Iets meer 7 dan een Gril YRUWTLI EGK3BT RADIO-PROGRAMMA Vrydag 5 September HILVERSUM I. 415.5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 schriftlezing en me ditatie (voorbereid door de Christelijke Radio Stichting); 8;25 gewijde muziek (gr. pl.); 8,45 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,20 gram.; 11,20 voordracht; 11.40 De Gooilanders en orgelspel; 12,40 Almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische be richten; 1 Klaas van Beeck en zijn orkest; 1,30 Melodisten en soliste; 2 Residentie orkest; 4>cyclus: „De Evangelisten en hun werk"; 4,20 Boyd Bachman en zijn orkest; 5,05 gram.; 5,15 BNOü nieuws-, econo mische- en beursberichten; 5,30 voor de jeugd; 5,45 viool en piano; 6,15 sport- wetenswaardigheden; 6,30 zang met pia nobegeleiding; 6,50 gram.; 7 actueel half uurtje; 7,30 2e acte van „Die Zauber- flöte" (e.o.); 9 „Wat is Nationaal Socia- t lisme?" 9.15 gram.; 9,45 B.NO.: nieuws- berichten; 10—10,15-BNO: Engelsche-uit zending: Economic News from Holland, HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 zie Hilversum I; 8 BNO; nieuws- j berichten; 8,15 gram.; 10,30 pianovoor- i dracht; 11 voor de Kleuters; 11,20 zang. met pianobegeleiding; 12 ensemble Jack der Kinderen; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 gevarieerd mid- dagprogramma; 2 voor de vrouw; 3,45 het Revida-sextet4,30 voor de jeugd; 5 gram.; 5,15 BNO: nieuws-, economische- j sche- en beursberichten; 5,30 Ramblers; 6 Onder de leeslamp (voorbereid door j de Christelijke Radio Stichting); 6,15 en- semble Bandi Balogh; 6,45 gram.; 7 actu- j eel halfuurtje; 7,30 reportage; 8 gram.; 1 8,30 Frans Wouters en zijn orkest; 9 Molto Cantabile; "9,45" BNO: nieuwsbe- richten; 10 avondwijding; 10,05—10,15 gram. "land- en tuinbouw De loodglamziektebaitrijding in Wettelijk Schouwen De Commissie voor de bestrijding van de Loodglansziekte in Westelijk Schou- men kwam Dinsdagavond 'in de Tuin bouwschool bijeen, ter bespreking van hetgeen verder gedaan dient te worden. Geconstateerd mag worden, dat de loodi- giarsziekte in sommige bedrijven minder hevig optreedt, terwijl in andere de aan tasting nog weinig minder is. Getracht zal worder. de oorzaken op te sporen van deze verschillén, waarbij men uitgaat van een bepaalde veronderstelling, die in vloed uitoefent op de aantasting. "\Jit het verslag van den penningmeester bleek, dat er een batig saldo was van f 18.—. Besloten werd geen controle te houden in September, zooals het vorige jaar, omdat de Commissie de meening is toegedaan, dat het niet meer noodig is de fruitkweekers aan te raden de zieke boomen op te ruimen, daar zij dit wel uit eigen beweging zullen doen, omdat zij er van overtuigd zijn, dat deze ziekte een ernstig gevaar vormt voor hun be drijf. Wel zal, wanneer de noodige finan ciën daartoe door de gemeenten worden gevoteerd, in den winter het doode hout, waarop de vruchtlichamen van de zwam voorkomen, van een merkteeken voorzien worden, zoodat een ieder weet wat op geruimd ,d,ient te worden. Deze controle zal zoo mogelijk reeds begin December gehouden worden, waarna enkele weken later nagegaan zal worden pf een en ander opgeruimd is. Aan de vier ge meenten zal weer een subsidie worden gevraagd om een goede controle te kun nen uitoefenen. De commissie doet nogmaals een beroep op allen die boomen hebben welke ern stig aangetast zijn, deze tijdig op te ruimen, teneinde het besmettingsgevaar zooveel "ihogelijk te verminderen. Voorspoed is de toetssteen van het karakter: want in tegenspoed kan mm volharding toonen, doch door. vopp spoed wordt men bedorven. i i Feuilleton Drie dagen na dat bewuste bal bij de Robbema's, zit ik 's middags gereed en gekleed op Nollie te wachten en zoo dra ik haar belletje meen te hooren, ijl ik naar beneden en loop bijna tegen een jongmensch aan, die beleefd den hoed afneemt en dien ik onmiddellijk herken; hij mij zeker ook, maar we houden ons beiden goed. Het heele incident van die ontmoeting heeft niet veel langer dan een minuut geduurd en toch laat het een onaange- namen indruk biij mij achter, dien ik maar niet kan afschudden. Ik houd de zonzijde van de straat en kijk intusschen steeds uit naar Nol, die ik nog steeds hoop te ontmoeten, eer ik aan den hoek ben. Ik kon immers niet anders, dan Gerard Baxter negeeren?! Want verbeeld je, dat ik nu eens voor hem gebogen had en dat hij mij negeerde! Dat zou waarlijk onuit staanbaar zijn geweest! Nog lang, nadat ik Nollie ontmoet heb, blijft die kwellende gedachte bij mij; en dien ochtend voor het eerst verveelt de DE UITRUSTING VAN DE NEDERL. AMBULANCE De Nederlandsche ambulance, die straks naar het Oostfront gezonden wordt, zal de grootste zijn, die ooit door Nederland, is uitgerust. Aan voertuigenmateriaal zal zij 29 motorrijtuigen bevatten, waaron der zich .vijf ambulanoe-auto's, twee auto bussen en vijf ordonnance-motoren bevin-, den. Deze autotrein zal geheel zelfstandig kunnen opereeren en zal een volledig veldhospitaal vormen. Het spreekt van zelf, dat voor deze uitgebreide mobiele ambulance een streng geselecteerde per soneelsbezetting noodig is. Niet alleen vereischt een goede functioneering ge schoold vakpersoneel, doch daarnaast en zeker niet in de laatste plaats, moet rekening gehouden worden met de ge varen, die aan den arbeid van de leden der ambulance verbonden is. De ervaring welke men tot dusverre aan het Oost front heeft opgedaan, leerde, dat de Sowjet-soldaten weinig eerbied hebben voor de witte vlag met het roode kruis. Een paar maal is het dan ook voorge komen, dat ziekenverplegers door zwer vende en achtergebleven Sowjet-soldaten werden overvallen en gewondentranspor- ten werden beschoten. Daarom heeft de organisatieleiding van de Nederlandsche ambulance besloten, dat, met het oog op deze gevaren, voorloopig geen vrouwelijk personeel meegenomen zal worden. Ongetwijfeld zal dit een teleurstelling zijn voor de vele verpleegsters, die spon taan him medewerking hebben toege zegd. Daarentegen wordt nu een groote verantwoordelijkheid gelegd op de schou ders van het mannelijke verplegend per soneel in Nederland, dat in staat is aan het welslagen van de Nederlandsche am bulance jnede te werken. Slechts de bes ten zullen in aanmerking komen deze eerefunc-tie te vervullen. De' omstandig heden daarginds aan het Oostfrojit eischen mannen van de daad, mannen, die desnoods met de wapenen in de hand de weerlooze gewonden tegen plunde rende .Sowjetbenden kunnen verdedigen. Het zul een eervolle taak zijn daaraain te, mogen medewerken. De Nederlandsche ambulance heeft er alle belang'bij een keuze te kunnen doen uit een zoo groot mogelijk aantal gega- denslechts de allerbesten komen in aanmerking. Daarom doet zij een beroep op ziekenverplegers, sergeanten-hospitaal soldaten en ziekendragers-vaklieden. Er rnoet een electricien, een beddenmaker, een kleermaker, een schoenmaker en een metselaar mee, die gelijkertijd -els zie kendrager dienst kunnen doen. De am bulance zal geheel zelfstandig optreden, vaklieden zijn daarom dringend noodig. Nederlanders, er wacht u een mooie taak. Geeft u op als medewerker van de Nederlandsche ambulance. Meldt u aan bij de Nederlandsche ambulance, Koninginne gracht 22, 's-Gravenhage. En zoo u gel delijk wilt steunen, Uw bijdrage wordt nog verwacht. Stort haar, iets meer dan u kunt missen op girorekening 8-7^6-0-0 Nederlandsche Ambulance, Koningin negracht 22, 's-Gravenhage. Een j acht vliegtuig is Dinsdag in de dicht bevolkte woonwijken van de op Long Island gelegen voorstad Hem- ster brandend verongelukt. Dirie kin deren liepen zware brandwonden op en vijf volwassenen, die de brandende klee- ren van de kinderen trachtten te dooven, werden eveneens gewond. Brokstukken van het vliegtuig vlogen als kogels in het rond en beschadigden vele buizen. De bestuurder kon zich door middel van zijn valscherm redden.(United Press) De Spaansche ministerraad heeft be sloten, zoo seint het DNB uit Madrid;, vijfduizend politieke gevangenen vrij te laten; voorts, in het nationale belang houtgas-ondernemingen te stichten, met Frankrijk kunstwerken te ruilen, en de spaarbanken te machtigen, credieten voor bet bouwen van goedkoope volkswonin gen te verstrekken. ONZE VOEDING IN DiSTR.BUTIETIJD Dinsdag j.l. had in tegenwoordigheid van verschillende autoriteiten in de Land- bouwhuishoudschool te Tholen, deepe ning plaats van de tentoonstelling „Onze voeding .in "distributietijd". Na een inleidend woord door de voor zitster van de commissie van toezicht, mevr. Klompe—de Lange, waarbij zij het welkom toeriep aan verschillende burge meesters uit het eiland "en wethouders, Ir. Dorst, de commissie van toezicht, de voorz, van de Boerinnenbond en de da mes Bakker en Ten Haaf uit Goes, ver kreeg wethouder l'an den Berge het woord, welke sprak als volgt: Het is allen bekend, dat de burgemees ter in de huidige omstandigheden meer dan ooit op een verantwoordelijke post staat en bovendien nagenoeg het geheele jaar door aan één stuk beslag op zijn tijd gelegd wordt. „U «uit het dan ook zeker willen verontschuldigen, dat hij de reeds geruimen tijd tevoren vastgestelde enkele vrije dagen niet heeft Ikunnen onderbreken om thans hier aanwezig te zijn. De burgemeester heeft mij verzocht U te zeggen, dat* het hem overigens zeer spijt bij de opening dezer tentoonstelling niet aanwezig te kunnen zijn. Immers een tentoonstelling, die nu te midden van de distributietijd, een beeld wil geven van wat met de beschikbare middelen gedaan kan worden* om d,e voeding nog zoo goed mogelijk te doen zijn, js een evenement, dat de belang" stelling van burgerij en overheid ten volle waard is. De burgemeester heeft er zijn voldoening over uitgesproken, dat deze tentoonstelling ook te Tholen wordt ge houden en hij is daarvoor de organisa- i toren ten hoogste dankbaar. Als men in het leven van eiken dag om etenstijd de tafel gedekt en' het eten opgeschept ziet, dan vindt men dat iets vanzelfsprekends, zelfs in deïen tijd; en denkt men er maar weinig aan, wat een zorg ,en hoofdbrekens het de vrouw des huizes dikwijls heeft gekost, alvorens het eten op tafel ,staat. Allereerst heeft zij de moeilijkheid van de distributie-bonnen zelf te overwinnen. Dan komt Ide moeilijk heid. van het gedurende de gebruikspe- j riode beschikbare over idie periode te ver deel en en ten slotte moeten allerlei ontbrekende ingrediënten worden -ver vangen. Dit alles maakt 'de taak van de huis vrouw in distributietijd dubbel zwaar en ik breng gagrne een e e r e s a 1 u u-t aan onze huisvouwen, dié zich door al die moeilijkheden met behoud van een goed humeur weten heen te slaan. Maar juist daarom ook 'is het toe te juichen, dat deze tentoonstelling nu hier wordt gehouden. Want daardoor krijgt de huis vrouw de gelegenheid een en ander te zien, dat haar {zorgen kan verlichten en haar kan helpen ide moeilijkheden te overwinnen. Bovendien opent deze tentoonstelling menig man wellicht de oogen voor het werk van de vrouwen 'in. verband met de zorg voor- het dagelijksch eten en beoordeelt de man dientengevolge haar arbeid met minder critischen zin, dan voorheen 'het, geval was. Ik twijfel er niet aan, of deze tentoonstelling zal ook in dit opzicht' voor Tholen's burgerij zijn nut afwerpen. Met den wensch, dat deze tentoonstelling in alle opzichten moge slagen, verklaar ik deze tentoon- Stcdling voor geopend. Hierna sprak de voedselcommissaris in Zeeland, Ir. Dorst, die wees op het nut vooral in dezen tijd voor goede Voorlich ting op huishoudelijk gebied vooral op het bereiden der maaltijden en welke de middelen ?ijn, die kunnen dienen ter vervanging van veel dat er niet meer is. Spr. gaf een overzicht van de wording dezer stichtingen: huishoudelijke voor lichting en onderwijs. Waren er in 1940 slechts 26 cursussen, in 1941 zijn deze gestegen tot 150. Men. kan zich dan ook indenken, het moeilijke werk van hen die hieraan onderwijs geven, nu de ver- keersmogelijkheden zoo beperkt zijn ge worden. Niet genoeg is het te waardee- ren,- dat getracht wordt, de huisvrouwen de meest eenvoudige begrippen blij te brengen, wat men moet doen en dat vooral nu, voor het bereiden den. maaltij den, de verzorging en het bewaren en conserveeren van veel producten, die nut tig zijn en onmisbaar voor de voeding van den mensch. Niet genoeg menschen kunnen hiervan kenhis nemen en daarom een warm woord van dank aan de orgar nisatoren, de dames Westerkamp en Ten Haaf. Mej. Ten Haaf gaf hierna een duidelijke demonstratie met toelichting, le over de afd. kindervoeding en bijvoeding; 2e het bewaren van levensmiddelen op zolder en in kelder; 3e. besparing en gebruik van brandstoffen, keuringsdienst van waren het bereiden van spijzen, waarvoor een drietal menu's waren geserveerd op keu rig gedekte tafels. Het bereiden van soe pen, jus, vervanging van boter envleesch, broodmaaltijden enz. enz. Mevr. Klompe de Lange bracht hierna de verschillende sprekers dank, waarna de verschillende opstallen door de aanwezigen werden be zichtigd. Wij raden ieder aan, nu 5e moeilijkheden voor de voedselvoorziening acc'uut zijn geworden, deze tentoonstel ling te gaan bezien. Speciaal de huisvrou wen kunnen hier veel leeren, welke de beste en gezöndsle middelen en surro gaten zijn voor vervanging van. hetgeen men voorheen had. zangles mij! Pas toen ik later de nieuw- aangekomen huwelijkscadeaux van Poppie bewonder, raak ik de gedachte aan die onaangename ontmoeting langzamerhand kwijt Terwijl ik tegen den avond in mijn eigen logies dineer komt juffrouw Wan ders binnen en vraagt hoe de pudding mij smaakte. Zij herinnert zich nog uit den tijd, dat zij op „Woudzicht" was, hoeveel ik daarvan hield. Ik maak haar een compliment over haar attentie en zoo komt zij vanzelf op haar stokpaardje: de zorgen, die zij heeft voor haar logé's en hoe het haar lang niet gemakkelijk valt, om die allen naar hun zin te bedienen: Daar' hebt u, bij voorbeeld, dien jongen man op de bovenverdieping. Een andere hospita zou er zich misschien niets van aantrekken of zijn biefstuk wat taai was; want hij betaalt mij een schijntje, ziet u! Maar ik niet; ik be steed evenveel zorg aan zijn maaltijden als aan de uwe en ik zorg dat hij het altijd goed heeft, al komt hij nu ook onverwachts thuis. Ik weet, dat hij soms vreeselijk kort zit, de arme jongen. Niet, dat hij daar ooit voor zou willen uit komen. Maar juist daarom doe ik zoo mijn best voor hem en heb veel meer voor hem over, dan voor een logé die steeds op je meelij zou speeuleeren, zoo als ik er oqIi wel heb' gehad! Zoo gaat de goede vrouw een heelen tijd voort, tot Anne-Marie de tafel komt afnemen en ik weer aan de studie trek. Een week lang ontmoet ik hem geen' enkelen keer, zoo min in het pension!, als ergens anders. Juffrouw Wan'dersl heeft mij verteld idat hij harder werktj dan ooit, dat hij bezig is, de schilderijl té voltooien, die hij in Limburg begon. Maar die episode van onze ontmoeting; verdwijnt nu geheel op den achtergrond! want ik' moet ook druk repeteeren voor de openbare les op den een-en-twintig sten, wanneer ik twee liederen moet zin gen, een uit de Faust en een van Blumen- tnal. Herr von König zegt, dat ik welj mag zorgen voor een nummertje „extra" maar daar ben ik uit principe tegen. Op den dag voor het concert komt, Nol mij halen, om naar de Robbema's te gaan. Die geven begin April een gecos- tumeerd bal en in dat vooruitzicht amu seeren wij ons vast met portefeuilles! met allerlei eigenaardige kleederdrachten in te zien. We zijn met ons achten jongelui: Zes meisjes en Fred Dieke en Carel Robbe- ma. Cathrien, Carel en ik bestudeeren een gekleurde plaat vart een Elzasser boerin netje en juSst ben ik aan het betuigen* VERSCHILLENDE BERIGHTEN Engelfchtt vliegtuigen boven ons land Gisternacht vonden slechts enkele Brit- sche luchtaanvallen plaats. In een dorp werd een woonhuis zwaar beschadigd, eenige andere woonhuizen liepen lichte schade op. Persoonlijke ongelukken kwa men gelukkig niet voor. Overreden en gedood Gisterochtend is de ongeveer 30-jarige spoorwegarbeider A. V. R., die dienst deed bij het seinwezen, op de verhoogde spoorlijn bij de Prooststraat te Utrecht door den trein uit Amersfoort gegrepen en op slag gedood. De verongelukte was woonachtig in de Bilt. Nog geen uur later is op dezelfde spoorlijn, nabij de Inundatiekade, de 45-jarige L. N. uit de Citroenstraat te Utrecht, eveneens onder den trein ge raakt en, op slag gedood: De man laat een vrouw, en negen kinderen achter. Boom op het hoofd geicr«g«n Toen de heer Barels 'te Grams ber gen (O.), met zijn knecht een boomi wilde opladen, geraakte het gevaarte op onverklaarbare wijze in de takels aan het glijden. B., 'die op den wagen stond, probeerde er nog af te springen, maar' tevergeefs, hij kreeg de boom tegen het hoofd en was op slag dood. B,. was 26 jaar oud en ongehuwd. V«rli»zon der Nederl. Koopvaardijvloot Aan een gisteren ontvangen Ameri- kaansch blad - ontleent het Amst. Eff. blad het volgende: De koopvaardijvloot van vrijwel alle landen heeft ernstig te lijden gehad, aldus het blad. Aangaande de Nederlandsche koopvaar dijvloot wordt gezegd: Van 10 Mei 1940 tot 1 Juli 1941 verloor de Nederlandsche koopvaardijvloot, volgens betrouwbare ge gevens 37C.OOO ton, verdeeld als volgt: van de Nederlandsch-Indische schepen ging door oorlogsactie 81,128 to,n verloren Van de Nederlandsche vloot komt het totaal op 275.203 ton door oorlogsactie. Verder ging er nog 35,409 ton verloren, als gevolg van de gewone scheeepsram- pen. Het blad deelt daarbij mede, dat in den loop van dit jaar te Semarang een nieuwe scheepswerf zal worden geopend, toe gerust met machines uit Amerika, voor den bouw van 4 gelaschte schepen van 10.000 ton elk Ook zal de koopvaardij vloot worden aangevuld met eenige sche- pen, die in Engeland en in Amerika in aanbouw zijn. De overeengekomen contingenten voor Zweedsche papiercellulose naar Nederland en België zijn, voor wat de Nederlandsche afzetmarkt betreft, kort geleden verscheept en op een enkele uit zondering na hebben de betalingen den exporteurs reeds bereikt. hoe alleraardigst dat zwart-fluweelen, kapje zou staan Op het blonde hoofd' van Nol, toen er twee personen binnen komen, Jan Robbema en zijn zwager. Even later hoor ik Carel zeggen: Onze schilder moet maar eens een schets voor je maken Cathrien, iets origi neels, niet zoo afgezaagd als een natio naal costuum. Zeg, Gerard, zou je dat niet eens voor haar willen doen. Zoodra ik den naam „Gerard" hoor, kijk ik op, maar wend weer onmiddel lijk den blik af. Ik ben niet sterk in het figuur-tee kenen antwoordt de heer Baxter, maar maar met genoegen wil ik U behulp zaam 2;ijn. O, hoe heerlijk juicht Cathrien en maakt plaats voor hem op de sofa;, waarna ze levendig gaan praten, tot Kathrien in eens naar den anderen hoek van het vertrek gaat, om een boek te halen. Baxter staat op en fluistert mij in: Wat heb ik U misdaan, dat U in het geheel geen woord voor mij over heeft Zelfs al had ik gewild, dan zou ik nog geen gelegenheid hebben gehad, hém te autwoorden. Cathrien kwam terug met het verlangde boek. Dus je knappe vriend komt ook op. 3 SEPTEMBER 1939 De fatale datum den dag, nu twee jaar geleden, waarop Engeland en Frank rijk Duitschland den oorlog verklaarden. Sinds dien dag volgen de gebeurtenissen elkander in een razend tempo op. Een blik op de kaart van Europa is voldoen de om vast te stellen, hoe ingrijpend deze gebeurtenissen waren. En nu twee jaar later is in Europa een blok gevormd van alle beschaafde landen, een blok gericht tegen de bela gers van beschaving, godsdienst en cul tuur tegen de bondgenooten van de En- .gelsche oorlogshitters, de Sowjets. In Europa zijn tienduizenden, neen hon derdduizenden tot het besef gekomen, dat geen opbouw van een nieuw Europa mogelijk is, voordat de horden van Stalin volkomen vernietigd zijn. Twee jaren na het uitbreken van den oorlog begrijpen Noren, Zweden, Denen, Franschen, Spanjaarden, maar ook Neder landers, dat het Duitschland is, dat strijdt voor een nieuw Europa. Nu twee jaar later staan Nederlanders aangetreden in een vrijwilligerlegioen en wordt u de vraag gesteld, te loonen, dat gij waard zij den naam Nederlander te dragen. Want -in het nieuwe Europa zal het weer een eer zijn, zich Nederlander te kunnen noemen. Daarvoor zorgen zij, die u voorgingen en niet anders verwachten, dat ook u zich zult melden bij het Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. KERKNIEUWS Ds. P. VAN DER L'NDEN Zaterdag herdenkt Ds. P. van de Lin den, em. pred. der Ned. Herv. Kerk, den dag waarop hij voor 45 jaar het predikambt aanvaardde. Ds. van de Linden werd in 1871 ge boren en in 1896 candidaat in Gronin gen, om| 6 Sept. van dit jaar te Nieuwer- kerk in Duiveland in zijn eerste gem. te worden bevestigd. Na deze gemeente 33 jaar te hebben gediend, vertrok de jubilaris in 1929 naar St. Michielsgestel, waar hij is werkzaam geweest tot aan zijn emeritaat, dat hem 15 Sept. 1937 eervol werd verleend. RECHTZAKEN Rechtbank te Middelburg Ter openbare terechtzitting der Arron- dissements-Rechtbank te Miiddelburg is beëedigd als Notaris ter standplaats de gemeente Zierikzee, de heer P. Heering, vroeger Candidaat-Notaris te Nieuwer- Amstel. .RADIONIEUWS «Op hoi land groeit het leven» De persdienst van den Nederlandschen Omroep meldt: Donderdagavond zal het „productieslag kwartier" afwijken van den gewonen vorm, doordat in plaats van een lezing van technischen aard een hoorspel wordt uitgezonden door Dl van de Bospoort:, getiteld: „Op het land groeit het leven". Hierin wordt uitgebeeld hoe het voortbe staan van een volk afhankelijk is van, zijn boeren. De verkoopen van hout van Zweden naar Nederland zijn de laatste vier we ken volgens het Hamb. Fremdenblatt zeer aanmerkelijk geweest, zoodat men om vangrijke bevrachtingen hout naar N e- d e r 1 a n d kon verwachten. Deze ver koopen waren mogelijk door een hout- contingent van 10 millioen Zweedsche kronen, waaromtrent indertijd is bericht doch dat niet geheel was verbruikt. concert van Frau Cronhelm, zegt Nollie op onzei: terugweg. Hoe weet je dat? Hjj heeft 't zelf gezegd, Hij gaat j mee naar de Robbema's. Ik geloof, dat hij groote bewondering voelt voor Ca- thrien! j Die opmerking bevalt mij niets, ze hindert mij den- heelen avond, terwijl' ik mijn concertnummers repeteer. De heer Baxter is dien avond op zijn atelier bezig en af en toe hoor ik hem i eens een phrase van mijn liederen fluiten j Het is de avond van de openbare les en het gaat er huiselijk en gezellig toe, i want dc uitvoerenden mengen zich voort- durend onder de luisteraars, zoo lang haar tegenwoordigheid niet op het po- dium verlangd wordt i Mijn lied uit de Faust hoart^ tot een van de eerste nummers op het program-^ J ma en, na afloop, nadat Herr von König: mij gecomplimenteerd heeft over mijni „hemelsche stem" en de „sobere beval- ligheid" van mijn voordracht, voeg ik mij I bij de Robbema's. iMaar, eer ik die nog j bereikt heb, verschijnt Gerard Baxter in- eens en biedt mij den arm. (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1