ZIERIKZEESCHE KIEUWSBODE MAANDAG 1 SEPTEMBER 1941 abonnementi OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889 advertenties: GROOTE SOVJETVERLIEZEN AAN DE FINSCHE GOLF DE KERN YYYYVYYVYVYYY V Victorie Y Y Y Y Y Y Y YYYYV YV YYY YYY Prijs: in Zierikzee f 1,80, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. Zierikzeesehe Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. 8,94, Tel. 32 Giro 110.137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14735 Prijs: !2 cents pee regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo* cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot t morgens 9.30 out. Marine en luchtmacht vernielden een kruiser, vier torpedobootjagers en vele kleine Sovjet-eenheden DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de weermacht maakte Zaterdag bekend: Zooals reeds in een extra bericht is bekend gemaakt, hebben de Duitsche marine en de luchtmacht den zeestrijdkrachten en de trans- portvloot der Sow jets in de Fin- sche Golf zeer zware verliezen toe gebracht. Bij pogingen om uit Reval uit te breken en andere havens te bereiken, zijn door mijnoperaties van de marine twee torpedojagers, negen mijnenvegers en drie pa trouillevaartuigen der Sowj et-ma rine gezonken. Twee andere torpe dojagers en een mijnenveger wer den door mijnen zwaar beschadigd. Gevechtsvliegtuigen hebben in hard nekkige aanvallen een Sowj et-krui ser alsmede twee torpedojagers tot zinken gebracht en door bomtref- fers drie andere torpedojagers als mede een hulpkruiser beschadigd. De transportschepen, die de vij and voor het vervoer van troepen en oorlogsmateriaal uit Reval had willen gebruiken, zijn onder het es corte van oorlogsschepen midden in de Duitsche mijnversperringen geraakt. Totdusver zijn 21 trans portschepen met samen 48,200 brt. gezonken, acht transportschepen werden door mijntreffers zwaar be schadigd. Gevechtsvliegtuigen ver nietigden 22 koopvaardijschepen, voornamelijk troepentransportsche pen, met samen 74.000 brt. en trof fen 39 schepen zoo hevig, dat ook van deze vaartuigen een groot deel als verloren moet worden be schouwd. In de wateren om Engeland heeft de luchtmacht overdag voltreffers geplaatst op een tankschip ten Zui den van Ierland en een groot koop vaardijschip bij de Faer Oer be schadigd. In den afgeloopen nacht kreeg een vrachtschip ten Oosten van Tynemouth een voltreffer van zwaar kaliber. Gevechtsvliegtuigen bombardeerden militaire inrichtin gen aan de Britsche Oostkust en vielen verscheidene Engelsebe vlieg velden met succes aan. Aan de kust van het Kanaal ver loor de Britsche luchtmacht giste ren 17 vliegtuigen, waarvan 13 in luchtgevechten, twee door lucht doelartillerie en twee door mijnen vegers en marine-artillerie. Britsche vliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht met geringe uit werking het Rijn-Main-gebied aan Luchtdoelartillerie schoot drie vij andelijke bommenwerpers neer. DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN Sedert de drie groote vernietigingssla gen van Bialystok en Minsk, van Smo lensk en van Oeman heeft de toestand zich, naar het DNB in aanvulling op het weermachtsbericht wordt medegedeeld, als volgt ontwikkeld: Op den Zuidelijken vleugel veroverden de Duitsche en verbonden troepen de Oekrainische kust van de Zwarte Zee met de havens Nikolajew en Cherson en om singelden zij Odessa. In een rustelooze achtervolging van den voor een deel in wanorde terugtrekkenden vijand werd het geheele gebied ten Oosten van den Zuide lijken Boeg tot aan den D n j e p r, ver overd, waarbij de belangrijke industrie gebieden van Kriwoirog, Zaporozje en Dnjepropetrowsk in Duitsche handen vie len. Daar gedurende deze zelfde periode ook ten Noorden van Kiew Duitsche troe pen na de verovering van Korostan langs en aan de overzijde van den Dnjepr oprukten, is thans tot op enkele uitzon deringen in het centrale stroomgebied, de geheele Dnjepr in Duitsche handen. De ver naar het Oosten uitspringende bocht van den Dnjepr vormt de beste spring plank voor nieuwe grootscheepsche ope raties tegen het Zuidelijke stuk van het Europeesche deel der Sowjet-unie. In het midden van het front hebben de vernietigingsslagen bij Gomel en Welikije-Loeki dusdanige successen opgeleverd, dat ook een aanzienlijke ter reinwinst is verkregen. De op het oogen- blik aan den gang zijnde aanval voorbij Gomel naar het Zuiden moet binnenkort een bedreiging vormen voor de Sowjet- troepen, daar hij in den rug van hun front naar Kiew loopt. De Sowjets be weren, dat zij een omvangrijk en succes rijk tegenoffensief tegen het centrale deel van het front zijn begonnen. De beweging van het Duitsche front is hierdoor geens zins benadeeld. Op den Noordelijken vleugel werd de Lowat-sector ten Zuiden van het Ilmen- meer veroverd en naar het Oosten ter rein gewonnen. Tusschen het Ilmen- m eer en de Finsche golf gelukte het den Duitschen formaties de steden Nowgorodo, Luga, Jamburg (Kingisepp) en Narwa in te nemen en de voorste linies zoo dicht voor Petersburg op te schuiven, dat de belangrijkste wegen en spoorlijnen van Petersburg naar het bin nenland reeds in Duitsche handen zijn. Daar de Finnen ondertusschen op de Ka- reiische landengte een aanzienlijk stuk naar het Zuiden zijn opgerukt en de belangrijke, voormalige Finsche havenstad Wiborg (Viipuri) hebben- veroverd, is de verdediging van Petersburg reeds tot op een klein gebied samengedrongen. Aan de Finsche golf zijn intusschen Reval en Baltisch Port ver overd, zoodat thans alle belangrijke Oostzeehavens in Duitsche handen zijn. Dit overzicht toont duidelijk, dat in de tweede helft van Augustus de Duitsche opmarsch van den Zuidelijken- en Noor delijken vleugel is uitgegaan. Alis resul taat van deze gevechten is dus vast te stellen In het Zuiden: de verovering van het geheele westelijke deel der Oekraïne met haar belangrijke industrieën aan de Zwarte Zee. In het Noorden: door het veroveren van de Zuidelijke kust van de Finsche golf en de Oostzee-staten in het algemeen is een direct contact tot stand gebracht met den bondgenoot Finland. Hierdoor is ook de controle over het Oosten der Oostzee verkregen. FINNEN TROKKEN WIBORG BINNEN Helsinki In vlaggentool Uit het Finsche hoofdkwartier werd Zaterdagmiddag gemeld: Op den ochtend van 30 Augustus zijn onze troepen de stad Viipuri (Wiborg) binnengetrokken. Tevens wordt onze aan val in den vorm van een diepen wig met bijzonder succes op het centrale deel van de Karelische landengte voortgezet. In heel Finland: en vooral in de Fin sche hoofdstad heerscht over dit succes een geweldige vreugde. Het bericht werd' terstond in extra-edities verspreid. Van vele huizen in de hoofdstad werd spon taan de vlag uitgehangen. De door het Finsche hoofdkwartier ge melde inneming van Viipuri werd in Duitschland door een extra-bericht uit het hoofdkwartier van den Führer medege deeld. Dit extra-bericht luidt als volgt: De heldhaftige bevrijdingsstrijd van het Finsche volk tegen zijn bolsjewistische onderdrukkers heeft tot een trotsch re sultaat geleid. Na zware, met bewonde renswaardige dapperheid gevoerde ge vechten heeft de Finsche weermacht on der het opperbevel van generaal-veld- maarschalk Mannerheim de Sovjet-strijd krachten in het gebied om Viipuri ver slagen en de oude, eerbiedwaardige hoofdstad van Karelië heroverd. ST.-PETERSBURG: EN ODESSA Twee dar belangrijkst* Sovjetcentra De negende week van den strijd tegen de Sowjets stond in het teeken van het overwinnend voorwaarts dringen op alle punten van het 2400 kilometer lange front. De inneming van Kingissep en Nar va en de val vc-n Nowgo rod in het Noorden, de glorierijke afloop van den grooten omsingelingsslag bij .Gomel en de geweldige doorbraak aan den Zuidelijken vleugel in de Oekraine zijn successen, die niet alleen reeds van het grootste belang zijn op zichzelf, doch die als basis kunnen worden beschouwd voor operaties en overwinningen van nog veel grooter omvang. De afgeloopen week is niet alleen getuige geweest van geweldige resultaten, doch heeft nog veel wijdere perspectieven geopend. Terwijl met den slag van Gomel in het centrum van het Oostfront een nieu we pijler ineenstortte van den wanho- pigen weerstand der Sowjets, ligt in het Zuiden, na den enormen slag in de Oekraine. de weg open naar het in mili tair zoowel als in economisch opzicht zooi belangrijke gebied, dat zich daar uitstrekt. Odessa en de kusten van de Zwarte Zee liggen binnen het bereik van de Duitsche wapenen, terwijl in het Noorden, pa den val van Kingissep, St. Petersburg opdoemt. St. Petersburg telde in 1939 3,200.000 inwoners en is op een na de grootste Stad van de Sowjet-Unie. Tot het jaar 1917 was het de hoofdstad des lands, zij bezit talrijke schouwburgen, universi teiten, instituten vqor wetenschappelijk onderzoek, enz. Ook onder het Sowjet- regime bleef St.-Petersburg 'n industrieel en verkeerscentrum. Het is niet alleen een haven van be- teekenis, doch .ook een belangrijk mi litair steunpunt van de Sowjets. St.-Pefenburg en Odessa Petersburg ligt in den Oostelijken hoek van de Finsche Golf op beide oevers van 1 de Newa en de door deze rivier ge vormde delta-eilanden. Talrijke bruggen overspannen de rivier en haar vertak kingen. Vijf groote spoorwegstations en zes havenbekkens met moderne laad- en losinrichtingen, groote loodsen en op slagplaatsen, koelhuizen en houtloodsen, evenals een particulier en twee militaire vliegvelden wijzen op de economische en militaire beteekenis van de stad. In het jaar 1936 bedroeg het aandeel van St.-Petersburg in de gezamenlijke industrieele productie van de Sowjet- Unie 25 pet. Hier bevinden zich niet alleen groote metaalbewerkingsfabrieken die voor de bewapening van het grootste gewicht zijn, werven en fabrieken voor machinebouw, doch ook een belangrijke chemische industrie, alsmede kleeding- industrie en schoenfabrieken. Verder zijn er nog gummi- en bandenfabrieken. Het behoeft dus geen betoog, dat St. Peters- burg voor de Sowjets van de grootste beteekenis is. Doch ook Odessa, met zijn ruim 600.00J inwoners, neemt een zeer belang- rijke plaats in. De stad speelt een groote rol als hoofdstad van dit gebied, haven en indulstriecentrum aan de kust van de Zwarte Zee. De stad vormt een knooppunt van spoorwegen en dient als transitohaven. De haveninrichtingen be slaan een groote uitgestrektheid en zijn geheel modem ingericht. In de stad zelf bevinden zich een fabriek van vliegtuigen, een staalfabriek, een ijzer- en bronsgie terij, fabrieken voor vechtwagens en am munitie, een vliegtuigbommenfabriek, che mische fabrieken, een raffinaderij, een radiostation, militaire opleidingsinstituten en eenige vliegvelden. Vijf stations vor men het bewijs voor de plaats, die Odessa in het verkeer inneemt. Italiaansch weermachtsbericht Engeliche torpedojager tot zinken gebracht Het Italiaansche weermachtsbericht van Zaterdag luidt als volgt: In Noor d-A f r i k a levendige activi teit van artillerie aan het front van To- broek. Duitsche batterijen bestookten een in de haven voor anker liggend vracht schip (ë>n beschadigden het ernstig. Ita liaansche vliegtuigen bombardeerden vij andelijke inrichtingen in de oase van Dzjaraboeb. Duitsche jachtvliegtuigen scho ten bij Solloem twee vijandelijke toestel len omlaag. Vijandelijke vliegtuigen ondernamen vluchten naar Catania en Bengazi. Er werden geen slachtoffers gemaakt en er ontstond geen schade. In Oost-Afrika zijn in den sector Celga botsingen tusschen vooruitgescho ven afdeelingen gunstig voor onze troe pen verloopen, die den vijand verliezen toebrachten zonder zelf verliezen te lij den. Onze op den Atlantischen Oceaan ope- reerende duikbooten onder bevel van le luitenant Mario Pollina hebben een mo dernen Engelschen torpedojager van het Jervis-type alsmede een koopvaardijschip van 2600 ton tot zinken gebracht. BENOEMING VAN OVERHEIDSPERSONEEL Aanvulling o.a. uit leden van de N.S.B. en Nationaal Front De Staatscourant van Vrijdag bevat een beschikking van den secretaris-generaal van binnenlandsche zaken, waarbij in de Plaatsingsverordening overheids- en semi- o verheidspers one el 1940 ©enige wijzigin gen en aanvullingen zijn aangebracht. Het voornaamste daarvan betreft: 1. Uitbreiding van het aantal catego rieën van personen, waaruit vacatures bij den overheidsdienst moeten worden vervuld, en wel met leden van de NSB en van Nationaal Front, die als zoodanig op 15 Mei 1940 reeds bekend waren. 2. Bevoegdheid van den secretaris-ge neraal van binnenlandsche zaken om de benoeming of indienststelling van perso neel nietig te verklaren in gevallen, dat zulks is geschied in strijd met de bepa lingen der plaatsmgsverordening. 3. Wijziging van de in die verordening vervatte regeling nopens het toekennen van verhuiskosten aan hen, die op grond van de bepalingen der verordening in eene functie zijn geplaatst buiten hunne tegenwoordig© woonplaats. Een radio-uitzending van Domei uit Bangkok meldt, dat Thailand plan heeft binnenkort tot alle oorlogvoerenden een vredesoproep te richten. Thailand zal deze diplomatieke voorstellen door reus achtige demonstraties in het geheele land vergezeld laten gaan, waarbij de boed dhistische principes, die zich tegen moord afgunst en haat keeren, in het middel punt zullen staan. De Washingtonsche correspondent van United Press verneemt in goed ingelichte kringen, dat de Sovjetunie haar dollar- saldi in de Ver. Staten heeft verbruikt; en daarom waarschijnlijk zal trachten leeningen op korten termijn op1 te nemen" teneinde oorlogsmaterieel in de Ver. Sta ten te kunnen blijven koopen. Deze toe stand is echter slechts tijdelijk, daar het groote moeilijkheden oplevert het Sovjet goud naar de Ver. Staten te brengeri, daar de trans-Siberische spoorweg zwaar overbelast is. Zware verliezen der Sovjetvloot aan de Finsche Golf De huidige stand van zaken aan hef Oostelijk front St.-Petereburg en Odessa, twee der belangrijkste Sovjetscentra Heffing super-dividendbelasting op uitkeeringen boven 6 pet. Meer dan 7000 boeten voor te hoog electriciteitsgebruik Wanneer verduisteren? Heden (Maandag): zon onder 20.29. Morgen (Dinsdag) zon op 6.61. Maan op 17.65onder 2.01. Tnsschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Volle maan Vrijdag 5 Septem ber. Laatste kwartier Zaterdag 13 September. Nieuwe maan Zondag 21 September. Eerste kwartier Zaterdag 27 Sept. Duitschland wint voor Europa aan alle fronten Y Y Associated Press bevestigt, dat Teheran Donderdag door Sowjet-vliegtuigen is ge bombardeerd. Bij het bombardeeren van een plaatsje ten Noordwesten van Tehe" ran werden, volgens hetzelfde persagent schap, moskeeën en kloosters getroffen, waarbij honderden menschen om het le- ven zijn gekomen. I Nowgrod in Duitsche handen Groote rookwolken slaan uit de olietanks, wélke door de vluchtende bolsjewisten by het verlaten der stad in brand zyn gestoken, Orbis Holland

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1