"""AKKERTJE. Iets meer pfHI dan een Gril RADIO-PROGRAMMA Zaterdag 6 September HILVERSUM I. 415,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,25 gram.; 10 Ernstige muziek (e.o.); 12 Omroeporkest (e.o.); 12,40 Almanak; 12,45 BNO: nieuws- en j economische berichten; 1 Omroeporkest; 1,45 orgelconcert; 2 voor het gezin; 2,20 gram.; 2,40 Eerste Nederlandsche Radio- Muziekfeest voor Harmonie en Fanfare orkesten; 4 bijbellezing (voorbereid door de Christelijke Radio Stichting); 4,20gr; 4,35 voordracht; 4,50 vervolg muziek feest; 6,05 gram.; 6,15 voor de binnen- schippers; 6,30 Ramblers; 7 actueel half uurtje; 7,30 gevarieerd Zaterdagavond- programma; 8,45 voor den boer; 9 Bandi Balogh; 9,30 „De invloed van de Neder landsche bouwkunst in Duitschland"10 —10,15 BNO: Engelsche uitzending: Dutch news reel. HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 zie Hilversum I; 8 BNO: nieuws berichten; 8,15 gram.; 10 morgenwijding; 10,20 Omroeporkest; 11,20 gram.; 11,35 Klaas van Beeck en zijn orkest; 12 Boyd Bachman en zijn orkest; 12,45 BNO: j nieuws- en economische berichten; 1,00 zang met pianobegeleiding; 1,40 voor de rijpere jeugd; 2 Utrechtsch Stedelijk Or- kest; 2,45 Stad en land;-3 (Utrechtsch Ste- delijk Orkest; 4 Omroeporkest; 5 bijbel- lezing; 5,15 BNO: nieuws-, economisché- en beursberichten; 5,30 gram).; 6 „In een nieuw licht bezien" (voorbereid door de NSB); 6,15 Zutphens Vrouwenkoor; 6,45 gram.; 7 actueel halfuurtje; 7,30 orgel concert; 7,45 reportage; 8 Concertgebouw orkest; 9 gram.; 9,45 BNO: nieuwsberich ten; 10 Dagsluiting (voorbereid door de Christelijke Radio Stichting); 10,05—10,20 Brandende kwesties, causerie (e.o.) heeft een luchtaanval op Derna gedaan, wtardoor onder de Mohammedaansche bevolking eenige slachtoffers zijn te be treuren en eenige particuliere huizen be schadigd zijn. In Oost-Afrika geen belangrijke ge beurtenissen. sters zijn besluit vernamen. De plechtig heid werd besloten met een „lang zullen ze leven". Hierop namen de „rechters* en het publiek afscheid van het paar, om het de gelegenheid te geven ide nieuwe situatie onder oogen te zien. de «sitoebondo» vergaan Uit Stad en Provincie 59 opvarenden gered Blijkens een bericht uit Pontodelgado (Azoren) is daar eind Juli een Spaansch schip binnengeloopen, dat 59 opvarenden van het Nederlandsche vrachtschip „Si toebondo" (7049 br. reg. ton) van den' Rotterdamsche Lloyd aan boord had- "fraar bleek was de Sitoebondo een dag' of wat tevoren op den AtlantisChèn Oceaan door een Duitsche duikboot ge torpedeerd uit een eonvooi, dat. van Ame rika naar Engeland onderweg was. Bo vendien waren van dit eonvooi nog twee andere (Engelsche) schepen getorpedeerd. De totale bemanning van de Sitoebondo bestond uit 78 koppen van wie er bij: de torpedeering van het schip 10 om het leven zijn gekomen. De Sitoebondo vervoerde oorlogsmate riaal voor Engeland. (Het stoomschip Sitoebondo, van den Rotterdamschen Lloyd, 7049 ton bruto en 4488 ton netto, werd in 1916 bij Bonn Mees te Rotterdam gebouwd. Het to tale draagvermogen bedroeg 10.350 ton, van elk 1016 k.g.) De turbines voor de voortstuwing waren geleverd idoor de Maatschappij De Schelde te Vlissingen). VERSGHILLENDE BERIGHTEN Itaiiaanschweermachtsbericht F«IU Italiaansche luchtactie Het 457-ste communiqué van het Itali aansche hoofdkwartier van gisteren luidt „De luchtmacht heeft gisteren haar moe dige en doeltreffende actie voortgezet en den vijand aanzienlijke schade en verliezen toegebracht. Bommenwerpers hebben zware bomtreffers geplaatst op- de havenwerken van Tobroek en verster kingen, auto's en batterijen bij Mersa Matroeh. Jachteskaders hebben in scheer- vlucht sterke concentraties van gemoto riseerde afdeelingen en depots in de omgeving van Sidi Barrani aangevallen. Talrijke auto's van verschillende soort geraakten in brand en verscheidene ont ploffingen deden zich voor. Op het vlieg veld van Sidi /Barrani hebben onze ja gers talrijké op den grond staande vlieg tuigen met machinegeweervuur bestookt. Daarna hebben onze dappere vliegers in den strijd met vijandelijke luchtstrijd krachten 18 vliegtuigen neergeschoten. Bij deze schitterende onderneming heeft de groep jachtvliegers, die onder bevel van luitenant-kolonel Mario Bonzano staat, bij zonder onderscheiden. Andere afdeelingen bommenwerpers en duikbommenwerpers hebben in den afge- loopen nacht de vijandelijke bases op Malta gebombardeerd, waarbij belangrij ke doelen getroffen werden. Bij La Va- letta raakte een stoomschip door een zware bom in brand. Van de bovenge noemde operaties zijn drie vliegtuigen niet teruggekeerd. Aan het landfront bij Tobroek groote bedrijvigheid der artillerie. De vijand Een zwakke geest is als een microscoop die kleinigheden sterk vergroot en groote dingen niet duidelijk kan voorstellen. Feuilleton Sta mij toe, u te geleiden en u geluk te wenschen met uw wel-verdiend succes 1 O, vleit u mij toch niet zoo! ant woord ik, met een glimlachend schouder- op-halen. Waarom iegt u zoo den nadruk op dat Omdat u immers niet houdt van complimentjes maken? Ik heb u eens een compliment ge maakt en dat hebt u verkeerd opge vat, zegt hij, nu ernstiger. Misschien dat er een veiliger weg is, die tot uw gunst leidt. Hebt u mij mijn lomp heid al vergeven? Al lang! Laten we toch liever die dwaasheid vergeten. Ik schaam er mij nog steeds over. Ik ben bereid te vergeten al wat u liever hebt, dat ik niet onthoud. Maar in plaats van dat ik nu dichter bij de Robbema's ben, zit ik op een bank, onder de koele schaduw van va rens en de heer Baxter staat achter mij luisterend naar een mooie alt. Ik luister ook en voel mij gelukkig, op een manier, Baker pleegt zelfmoord pn het drama te Zuid-Wendiinge, gem. Veendam, heeft zich wederom een op zienbarend feit voorgedaan. Naar men weet werd een baker er van verdachtf vorig jaar haar man door het toedienen j van arsenicum van het leven te hebben beroofd en in begin Juli van dit jaar|, j de jonge vrouw van een boer, met wel ken boer de baker omgang zou hebbfen gehad, te hebben vergiftigd. De vrouw is half Juli aan de Justitie overgeleverd, die haar heeft opgesloten in het Huis; van Bewaring te Groningen. I De bewijzen tegen vrouw D. stapelden zich, naar mate het onderzoek vorderde, hoe langer hoe meer op. Niettegenstaan de dit alles, bleef zij hardnekkig ontken- nen. Toen een ider bewakers van het I Huis van Bewaring gisteren haar cel be- trad, vond hij de vrouw dood op den, grond liggen. Al spoedig bleek, dat zij zich in den voornacht van het leven Ihad beroofd. «Volksgericht» te Staphorst Te Staphorst bestaat nog de gewoonte van het volksgericht. Bij voorkomende gelegenheden wordt dat toegepast. Dit- maal werd recht gesproken over een jongeman, die dezer dagen in het huwe- lijk zou tredeq, hoewel hij ten opzichte van een ander Staphorster meisje ver plichtingen had, die dezen gewichtigen I stap met haar eerder zöu hebben doen rechtvaardigen. De „openbare" meening dacht er evenzoo over en dus trad het „volksgericht" in werking. De jongeman werd opgewacht toen hij op het punt stond zich bij het meisje te voegen, op wie hij in laatste instantie zijn zinnen had gezet. Sterke armen gre pen hem aan, zetten hem op een wagen, 1 en toen ging het naar de woning van het meisje, dat hij in den steek had ge laten. De optocht werd begeleid door ketelmuziek en wel twee honderd be langstellenden liepen mee in den stoet. Bij het huis van het meisje werd hij „afgeladen" en netjes naast zijn eerste liefde gezet. Jegens haar moest hij toen, in het bijzijn der getuigen verklaren, dat hij haar als wettige echtgenoote zou aan nemen; een belofte, die de jongeman, na lang wikken en wegen, tenslotte heeft afgelegd. Ter bezegeling er van legde hij zijn hand in dé hare. Een luid hoera steeg op toen de verzamelde Staphor die ik niet beschrijven en nog veel min der verklaren kant Houdt u van dat geluid? vraagt hij als het lied uit is. Ze heeft een zeer mooie stem, ant woord ik, ontwijkend! Ze gaat naar Italië om haar muzikale loopbaan te voltooien en dan denkt zij aan het too- neel te gaan. En u? Gaat u ook nog verder uw talent ontwikkelen? Acht u dit raadzaam? Als u geen ander middel van be staan heeft, ja. Maar het idee lokt u niet aan, om aan het tooneel verbonden te zijn? Neen, voor u niet. Ik hoop zelfs dat u er niet toe over hoeft te gaan, betuigt hij met klem. Kunt u dan niet liever les geven? Waarom zou ik dat nu doen, als ik kon toegejuicht worden over het voet licht? Dat verfoei ik juist zoo! En hoe denkt u, dat, bij voorbeeld, een man, die u lief had, dit vinden zou als alle andere mannen hun tooneelkijkers op u richtten en allerlei op- en aanmerkingen zouden maken over uw uiterlijk? Hij zou u nog liever dood zien, dan bloot gesteld aan zulk een vernedering! Zuchtende haal ik mijn schouders op en verder kunnen wij voor het oogen- BRUINISSE. De 11-jarige J. v. d. Sluis alhier had op het schoolplein van de Chr. School het ongeluk, uit een paal1,, waarin hij geklommen was, te vallen. Hij kwam daarbij zoo ongelukkig terecht, dat hij een schouder brak. Dokter van) Dop verleende de eerste hulp1, doch dé' jongen is toch ter verdere behandeling! 'in het ziekenhqis te Noordgouwe opge nomen. I.L'l I Lil ST.-PHILIPSLAND. Met ingang van 8 September a.s. is benoemd tot opzichter bij het hoogheemraadschap Rijnland te Leiden, den heer U. Allewijn. Op 9 September a.s. hoopt in de Geref. Gemeente voor te gaan, des avonds 20,30. Ds. v. d. Berg van Krabbendijke.' OUD-VOSSEMEER. Burgerlijke Stand over Augustus. Geboren: Louis, z. van (M. K. de Wilde en M. B. v. d. B,oo-l gaard; Jacobus Franeiscus, z. van M. Hommel en C. J. Plompen; Petronella Johanna, d. van A. P. B.oogaardt en C. Jogchems; Maria, dj van G. Jeroense en M. Duine; Pieternella Maria, d. van L.' v. Driel en jM. P. Vaders. Gehuwd: M. Hommel, 35 j., en P. J. Franken, 31 j.; A. van Driel, 27 j„ en 'M. H. Vaders, 22 j. Ingekomen: J. C. A. v. d. Maas van Utrecht; A. C. Reijchler van Steenber gen; B. Mjnheere van Tholen; J. v. d.v Boogaard van Rotterdam; H. Levolger. van Bergen op Zoom; S. M. Hoek van. j Rotterdam. Vertrokken: C. Kievit naar j 's-Gravénhagé; G. W. Roth naar Axel; H. Steelsel naar Hengelo; M'. Verhees, naar Bergen op Zoom. NEDERLANDSCH-DUITSCH CULTUURGEMEENSCHAP Te-Middelburg is Woensdagmiddag on der groote belangstelling de eerste bijeen- j-komst van de werkgemeenschap Walche- ren der Nederlandsch-Duitsche cultuur- I gemeenschap gehouden, j De voorzitter, de heer A. M. D van den i Berg, begroette in het bijzonder den ge- volmacbtigde van den Rijkscommissaris voor Zeeland, den heer W. Münzer en de heeren mr. A. Meerkamp van Embden en Lanwer, die het landelijk verband: vertegenwoordigden. Spr. zei, dat de werkgemeenschap Wal cheren tot nu toe niet naar buiten is getreden in verband met de afgesloten heid der provincie, en ook wel met het oog op het karakter der Zeeuwsche be- volking, die gaarne de kat langen tijd f uit den boom kijkt, maar dat men thans i voornemens is den leden in het komende i seizoen een aantrekkelijk programma aan te bieden. j Nadat de heeren Münzer en Meerkamp i van Embden over het doel, de beteekenis en de organisatie van de Nederlandsch- j Duitsche cultuurgemeenschap hadden ge- J sproken, en nadat van gedachten was gewisseld over het werkprogramma voor den a.s. winter, werd overgegaan tot het artistieke gedeelte van het program- ma, dat verzorgd werd door den pianist Marinus Flipse, en door den dichter Martien Beversluis. Aan het slot der bijeenkomst heeft de heer Lanwer den beiden Zeeuwschen j kunstenaars dank gebracht voor het aan- deel, dat zij in het welslagen van dep middag hadden en iden leden een lezing van den Duitschen dichter Ludwig Bate 1 op 24 September in uitzicht gesteld. Zondagartsftndltnst Zlcrikz** (Zondag 7 September: Dr. Boogerd en Dr. Verspyck. TELEGRAMMEN LUCHTGEVECHTEN BOVEN HET KANAAL. Van militaire zijde wordt aan het D.N.B. medegedeeld: In de middaguren van den 4en September heeft de vijand bij luchtgevechten boven Het Kanaal en in het Eransche .kustgebied zware verlie zen geleden. Nachtjagers hebben volgens tot dusverre ontvangen berichten in to taal 21 Britsche jagers en een, bommen werper neergeschoten. Nog twee bommen werpers en een jager werden door af weergeschut neergehaald. De totale ver liezen van den vijand bedragen volgens de tot dusver ontvangen berichten 25 toestellen. Éigen verliezen zijn niet ont staan. VLIEGTUIGVERLIEZEN DER SOVJETS. Naar officieel wordt medegedeeld heb ben de Fjnsche luchtstrijdkrachten met succes een Sovjetvliegveld in het Oosten van Karelië gebombardeerd en met tref fers vliegtuigen op den grond vernield. Tijdens een luchtgevecht met negen vij andelijke jagers zijn zeven der machines neergeschoten en een beschadigd. Bij Aunus zijn in vier luchtgevechten acht vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De afweer op den grond heeft op de Ka- relische landengte en in Oost-Karelië nog zeven vliegtuigen doen neerstorten, zoo dat (je vijand 22 vliegtuigen heeft verlo ren. Bij deze gevechtsoperaties gingen twee eigen vliegtuigen verloren. De in zittenden hiervan konden echter tijdig neerkomen. SOVJETVL1EGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. Een gering aantal Sovjetbommenwer pers heeft Donderdagnacht getracht een aanval te ondernemen op de Rijkshoofd stad. Van twee vijandelijke vliegtuigen werd er een -door het afweergeschut neergehaald. Er zijn geen berichten ont vangen over neergeworpen bommen. SCHEPEN' IN DE GOLF VAN SUEZ VERNIELD. Bij aanvallen op vijandelijke scheeps- doelen in de Golf van Suez heeft het Duitsche lucht wapen, naar het DNB ver neemt, in den nacht, van 3 op 4 Sept. het 8000 brutoregisterton metende koop vaardijschip „City of Oakland" metvan geringe hoogte geworpen bommen tot zinken gebracht. De treffers sloegen midscheeps en aan stuurboord in. Het schip zonk jn zeer korten tijd. Bovendien werd een koop vaarder van 3000 brutoregisterton met twee treffers aanzienlijk beschadigd. Een krachtige vuurgloed kon worden waar genomen. Ook is een koopvaarder van b tot 6000 brutoregisterton met succes aangevallen. WEER AMERIKAANSCHE TROEPEN NAAR IJSLAND. Naar uit Reykjavik wordt gemeld zijn opnieuw afdeelingen van het Amerikaan- sche leger op IJsland aangekomen. MIRAM TAYLOR NAAR EUROPA. De speciale ambassadeur van President Roosevelt in het Vaticaan Miran Taylor is per vliegtuig naar Lissabon vertroio ken. Vandaar zou hij zich naar Rome begeven. ijg; VOOR DE HUISVROUW Paulmichtengahakt, -koekjes »n -cot«!ett«n Benoodigdheden: 300 gr. linzen, erwten, boonen of capucijners, 1 uitje, peterselie, aroma, paneermeel, bloem, boter. De peulvruchten één nacht weeken en met het weekwater gaar koken, desge- wenscht in de hooikist, daarna op een zeef goed uit laten lekken. De peulvruchten met een vork fijn ma ken, geraspte ui, peterselie en aroma - toevoegen en van het mengsel ballen, koekjes of coteletjes vormen. De ballen wentelen door een papje van bloem en water en daarna door paneermeel. Het gehakt bruin braden en zoo lang door warmen zonder deksel op de pan, tot de ballen ook van binnen goed warm zijn. Tomatensaus, waarin het peulvruchten vocht verwerkt :is, kan bij dit gehakt gegeven worden. Gsrnalangthakt Benoodigdheden: 300 gr. garnalen, 75 gr. oud brood of paneermeel of 100 gr. aardappelen, wat water, zout, peper, noot muskaat, fijngehakte peterselie en wat boter. Het brood weeken in water en fijn maken, of, wanneer we overgebleven aardappelen gebruiken, ook deze fijn ma ken met een vork of door den molen. De garnalen fijn snijden en vermengen met het brood of de aardappelen en de kruiden. Van het mengsel één grooten of één aantal kleinere ballen vormen en deze als gehakt braden. ONDERWIJS Geslaagd aan de Universiteit te Leiden voor het doctoraal examen in de rechten, de heer G. A. de Kater, geboren te Brouwershaven. blik niet spreken, daar nu de ouverture uit de Tannhauser begint. Ik amuseer mij intusschen met het waarnemen van mijn vrienden en ken nissen en als dit nummer afgeloopen is, dan kom ik weer aan de beurt met mijn lied van Blumenthal; en dus sta ik op. U studeert zeker veel? vraagt de heer Baxter, terwijl hij mij den arm bied. I Ja; maar ik hoop, dat ik u ni^t verveel? I Jntegendeel! Juffrouw Wanders kan getuigen, dat ik nog nooit zoo ijverig ben geweest als sinds u hier kwam. I Daar ben ik blij om: U moogt uw talent niet ongebruikt laten, i O ik ben van plan, hard te wer ken! Tot nog toe gaf ik er niet veel om, of ik naam zou maken, of niet; maar nu wèl! HOOFDSTUK V. Dus hij meent, dat ik studeer, om in mijn onderhoud te voorzien, mijmer ik, den ochtend na de openbare les. Hij denkt zeker, dat ik een arme artiste ben; als hij?!.... Hoe grappig is dat en wat zal Nol daarom lachen!.... Maar wat zou het dc verontwaardiging wekken van Tante Rosa, als haar nichtje Ellie Somers van Woudzicht gehouden werd voor een jongedame van buiten, die in dat goed- Foto Polyfoon - v. Bitsen) koope pension was gekomen om te stu- deeren voor een opleiding aan het too neel! Nu, in ieder geval zal ik den heer Baxter niet uft den droom helpen en il\ hoop, dat de anderen in huis het ook •niet doen. Hij zal nu denken dat de Dieke's en de Robbema's dan wel heel vriendelijk zijn, dat fee zich zoo over mij ontfermen. 'Terwijl ik nog aan de piano zit, komt er een briefje van Nol, dat haar zuster Emmie roodvonk heeft, zoodat ik er niet aan denken mag, mij bij hen aan huis te vertoonen. Ze hebben allen die ziekte gehad, dus voor henzelven kan het ge-> vaar niet zoo groot Izijn, maar ze mogen toch nergens anders komen, om de be smetting niet over te brengen en ik zal Nollie dus nog wel een heeien tijd niet bij Frau Cronhelm zien. Het doet mij leed, in de eerste plaats voor Emmie maar ook voor de anderen. Ik schrijf een briefje aan Nol en ik heb mij juist voorgenomen, om dien hee- lend ochtend niet uit te gaan, toen Ada Robbema met het dringend verzoek komt, of ik jdien dag bij hen wil door brengen en ik laat mij overhalen. i 0ok de overige dagen van de week ben ik heel veel bij hen en het is er dan ook waarlijk amusant, want ze hebben er bijna altijd gasten, waaronder veel ar- tisten. Jan ontvangt druk bezoek van zijn vrienden op zijn amateur-atelier en ze hebben er een muziekkamer, zóó ruim, dat die eer een zaal kon heeten! Ik ontmoet er den heer Baxter druk; ik kan wel zeggen: iederen dag. Hij kan dus niet hard werken; tenzij hij lamplicht heeft en dat is te geriskeerd, heeft hij wel eens gezegd. Een paav maal hebben we samen ge dineerd in de Berkstraat en de meisjes plagen mij braaf met hem. Ik voel dan ook, dat zijn blikken steeds op mij gericht zijn; maar ik flirt niet met hem. Den tweeden April ga ik naar huis en keer dan eerst terug om het huwelijk van Poppie bij te wonen, als dit ten minste niet uitgesteld wordt door Em mie's ziekte. Nol, die mij' iederen dag trouw op de hoogte houdt, zegt, dat haar ouders er over denken, om naar Noordwijk te gaan, als Emmie weer wat sterker is. Het zou mij niets verwonde ren, of de huwelijksplechtigheid had dan ook van daaruit plaats. Het vooruitzicht van weer naar „Woud- zicht" te gaan, bezorgt mij geen onver deeld genoegen: Er is iets, wat een stra lend licht werpt over mijn armelijk lo gies bij juffrouw Wanders, ik voel er mij onverklaarbaar gelukkig. (Wordt vervolgd). - c.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1