Iets meer g dan een Gril VRIJWIL! EGIOEM RADIO-PROGRAMMA Dinsdag 9 September HILVERSUM I. 415.5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 schriftlezing en me ditatie (voorbereid door de Christ. Ra dio Stithting); 8,25 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,25 gram.; 11 declamatie; 11,20 orgelconcert; 12 orkest Malando en solist; ^2,25 Kwartier van den Arbeid; 12,40 almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten1; 1 zang met piano begeleiding; 1,80 Sprankelende middag klanken; 2,50 gram.; 3 Rococo-octet; 3,30 gram.; 4 Cyclus „Arm en rijk in het Nieuwe Testament"; 4,20 gram.; 4,45voor de jeugd; 5,15 BNO: nieuws-, economi sche- en beursberichten; 5,30 orkest Boyd Bachman; 6 causerie „Alleen voor man nen"; 6,15 cabaretprogramma; 7 actueel halfuurtje; 7,30 Omroep-Opera-orkest en solisten; 8,30 gram.; 8,45 voor den boer; 9 Het Nederlandsch Strijkkwartet; 9,30 declamatie; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10—10,15 BNO: Engelsche uitzending'. Economie News from Holland. i HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 10,40 decla matie; 11 ensemble Rentmeester; 12,00 Gerard Lebon en zijn orkest; 12,45 BNO: nieuws- en ^economische berichten; 1,00 Spaarne-sextet; 1,40 gram.; 2 Groninger Orkestvereeniging; 3,30 voor de zieken; 4 „Giuseppe Verdi", causerie met gram.; 4,45 gram.; 5,15 BNO: nieuws-, economi sche- en beursberichten; 5,30 De Melo- j disten; 6,15 „Land en landschap"; 6,30 Musette-ensemble; 6,45 „In een nieuw licht bezien" (voorbereid door de NSB); 7 actueel halfuurtje; 7,30 vervolg van 6,80; 7,45 reportage; 8 radiotooneel; 8,45 gram.; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10,00 Avondwijding; 10,05—10,20 politiek week- praatje (opn.) VERHOOGDE UITKEERING AAN WERKLOOZEN Totpaiiing loonbasiuit voor werkverruiming herzien In de bijeenkomst van journalisten, ge houden aan den vooravond van de ex cursie naar eenige wêrkverruimingsobjec ten in Noord-Brabant, heeft de heer H. J. Woudenberg, commissaris van het N.V.V., aangekondigd, per t October a.s.1 de uitkeeringen van bij het N.V.V. aan gesloten werkloozenkassen te verhoogen tot 70 pet. van het loon, met een maxi mumgrens naar boven, 'zonder dat hierbij een verhooging van contributie zal wor den toegepast. Dit laatste is mogelijk geworden door de sterk afgenomen werkloosheid. Hiervan zullen ook de leden van de confessioneele vakbonden profiteered, wier lidmaatschap, veelal door de be sturen collectief wa,s opgezegd en die thans zich weer in verheugend aantal bij de bonden aanmelden. Tevens heeft de heer Woudenberg medegedeeld, dat bij de invoering, nu ruim een maand geleden, van de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werkverruiming, niet alle arbeiders eeri direct loonvoordeel konden boeken; er waren er zelfs, die, in vergelijking met' de voorafgegane weken, eeniigermate achteruit gingen. Een van de oorzaken hiervan was, dat de weken na de invoering van liet be sluit een veel grooter regenverlet toon den dan tevoren. In de tweede plaats zijn door de nieuwe tarieven talrijke misverstanden ontstaan, die tot achter uitgang van loon aanleiding gaven. Het gevolg is geweest, dat thans, mede door de bemoeiingen van het N.V.V., de rijksdienst voor de werkverruiming op vele werken de toepassing van de ta rieven herziet. ss xxxx se x Pretjes in het leven moeten beschouwd worden als toespijs na een maaltijd. Feuilleton Op een goeden ochtend, dat de Rob- bema's mij hebben meegenomen naar 't atelier van een al wat ouderen schilder, die druk bij hen komt, ontmoet ik daar op de trap een jong meisje, armelijk gekleed, maar van een overweldigende schoonheid. De artiste zegt: Dat kind poseert voor mij als model. Ze heet de Wit. Haar moeder is een verschrikkelijke vrouw. Die be delt steeds en gaat zich dikwijls te buiten aan sterken "drank.' De schilder heeft zijn model voorge steld, viooltjes verkoopend, terwijl zij een bouquetje uitnoodigend in Se hand houdt. Ik benijd het kind in al haar armoe. Wat moet het heerlijk zijn om 2oo'n engelachtig uiterlijk te bezitten... En toch, terwijl ik naar het doek kijk, loopt mij een rilling door de leden en krijg ik zoo vaag de gewaarwording dat dit kind nog eens meer in mijn leven zal komen en niet onder geluk kige omstandigheden. ROTTERDAM EXPLOITEERT EEN HOUTMIJN I Heipalen, die het oude Rotter dam gedragen hebben, worden zorgvuldig uit den grond getrok ken en opnieuw gebruikt. Ons land is een delfstof rijker gewor den! Een delfstof zelfs, die als zoodanig geheel nieuw is voor de mineralogie. Want het hout moge reeds eeuwenlang bekend zijn, dat het nog eens uit den grond gewonnen zou worden, zal men vermoedelijk nimmer hebben kunnen 'be vroeden. Toch kan men zeggen, dat Rot terdam op het oogenblik een houtmijn rijk is. De houten heipalen, die eertijds het oude Rotterdam hebben gedragen, wor den uit den gronid getrokken, en, voor zoover mogelijk, dienstbaar gemaakt aan den wederopbouw, een uniek en bijzon- interessant bedrijf, waaromtrent wij ir. C. Franx bereid vonden ons namens de directie van den -Gemeentelijke Techni sche Dienst en van den Dienst Weder opbouw Rotterdam (Diwero) het een en ander mede te deelen. In den Rotterrdamschen bodem, aldus de heer Franx, is na het verwijderen der fundeeringen een groot aantal palen blootgelegd, die onder de tegenwoordige omstandigheden zeer goed nuttig gemaakt konden worden voor den wederopbouw van de stad. Hiervoor zijn uiteraard veel palen benoodigd. Het is op het oogen blik ondoenlijk hierin te voorzien door den aanvoer van een voldoende aantal versche heipalen. Mede op grond van' de geboden spaarzaamheid met andere materialen is men er toen toe overge gaan de mogelijkheid te onderzoeken of de oude palen daarvoor te gebruiken waren en hiermede was de grondslag gelegd om den „palenmijn" productief te maken. Men is begonnen aan den Sluisjes dijk waar de Petroleum Maatschappijen het terrein in 1936 in verband met de ver huizing naar de tweede Petroleumhaven hadden verlaten met medeneming der opstallen maar met achterlating derfun deeringen. Deze fundeeringen zijn in werkverschaffing tot op de palen ge sloopt. Daarna werden de putten met zand opgespoten. Hiermede was men doende, toen de oorlogstoestand intrad. Sedert'dien heeft men de palen uit de putten getrokken. De tankputten, die reeds met zand volgespoten waren, wer den, ook weer in werkverschaffing ont graven, opdat de palen ook hier uit den grond getrokken konden worden. Intusschen was in het verwoeste deel van de stad het puin opgeruimd, zoo- dat op verscheidene plaatsen de heipalen blootgelegd waren. De vraag drong zich toen op, of het loonend was ook deze palen uit den grond, te trekken. Eed eerste proef, genomen aan de Leuvehaven W.Z., leerde toen, dat de aanwezigheid van puinresten, afkomstig van zeer oude gebouwen, een ernstige moeilijkheid vormde, maar dat toch ook hier het trekken der palen technisch mogelijk was. Er zijn toen in de binnenstad verschei dene objecten in exploitatie genomen. In de eerste plaats kwam daar voor in aan merking de sleuf ten behoeve van het verbindingskanaal tusschen Delftsclie Vaart en Rotte, waarbij men de merK- waardige ontdekking deed, dat het ge deelte van de Delftsche Vaart tot den Goudsche singel, dus dat gedeelte waar tallooze zeer oude steegjes en slopjes stonden, nimmer onderheid is geweest'. Wel heeft men palen getrokken uit het gedeelte van den Goudschesingel tot de Rotte en wel bijna 1200 in getal, (waar van er een kleine 800 geschikt bleken voor een tweede gebruik. In den grond bij den Sluisjesdijk is men 'nog steeds doende met trekken. Hier bevinden zich 10,000 palen in den grond, die evenwel niet allemaal getrokken kunnen worden. Voorts heeft men het trekken der palen ter hand genomen aan de Leuvehaven, ten Oosten van de Hoofdsteeg (dus pa len, die eenmaal het vermaarde Hotel Coomans droegen!) nabij het Hofplein en aan den Boerensteiger. Van den laat ste was bekend, dat de daarvan ge dempte gracht in 1911 onderheid werd Ik ben bij de Robbema's te dineeren gevraagd en ofschoon ik anders den avond in eenzaamheid zou hebben door gebracht, ga ik toch niet zoo opgewekt daarheen, want op den ochtend heb1 ik zooi'n stapel brieven van „Woudzicht" en omgeving gehad, dat ik die veel liever had willen lezen. Toen ik in de Berkstraat kwam, was de heer Baxter daar al vóór mij. Ik geloof niet, dat u zoo heel hard werkt, zeg ik in den loop van den avond tegen hem. Ik geloof, dat wij beiden den laat ste» tijd wat lui zijn! Ik ben hier iederen dag geweest, dus heb ik geen tijd gehad om te stu- deeren. En ik ben hier iederen dag ge weekt, dus heb ik geen tijd gehad, om te schilderen. Maar hoe zult u nu ooit naam maken, als ij niet werkt? En u? Ik heb er zoo'n haast niet m^e. Daar ben ik blij om! Ik hoop, dat u in het geheel nooit naam zult maken. Dank u wel! Ik meen het natuurlijk z'óó dat u nooit uw stem tot algemeen eigendom zult maken! Wat moet er dan van mij worden? Laat een man voor u werken. Geef met 2000 palen. Behalve aan palen wordt hier nog houtwiiist geboekt in den vorm van z.g. kesphout, Objecten, die nog in behandeling genomen zullen worden zijn de onderheiingen van de Boschjeskerk en van de Groote Schouwburg. Van den laatste is ingevolge mededeelingen van den bouwer, den' heer J. Verheul Dzn., bekend, dat er 1800 palen den grond# in zijn gedreven. SANCTIES OP ECONOMISCHElDELICTEN i Zwara straffen voor clandestien slachten Verkoop van gestolen bonnen, *pz. Het vandaag verschenen Verordeningen blad bevat een besluit van de secretaris sen-generaal van landbouw en visscherij, van handel, nijverheid en scheepvaart en van justitie betreffende sancties op over treding van verschillende wettelijke maat regelen, rakende het oeconomisohe le ven (oeconomiseh sanctiebésluit 1941). In artikel 1 wordt strafbaar gesteld met hechtenis van 'ten hoogste een jaar en met boete van ten hpogste vijf- en twin tigduizend gulden or met een van deze giraffen hij, die in strijd handelt met een voorschrift; gesteld bij of krachtens de Landbouwcrisiswet.1933, dé distributie- wet '1939, het voedseïvo.orzieningsbesluit en het orgahisatiebeslujt Voedselvoorzie ning. 1941 (of bij een op grond van dat besluit uitgevaardigde verordening). In dien men opzettelijk in strijd handelt met deze voorschriften zijn de straffen: gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren en boete van ten hoogste hon derdduizend gulden ,of een van beide.. Deze feiten zijn overtredingen, evenals het in strijd, handelen met een krachtens art. 15, lid, 2 van de Distributiewet 1939 gegeven Voorschrift, In het laatste geval i zijn de maximumstraffen hechtenis van twee maanden of boete van driehonderd gulden. Slachten van rundvee i Onverminderd deze bepalingen wordt hij, die opzettelijk in strijd handelt met een bij of krachtens de Landbouwerisis- wet 1933, hetvoedselvöorzieningsbesluit of het orgaiiisatiebesluit voedselvoorzie ning .1941 gesteld verbod tot het slachten van rundvee, varkens, geiten, bokten, schapen en paarden of tót het verhan delen of vervreemden van vleesch of vleeschwaren, afkomstig van in strijd met zoodanig slachtverbod geslacht vee, krachtens artikel 2 gestraft met gevange- nisstraf van ten minste zes maanden. Bij het opzettelijk in strijd handelen met de genoemde wet en verordeningen wat belreft een verbod tol het verhandelen of vervreemden van granen is de mini- mumgevangenisstraf drie maanden. Handel in bonnen Bovendien wordt hij, die opzettelijk in strijd handelt met een verbod tot het verkoopen of te koop aanbieden van distributiebescheiden, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden, dat de distributiebescheiden, welke hij verkoopt of te koop aanbiedt, dp,or mis drijf zijn verkregen, met een gevangenis straf van ten minste drie maanden. Deze minimumstraffen worden met' de helft verhoogd, wanneer sprake is van een beroeps- of gewoontehandeling of van herhaling binnen twee jaar nadat de laatste veroordeeling wegens een gelijk soortig feit onherroepelijk js géwordén. In geval van poging worden cle minimum straffen met de, helft verminderd. Bij veroordeeling wegens een feit, straf baar .gesteld bij artikel'1, kan een reeks bijkomende straffen worden opgelegd, waaronder sluiting of stillegging voor een door den. rechter te bepalen termijn van ten hoogste vijf jaren van het bedrijf van den veroordeelde, of van het bedrijf, waarin het strafbare feit is 'begaap, on der aanbrenging van ben-kennisgeving der sluiting 'en stillegging op de bedrijfge-" bouwen. Over al deze misdrijven en over tredingen oordeelt de oéconomische rech ter. Het besluit wijst dan verder de op sporingsambtenaren aan en somt hun be- voegahedeif op. Voor het overige zie men den tekst van het besluit, dat vandaag in werking is getreden. Tevens zijn enkele artikelen uit de hierboven genoemde wet ten en besluiten met ingang van van daag vervallen. VERSCHILLENDE BERI6HTEN Nadarlandtche kincUron met vacantia Na de 500 Nederlandsche kinderen, die zich thans nog in de Oostmark#bevinden, zal de Nederlandsche Volksdienst begin October opnieuw eenige honderdtallen kinderen, die volgens medisch advies ver andering van lucht behoeven, naar het buitenland zenden,. Ditmaal is tot verblijfplaats gekozen de Gau Württemberg-HohenzollernList prachtige heuvellandschap van Zuid- VAN MUSEUM TOT GODSHUIS Aan de kathedraal van Smolensk, idie door de bolsjewistische misdadigers als gódloozen museum was ingericht, heeft de Duitsche militaire overheid weer haar oorspronkelijke bestemming gegeven. Ja, natuurlijk, dit was slechts een van die honderden sobere courantenberichtjes maar.... begrijpt u wat dit beteekent voor de inwoners van Smolensk, die jarenlang gehunkerd hebben naar het oogenblik,- dat zij weer in hun kathedraal hun plich ten konden vervullen? Hoe moeten deze eenvoudige arbei ders en boeren het regiem, dat de stel ling propageerde, dat godsdienst opium voor het volk is, hebben gevreesd en gehaat. Wat een voldoening voor de Duitsche autoriteiten daaraan een eind te maken. Eindelijk zal dan ee*i millioenenvolk worden verlost van een minderheid, die zich slechts kon handhaven door terreur. Eindelijk zullen de beschaafde volken van Europa een kans krijgen te leven zonder de nachtmerrie van het bolsjewisme. Eindelijk zal er een begin kunnen wor gden gemaakt met het opbouwen van een Europeesche werkgemeenschap, waarin plaats is voor een ieder, die werken kan en wil. En eindelijk kunnen ook Nederlanders metterdaad helpen dit doel zoo spoedig -mogelijk te bereiken. De weermacht van Adolf Hitler gaf aan de kathedraal van Smolensk haar bestemming terug. Schouder aan schouder met de Duitsche soldaten strijden da legers der bondgenooten, strijden de vrij willigerslegioenen, strijden de Nederlan ders en zult ook u kunnen strijden te gen het bolsjewisme, mits u zich spoe dig meldt bij het Om de aandacht te vestigen op het agrarieche gedeelte van de aanstaande Jaarbeurs te Utrecht wordt nabij het jaarbeursgebouw een kolossaal zonnerad gebouwd met een doorsnee van niet minder dan 15 meter en met korenaren van fantastische afmetingen. [Pax-Bolland, de Baan) Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Duitschland, waar de j'ongelui gedurende zes weken bij pleegouders zullen worden ondergebracht. De 600 kinderen, die thans kunnen worden geplaatst, zullen per extra trein naar hun vacantie-oord worden gebracht. Een geneesheer zal de reis meemaken, ook verpleegsters zullen voor het welzijn van de kinderen zorgen. Ouders, die meenen, dat hun kind voor uitzending in aanmerking komt, kunnen zich melden bij het Provinciaal of Stede lijk Bureau van den Nederlandschen Volksdienst, tevens Provinciaal of Stede lijk Bureau van Winterhulp Nederland. j Huren voor nieuwgebouwde huizen Zooals men weet, worden de huurprij'- z-en vastgehouden op het peil van 9 Mei 1940 op groqd van het Huurprijsbesluit. Dit besluit is echter niet van toepassing op huizen, die eerst na 27 December 1940 gereed zijn gekomen. Bij het be palen van den huurprijs van deze nieuw gebouwde huizen zal de eigenaar in de eerste plaats rekening houden met de bouwkosten. Daar deze sinds den ge noemden datum gestegen zijn, is het mo gelijk, dat hierdoor de huren hooger worden, dan die, welke voor soortge lijke huizen op 9 Mei 1940 golden. Op zich zelf behoeft dit nog niet tot onbil lijkheden te leiden. De Gemachtigde voor de Prijzen deelt echter mede, dat hem gevallen bekend zijn, waarin de huren van nieuwe huizen excessief hoog zijn gesteld. Hiertegen zal in het vervolg worden opgetreden en wel op grond van de bepalingen van het Prijsvormingsbesluit, dat dezer dagen werd gepubliceerd. MAKkraERICHTEy ST.-ANNALAND. Uienveiling, groep St.- Annaland: 64097 k.g. gewone f 5.50—6; groep Scherpenisse 11708 k.g. id. f 5.50— 6; Breekpeeën, klasse A 572 k.g. f6; id. B 6209 k.g. f4; id. C 1054 k.g, f3.50. i epnman de gelegenheid, om naam te maken voor zich, öm u! Ik schud het hoofd en kijk naar buiten, waar de schemering al is ingevallen. We jstaan voor een open venster aan het eind van de muziekkamer. Het heele gezelschap is om den vleugel geschaard, 1 waar een zeer begaafd vriend van C&rél de „Symphonie Fantastique" 'van Ber lioz ten gehoore brengt. We zijn dus een heel eind van hen af en niemand die ons op dit oogenblik eenige aan dacht schenkt. Juffrouw Somers, denkt u dat de man, met wien u trouwt, u ooit zal toestaan ,om bij het tooneel te gaan? De toon van zijn stem doet mij ont stellen, maar zoo kalm als het mij mo gelijk is en dqn ook geheel naar waar heid, anfwoora ik: Ik denk er in het geheel niet aan! Juffrouw Somers, wilt u met mij trouwen? Zoo onverwacht volgt deze vraag, dat het mij niet mogelijk is, een woord te zeggen; en vol dringend verlangen gaat hij voort: ElÜe, wil je met mij trouwen en mij het recht geven, om voor je te werken? U met een vrouw!... U heeft im mers al moeite,... om in eigen onderhoud te voorzien? H is. dan wel heel bitter! Ik geloof, |dat u er een genot in vindt, om mij te beleedigen! Vergeef mij, zeg ik en steek hem, de hand toe. Heel vriendelijk van u, om. mij te willen helpen, op de eenige ma nier, die.. 'i Vriendelijk! herhaalt hij en brengt mijn hand aan de lippen. Ja, als je dit dan vriendelijk wilt noemen Ellie dat ik je liefheb met heel mijn hart en ziel! 'Maar U hebt mij nog maar zoo kort gekend, zeg ik en trek mijn hand terug. U weet nog maar zoo weinig van mij af. Ik weet, dat ik je liefheb. Ik weet, dat ik je heb liefgehad, van dien eersten keer af, dat ik je hier ontmoette. Iki geloof dat ik al liefde voor je had op gevat, vóór ik je nog eens gezien had, ofschoon juffrouw Wanders nog al zóó, meende, dat zij voor goed een dergelijk gevoelen voorkomen zou, door te zeggen,, dat ze de eerste verdieping verhuurd had aan een dame op leeftijd! Ik denk aan de viooltjes, en, terwijl; ik opkijk naar de avondster en de fan tastische muziek het vertrek door trilt fluisterde Gerard: We zouden arm |zijn Ellie, maar als we genoeg voor elkaar voelen, dan is dat zoo erg niet! Dag en nacht zou ik voor je werken, om naam te maken, voor jou. Niets zou mij te Zwaar zij'n, als ik het uitzicht had jou te winnen! j Het vuur van zijn liefde doet zijn ge-, laat stralen en ik acht mij verplicht hem tot kalmte te brengen met mijn nuchter antwoord: I Maar wat zou de wereld er wel van zeggen? j I Wat zouden wij ons daar nu nog! aan storen, als wij maar gelukkig waren i We zijn beiden arm en als we die armoede nu samen deelen willen, wat heeft de wereld er dan mee noodig?. O Eillie, zou je nu niet genoeg voor "mij voelen, om je lot aan het mijne te willen verbinden? E)er ik er op verdacht ben lieeft hij mij een kus op het voorhoofd gedrukt en met een glimlach, die eindigt in een zucht, trek ik mij van hem terug en ant woord: 1 I i Wat een dwaasheid zou dat immers zijn! U bezit niets en nu zöudt u nog? tot uw last nemen een vrouw, 'die u niet eens zoudt willen laten voorzien in haar onderhoud Mijn vrouw zou nooit zingen voor haar dagelijksch brood! T En hoe stelt u zich dan voor 0m' te leven? V^an hetgeen ik met mijn kunst verd'en! (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1