; Francina G. Poot naar Utrecht; Anthonie H. Boer en gezin naar Middelburg; Johannes J. Carol en gezin naar Sint Maartensdijk; Matthea N. Oostdijk naar Vlissingen; Catharina M. Krijger naar Goes. SCHERPENISSE. Benoemd tot kassier van ;de Boerenleenbank de heer H. Pr Keur alhier. THOLEN. Toen schipper Schot Vrijdag in den vroegen morgen zijn palingbeunen kwam leeg halen, kwam hij tot de ont dekking, dat uit een der beunen pl.m. 132 k.g. paling, welke den vorigen avond •hierin waren gebracht, waren verdwe nen. Door Ide politie wordt een onder zoek ingesteld of- de visch gestolen is. Naar wij vernemen, bestaan er plan nen bij het bestuur van het waterschap „De Vrije Polders onder Tholen", over te gaan tot den bouw van een electriseh gemaal voor de uitwatering der polders onder Tholen. 'Door B. en W. van Tholen is aan de heeren B. W. Baaij, C. J. Schot en Jacob Schot, vergunning verleend tot den bouw en de oprichting van een mossel- pellerij, -kokerij en -inmakerij. De j.l. gehouden t.b.c.-collecte heeft de som van f 67.575 opgebracht. Het vijfjarig dochtertje van den groentenhandelaar H. Donken, werd met 'n transportfiets zoodanig aangereden, dat zij een harer beenen op twee plaatsen brak. De besomming der binnengekomen botvisschers was vorige week weer best te noemen, daar een gemiddelde per vaartuig werd binnengebracht van 6 tot 12 tobben zeer groote bot. De prijzem ik naar mijn eigen zitkamer en denk aan mijn dwaze belofte, daar in de muziek kamer bij de Robbema's uitgesproken. Als hjj nu later tot mij komt, moet ik dan niet „ja" zeggen?.... Als hij zijn woord houdt, dan moet ik toch ook mijn woord getrouw zijn?... Ja, dat zal ik dan ook, Gerard! Ik ga dien ochtend naar Frau Cronhelm en later naar de Robbema's. Die vinden het heel jammer, dat ik vertrek; vooral Ada. |»f|j Gerard Baxter is niet in de Berkstraat en niemand spreekt ook van hem. Ik haast mij naar mijn pension, waar tante en ik samen de lunch gebruiken. Toen wij daar juist mee klaar zijn, komt Anne-Marie binnen en reikt mij, een kaartje over. Wie is dat? vraagt tante achter- dachtig. De pensionnaire van boven, ant-, woord t het meisje met ondeugende tin teling in de oogen. Wie? vraagt tante. t Verzoek den heer Baxter, om binnen te komen, zeg ik kalm« Tante Rosa, dit, is mijn vriend, de heer Baxter. Mijn heer Baxter: juffrouw Hendriks. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1