Iets meer 4 dan een Gril EGK3EN RADIO-PROGRAMMA Zondag 31 Augustus HILVERSUM I. 415.5 M. 8 Gewijde muziek, gram.; 8.30 BNOi nieuwsberichten; 8.45 Gram.; 10.30 Om- roepsymphonieorkest; 11.30 Meisjeskoor „De Krekels"; 12 Salonorkest; 12.45 BNO.s nieuws- en economische berichten;' 1 Ned. verbond voor Sibbekunde; 115 Gram.; I.30 Eerste Ned. Radio-Muziekfeest voor Harmonie- en Fanfarecorpsen; 3.35 Ver volg Muziekfeest; 4.20 Gram.; 4.30 Zang en piano; 5.25 Gram.; 5.30 Voor de jeugd 6 Gram.; 6.10 Sport van den dag; 6.35 Kurt Hohenberger en zijn orkest; 7 Ac tueel halfuur je; 7.30 De Lichte Toets; 8.10 Radiotooneel; 8.40 Nieuw Hongaarsch Strijkkwartet; 9.30 Gram.; 9.45 BNO: nieuwsberichten; 1010.15 BNO: Engel - sche uitzending: An American sees Hol land. i i HILVERSUM II. 301,5 M. 8 gram.; 8,30 BNO: nieuwsberichten; 8.45 Gram.; 9 Uitzending voorbereid door de Chr. Radiostichting; a. Rondom het orgel; b. 9.30 Morgenwijding; 10 Zondag morgen zonder zorgen; 12 „Kent Gij Uw Bijbel?", voorbereid door de Chr. Radio- Stichting; 12.15 Het Ned. Kamerkoor; 12.45 BNO: nieuws-, economische berich ten; 1 Orgelspel en zang; 1.30 Klaas van Beeck en zijn orkest; 2 „Onze eigen taal" 2.15 Gram.; 2.30 Rotterdamsch Philhar- monisch orkest, het Rotterdamsch Phil- harmonisch koor en het Schiedamsch Mannenkoor „Orpheus"; 3.30 Gram.; 4 Studiodienst; 5.30 Sportberichten van het ANP; 5.35 Ensemble Bandi B,alogh!;l 6 De clamatie; 6.10 Gram.; 6.30 Rococo-octet; 7 Actueel halfuurtje; 7.30 Gram.; 7.45 Re portage; 8 Omroeporkest en solisten; 9 Gram.; 9.15 Gram.; 9.45 BNO: nieuwsbe richten; 10—10.15 Gram. Maandag 1 September HILVERSUM I. 415,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 Morgenwijding; 8.25 Paaschbergorgel en orgelmuziek; 8.45 Gr.; 9.15 Voor de huisvrouw; 9.20 Gram.; 11 Ensemble Jonny Kroon; 11,15 voordracht II,45 Ensemble Jonny Kroon; 12 zang met pianobegeleiding; 12.40 Almanak; 12.45 BNO: nieuws- en economische be richten; 1 Viool en piano; 2 Omroepor kest; 3 Voor de vrouw; 3.45 Gram.; 4.45 Voor de jeugd; 5.15 BNO: Nieuws-, eco nomische en beursberichten; 5.30 Boyd Bachman en zijn orkest; 6.15 Reportage; 6,30 Ramblers; 7 Actueel halfuurtje; 7,30 Ütrechtsch Stedelijk Orchest; 8.10 Zang met pianobegeleiding; 8.30 Ütrechtsch Ste delijk Orchest; 8.55 Gaat het regenen? 9.10 Zang met pianobegeleiding; 9.a0 Gram.; 9.45 BNO: nieuwsberichten; 10 10.15 BNO: Engelsche uitzending: Things worth knowing about Holland. HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 zie Hilveilsum! I8 BNOnieuws berichten; 8.15 Gram.; 10 Morgendienst, voorbereid door de Chr. Radiostichting;1 10.20 Pianovoordracht; 11 Voordracht; 11.20 Gram.; 12.15 Ensemble Bandi Ba- logh; 12.45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 Gerard Lebon en zijn or kest; 2 Gram.; 3 Rotterdamsch Philhar- monisch orkest en solist; 4 Orgelconcert en zang; 4.30 Gram.; 5 Voor jongens en meisjes, voorbereid door de Chr. Radio- Stichting; 5.15 BNO: Nieuws-, economi sche en beursberichten; 5.30 4-handiige pianovoordracht; 6 „Arm en rijk in het Nieuwe Testament"; 6.15 Romancers; 7 Actueel halfuurtje; 7.30 Pianospel; 7.45 Politiek weekpraatje; 8 Otto Hendriks en zijn orkest; 8.25 Landmans lust; 9 Om roeporkest en solist; 9.45 BNO: nieuws-) berichten; 10—10.15 Gram. Een driemotorig Columbiaansch leger vliegtuig, met zestien man aan boord, wordt vermist. Talrijke vliegtuigen zijn opgestegen om het te zoeken, dan wel de mogelijke landingsplaats of plek van het ongeluk te vinden. Dit zoeken stuit op groote moeilijkheden, daar het vlieg tuig naar alle waarschijnlijkheid in dicht beboscht terrein gedaald of neergestort is Feuilleton Pas maar op, dat je je hart jnie^ aan hem verliest, Ellie! Ik heb er moe der maar niets van verteld. Zij kon an ders wel eens aan tante Rosa schrijven! Je moet niet vergeten, dat moeder nu eenmaal beloofd heeft een oogje op je te houden. Ofschoon ik het een onver geeflijke koppigheid van je vindt, dat je niet bij ons je intrek wilde nemen. Maar de volgende maand, met Pop- pie's huwelijk, kom ik wel. Ja, dat begrijp ik heel goed! En dan ga je met mij terug naar de pastorie, Nol! Ik zou niet graag ontbreken op „Woudzicht" 11 Juni aanstaande! Ik zou niet half zooveel genoegen hebben, als jij er niet bij was. Weet je nog wel, hoe aardig het was met de schoolkinderen verleden jaar? En dan hadt je daar dien knappen hulp-predikant van je oom; dien man met den romantischen naam Hyacinth Sluiters bedoel je. Ja, ja, ik herinner mij ook nog wel een meisje dat toen erg met hem flirtte! Hoe vindt je daf nieuwe lied, dat Frau Cronhelm AANSLAG OP LAVAL EN DEAT D« dader Colette gearresteerd Tijdens een anti-bolsjewistische demon stratie te Versailles heeft een zekere Paul Colette op Laval en Déal aan aan slag gepleegd, waardoor deze werden verwond. Colette werd onmiddellijk ge arresteerd. United Press meldt uit Vichy: Laval heeft een goeden nacht gehad. Zijn toestand is onveranderd. Op grond van een Röntgenonderzoek hebben de doktoren besloten 'van verwijdering van een kogel, die openkele centimeters van het hart in de borst is gedrongen, af te zien. De kogel zal slechts weggenomfen worden, wanneer er complicaties te vree zen zouden zijn. De familie van Lavah is te Versailles aangekomen. De toestand van Déat is slechter ge worden. Naar uit Versailles wordt ge meld, moet hij een buikoperatie onder gaan, daar inwendige organen getrof fen zijn. De beide andere getroffenen, bevinden zich buiten gevaar. Naar ver luidt was de eenige Duitsche autoriteit, die binnen het bereik van de zes door. den aanvaller geloste schoten was de. Duitsche gezant bij de Parijsche ambas sade Schleier. Deze stond naast Laval en trachtte hem na de eerste schoten1 te dekken. Het DNB meldt, dat Colette, die den aanslag op Laval heeft gepleegd, aan een streng verhoor is onderworpen. Pa ris Midi meldt, dat Colette heeft bekend, een aanhanger van De Gaulle te zijn. De Fransche politie heeft terstond na den aanslag huiszoekingen verricht bij' communistische en Gaullistische elemen ten in het bezette en het onbezette ge bied. Een der kogels, die Déat getroffen hebben, is door de maag gedrongen?, ook de ingewanden van Déat werden ge kwetst. Indien de verwonding van Déat doodelijk zou blijken te zijn, dan zal Colette waarschijnlijk binnen drie dagen veroordeeld en terechtgesteld worden. De eerste commentaar van het pers bureau Ofi op den aanslag op Pierre Laval en Marcel Déat, wijst, naar het D.N.B. uit Vichy meldt, op de recente verklaring van den minister van binnen- landsche zaken, Puc'heu, omtrent het nauwe contact tusschen de Gaullistische en de communistische terreur-afdeelingen. Deze aanslag, aldus Ofi, bevestigt op treffende wijze de verklaring van den minister. De aanslag is voorts een be vestiging van Pucheu's woorden, dat de terroristen jonge menschen op den voor grond schuiven, wier oordeel door han dige propaganda is vertroebeld. De politiek tot onderdrukking van de communistische terreur, waartoe de Fran- Bche regeering heeft besloten en die reeds is toegepast, wordt derhalve gerechtvaar digd 'door den aanslag van gisteren, als zij althans nog behoefte aan rechtvaar diging heeft. De veronderstelling zou vol komen onjuist zijn, dat deze aanslag is gepleegd door een overspannen zon derling. De dader is het instrument van een partij en een politiek. De voormannen van deze politiek zijn naar het buitenland gevlucht. De Fransche regeering zal den achtergrond der terroristische activiteit in het volle licht plaatsen en de verant woordelijke personen hun gerechte straf niet doen ontgaan. United 'Press meldt uit Vichy: De toestand van Laval is verergerd. Gistermorgen steeg zijp temperatuur. De professoren en artsen, die hem behan delen, hielden om elf uur consult, om de vraag te bespreken, of het noodzake lijk is de kogel te verwijderen, ondanks den geringen afstand van het hart. Ook de toestand van Déat is ernstiger geworden. Er heeft zich bij hem bloed vergiftiging voorgedaan. De vrouw en dochter van Laval zijn gisteren naar het ziekenhuis gegaan, waar zij bij Laval werden toegelaten. Zij mochten echter niet met hem spreken. De Paris Midi meldt dat Collette, die den aanslag gepleegd heeft op Laval en Déat, reeds vandaag voor een bij zonder gerechtshof te Parijs zal moeten verschijnen. Schelding tusschen Joodsche en en niet-Joodsche leerlingen en j leerkrachten De secretaris-generaal van het departe- ment van opvoeding, wetenschap en cul- tuurbescherming, brengt het volgende ter algemeene kennis: l Krachtens de opdracht, gegeven door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, zullen met ingang van 1 September 1941 leerlingen van. onderwijsinstellingen, welke ook met uitzondering van de instellingen voor hooger onderwijs die overeenkomstig par. 4 van de verordening no. 189-1940 van den Rijkscommissaris (verordening betreffende de aanmelding van Joodsche I ondernemingen) van Joodschen bloede zijn of als zoodanig worden beschouwd, 1 slechts onderwijs mogen ontvangen van leerkrachten, die eveneens van Joodschen bloede zijn of als zoodanig worden be schouwd. Dit heeft tengevolge, dat met ingang van den genoemden datum, de hier be doelde leerlingen niet langer in de on derwijsinstellingen zullen mogen worden toegelaten, tenzij het onderwijsinstellin gen betreft, welke alleen voor deze leer lingen zijn bestemd. Hieraan worden toegevoegd, dat vol gens de uitdrukkelijke aanwijzing van den Rijkscommissaris binnen den kortst mogelijken tijd zal worden overgegaan tot de inrichting van de noodige scho-i len, bestemd voor de bovenbedoelde leer lingen. De voorbereidingen hiertoe bevin den zich in een vergevorderd stadium', zoodat kan worden verwacht, dat binnen zeer afzienbaren tijd de noodige rege- liingen zijn getroffen. In aansluiting ,aan deze bepalingen zij er op gewezen, dat het in den vervolge zal zijn verboden, dat leerlingen van Joodschen bloede en zij, die als zooda nig worden beschouwd, van niet-Jood sche personen onderwijs, in welken vorm ook, ontvangen, ook wanneer dit onder wijs wordt gegeven in den vorm van club- of privaatlessen. Leerkrachten, die van Joodschen bloede zijn of overeen komstig de bovengenoemde bepaling als zoodanig worden beschouwd, mogen slechts onderwijs geven aan Joodsche leerlingen en daarmede gelijkgestelden,. terwijl hun uitdrukkelijk is verboden om eenig onderwijs in welken vorm ook, te geven aan niet-Joodsche leerlingen, in dien Joodsche leerkrachten en de daar mede gelijkgestelden, die in het genot zijn van eenige uitkeering op grond van aan hen verleend ontslag, nochtans moch- je gegeven heeft, om in te studeeren? Nu, 'ik kan er niet mee dwepen >en ik vind mevrouw soms wel wat heel streng. Jawel! Maar jij studeert ook in het geheel niet! Mijn hemel, ik ben niet bij haar gekomen om mij in te spannen; maar om wat pret te hebben. Zoo veel valt er van mijn stem toch niet te maken! Maar de jouwe bewondert ze, Ellie! Je hadt eens moeten zien, hoe ze genoot van je voordracht van de Serenade! En Herr von König zette expres zijn bril op om naar je te kijken, 'tls zonde en jammer, dat je zoo rijk bent kind! Je hadt fortuin kunnen maken aan het too- neel! En hoe denk je, dat Tante Rosa dat zou vinden? Weten ze over het geheel in de pastorie wel, dat je zooveel stem hebt? Ik zing in de kerk. Je bent er me eentje, Ellie! Maar die serenade van Gounod moet je van middag nog eens voor ons tenbeste ge ven hoor! i Ik zal n.l. bij de Dieke's blijven lun chen, want ik moet nog enkele huwe- lijkscadeaux van Poppie bewonderen. HOOFDSTUK III Het is Vrijdagavond, de avond van het bal bij de Robbema's. ten voortgaan met het geven van onder wijs, in welken vorm ook, aan niet- Joodsche leerlingen, zal onverwijld wor den overgegaan tot de intriekking van de aan hen toegekende uitkeering. STADSJEUGD OP HET LAND De Voorlichtingsdienst van het Depar tement van Sociale Zaken meldt: Met het naderen van het einde van de Augustusmaand breekt het tijdstip aan, waarop het overgroote deei van de stadsjeugd, die in dit zomergetijde er wederom op is uitgetogen om d?n boer een handje te helpen, naar !de ouderlijke woning terugkeert. De uitkom sten van deze proefneming waren op nieuw alleszins bevredigend en men kan dan ook, wat dit betreft, een verheu gend gunstige ontwikkeling vaststellen. Daarbij dient in het oog te worden ge vat, dat de vervreemding tusschen stad en platteland, die in een reeks van jaren is gegroeid, dermate diep wortel heeft geschoten, dat zij niet met één slag kan worden weggenomen. Desniettemin bleek bij de stadsjeugd een gezonde belang stelling te bestaan voor het denkbeeld om gedurende eenigen tijd op het land te gaan werken, terwijl ook in de we reld der boeren begrip werd aangetrof fen voor de beteekenis, die deze vorm! van nauwere aanraking tusschen stad en' platteland voor ons volksleven kan heb ben. In totaal konden dezen zomer 673 „landhuipen" worden geplaatst, waaron der 548 jongens en 125 meisjes, in den leeftijd tusschen 16 en 20 jaar. Zij be stonden voor een deel uit werklooze stadsjeugd, die in aanmerking wilde ko men voor een verblijf van ongeveer drie maanden op het land, terwijl de scho lieren uiteraard alleen in hun vacantie; er op uit konden trekken, waarbij het wenschelijk bleek de laatste vacantieweek te reserveeren voor den overgang van het land naar de schoolbanken. Als re gel waren de jongens en meisjes bij de boeren gehuisvest. Slechts voor een ze ventigtal jongens bleek, om verschillende redenen, huisvesting in kampverband aan beveling te verdienen. Welk; goede uitkomsten hiermede wer den bereikt bleek ten duidelijkste op den afscheidsavond, die, bij het vertrek der jongens in het gebouw van de Coöpera tieve Lossersche Zandbergen te Losser werd gegeven, alwaar circa 40 jongens, onder toezicht van een jeugdleider, in kampverband bijeen waren, terwijl de overige 30 in kleinere kampementen bij de Mij. Wilhelminapolder te Kattendijke, bij de N.V. Bathpolder te Rilland en in de Wieringermeer werden ondergebracht. Voor vriend en vijand Zoo juist heeft de stormtroep een sow- j et-bunker genomen. Met vlammenwer pers en handgranaten hebben pioniers het betonnen gevaarte stormrijp gemaakt en nu na de bestorming staan de mannen met geveld geweer ter weerszijden van den opengebeukten ingang te wachten, tot de bezetting van den bunker naar buiten zal treden. De sowjetsoldaten j daarbinnen hebben een zwaren strijd ge voerd en ongetwijfeld zullen vel'en van hen gewond zijn. 1 Maar met den stormtroep is ook een Roode-Kruis-soldaat meegegaan. Want de gewonden, die nu nog in den bunker liggen, moeten onmiddellijk verzorgd, worden. Een gewonde soldaat is uitge schakeld, is geen partij meer, maar een mensch, die hulp noodig heeft. Zoo werkt het Roode Kruis aan het front. Er wordt geen onderscheid tusschen vriend en vijand gemaakt. Zoo zal ook de Nederlandsche ambulance werken, die straks naar het Oostelijke front gaat ver trekken. En wanneer men dat weet, dan zal geen enkele Nederlander zich afzijdig willen houden. Dan zal ieder Nederlan der meewerken aan de tot standkoming van de ambulance. Honderden zonden reeds hun bijdrage. Ook de uwe wordt verwacht! Stort nog vandaag op girorekening 87 600 Nederlandsche Ambulance, Konin ginnegracht 22, 's-Gravenhage. Astronomische cijfers Het overzicht, dat werd verstrekt door de Duitsche autoriteiten over het beloop van de krijgsverrichtingen aan het Oos telijke front sinds 22 Juni, bevat inder daad astronomische verliescijfers voor de bolsjewisten. Kunt u zich bijvoorbeeld voorstellen wat het zeggen wil: 1.200.000 gevange nen? Hebt u een idee, hoe groot een vliegveld zou moeten zijn, waarop 11.000 bolsjewistische vliegtuigen (sinds 22 Juni vernietigd) kunnen staan? Hoeveel uren zoudt u noodig hebben om langs een opstelling van ruim 14000 pantserwagens te rijden? Hoeveel ton staal zijn ver werkt in 14.000 stukken geschut en wat dunkt u van 870.000 vierkante kilometer terreinwinst Ziehier enkele pogingen om de enorme verliescijfers van de bolsjewisten te de- monstreeren, verliescijfers, die nog moe ten worden aangevuld met het aantal gesneuvelden of gewonde bolsjewisten, een aantal, dat op ruim 4.000.000 is vastgesteld. En voort gaat de strijd. lederen dag weer rukken de Duitsche legers verder op. Trouw bijgestaan door de verbonden legers en de vrijwilligerslegioenen. Steeds grooter worden de verliescijfers van den vijand der westersche bescha ving, totdat... de horden van Stalin to taal zullen zijn vernietigd en met den opbouw van het nieuwe Europa kan wor den begonnen. In dit nieuwe Europa zal Nederland zijn éigen plaats innemen. Een plaats, die het te danken zal hebben aan de dappere Nederlandsche mannen, die nu strijden in de gelederen van ons legioen, omdat zij weten, dat het hun plicht is voor Nederland een eervolle plaats in het nieuwe Europa te veroveren. Dat is hun plicht, maar ook de Uwe. Meldt U daarom aan bij het YRUWltl Elke vorm vau hygiëne ontbreekt te eenenmale bij het voor^de volksgezondheid zoo nadeelige clandestiene slachten. (Foto Profilti) Ik heb den „graaf" niet meer gezien sinds gisteren! Ik weet niet eens of hij meer in huis is geweest sinds dien be- wusten ruil van de camelia voor de viooltjes.. Terwijl ik nu in mijn schommelstoel tje zit te wippen ben ik meer vervuld) van Guus Dieke. Die arme Guus is toch zoo op mij gesteld, al van dat we kinderen waren af! Hij is heel blond, heeft een vriendelijk gezicht en een heel goed karakter, maar toch voel ik niet: genoeg voor hem, om hem aan te moedi gen! Zal ik de kaarsen bij u aansteken op de toilettafel, juffrouw? hoor ik daar ineens de stem van Anne Marie. Hoe laat is het dan? Half-acht juffrouw. Is dat uw toilet? Zal ik het voor u uitpakken en op bed leggen? Ik volg het meisje naar mijn slaap kamer, waar zoojuist een kacheltje is aangemaakt, maar waar het anders ver bazend koud is. Het is nog Maart en het vriest flink. Maar waarom heb je niet wat eerder voor vuur gezorgd? vraag ik, huiverig De „graaf" kwam onverwachts thuis en verlangde zijn diner en, ik moest hem bedienen. Dat is nu altijd zoo met hem, hij verschijnt en verdwijnt als een dwaal ster 1 Wat een poëtische verlichting, lach ik en haaste mij de japon uit de doos' te nemen, daar ik de handen van Anne Marie niet te best vertrouw, ze is immers pas in aanraking geweest met het sala mandertje, dat nu intusschen lustig brandt In de doos ligt een brief van tante Rosa en nog een bosje van mijn ge liefde viooltjes uit „Woudzicht". Tante meldt géén nieuws, ze zijn allen wel. Het is er alleen heel koud geweest! Ik leg haar brief even neer, terwijl ik de geurige viooltjes aan de lippen druk, denk ik weer aan de mooie oude boomen van „Woudzicht", waar ze aan den voet groeien. Stuur juffrouw Wanders eens bo- ven, zeg ik tegen Anne Marie en een oogenblik later helpt die mij nu heel handig diene tot haar eer gezegd in het crêpe toiletje. Wat ik in den spiegel zie, is een lang jong meisje, in een witte japon, met een blanken hals en. blanke armen; met haar, dat niet blond en niet don ker, maar eerder aschkleurig is te noe men; met oogen, die niet blauw en Piet grijs zijn, maar van een tint daar tus- schendoor; met een neus, niet lang en niet kort; een mond, niet groot en niet klein; een gezicht, dat volstrekt niet mooi is, „maar je nooit verveelt", zoo als Nellie zegt; maar aan haar oor- Koninginnegracnt 22, 's-Gravenhage. Burgerlijke Stand van ZlerCkzee Gehuwd: 27. L. Fonteijne, 25 j. j.m., en G. A. Peute, 25 j. j.d.; 29. A. Pv Plaum, 42 j. j.m., en M. T. Vermuntj, 34 j. j.d. Overleden: 25. Jacomina van den Ha- mer, 73 j„ wed. van M. Kristelijn; 27. Martina van Hoeve, 71 j,, wed. van C. O. Romeijn. deel zal ik nu maar niet al te veel waarde hechten, want zij is mijn vrien din! Intusschen hoor ik boven de stem van den „graaf", die met zijn hospita spreekt. Mijn hart klopt onstuimiger. Zou hij den ruil van de camelia hebben ont dekt? Maar, neen, dat geloof ik toch niet. [4j ié, De deur van zijn kamer gaat dicht en juffrouw Wanders komt naar beneden en passeert jnijn deur. Ik hecht nog even mijn viooltjes tusschen de cein tuur en ben dan geheel gereed. Ik ga aan de piano zitten en hoe ik op dien inval kom, weet ik niet, maar ik zing: j j j \t\ Woord voor woord kan ik verstaan. Maar, wat zoo vreemd mij lijkt, Ofschoon ik luister naar uw stem, Is uw gelaat mij niet bekend! Wil je wel gelooven, Ellie? roept Nol, jij bent de mooiste van allemaal hier! Dat heb ik ook al gezegd! beves tigt Guus, die den laatsten wals met mij heeft gedanst. Toe, praat jullie toch geen onzin! Maar vertel eens liever, wie is die heer, die daar zoo juist binnenkomt? (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1