ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1941 OPOEHOl ZIERIKZEESCHE COURANT HET 22e SOVJETLEGER VERNIETIGD V Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten DE KERN V Victorie ABONNEMENTi PrtJ»: in Zierlkzee f 1,60, elders f 1,90 1797 - 1889 per kwartaal. Weekabonnementen reap, 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. Uitgave: N.V. ZierikzeesoheJNieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14732 ADVERTENTIES PriJ.: 22 cent. p«c regel, minimaal 88 cent*. Bij contract «peciale prijzen. Sue-; cesjes op Maandag, Dintdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 not, (I WELIKIJE NA HEVIGEN STRIJD GENOMEN MEER DAN 30.000 SOVJET RUSSEN WERDEN GEVANGEN GENOMEN Het opperbevel van ;de Duitsche weermacht deelde gisteren mee: Zooals reeds in een extra-bericht bekend werd gemaakt, hebben forma ties van het pantserleger van kolo nel-generaal Von Kleist op 25 Augus tus na hevigen strijd, het bruggehoofd van Dnjepropetrowsk en ide stad zelf in een stormaanval ingenomen. Ook in de nabijheid van de Dnjepr-monding ten Zuiden van Kiew werden de laat ste nog op den Westelijken Dnjepr- oever weerstand biedende strijdkrach ten van den vijand, gedeeltelijk in gevechten van man tegen man, over weldigd. Ten Oosten van Welikije-Loeki werd het gros van het 22ste Sovjetleger, in harnekkige gevechten welke ver scheidene dagen duurden, ingesloten en vernietigd. De stad Welikije-Loeki is na heeten strijd genomen. Meer dan 30.000 gevangenen en 400 stukken gesehut, vielen in onze han den. De ongewoon bloedige verliezen van den vijand bedroegen ruim 40.000 dooden. Ook bij de monding van den Dnjepr en ten Zuiden van Kiew zijn de laat ste vijandelijke strijdkrachten, die op den Westelijken Dnjepr-oever nog te genstand boden, overweldigd, soms in gevechten van dichtbij. Tusschen het Ilmenmeer en de Fin- sche Golf, alsmede voor Reval en aan het Finsche front blijven de ope raties zich met succes ontwikkelen. De luchtmacht heeft zware slagen toegebracht aan troepenconcentraties ten Oosten van Kiew en het spoor wegnet ten Westen van Moskou en in het gebied om Petersburg voor ge- ruimen tijd vernield. In de Finsche Golf hebben afdeelingen gevechtsvlie- gers vier Sovjet-transportschepen m©t een totalen inhoud van 9000 ton tot zinken "gebracht, vier andere trans portschepen ernstig beschadigd en bomtreffers geplaatst op een torpedo jager en een flottieljeleider. Ten Oos ten van het Visschersschiereiland zijn verder twee jagers zwaar beschadigd. In den strijd tegen Engeland heeft de luchtmacht in den afgeloopen nacht havenwerken aan de Oostkust van Engeland en vliegvelden op het eiland' gebombardeerd. Bij aanvalspogingen op de Duitsche Bocht en de Kanaal1- kust heeft de Britsche luchtmacht gis teren overdag 23 vliegtuigen verloren, van welke er 11 werden neergescho ten in luchtgevechten, vier door pa trouillevaartuigen, drie door afweer geschut, drie door mijnenvegers en twee door marine-artillerie. Bij een aanval van Duitsche ge vechtsvliegtuigen op de vlootbasis Alexandria in den nacht van 25 op 26 Augustus hebben bomtreffersgr oo- te verwoestingen aangericht in de ha ven en op de spoorwegemplacementen Britsche vliegtuigen hebben in den 'afgeloopen nacht op eenige plaatsen in West- en Zuid-West-Dpitschland en o.a. op woonwijken te Keulen brisant- en brandbommen laten vallen. Door afweergeschut werden 2 (der aanval lende bommenwerpers neergeschoten. DE INDUSTRIE IN HET DJNEPR-GEBIED thans in Duitsche handen Het bericht over de successen der pant sertroepen van kolonel-generaal Von Kleist: de inneming van de stad en het bruggehoofd van Dnjepropetrowsk aldus een door het DNB ontvangen aan vulling op het weermachtsbericht van gisteren, is daarom zoo van beteekenis, omdat daarmede nu het geheele indu strie-gebied van den Dnjepr van Nikopol via Zaporozje tot aan Dnjepro- dzerzjinsk in Duitsche handen ge vallen is. Dit gebied neemt in de industriepro ductie van de Sowjet-unie een bijzondere plaats in. Dit is reeds op te maken uit de omstandigheid dat Dnjeprope trowsk een belangrijk spoorwegknoop punt is van de Oekraïne met verbindin- nen naar het ijzerertsgebied van Kriwoj- rog, naar de havens aan de Zwarte Zee Nikolajew en Cherson, en naar het Ooste lijk gelegen Donets-kolenbekken, alsmede naar de belangrijke industriestad Char- kow in het Noorden. Een belangrijke spoorbrug over den Dnjepr en verschei dene spoorwegwerkplaatsen onderstres- pen deze beteekenis. Deze gunstige verkeerspositie, die van nog meer waarde wordt door de ver binding naar de Zwarte Zee via den Dnjepr zelf, was ook de voorwaarde voor de ontwikkeling van de stad, die met de reeds genoemde plaatsen samen, een belangrijke streek vormt voor de ij z e r- industrie van de z.g. Dnjepr-combi- natie. Het verlies van deze dertig ijzer gieterijen en machinefabrieken is voor de Sowjet-oorlogvoering van even groot gewicht als de verliezen aan belangrijke bedrijven der wapenindustrie, waaronder vooral genoemd moeten worden de be drijven voor het vervaardigen van muni tie en geschut. In den sector van den Dnjepr tusschen Dnjepropetrowsk en Zaporozje bevinden zich echter ook de electrische cen trale Dnjeproges in Kitsjkas, die met een capaciteit van 550,000 kilowatt een reus der electriciteitsproductie ge noemd mag worden en bovendien met het Donets-bekken door een leiding over land van 270 kilometer lengte verbonden is. De groote steden aan den beneden loop van den Dnjepr zijn moderne indu strieplaatsen, die door Moskou bevoor recht worden en met de industrieter reinen geweldige oppervlakten beslaan. DUITSCHE ARTILLERIE VUURT OVER DEN DNEPR Het luchtwapen teistert da oostelijke Oakraina Naar het DNB verneemt, heeft Duitsche artillerie Dinsdag met goed gevolg Sow- jet-stellingen aan den Oostelijken oever van den beneden-Dnjepr beschoten. Een pantsertrein en een stuk treingeschut werden door treffers vernietigd. Een reeks Duitsche granaten trof een munitie- trein, die met een geweldige ont ploffing in de lucht vloog. Stukken der wagons, brokken rails en dwarslig gers werden honderden meters wegge slingerd. De rest van den trein brandde onder voortdurende ontploffingen geheel uit. Den geheelen dag bleef een dichte rookwolk over het terrein hangen. De Sowjet-infanterie leed uiterst zware ver liezen door het Duitsche geschutvuur. Talrijke afdeelingen werden verstrooid en vernietigd'. Op 28 Augustus trachtten de bolsje wisten. aan den benedenloop van den Dnjepr met steun van kanonneer boot e n in den strijd in te grijpen en de Duitsche stellingen te beschieten. Bij deze poging werden 15 Sowj et-kanon- neerbooten door het vuur van artillerie, mitrailleurs en infanterie tot zinken ge bracht. In een bericht van United Press uit Berlijn wordt opgemerkt, dat de bijzon dere nadruk, welke in de jongste Duit sche berichten op de activiteit van het luchtwapen aan het Zuidelijke front gelegd .is, de vraag opwerpt, of dit ope raties betreffen voor de handhaving van de superioriteit in de lucht, dan wel reeds de voorbereiding zijn van een Duitsche poging om den Dnjepr te overschrijden. De berichten noemen geen plaatsnamen, doch wekken den indruk, dat het Duit sche luchtwapen de sowjet-luchtbases in de geheele Oostelijke Oekraïne teistert, evenals de achterwaartsche verbindingen van de Sowjet-troepen en wel niet alleen in het Zuiden, doch ook aan het cen trale front. I AMERIKAANSCHE BENZINE NAAR DE SOVJETUNIE Moskou zou «en Japansche poging tot belemmering eon onvriendelijke daad achten Volgens de sowjetradio DNB brengt het over heeft Tatekawa, de Japansche ambassadeur te Moskou, Molotov, den volkscommissaris van buitenlandsche za ken, een verklaring overhandigd, die be helst, dat de Japansche regeering door het zenden van petroleum en benzine van Amerika naar de Sowjetunie in een zeer delicate en moeilijke positie is ge bracht, vooral omdat deze transporten zeer dicht onder de Japansche kusten moeten worden vervoerd. De ambassa deur verzocht de sowjet-regeering deze kwestie ernstig te bestudeereni Molotov heeft hierop den ambassadeur medege« deeld, idat de sowj et-regeering 23 Aug. door Smetanin, haar ambassadeur te To kio, Tojoda, den Japanschen minister van buitenlandsche zaken, de volgende me- dedeeling heeft doen toekomen: De sowj et-regeering is van meening, dat er voor de Japansche regeering geen aanleiding tot ongerustheid bestaat. De sowjet-regeering zou een poging van de Japansche regeering om de normale han delsbetrekkingen van de Sowjetunie met Amerika te belemmeren als een onvrien delijke daad beschouwen. NA DE INNEMING VAN DNJEPROPETROWSK De opmarich naar Petersburg De Völkischer Beobachter legt er den nadruk op, dat het pantserleger von1 Kleist de belangrijke stad Dnjepr otrowsk heeft ingenomen en dat alleen dit leger sedert den slag bij Oeman 84.000 gevan- nen heeft binnengebracht alsmede 465 stukken geschut en 199 pantserwagen^ buit gemaakt. Berliner Lokalanzeiger herinnert aan de zware gevechten, in het verloop waar van dit laatste steunpunt werd veroverd. D© Duitsche luchtmacht richtte Dinsdag haar aanvallen in den zuidelijken sector voornamelijk op vliegvelden en spoor weginstallaties ten Oosten van den Djnepr Hangars en kwartierruimten van de vlieg velden werden door Stuka-aanvallen ver brijzeld, waarbii kettingbommen tusschen op den grond staande vliegtuigen ont ploften. Talrijke volle treffers richten op spoorlijnen en in tentenkampen zware verwoestingen aan. In den Noordelijken sector werden troepenbewegingen op de wegen en spoorlijnen met succes bestreden, waarbij den vijand ernstige schade aan menschen en materiaal werd toegebracht. Boven- i dien heeft de luchtmacht veldversterkin- gen van de vijandelijke artillerie met 1 succes gebombardeerd, aldus D.N.R. De Moskousche berichtendienst heeft, volgens ANP. eindelijk erkend, dat de oude stad Nowgorod ten Noorden van j 't Ilmenmeer in Duitsche handen is. De Duitsche afdeelingen hebben deze stad reeds 20 Augustus in een stormaanval genomen, maar tot gisteren volstond de Moskousche berichtendienst met te mel den, dat Nowgorod was „ontruimd". Er was hierbij echter allerminst sprake van een ontruiming in de gewonen zin van het woord. De Sowjetmannen hebben i Nowgorod in den strijd ten koste van, bloedige verliezen verloren. Ook heeft Radio Moskou thans erkend, dat de Duit- schers Petersburg „in langzaam tempo" naderen. Itallaansch weermachtsbericht Gevechten bijïGondar Het 449e communiqué van het Itali- aansche hoofdkwartier meldt: In den sector Tobroek in Nood-Afrik a, ac tie der artiLlerie tegen Britsche gepant serde strijdkrachten. Engelsche vliegtui gen hebben talrijke bommen laten vallen op Tripolis en Benghazi. Er zijn eenige slachtoffers gevallen, terwijl eenige schade is aangericht. Het afweergeschut te Benghazi heeft een vijandelijk toestel neergeschoten. In Oost-Afrika heeft de vijand een hevigen aanval geopend op onze vooruit geschoven stellingen bij Wolsjefit, die de heldhaftige verdedigers, gesteund door vliegtuigen hardnekkig aan numerieik ster kere Britsche strijdkrachten betwisten. In andere sectoren bij Gondar hevige ge vechten tusschen onze troepen en sterke vijandelijke afdeelingen, die gevoelige verliezen hebben geleden. In het centrale deel der Mid del- land sche Zee hebben onze jachtvlieg- tuigen een gevecht gevoerd tegen een numeriek sterkere vijandelijke af deeling. Twee Hurricanes werden neergeschoten. Het vliegveld Micaba op Malta is opnieuw door Italiaansche vliegtuigen aangevallen Het Japansche blad „de Jomioeri Sjim- boen" schrijft naar aanleiding van het jongste onderhoud tusschen No- moe ra, den Japanschen ambassadeur te Washington en minister Huil, hoewel wij het met Nomoera eens zijn, dat er nog geen mogelij'kheid bestaat om den strijd tusschen Japan en de Vereenigde Staten bij te leggen, heeft ons geduld toch zijn grenzen. Of er in het Verre Oosten een brand ontstaat, hangt uit sluitend af van Engeland' en de Vereenig de Staten. Naar te Lissabon van betrouwbare zijde verluidt, bevonden zich onder de En gelsche schepen, die Zondag door Duitsche duikbooten tot zinken zijn gebracht, o.a. de Aguila, Stork. Ciscar, Alvia, Clonlara, Spind en de zeesleep- boot Empire Oak. Zondag zijn verschei dene Britsche schepen, waarvan enkele dèel uitmaakten van het uiteengeslagen konvooi, de haven van Lissabon binnen gevallen. (D.N.B.) In de haven van Marseille zijn drie Fransche schepen aangekomen, met 5000 officieren, manschappen, ambtenaren en burgers uit Syrië. Er waren Algerijn- Sehe infanteristen, Spahi's, vliegers en leden van het Vreemdelingenlegioen aan boord, alsmede een groot aantal ver wanten van Fransche soldaten, die in Syrië hebben gevochten. In totaal zijn thans 10.000 personen uif Syrië naar Frankrijk gebracht. De oogstvooruitzichten [n de Zuidoos telijke landen van Europa zijn zeer be vredigend. Er wordt een graanoogst ver wacht, welke boven het gemiddelde legt. Volgens de huidige resultaten bij het dorschen wordt b.v. de tarwe-opbrengst in Roemenië geschat op 10,000 kg. per ha. tegen gemiddeld 8000 in de vooraf gaande vijf jaar. Dit zou beteekenen, dat de totale oogst 200 millioen kg. grooter wordt. In Hongarije wordt vooral de maisoogst gunstiger beschouwd dan in het vorige jaar. Men verwacht hier een grootere opbrengst van ca. 100 mill, kg Het 22e Sovjetleger ten Oosten van Welikije-Loeki vernietigd De befeekenis van de inname van de stad Dnjepropetrowsk Schaduwen vallen over het land van sjah Siza Khan In November zal ons land negen millioen zielen tellen Het aantal fietsers op onze wegen heeft een daling ondergaan Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag)zon onder 20.39. Morgen (Vrijdag) zon op 6.44; zon onder 20.36. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 14.59, onder 24.14. Eerste kwartier Vrijdag 29 Augustus. Volle maan Vrijdag 5 Sept. Laatste kwartier Zater dag 13 Sept. Nieuwe maan Zondag 21 September. YYYYYYVYYVYYV Y Y Y Y Y Y Y Y Y Duitschland wint voor Europa aan alle fronten!]] Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYYYYYYYVYVYV Een zeldzaam wordend ambacht. De 72-jarige Gerardus van Herk oefent te Meerveldhoven met zijn 72-jarige echtgenoot® nog het echte Brabantsche linnenweven els huiswerk uit (Hat Zuiden-Spiering^

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1