NIEUWSBODE f SEPTEMBER 1941 OPGEMOl ZIERIKZEESCHE COURANT NIEUWE DUITSCHE SUCCESSEN AAN HET OOSTELIJK FRONT VRÜWÏL1 BGtOEH DE KERN V Victorie y y. v y y y yyyyyyyyyyyyv abonnement Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders t 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reep, IS en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 'f Zondags. 1797 - 1689 Uitgave: N.V. Zierikzee3cheJNieuwsbode( Zierikzee, Schuith. B.94, Tel.j32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14737 advertenties: Bril*'. 23 cent* per regel, minimaal 88 cent*. BIJ contract apeciale prijzen. Suc cesje* op Maandag, Dinidag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot morgens 9,30 oat. BIJ LUGA EN HET ILMENMEER DE TEGENSTAND DER SOVJETS GEBROKEN DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend De operaties aan het Oostelijk front ontwikkelen zich volgens de plannen. De luchtmacht heeft ge slaagde aanvallen gedaan op spoor lijnen, in het gebied van Charkov en ten Zuidwesten van Moskou. Stuka's hebben op den Dnjepr een sowjet-kanonneerboot tot zinken ge bracht en drie andere in brand gezet. In den strijd tegen Enge land heeft de luchtmacht in den afgeloopen nacht de ravitaillee- ringshaven Newcastle, aan deTyne gebombardeerd. Er braken groote branden uit en hevige ontploffin gen deden zich voor. Andere ge vechtsvliegtuigen hebben met suc ces vliegvelden in de Midlands aan gevallen. Een gering aantal Brit- sche vliegtuigen verscheen in den afgeloopen nacht boven Noord- West en West Duitschland. Een vijandelijke bommenwerper werd door afweergeschut neergeschoten^ ROND HET ILMENMEER Gtvechtan van man tegen man In het gebied ten Noorden van Loega zijn, naar het DNB van militaire zij del verneemt, Maandag sterke sovjetafdeelin- gen door Duitsche troepen aangevallen en vernietigd. De Duitsche soldaten had den bij deze gevechten met buitengewoon moeilijke terreins- en weersgesteldheid te kampen. De wegen waren door den re gen der laatste dagen drassig geworden en nauwelijks begaanbaar. Op den moe- rassigen Bosch- en weidegrond was de opmarsch zeer moeilijk. De zware infan- teriewapenen kon-den slechts door co lonnes dragers worden vervoerd. Doch de Duitschers overwonnen al deze moeilijk heden en zetten den strijd met succes voort. Men heeft nog geen volledig over zicht van de totale gevolgen dezer ver nietigingsgevechten noch van den grooten buit. Het binnenbrengen en tellen is in dit moerassige gebied niet gemakkelijk.. Uit het feit, dat talrijke sovjet voertuigen en zware wapenen in het moeras bleven steken op één plek 70 stukken ge-t schut kan men echter afleiden, dat. de vijanden geweldige verliezen hebben geleden. Ten Zuiden van het Ilme-nmecr bo den zij buitengewoon verbitterden tegen stand. In bloedige gevechten van man tegen man werd deze tegenstand echter overal gebroken met zware verliezen voor de tegenstanders; waarna de Duit sche opmarsch werd voortgezet. In de gevechten om Viipuri (W i b o r g) hebben de Sovjet-Russen zware verliepen aan gesneuvelden en gevangenen geleden. Het aantal gevangenen is nog niet te overzien. Bij den buit heëft men tot dus verre 143 stukken geschut, 64 tractoren, talrijke pantserwagens en groote hoeveel heden ander oorlogsmaterieel opgetee- kend. In weerwil van den tegenstand, idle hier en daar taai was, namen de gevech ten ook Maandag een voor de Duitsche troepen gunstigen loop. Afdeelingen Duifr sche infanterie namen in een stormaan val een belangrijke stelling op een heu vel en handhaafden ze tegen herhaalde tegenaanvallen. Met pantserwagens tracht te de tegenpartij steeds weer de hoogte te heroveren, doch telkens weer wend ze met zware verliepen teruggeslagen. Tallooze vijanden werden gedood of ge wond; ze verloren vijf pantserwagens. Italiaanschweermachtsbericht Zware luchtaanval op Tobroek Het 455ste communiqué van het Itali- aansche hoofdkwartier luidt: „In Noord-Afrika bedrijvigheid van ar tillerie en botsingen tusschen vooruitge schoven afdeelingen aan verschillende sec toren van het front bij Tobroek.' De vijand werd overal teruggeslagen. De Britsche luchtmacht heeft aanvallen gedaan op Tripolis en Bengazi, waardoor een bur ger om het leven kwam, eenige burgers gewond werden en onbeteekenende scha de werd aangericht. Tijdens dezén aanval werden bij Ben gazi vier vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Bij een nader onderzoek bleek, dat de vijand de laatste dagen bij Bengazi buiten de verliezen, waarvan voorgaande weermachtsberlc-hteii melding maakten, nog vier vliegtuigen heeft ver loren. Sterke afdeelingen Italiaansche en Duitsche vliegtuigen hebben in massalen aanval de doelen te Tobroek bestookt. Zij lieten een hagel van bommen vallen. Talrijke opslagplaatsen van brandstof, munitie en materiaal werden met duide lijk waarneembaar resultaat getroffen. In weerwil van den hevigen afweer zijn al onze vliegtuigen op hun bases terugge keerd. Vijandelijke vliegtuigen hebben Cotrone met bommen en machinegeweervuur be stookt. Twaalf burgers werden gedood, 24 gewond. De schade is gering. Bij Poz- zallo (Ragusa) hebben vijandelijke vlieg tuigen een trein met machinegeweervuur bestookt. Eenige reizigers werden ge wond. In Oost-Afrika bedrijvigheid der artil lerie in de sectoren Wolsjefit en Quel quabert. Ons vuur heeft den vijand ver liezen toegebracht. TEN ZUIDEN VAN KIEW drongan da Duitichars dlap In de Sivjtt-linias door Ten Zuiden van Kiew hebben de Sow- j et-mannen Maandag na krachtig voor bereidend artillerievuur en met steun van pantserwagens de stellingen van een Duitéche divisie aangevallen, doch al hun pogingen werden door de Duitsche in fanterie verijdeld. De Duitschers gingen onmiddellijk tot den tegenaanval over en drongen diep in de terugtrekkende Sow- jetlinies door. De vijand werd terugge worpen en een groot aantal hunner ge vangen genomen. In den Zuidelijken sector hebben de Duitsche troepen Maandag weer 1200 man gevangen genomen. Negen Sowjetpant- serwagens werden vernietigd, acht hun ner vliegtuigen, die de Duitsche stellin gen wilden aanvallen, werden neerge haald. In hetzelfde gebied werden door het afweergeschut zes vliegtuigen neer geschoten. Bij de gevechten te land leed de vijand hier zware verliezen aan doo- den en gewonden. In alle sectoren van het Oostelijke front hebben vliegtuigen van 't Duitsche luchtwapen 1 September stelselmatige verwoestingen en stagnaties van het ver- keersnet der sowjets met succes ten uit voer gebracht. Drie belangrijke spoorlij nen werden op verscheidene plaatsen on bruikbaar gemaakt. De stations Losowaja en Gorodisjtsj werden opnieuw met bommen bestookt en verscheidene opde rails staande treinen zwaar getroffen. Een munitietrein vloog in de lucht. Ook in den Noordelijken sector werd de ver zorging der sowjettroepen door vernie ling van belangrijke verkeerspunten en spoorlijnen verstoord. Duitsche duikbommenwerpers hebben Maandag op den Dnjepr schepen met bommen bestookt en een monitor en zes aken tot zinken gebracht. Vier andere monitors gingen, door bommen getroffen, in vlammen op en dreven stuurloos op den stroom. Verwacht moet worden, dat ze eveneens verloren^ zijn gegaan. TURKIJE'S HOUDING in varband met de g*b«urt»niiien In Iran De belangstelling van de Berlijnsche politieke kringen richt zich uiteraard naarv de ontwikkeling der dingen in Iran en de daaruit voortvloeiende houding van, Turkije, meldtde corr. van NRC uit, Berlijn. De in Teheran gesloten overeen komst tusschen Iran, Engeland en de Sovjetunie toont duidelijk de doelstellin gen van de Engelsche en Sovjetrussische politiek. Deze overeenkomst, hier en daar abusievelijk wapenstilstand genoemd, be-, looft eenerzij ds aan Iran souvereiniteit, doch anderzijds hébben de Engelschen en Sovjets hun eischen doorgezet. Deze eischen betreffen voornamelijk de controle over den Trans-Iraanshen spoor weg, de bezetting van de Iraansche olie velden en het gebruik van alle verkeers-: wegen van Iran, waardoor een verbin ding van de kust van de Perzische Golf, van Irak en van Beloetsjistan naar de Sovjetunie tot stand kan worden gebracht Binnen afzienbaren tijd zullen dus de ma teriaalleveranties aan de Sovjetunie kun nen beginnen. Het tijdstip, waarop, men van Turkije een definitieve houding zal verwachten, komt mede met betrekking hiertoe steeds nader. De onderhandelingen tusschen Duitschland en Turkije .zijn ook in de laatste dagen intensief voortgezet. iM,en beschouwt het te Berlijn niet als toeval lig, dat, terwijl iMussolini het hoofdkwar tier van den Führer bezocht, de Duit sche gezant te Ankara, von Papen, door den Turkschen staatspresident Inönü in aanwezigheid van den Turkschen minister van buitenlandsche zaken is ontvangen. Een nadere reactie van de spiimogend- heden op de nieuwe situatie in het Na burige Óósten moet men geenszins uitge sloten achten en het is natuurlijk dait in verband 'daarmede de .toekomstige hou ding van Turkije van heel groot belang is. RADIO-REDE VAN ROOSEVELT Eon niouwo «Korontki» Het D.N.B, meldt uit New York: Presi dent Roosevelt heeft ter gelegenheid van Labourday een radiorede uitgesproken, waarin hij zeide nadrukkelijk allen te waarschuwen, die geloofden, dat „Hitier geblokkeerd of tot staan gebracht is". Dat is een zeer gevaarlijke veronderstel ling. Wanneer de gevechtshandelingen een keer schijnen te verflauwen, kan dat slechts een aanwijzing er voor zijn, dat Duitschland met verdubbelde kracht uit haalt om een slag toe te brengen. De „verdediging der vrijheid van de Ver- eenigde Stalen" moet den voorrang heb ben boven particuliere belangen. De Ver- eenigde Staten hebben een harde en ge vaarlijke taak voor zich. Een overwinning op Duitsóhland kan langdurig en moeilijk zijn. United Press meldt uit New- York: In een hoofdartikel over de rede van Roosevelt schrijft de New York Times: Roosevelt heeft zeer openlijk als oor logvoerende gesproken. Wij hebben wel iswaar nog geen oorlog verklaard en wij nemen niet deel aan het eigenlijke schieten. Wij hebben echter een positie ingenomen, die ons ten slotte er toe zal brengen direct aan het conflict deel te nemen. De positie, die wij innemen, is een positie, waaruit wij ons niet meer kunnen terugtrekken. Goed geïnformeerde Duitsche kringen verkiaren naar aanleiding van Roosevelt's rede, aldus meldt United Press uit Ber lijn, dat de president „een nieuwe Ke renski is, die poogt den steun van de arbeiders te verkrijgen, doch te zelfder tijd als gangmaker voor het bolsjewisme fungeert". Aan den eenen kant gebruikt Roosevelt het bolsjewisme ter bevorde ring van zijn imperialistische eerzucht, aan den anderen kant spreekt hij over de heiligheid der religie en over alles wat een verwerping van het bolsjewisme is. Deze tegenstrijdigheid is in zijn ge- heele rede aan den dag getreden. Hij sprak over de rechten van de arbeiders, hij vergat echter dat het heiligste recht van den arbeider het recht is om te mo gen arbeiden. De bevestiging van dit recht wordt echter niet afgespiegeld in de werkeloosheidscijfers van de Yer. Staten. In haar' geheel gezien, bevat de rede geen nieuwe buitenlandsche poli tieke verdiensten, de binnenlandsche po litieke perspectieven worden echter door de zoo even genoemde problemen geka rakteriseerd". Volgens de ontvangen berichten is in alle landen van Zuid-Oost Europa een goede graanoogst te verwachten. Volgens de tot dusver bekende resultaten kan met stelligheid worden verwacht, dót door den goeden graanoogst van dit jaar de voorziening van de rond 80 millioen men- schen in de Zuid-Oostelijke Staten vol komen verzekerd is en dat* bovendien niet onaanzienlijke hoeveelheden tarwe en mais ter beschikking zullen staan voor den uitvoer. Ook rogge, ge.rst en haver hebben bevredigende oogsten op geleverd. BOMMEN OP TEHERAN Dezer dagen brachten de couranten het ontstellende bericht dat de Sowjets (hoe wel de vijandelijkheden in Iran gestaakt zijn) voortgaan met het bombardeeren, o.a. van de hoofdstad Teheran. Ziehier de mentaliteit der Sowjets zie hier een voorproefje van wat de bevolking van Iran te wachten staat, als straks de volgelingen van Stalin de macht geheel in handen zullen hebben. De bommen op Teheran zijn een aan maning voor hen, die nog steeds niet schijnen te beseffen, waarvoor Adolf Hitler Europa bewaard heeft, toen hij zijn legers opdracht gaf de Sowjet-unie binnen te rukken en het bolsjewisme te vernietigen. Dezelfde bommen 'die op Teheran ge worpen zijn, zouden zonder het tijdig ingrijpen van de Duitsche weermacht en met haar verbonden legers, nu op onze eigen steden neerhagelen. De bommen op Teheran, zijn even zoo veel bewijzen dat de duizenden Neder landers, die zich hebben gemeld voor ons legioen en die intusschen reeds naar het Oosten zijn vertrokken, een plicht gaan vervullen, die vervuld moet worden, in het belang van ons eigen land en volk. Ons eigen land, ons eigen volk verwacht van u, dat u weet dat ook uw plaats is in de gelederen van het Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. ONDERWICHT VAN BROOD Bij het onderzoek van brood door den keuringsdienst voor waren is gebleken, dat het aantal gevallen, waarbij een te laag gehalte aan droge stof werd ge constateerd, sterk is toegenomen. Ook de mate, waarin bij de droge stof onderwicht optreedt, neemt toe. De Gemachtigde voor de Prijzen waar schuwt de bakkers, dat ide prijsvoor- schriftén uitdrukkelijk iedere verminde ring van prestatie als een prijsverhoo- ging beschouwen. Als zoodanig moet ook het geven van onderwicht aan droge stof worden aangemerkt. Bakkers, die zich hieraan schuldig maken, overtreden niet alleen de bepalingen van de Warenwet, maar ook de prijsvoorschriften. De vertegenwoordiger van de Suez- Kanaal maatschappij, Barin Benoit, heeft de Egyptische regeering medege deeld, dat de Kanaal-Maatschappij de loonen en salarissen aan haar ambtenaren en arbeiders niet meer kan betalen, daar door de als gevolg van de Duitsche bom bardementen veroorzaakte verkeersstorin- gen, de inkomsten uit de Kanaalgelden geheel zijn weggevallen. De kathedraal van Smolensk, waar van de bolsjewieken een godloozenmu- seum gemaakt hadden, heeft dank zij de Duitsche militaire overheid haar oor spronkelijke bestemming van godshuis herkregen. Nieuwe Duitsche successen in den Noordelijken Sovjetsector Aanvallen op spoorlijnen bij Charkov en Z.W. van Moskou Bij Kiew drongen de Duitschers diep in de Sovjetlinies door Turkije'8 houding in verband met de gebeurtenissen in Iran Verkeersongelukken over de maand Juli vertoonden een stijging Wanneer verduisteren? Heden (Woensdag)zon onder 20.25. Morgen (Donderdag) zon op 6.55; zon onder 20.22. Maan onder 5.22; op 19.44. Tnssclien zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Volle maan Vrijdag 5 Septem ber. Laatste kwartier Zaterdag 13 September. Nieuwe maan Zondag 21 September. Eerste kwartier Zaterdag 27 Sept. VyVYVYYVYVVyV y y v v y y v v y Duitschland wint voor Europa aan alle fronten! V V v Te Montreal is officieel bekend ge maakt, dat een groot vliegtuig met tien inzittenden, dat zich boven den At- lantischen oceaan op weg naar Engeland bevond, vermist wordt. Onder de ver misten bevinden zich graaf de Baillet Latour, voorzitter van het internatio nale Olympische comité, voorts de tech nische deskundige van het Britsche mini sterie van luchtvaart Taylof, de directeur van de Britsche bibliotheek te New York, professor Movat en een kapitein van de Amerikaansche marine. IN HET GRASLAND LIGGEN DE VOEDSELRESERVES v. s36 k r o.-»1Miui[)cfcKUityqkue.n.:tjj'' K*--1 74 hiu totN (Foto Polygoon - v. Bilsen)J3

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1