NIEUWSBODE ZlERIKZËi^CHt COURANT «DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA» DE KERN YYYYVYYYYYYYV Y Y Y Y Y Y Y V V ictorie Y Y Y Y Y Y Y Y YYYYYYVYYYYYV ABONNEMENT s PrIJ»: In Zierikzee f 1,60, elder» 1 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap, 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve >s Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. ZierikzeescheJNieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B;94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14736 ADVERTENTIES! Prijs: tl cents pel regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Sac- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 nat. DE FINNEN RUKKEN NAAR ST.-PETERSBURG OP SOVJET-OORLOGSVAARTUIGEN OP£DEN DNJEPR VERNIETIGD Wiborg h#rov#rd Het opperbevel van de weermacht deelde Zaterdag mede-i- Zooals in een extra-bericht is medegedeeld, hebben Finsche troe pen na hevige gevechten de Sovjet- strijdkrachten in het gebied van van V i i p u r i vernietigend versla gen en op 30 Augustus de stad zelf heroverd. Tegelijkertijd ruk ten Finsche af deelingen in het cen trum der Karelische landengte met groote terreinwinst in de richting van St. Petersburg op. Aan de Britsche Oostkust heb ben gevechtsvliegtuigen in den af- geloopen nacht verschillende ha veninstallaties gebombardeerd. An dere luchtaanvallen waren gericht op vliegvelden in Midden-Engeland Eenheden der marine hebben aan de Nederlandsche kust acht Britsche vliegtuigen neergeschoten, jagers aan de Noorsche kust drie. Eenige Britsche bommenwerpers drongen in den afgeloopen nacht in het Noordwesten van Duitsch- land door. Luchtafweergeschut heeft een der vijandelijke vliegtui gen neergeschoten,,. Hapial genomen Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend: Af deelin gen van het Duitsche leger hebben sedert 26 Augustus op den Dnjepr, ten N. van Kiev, 27 Sowjet mo nitors en kanonneerbooten vernie tigd. Bij de zuivering van Estland is de havenplaats H a p s a 1, aan de Westkust, genomen! Bij de gevechten om Reval, die op 28 Augustus eindigden, zijn 11432- man gevangen genomen en 293 stukken geschut, 91 pantserwagens, 2 pantsertreinen en een groote hoe veelheid ander oorlogsmateriaal buit gemaakt. In de Finsche Golf hebben Duitsche vlootstrijd- krachten opnieuw mijnen gelegd. In het gebied onzer mijnversperringen zijn meer dan 60 in brand staande vijandelijke schepen gezien. 0$ den Atlantischen Oceaan heeft een duikboot in hardnekkige, her haalde aanvallen, 4 vijandelijke koopvaarders met een gezamenlij- ken inhoud van 14.000 ton, die deel uitmaakten van een krachtig verde digd konvooi, tot zinken gebracht. Sterke af deelingen gevechtsvliegtui gen hebben in den af geloopen nacht de invoerhaven Huil gebom bardeerd. Zware verwoestingen werden aangericht in de docks, de ravitailleeringsbedrijven en pakhui zen, terwijl verscheidene groote branden ontstonden. Andere ge vechtsvliegtuigen hebben havenwer ken aan de Oostkust van Engeland en vliegvelden in het graafschap Lincolnshire gebombardeerd. Wij schoten twee bommenwerpers neer. In Noord-Afrika hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen geslaagde aan vallen gedaan op militaire instal laties van de Britsche vlootbasis Alexandria en Port Saïd. Iji den afgeloopen nacht verschenen Britsche vliegtuigen boven Wes.t- Duitschland. In woonwijken, o.a. _te Keulen, werden door bommen scha de aan gebouwen aangericht. Aan- valspogingen van enkele vijandelijke vliegtuigen in Noord en Noord-Oost Duitschland hadden geen resultaat. Door nachtjagers en luchtafweerge schut zijn 7 Britsche bommenwer pers neergeschoten-. NA DE SAMENKOMST HITLER-MUSSOLINI Naar aanleiding van de door buiten- landscho persvertegenwoordigers gestel de vraag, of men in de samenkomst tusschen den Führer en Mussolini een actie moet zien, die evenwijdig loopt met de ontmoeting tusschen Churchill en Roosevelt, heeft men, aldus A.N.P* in de Wilhelmptrasse het feit in het licht gesteld, dat de manifestatie, die in het communiqué over de bijeenkomst aan het Oostelijke front tot- uiting kwam, een klassiek antwoord was op hetgeen de beide vertegenwoordigers der Weste lijke democratiën bij hun geheimzinnige ontmoeting op den Oceaan hadden ver klaard en die verklaringen bovendien ge heel buiten werking stelde. Op den Oceaan, aldus zegt men te Berlijn, is een verkorte volksuitgave der 14 punten van Wilson verzorgd, de bijeenkomst aan het Oostelijke front daarentegen was een dier revolutionnaire samenkomsten, die de vol ken van Europa in kennis stellen van den wil der beide leidende staatslieden Euro pa leven en wet te geven. Bij de bijeenkomst in het Oosten heeft men stellig niet gesproken over de poli tiek van halfronden en evenmin onder zocht hoe geografen over de verdeeling van de wereld denken, doch stellig wel ke opvatting de leiders van de spilmo- gendheden als Europeesche politici heb ben van de ontwikkeling der Europeesche volkerenfamilie in de komende honderd jaar. Ongetwijfeld hebben zij ook be sproken, rnet welke middelen beide vol keren en hun leiding den oorlog tot het zegevierende einde denken te brengen. Winneer men beide stukken de ver klaring over de ontmoeting Churchill— Roosevelt en het communiqué over de ontmoeting Führer—Duce vergelijkt spreken daar uit twee werelden. Uit het communiqué over de ontmoe ting in het Oosten en de begeleidende omstandigheden wordt op ondubbelzin nige wijze duidelijk, dat een continent be zig is aan een overwinningstocht, zoo dat de vergelijking met een der groote mijlpalen van historische ontwikkeling met het oog op een schoonere toekomst eniet overdreven is. In die toekomst zou den alle volkeren van Europa, groot en klein, zich een nieuw eigen samenleven hebben verworven. De bloedsporen, die deze ontwikkeling vergezellen, zullen eens verdwijnen, zoodat dan riiet door democratische phrasen en holle" woorden van den overkant van den .Oceaan, doch door den bloedigen strijd van deze vol keren zal, worden verzekerd een leven in vrijheid, schoonheid, kracht. Itahaanschweermachtsbericht Marine-eenhccfan te Tobroek gebombardeerd Het 453ste communiqué van het Itali- aansche hoofdkwartier luidt: In Noord-Afrika wederzijdschear tillerievuur aan het landfrorit. Duitsche vliegtuigen hebben Britsche marine-een heden in de haven van Tobroek gebom bardeerd. De Engelsche luchtmacht heeft een aanval op Tripolis gedaan, waardoor eenige slachtoffers te betreuren zijn en eenige schade is aangericht. Een onzer torpedobooten heeft voor Tripolis een grooten vijandelijken bommenwerper brandend neergeschoten. Gistermiddag hebben vijandelijke vliegtuigen bommen laten vallen op woonwijken te Licata vier burgers werden gedood, negen ge wond. In Oost-Afrik a, in den sector Woltsjefit, Britsche luchtaanvallen zonder resultaat. In de andere sectoren van het front van Gondar hebben onze troepen met succes plaatselijke operaties onder nomen. In de Middellandsche Zee hebben onze jagers een formatie vijandelijke bom menwerpers aangevallen. Twee vliegtui gen van het type Wellington werden neergeschoten. Activiteit bij Tobroek Het Italiaansche weermachtsbericht no. 454 luidt als volgt: Aan het front van Tobroek zijn nade ringspogingen van den vijand krachtig gebroken door onmiddellijk optreden van onze detachementen, die den tegenstan der verliezen toebrachten. Italiaansche bommenwerpers hebben bommen geworpen op troepenbarakken, haveninstallaties en verdedigingswerken der sterkte, waar talrijke branden werden ontstoken. Duitsche jagers schoten eer» Blenheim neer. Vijandelijke vliegtuigen hebben bom men geworpen op eenige plaatsjes op Rhodoseenige gewonden en schade van geen beteekenis. In verschillende sectoren van 't front van Gondar voortdurende bedrijvigheid onzer detachementen, die acties van den tegenstander hebben doen mislukken en die vijandelijke troepen hebben verrast en verspreid. Zij maa'.cten vee en materi aal buit. NA TWEE JAAR OORLOG Voldovning in Barlijnsch# krlngan Met groote tevredenheid blikt men in Berlijnsche politieke kringen terug op de militaire en politieke resultaten welke behaald zijn sinds den eersten Sept. 1939, den dag waarop het groote conflict van dit oogenblik losbarstte, zoo meldt het A.N.P. uit Berlijn. Uit de toen begonnen Duitsche politieke actie tegen Polen, dat door de Engelsche garantie aan groot heidswaanzin was gaan lijden^ een actie die noodzakelijk was geworden, omdat aan het Duitsche volk in dit gebied een voor zijn bestaan vitale eisch met ge weld moest worden geweigerd, is zoo als bekend, reeds op 3 September 1939 de groote strijd ontstaan, dien Engeland door zijn - oorlogsverklaring verwekt en dien het sinds jaren tegen het Duitscne rijk had voorbereid, Van toonaangevende zijde in het depar tement van buitenlandsche zaken te Ber lijn werd er op gewezen, dat uit dezen strijd inmiddels weer een strijd van het Duitsche rijk en zijn bondgenooten tegen het bolsjewisme is ontstaan, zoodat de oorlog, dien Engeland aan Duitschland heeft opgedrongen, verkeerd is in een verniëuwingsveldtocht van Europa. De verbonden legers van Europa, zoo werd in de Wilhelmstrasse verklaard, marchee- ren thans op tegen het laatste steunpunt van Engeland op het Europeesche con tinent: het bolsjewisme, dat in het Oosten van het Duitsche rijk de groote bedrei ging moest zijn voor de toekomstige ont wikkeling van het Nieuwe Europa, en in werkelijkheid reeds geworden was. Deze constateering werd door de ver melde toonaangevende kringen van de Wilhelmstrasse in rechtstreekseh verband gebracht met de opvatting welke tot uiting is gekomen in het officieele com muniqué over de ontmoeting tusschen den Führer en den Duce, dat deze oorlog voor de spilmogendheden een strijd is, dien' zij terwille van hun eigen toekomst en terwille van de toekomst van Europa tot aan de overwinning zullen voortzet ten. Wijbeschouwen dezen oorlog, zoo werd verklaard, als een heiligen strijd van het standpunt der geschiedenis van ons volk en van het standpunt der taak, welke aan Europa is opgelegd, een oor log, welke niet kan eindigen met onbe duidende compromissen, doch een oorlog, die tot het einde en, naar. 'wij weten, tot het zegevierende einde, zal worden uitgestreden. De politieke situatie wordt gekenmerkt door de militaire nederlagen van de Britsch-bolsjewistische coalitie. Manoeu vres om verlichting teweeg te brengen, zooals de ontmoeting van Churchill en Roosevelt of de conferentie van Moskou, vermogen even weinig te bedriegen als de brutale en zinlooze overweldiging van Iran de aandacht vermag af te leiden van, de militaire nederlagen van Engeland. Het zenuwachtige geschreeuw uit Londen, Moskou en Washington en het daar al te duidelijk vertoonde vertrouwen, ver mogen den angst voor het komende niet te verdoezelen. Europa is vastbesloten om onder leiding van de spil de over winning te behaiep op die machten, die het willen hinderen in de ontwikkeling van zijn krachten. De spil en haar bond genooten zullen niet rusten vooraleer de overwinning definitief as behaald, en Europa, vrij van alle gevaren, zijn soci aal, oeconomisch en volksch leven naar eigen wetten kan inrichten, de pogin gen, die wij juist de laatste dagen be leven om aan afzonderlijke deelgenooten in den strijd slechte beweegredenen toe te schrijven, worden verijdeld op de vast beradenheid der mogendheden, die zich vereenigd hebben in den strijd tegen de vijanden van Europa. VERSCHILLENDE BERICHTEN Baker vermoordde ook haar man Thans is komen vast te staan, dat in derdaad ook de echtgenoot van de 45- jarige baker te Zuid wending (gemeente Veendam) door vergiftiging om het leven is gekomen. Zooals men zich zal hérinneren, heeft; de justitie op 25 Augustus j.l. het lijki van iden echtgenoot laten opgraven om! een onderzoek in ,te stellen naar ide omstandigheden, waaronder deze zou zijn gestorven, aangezien, nadat was komen vast te staan, dat de baker een vrouw had vergiftigd, het vermoeden rees, dat ook deze men geen natuurlijken dood gestorven zou zijn. De sectie op de lijken heeft thans uit gewezen, dat in beide lichamen sporen van arsenicum aanwezig waren. Deze ar senicum heeft de baker in Veendam ge kocht. Een drogist in Veendam heeft mede gedeeld, eind Juni, één week vóór het overlijden van mevrouw jMolema, aan de baker arsenicum te hebben verkocht. Deze ontkent dit pertinent. Het onder zoek strekt zich thans uit naar Rottere dam en Utrecht, waar de verdachte, kort voor het overlijden van haar man ver toefd schijnt te hebben. Villa varbrand Tijdens een kort, doch hevig onweder, dat Zaterdagmorgen boven de gemeente Laren (Gooi) woedde, sloeg de blik sem in het Tdak van een villa, bewoond door ir. V. W. van Gogh. 1 De heer van Gogh was zelf niet thuis, doch een juffrouw en de dienstbode en de buren, droegen nadat de brandweer gewaarschuwd was, den inboedel uit de brandende villa. De heer van Gogh was in het bezit van een kostbare collectie nagelaten werk van zijn neef Vincent van Gogh. Dez^ collectie, alsook de inboedel heeft men kunnen reddèn. Inmiddels greep het vuur, ondanks de krachtige bestrijding van de Larenschë brandweer, snel om zich heen, zoodati de1 geheele villa een prooi der vlammen' werd. Engaltch# vliegtuigan bovtn om land Eenige Engelsche vliegtuigen hebben gedurende het weekeinde getracht boven Nederland te komen, In verschillende plaateen in het Westen des lands is in verband hiermee luchtalarm gemaakt en is het afweergeschut in actie gekomen. Aan den afweer is het blijkbaar te dan ken geweest, dat er geen bommen op ons land zijn geivorpen, tenminste niet op de groote steden, wel zijn er eenige terecht gekomen in kleinere plaatsen, ver der op onbebouwde terreinen. Schade van belang is er niet aangerichtop léén plaats is een tuinhuisje getroffen, op andere plaatsen is glasschade ontstaan. Vijf woonhuizen moesten worden ont ruimd, wegens de nabijheid van een ooi- ontplofte bóm. Geen persoonlijke onge lukken hebben zich voorgedaan.- V#rkoop#n of afl#v#r#n van bouwmdtarialan De directeur van het rijksbureau voor bouwmaterialen maakt bekend, dat hij heeft besloten de thans van kracht zijnde ontheffing van het verbod zonder een van hem verkregen schriftelijke vergun ning bouwmaterialen te verkoopen of af te leveren, mede in te trekken ten aan zien van den verkoop en de aflevering binnenlands van metselsteen, straatklin kers en dakpannen. Derhalve zal tot nader order de ver koop en de aflevering van genoemde pro ducten' ook aan hier te lande gevestigde afnemers slechte zijn toegestaan met schriftelijke vergunning van meergenoem- den directeur. Bonaanwijzing z##p In de bonaanwijzing voor zeep is onder het hoofd „toilet- en huishoudzeep" in de lijst van zeepsoorten, op het koopen waarvan de nieuw aangewezen bon 113 recht geèft, tusschen „hetzij 200 gram zachte zeep (samenstelling van vóór 1 Januari 1941") en „hetzij 100 gram zachte zeep (samenstelling van na 31 Augustus 1941") weggevallen: „hetzij 150 gram zachte zeep (samenstelling van na 1 Jan. 1941"). Oplichtor Hop in do val De 32-jarige A. S. had onlangs eenigen tijd in een Fransche gevangenis gezeten en was dezer dagen teruggekeerd. In de gevangenis had hij kennis gemaakt met een zekeren W. S., wiens ouders in Den Haag wonen. Toen A. S. in Ne derland terug was, ging hij direct naar hen toe en vertelde hij, wel kans te zien, hun zoon los te krijgen als zij een bedrag van f250 op tafel legden. De ouders waren zeer verheugd, nieuws van hun zoon te hooren en betaalden grif de f250. Daarop vertrok A. S. naar Apel- Bij Reval verloren de Sovjets vele menschen, alsmede materiaal Terugblik over de than9 afge loopen twee oorlogsjaren Na de samenkomst van Hitier en Mussolini aan het Oostfront De Finsche troepen hebben hun vroegere landgrenzen bereikt Het vreemdelingenverkeer had een zeer druk seizoen Wanneer verduisteren? Heden (Dinsdag): zon onder 20.27. Morgen (Woensdag) zon op 6.63. Maan onder 4.12; op 19.14. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Volle maan Vrijdag 6 Septem ber. Laatste kwartier Zaterdag 13 September. Nieuwe maan Zondag 21 September. Eerste kwartier Zaterdag 27 Sept. Y Y Duitschland wint voor Europa aan alle fronten! Y doom, waar hij bij een tante f300 pro beerde los te krijgen. Zij had op dat oogenblik dit geld niet in huis en ver zocht A. S. 's middags terug te komen. Toen de oplichter terugkwam liep hij een paar Apeldoornsche rechercheurs in de armen, die door tante waren gewaar schuwd. Het toeval wilde namelijk, dat zij kort daarvoor bezoek had gehad van de familie iqt Den HaagZoo was alles uitgekomen. Noodlottig# botiing Gisteravond is in het centrum van Heer Hugowaard een veeauto, bestuurd door den heer J. P. Baars, en komende uit de richting Alkmaar, nabij den Broeker- weg, in volle vaart in botsing gekomen met een uit de richting Schagen komende auo, bestuurd door den heer'Wagenaar. Twee dames, die op dat moment op. den weg fietsten, geraakten tusschen de beide wagens bekneld, en werden door den schok in een zich naast den weg bevin dende sloot geslingerd. Toen men één van haar, de ongeveer 40-jarige mevrouw Lugtig—de Boer op het droge had ge bracht, waren de levensgeesten reeds ge weken. De andere dame, de ongeveer 30- jarige mevrouw De Ruiter—Bakker, werd. zwaar gewond uit het water opgehaald; haar toestand was echter niets levensge vaarlijk. Ongelukkig# val Bij de sportbeoefening door de leden van den jongeren boerenstand te Lier op, (N.B.), heeft zich Zaterdagmiddag een ernstig ongeluk voorgedaan. De 20-jarige landbouwerszoon H. P. van V. kwam bij een sprong over een hindernis, die ge vormd werd door eenige clubgenooten, zoo ongelukkig te vallen, dat hij een ern stige fractuur In de nekwervels opliep. Zondag is de jongeman in het St. An- toniusgasthuls te Helmond, waarheen hij was overgebracht, overleden, L_(

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1