RADIO-PROGRAMMA Zondag 7 September HILVERSUM I. 415.5 M. 8 Gewijde muziek, gram.; 8.30 BNOi nieuwsberichten; 8,45 gram.; 9,30 orgel concert (opn.); 10 gewijde muziek; 10,30 Ned. Herv. Kerkdienst; 12 De Melodisten; 12,45 BNO: nieuws- en economische be richten; 1 Wapens van boerengeslachten; 1,15 Eerste Nederlandsche Radiomuziek feest voor harmonie- en fanfare-orkesten 3,15 radiotooneel3,30 gram.; 3,40 ver volg van 1,15; 4,05 gram.; 4,30 De Ro mancers; 5,10 orgelconcert; 5,30 voor de jeugd; 6 gram.; 6,10 sport van den dag; 6,35 Otto Hendriks en zijn orkest; 7,00 actueel halfuurtje; 7,30 cabaretprogram ma (gr.pl.); 8,10 radiotooneel; 850 orkest Boyd Bachman; 9,30 gram.; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10—10,15 BNO: Engel- sche uitzending: „An American sees Hol land". HILVERSUM II. 301,5 M. 8 gram.; 8,30 BNO: nieuwsberichten; 8,45 gram.; 10 Zondagmorgen zonder zorgen; 12 „Eens Christens reize naar de Eeuwigheid in dezen tijd" (opn.) (voorbereid door de Christ. Radio Stich ting) 12,15 Bachcantate (opn.)12,45 BNO: nieuws- en economische berichten: 1 Gerard Lebon en zijn orkest; 2 „Taal bij den weg"; 2,15 Nederlandsch Kamer orkest; 4 Wijdingswoord (voorbereid door de Christ. Radio Stichting)5,30 ANP: sportberichten; 5,35 Rococo-octet 6 declamatie; 6,10 salonorkest; 7 actueel halfuurtje; 7,30 reportage; 7,45 Omroep orkest en soliste; 9 gram.; 9,45 BNO: nieuwsberichten10—10,15 gram. Maandag 8 September HILVERSUM I. 415.6 M. 1 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 morgenwijding; 8,25 gram.; 8,40 Wiesbadener Collegium Mu- sicum (gr.pl.); 9,15 voor de huisvrouw; 9,20 gram.; 11 Amabile-sextet; 11,25 de clamatie; 11,45 Amabile-sextet; 12 zang met pianobegeleiding; 12,25 gram.; 12,40 Almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economi sche berichten; 1 Utrechtsch Strijkkwar tet; 2 Otto Hendriks en zijn orkest; 3 voor de vrouw; 3,45 gram.; 4,45 vopr de jeugd; 5,15 BNO: nieuws-, economi sche- en beursberichten; 5,30 Omroepor kest en solist; 6,15 voor de vrouw: re portage; 6,30 Klaas van Beeck en zijn orkest; In de pauze: causerie over Dvo rak; 8,55 declamatie; 9,15 gram.; 9,45. BNO: nieuwsberichten; 10—10,15 BNO: Engelsche uitzending„Things worth knowing about Holland". HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 10 morgen dienst (voorbereid door de Christ. Ra dio Stichting); 10,20 gram.; 11 declama tie; 11,20 pianovoordracht en gram.; 12 De Gooilanders; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 De Ramblers; 1,30 orgelspel en zang; 2 gram.; 4" De Melodisten; 4,30 gram.; 5 declamatie (voorbereid -door de Christelijke Radio Stichting); 5,15 BNO: nieuws-, economi sche- en beursberichten; 5,30 zang, clave- cimbel en cello; 6 Wijdingswoord; 6,15 orkest Boyd Bachman; 7 actueel half uurtje; 7,30 gram.; 7,45 politiek week- praatje; 8 Amusementsorkest en het Vroolijke Klaverblad; 8,30 voor den boer; 9 De Romancers, solist en dameskoor „Aethercharme". Als intermezzo: orgel spel; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10— 10,15 gram. VERSGHILLENDE BERIGHTEN B#zo«k van ir. Mussart aan Barlijn Naar de persdienst van de NSB meldt heeft ir. Mussert in gezelschap van den plaatsvervangend leider, van Geelkerken, lt. generaal Seyffardt, den commandant der W.A., mr. Zondervan, heerbanleider Müller Lehning en den adjudant van ir. Mussert, heerbanleider mr. dr. Kessler, deze week een kort bezoek gebracht aan Berlijn, alwaar belangrijke besprekingen zijn gevoerd met de hoogste autoriteiten der Waffen S.S. over het deelnemen van Nederlanders aan den strijd tegen het bolsjewisme. De besprekingen leidden tot volledige overeenstemming. Buurman bonnendiaf De maréchaussée te Oudewatei kreeg aangifte van een diefstal van dis tributiebescheiden. Bij een onderzoek kwam uit, dat een buurman van den be stolene de distributiebescheiden had ge stolen en deze voor 30 gulden aan een caféhouder had verkocht. Zoowel tegen den buurman als tegen den caféhouder is proces-verbaal opgemaakt. Da 50 000ita Bosschenaar Van het Bossche stadhuis wapperden gisteren de vlaggen. Het was een belang rijke dag in het leven van de Brabantsche hoofdstad, want de 50,000ste Bosschenaar was geboren. Hij is een zoon van Hen- dricus Engelbertus van den Bersselaar en Jacoba Francisca Mijer. De jongen is naar den scheidenden burgemeester van Den Bosch, Frans Johan genoemd. Bij den doop fungeerden burgemeester Van Lanschot en zijn vrouto als peter en meter. De hoop, dat de 50,000 nog bereikt zou worden voor burgemeester Van Lan- sghot op 10 September met pensioen gaat, is dus in vervulling gegaan. Dit maakte voor Den Bosch de blijde ge beurtenis nog des te mooier. 1 ALS DE SLAG IS GESTREDEN De slag is gestreden. I In wilde wanorde zijn de Sovjettroe pen gevlucht met achterlating van veie honderden dooden en gewondien. Gewonden... Daar liggen zij, kermend van pijn, tus- schen de brokstukken van.hun in elkaar geschoten bunkers en stellingen. De eigen kameraden hebben in over haaste vlucht het veld moeten ruimen. Wat zal er van hen worden? Doch zie, daar komen reeds de Roode- Kruis-soldaten van hun tegenstanders. Liefdevol wordt de gewonde vijand van straks opgenomen, op een draagbaar- gejegd en naar de nooidverbanldplaats vlak achter de vuurlinie gebracht. 1 Later, nadat het eerste verband is ge legd, wordt hij verder getransporteerdl naar het veldhospitaal, ver achter het front. Daar ontfermt de ambulance zich" over hem.... Zou er wel een mooiere taak te ver vullen zijn dan te arbeiden in een am bulance? Want- als er ooit sprake is van menschlievenden arbfid, dan is dat wel hier. Zij, die onder de witte vlag met het Roode Kruis werken, kennen geen vriend en geen vijand. Zij kennén slechts den mensch, die in nood ver keert.... Aan. het Oostfront zal straks een Ne derlandsche Ambulance arbeiden, aan het Oostfront zal Nederland bewijzen, dat het nog steeds het kleine land is, tot groote daden in staat. Nederlanders, u moet medewerken aan de totstandkoming van deze ambulance. Stort uw bijdrage, iets meer dan u missen kunt, op girorekening 8-7-6-0-0 Nederlandsche Ambulance, Koninginnegracht 22, 's Gravenhage. Uit Stad en Provincie HAAMSTEDE. Blijkens een advertentie in dit nummer wordt voor West. Schou wen in de a.s. winter weer de gelegen heid opengesteld landbouwonderwijs te ontvangen. Mocht in de normale tijd vakonderwijs noodig zijn voor ieder, die met den landbouw te maken heeft, in den tegenwoordigen tijd met zijn vele nieuwe bezwaren voor den landbouw is vakkennis vrijwel onontbeerlijk. Voor verschillende plaatsingen in bedrijven wordt al een diiploma geëischt. De opvoeding van jon ge landbouwers is niet voltooid zonder een landbouwdiploma. BROUWERSHAVEN. Burgerlijke Stand over Augustus. Geboren: 26, Tannetje en Willemina, beide d. van Marinus Willem Thijsse en Willemina Hendrina van der Werve. Overleden: 28, Anna Maria van Felius, 77 j., echtgen. van Bartel Mat-, thijsse. Loop der bevolking. Ingeko men: 22, A. Gast van 's-Gravenhage Vertrokken'* 8, Ja. Ja. Verwijs naar Zie rikzee; 21, T. Bos en zoontje naar Vlis- singen; 29, M. J. Kristalijn naar Renesse SCHERPENISSE. Burgerl. Stand over Augustus. Geboren: Gerard, z. van J. L. M. Noom eh A. van Haaf ten; Anna Ra chel, d. van A. J. v. d. Klooster en P. M. Quaak; Jacobus, z. van C. Suurland; en J. C. Zwagemaker. Gehuwd: Willem' P. v. d. Slikke, 37 j., en Jac. M. Deurloo, 27 j.; Marinus v. Gorsél, 28 j., en Jan netje P. Bijnagte, 24 j. Overleden: M. G. Larooij, 80 j., ongeh.; C. Borgo, 74 j„ wetdf. van B. Kot. STAVËNISSE. Burg. Stand over Aug. Geboren: Marinus Jacóbus, z. v. M. Wes- dorp en M. Stoutjesdijk; Leendert Abra ham, z. v. J. van Opveren en K. C. Pet appel; Catharina, |d; v. E. M. Weeckers en H. Moerland; Jacob, z. v. A. J. Quist en H. C. Geluk. Overleden: J. P. Moerland, 18 j., d. v. J. Moerland en P. van Oeveren. Loop der bevolking. Ingekomen: C. Dorst van Oude Tonge. Vertrokken: W. Dane naar Culemborg; A. Stoutjesdijk naar Middelburg; C. van Oeveren naar St.-AnnalandP. P Wes- dorp naar Vlissingen. DISTRIBUTIENIEUWS De volgende bonnen zjjn na Zaterdag 6 Sept. niet meer geldig: Bon 33 Broodkaar (100 gram brood of één rantsoen gebak) Bon 33 Bioem (bloem, brood of gebak) Bon 33 Yleesch, vleeschwaren Bon 33 Melk Bon 34 reserve Aardappelen Bon 30-31-32-33 Kaas Bon 29-30 boter Bon 29-30 vet (boter met reductie) Bon 107 Algemeen (suiker) Bon 108 Algemeen (koffiesurrogaat Bon 109 Algemeen (jam) Bon 110 Algémeen, B Rgst (r jjst Bon 111 Algem B Havermout (havermout of gort) Bon 112 Algemeen (vermicelli) N.B. De bonnen 33 voor, Eieren blijven geldig tot en met 13 September 1941 trpding van dc Prijzenbeschikking 1940 Noi. I tot f1750.— boete. Zestig frauduleuze slachters Voor den economischen rechter in Den Bosch hebben zich niet minder dan zes tig personen te verantwóorden gehad we gens het frauduleus slachten van var kens en kalveren. Aan al deze verdachten werden ge vangenisstraffen- opgelegd, varieeremde tusschen twee en vijf maanden (ANP) VOOR KLEINE TUiNEN In het Belgisch staatsblad is het be sluit .verschenen, dat alle cigarettenfa- brieken de verschillende merken zullen moeten afschaffen. Dit in verband met den geringen voorraad tabak. De fabri- kanten zullen voortaan slechts één soort cigaret op de markt brengen. Er zal slechts een verschil zijn van ver vaardiging en verpakking. Daar alle ciga- rettenfabrieken op het oogenblik hun ta bak in Majcedonië moeten aankoopen, be- schikken zij alle over een en dezelfde hoedenighéid van grondstof, wat nood zakelijk leiden moet naar een standaard- cigaret, Het DNB meldt uit Washington: Vol gens een mededeeling van het ministerie van marine is de Amerikaansche torpedo- bootjager Greer, die met post onderweg was naar IJsland, Donderdagochtend door een duikboot aangevallen. De torpedo- bootjager heeft dieptebommen uitgewor pen, welker resultaat onbekend is. De secretaris-generaal van het Fran- sche ministerie van Landbouw, Preaud, heeft tegenover journalisten verklaard, dat door den graanoogst van dit jaar de voeding van Frankrijk is verzekerd. Brieven uut Schouwen Ze m'n wè nie wille glaove, toe'k zei, dat sinte magriet zes weeken boere-< verdriet zou geeve, ma 'tis ma lillek uut-e-komme, wik ma zegge. Oak 't ma nie bie 't recht .enide not, ma ja "t ge-i val leit'r, in d'n oest eit 't kwaed tel verduren aot. 't Kan beschien bié't dos sen nog meevaole, ma je zouw d'r bie stae bleëtem noe aolles stieng te ver intresten op te "blokken, die toch zukke mooie vruchten te zien gaeve. Affijn, 't geschreeuw is meesta erreger as te daed, in dat kon ier ok 't geval wè weeze1.1 Lae m'n 't oope. Vor aolles is tat bé ter. 't Zaoigoed mag wè goed ontsmet oore om weer 'n goed gewas te kriegen, want taer ang .ma vee van den akker, of. Noe voora, jna vroeger net eënder,, a dochte aolle "mensen dae nie eënd'er over. Dae binne vleweeke eel wat baezen in baesjes van d'r stoel esloore. Je kan" gin niesbode ope doe of je lees van. speegen zooas neef aoltie Zèit van de lui die t'r ofscheid' epreekt Wat binne ze't seëns ewist aaj't zö leest. Jawel, dae mekeerde zo noe in 'dan toch ok wè's H eën in aore an as 't over 'n bitje zaeken van anbelang gieng in de gemeënte; 'tïs nie zo glad ver,- laope as ta jè zou dienke, ma nee.'-., zand. t'r ovef. Uut! Jan bluuf verlaopig; nog wetouwer ynee z'n. moat, die naesfc te burregemeëster komme te zitten; in die za noe veïkomme dat'r gin uure over 'n vuule zompe ezaegt oort, over pitten in poelen: in de straeten, over ver-' stopte gooten, overangende tronken in naegen, dulleven dempe, in noem mar op. De burregemeëster krieg tae zeggens over wat mee kan werreke, da zukke kwesjes gin kwesjes bin of oore, in verschil van meëning geve in uusauwens of bie je naeste buuren, dae j't beste ma goeie vrienden mee kan bluuve, want m'n mekaore ma te dikkels noödeg. M'n sug- geraat is t'r koud bie oore, ma 'k za't toch ma uutdnenke, aores zei grootje, da'k te fien oore oR^m'n ouwen dag.! Saluut! JOöS VAN JAONE. 1 KERKNIEUWS j Geref. Gem. j ST.-PHILIPSLAND. Dingdag 9 Septem ber, 's avonds half 9, hdopt alhier voor te gaan ds. v. d. Berg van Krabbendijke j Federatie van Jong-Hervormden 15 afdeelingen van Jong:Hervormden zijn als lid van de Federatie van Jong Hervormden toegetreden, w.o. de afdoe- ling te Nieuw- en St. Joosland. Behalve in de classes ^ierikzee en Franeker wor- den thans in alle classes der Ned. Herv. kerk soortgelijke":-afdeelingen gevonden. SepUmber-werk In normale tijden zaaiden we begin September op braakliggende grond rogge voor groenbemesting, teneinde die in het voorjaar onder te spitten. Vöoral ook schrale grond is door een geregelde groenbemesting aanzienlijk te verbeteren Verleden jaar zagen sommigen nog kans om bij een boerderij aan wat zaairogge te komen, en daardoor beschikten zij in de wintermaanden over malsch groen voor hun kippen en konijnen. Een ander voordeel van het uitzaaien van rogge in den nazomer was dit, dat ook het onkruid er al dien tijd onder wend ge houden. We zullen nu echter op een andere wijze omzen moestuin op peil moeten houden. Daar; waar de grond aan een sloot is gelegen, Jtan het dikke eendenkröos worden opgevischt en op een ho^p gestort worden, om in het voorjaar uitgestrooid te worden en on dergespit. Maar ook de bagger uit de sloot is een waardevolle bemesting; van daar, dat we nu- omzien naar iemand, die dit straks voor ons doen kan. Intusschen is de „natte .moesson'' voor bij en is het droog weer. Er is waar schijnlijk dus heel Wat winterandijvie op te binden. Planten, die we over een dag of acht of tien willen eten en rdus graag geel willen hébben, binden we, als ze droog zijn, nu op. Dit gaat uitste kend "mét ringetjes, die van een oude binnenband kunnen worden geknipt, maar aangezien dit materiaal ook al niet gemakkelijk meer is té krijgen, nemen we raffia of dun touw. Begin September wordt de laatste an dijvie op den kouderi grond uitgeplant. Deze andijvie krijgt natuurlijk geen om vang van beteekenis méér, zoodat ze niet zoo ver meer van elkaar 'behoeft te wor den geplant.' Wie over ramen beschikt plant de andijvie in den bak uit en zet er" later het glas over. Wie in het volgend seizoen weer poot- uien wil uitplanten moet nu zaaien; het kan desnoods nog half September ge beuren. Hoewel dit zaaisel den winter meestal goed doorkomt' zal h£t toch goed zijn er rekeningmee te houden, dat het bij felle vorst gedekt moet wor den. Het zaaibed behoeft immers niet groot te zijn, dus als de winter streng zou worden kan tusschen de plantjes een aantal omgekeerde bloempotten wor den gezet, waarover wat latwerk wordt gelegd dat een bedekking van rijshout of sparrentakken kan dragen. Het is niet noodig om zelf pootuien te zaaien: in het begin van Maart, als ze uitgeplant moeten worden, worden er voldoende door kweekers aangeboden. i In September zetten we onze eerste bloembollen op, hetzij in glazen of in potten. Zorg dus tijdig voor een prijs courant, die all'erwege, wordtaangebo den. Crocusjes, Sneeuwklokjes (Galan- thus) en Hyacinthen kunnen in Septem ber al worden geplant eri sommige vroege (geprepareerde) soorten, die vóór Kerst- mis en Nieuwjaar kunnen bloeien, moe- ten al vóór half September opgezet zijn. Daarover dus meer in een. vólgend num- mer. De speciale rechtbank te Posen heeft vonnis gewezen tegen 28 vroegere Pool- sche politieambtenaren die betrokken wa ren bij den moord op 672 Volks-Duit- schers. De twee voornaamste beklaag den, een kapitein en een hoofdwacht- meester der vroegere Poolsche politie, werden wegens moord in 133 gevallen ter dood veroordeeld, 16 beklaagden wer den ter dood veroordeeld wegens moord in een of twee gevallen. Twee beklaag den werden vrijgesproken, acht werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. (DNB) De minder goede gezondheidstoestand van den Duitschen ambassadeur te An kara, von Papen, schijnt wel in de eerste plaats de aanleiding te wezen voor diens reis naar het' vaderland. De heer von Papen is sedert eenigen tijd lijdende en j hij verbleef m verband daarmede gedu rende een gedeelte van -den zomer niet in Ankara, waar hij het klimaat slecht i kan verdragen, doch in Therapie, in de omgeving van Stamboel, alwaar de zo- j merresidentie van het Duitsche gezant schap is gevestigd. MARKTBERICHTEN Coöperatieve Veiling Zierikzee Veiling -ven, 5n September. Frankenthaler f43—52; Reine Victoria f 15—27Reine Claude f 20—26Tonnp- boer f 12—18; Claps Favorite A f 20—25 id. B - f 10; Mana's Codlin B f 15Beurré Mérode A f22; Postelein f 12; Spinazie f 12; Snijboonen f 14; Stamprincesseboo- nen f 14; Andijvie f7; per 100 k.g. Burgerlijke Staed vas Zierikzee Geboren: 30 Aug. Hendrika Christina, d. van A. B. Visser en N. M. Groeneveld; 31. Bartel Wouter, z. van W. Siesse; 2 Sept. Jacob, z. van M. J. Schouls en J. j van der Sluis. Overleden: 2. Anna Cornelia Bolle, 54 j., echtg.e van C. van den Hoek. 1 Gehuwd: 5. A. J. Roedoe, 26 j. j.m., j en H. Kriesels, 25 j. j.d.; 5. P. F. den i Boer, 33 j. j.m., en J. P. Wijsman, 27 j. j.d. SPORT (Nadruk verbóden) RECHTZAKEN Schoenen zonder bon, maar te duur Een schoenwinkelier te Ede, B. t. H„ verkocht van Juni 1940 tot Mei 1941! regelmatig schoenen zonder bon en te gen te hooge prijzen. Hij was daartoe in staat, omdat hij indertijd bij' het op geven van zijn voorraad aan het Rijks bureau voor Huiden en Leder de in zijn zaak aanwezige verouderde modellen niet had opgegeven, die nu tegen hooge prij zen de deur uitgingen. Bovendien kocht hij ook regelmatig schoenen zonder daar bij de vereischte bónnen af te geven. Al deze koopen en verkoopen hield hij angstvallig buiten zijn boekhouding, zoo dat het niet mogelijk was de door hem ten onrechte verkregen winst nauwkeu rig vast te stellén. Daar er echter meer dere honderden paren tegen aanmerke lijke verhoogde prijzen waren verhan deld, is deze winst uiteraard aanzienlijk geweest. De Inspecteur voor de Prijsbeheer- sching te Arnhem, die hiermede rekening hield, veroordeelde ten H. wegens over- BOEKEN EN BROCHURES WEEiKREVUE DB PRINS. Het eerste artikel in het nummer van deze week is gewijd aan den Nederlands schen Arbeidsdienst. Duitschland's strijd tegen de Sovjets is in diverse duidelijke 1 photo's uitgebeeld. Iran, het rijke pe- i troleumland, levert stof voor een vol- gend artikel. In „De vervangingsindustrie aan het werk" wordt aangetoond hoe verschillende surrogaten*' gefabriceerd j worden. Verder gewone rubrieken, waa,r- onder Veel interessants voor de vrouw en een uitvoerige boekbespreking. FINANTIEEL NIEUWS Rott«rdamsch« Bankvéraeniglng n.v. Maandstaat per 31 Augustus Die bet: Kas, kassier en daggeldleénin- gen f 18.458.685.47; Ned. schatkistpapier f 260.196J219.83; Ander overheids-papter f3.893.715.38; Wissels f276.®57.75; Ban kiers in binnen- en buitenl. f 22.807.477.66 Effecten en syndicaten f7.123.670.48; Pro longatie en voorschotten, tegen effecten f 11.222.791.48; Debiteuren f39.787.155.32; Deelnemingen (incl. voorsch.) f 1.672.757.89 Gebouwen f 2.823.400.07. Totaal f 368.262.831.33. Credit: Kapitaal f 45.000.000; Reserve f 17.000.000; Bouwfonds f800.000; Deposi to's op termijn f9.363.617.46; Crediteuren f 285.383.692.39; Geaccepteerde wissels f3.666.60; Diverse rekeningen en over- loopende saldi f 10.711.854.88. Totaal f 368,262,831,33. VOETBAL 'RENESSE I—ZiERIKZEE 1 Het Renesse-elftal dat a.s. Zondagmid- dag om' 2 uur vóór de seriewedstrijden 4 te Zonnemaire tegen Zierikzee I fcal spe- len, telt 4 invallers en luidt als volgt: j W. Boot id.; C: de Rijke en A. Verjaal a.; J. Daleboüt, J. W. Kooman en H. Blok m.; L. Straaijer, C. v. d. Werf, H. Gilijamse, K. Stoel en M. Telle v. i De opstelling in de verliezers- of win- naarsronde is eenigszins anders. DE SCHOUWSCHE COMPETITIE Naa-* wij van bevoégde zijde vernemen zal de Schouwsche competitie Zondag 21 September aanvangen. Gespeeld wordt in> twee afdeelingen. In af deeling I zijn ingedeeld: Burgh I, Zierikzee I, Renesse I, Noordgouwe I, Zonnemaire I. IVO I, DOSKO I en Zwaluwen I. In afdeeling II zijn ingedeeld: Burgh II,.Zierikzee II, Renesse II, Noordgouwe II, Zonnemaire II en IVO' II. Nieuwe elftallen kunnen nog bij den competitieleider, den heer A. J. de Ruijter, worden opgegeven, doch niet later dan Zaterdag 13 September a.s. Er zal gespeeld worden volgens het wedstrijdreglement van den N.V.B. Het is te hopen, dat er onder 'gunstige weersomstandigheden gespeeld zal kun nen worden, opdat de competitie tijdig beëindigd kan worden. i KORFBAL. H D.E.S. I-VITESSE I 1-3 j Deze wedstrijd werd Donderdagavond onder prachtige weersomstandigheden gespeeld. Het is Vitesse gelukt DES haar eerste nederlaag op eigen terrein toe te brengen. Het spel gaat al direct vlug op en neer en al gauw ontstaat een ge vaarlijk moment als een DES-aanvaller de bal op de mand werpt," doch Vitesse herstelt zich en neemt het offensief in handen. De Vitesse aanval Simmers— Heijboer heeft eenige malen pech als schoten van hen, op of tegen de mand belanden. Na een kwartier neemt Vitesse de leiding door Heijboer, die zich vrij weet te maken en inschiet (0—1) DES werkt ha I'd vöör den gelijkma ker, maar de Vitesse-verdediglng is pa raat en grijpt goed in. Maar ook het damesduo A. en C. Beije aan de andere kant, laten zich niet onbetuigd. Of het in het mooie weer zit we weten het niet, maar ze zijn zeer gevaarlijk en er worden dan ook goede schoten door hen gelost, wat hun zeker moed zal geven, voor een volgende wedstrijd. Als ervoor beide zijden nog gevaarlijke momenten zijn ontstaan, breekt de rust aam. Na de rust is het spel 5 minuten oud als Heijboer mooi inschiet en den voor sprong vergroot (0—2). Na de wisseling zijn ook hier de dames zeer actief, zij durven ook te doelen, wat hen ook goed afgaat. We verwachten elk oogenblik het derde doelpunt, maar J. Dogger en P. van Doorn zijn ook erg ongelukkig met hun schoten. Maar dan ziet mej. Guinée haar kans en doelpunt onberispelijk (0—3). Ook DES weet in den helderen maneschijn

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1