'AKKERTJE, noodlanding in de woestijn 1 YRUWTLI EGKDEH RADIO-PROGRAMMA Woensdag 27 Augustus j HILVERSUM II. 301,5 M. I 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,25 gram.; 11 voor de kleuters; 1.1,20 Sylvestre-trio; 12 gram.; 12,25 voor den boer; 12,40 almanak; 12.45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 Groninger Orkestvereniging; 2,15 De Gooilanders; 3 voor de vrouw; 3,20 zang en piano; 4 Bijbellezing (voorbereid door de Christ. Radio Stichting); 4,20 voor de jeugd; 5 gram.; 5,15 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten; 5,30 Jeugdstormkwartier; 5,45 Schrammelkwar- tet en soliste; 6,15 voor de binnenschip pers; 6,30 Ernst van 't Hoff met zijn 15 solisten; 7 actueel halfuurtje; 7,30 volkszangkoor met pianobegeleiding; 8 gram.; 8,15 causerie „Volksgezondheid' 8,30 uit de voorraadkamer (opn.); 9,30 gram.; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10— 10,15' BNO: Engelsche uitzending: The Dutch Achievements in the Netherlands Indies. HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 zie Hilversum I; 8 BNO: nieuws berichten; 8,15 gram.; 10 morgenwijding; 10,20 pianovoordracht; 10,40 declamatie; li' gram.; 12,15 orgelconcert; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; lRoe- meensch orkest Gregor Serban; 1,30 gr.; 1,45 Kurt Hohenberger en zijn orkest; 2,15 voor de jeugd; 2,30 verkorte opera „II Trovatore" (gr.pl.),* 4 gram.; 5 Bijbel lezing; 5,15 BNO: nieuws-, economisohe- en beursberichten; 5,30 ensemble Bandi Balogh; 6 gram.; 6,15 salonorkest; 7 ac tueel halfuurtje; 7,30 gram.; 7,35 repor tage; 8 Rotterdamsch Philharmonisoh or kest en solist; 8,45—9 boekbespreking; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10 dagslui ting (voorbereid door de Chr. Radio Stichting; 10,05—10,15 gram. IRADÏONÏEUWS Actuasl radiopraatje over Indiê De persdienst van den Nederlandschen Omroep meldt: In verband met de bestaande spannin gen in het Oosten zal de berichtendienst van den Nederlandschen Omroep voor- loopig éénmaal in ide twee weken een' actueel praatje van 1919.10 aan Ned.- Indië wijden, speciaal aan het leven van alle dag in dezen oorlogstijd in onzen' Archipel. Voor de eerste maal zal dit praatje gegeven worden op Dinsdag 26 Augustus a.s. Bij een kruitontploffing in een particu lier huis te piovene bij Vicenza (Italië) ontploffing was mogelijk het gevolg van zelfontbranding. De bewoner, die eige naar van een kalkoven is, is gearres teerd. (DiNB) Uit Parijs wordt gemeld, dat in ver band met de kolensehaarschte het spoor- wegbeheer in Tunis proeven heeft ge nomen met het stoken van Halfa-gras. dat daar in groote hoeveelheden groeit. De resultaten van deze proefneming wa ren bevredigend. Op verschillende spoor wegen rijden thans reeds treinen, Jdie worden gedreven door Idit gras als brand stof te gebruiken. Voor een afstand van 100 k.m. zijn 50 balen Haifa noodig. Neem Wie met minuten weet te woekeren, wint vpor alles tijd. FEUILLETON 60 door Hans Hirthammer Kapitein Blackworth, ontving hem en vergezelde hem naar de hoofdtent. Kolonel Austen! stelde hij zich met een korte buiging voor, terwijl hij de aanwezigen met een vluchtigen, bijna vij- andigen blik opnam. „Kapitein Black worth heeft mij met een paar woorden van het gebeurde op de hoogte gesteld. Ik zou graag nog wat details weten. Professor Floyd trad naar voren. Hij maakte den indruk, of hij zich slechts met moeite wist te beheerschen. Een ©ogenblik sir, vóór wij tot het zakelijke onderwerp over gaan: betreurt u het' verlies van uw Idochter? Even was het, of de kolonel door een hevige smart getroffen, ineen kromp. On middellijk daarop echter effende zich zijn gezicht en verviel hij weer in zijn starre terughoudendheid. Wat heeft dat met het doel vani mijn komst te maken, sir? Ik heb bijzondere redenen voor mijn vraag, sir! Een zoo persoonlijke kwestie op hetzelfde moment, dat ik uw naam hoor. U zult wel begrijpen, dat hetj geen nieuwsgierigheid is, die mij daartoei drijft! DE ZWARTE ZEE in d«n maalstroom van dan oorfog Door de gebeurtenissen van de laat ste weken is ook de Zwarte Zeedie langen tijd aan den rand van den oor log heeft gestaan, medegesleept in den maalstroom. Deze zee heeft men een maal de Oostzee van het Zuiden genoemd omdat zij, als nevenbekken van de Mid- dellandsche Zee eenzelfde plaats inneemt als de Oostzee ten aanzien van de Noord zee. De Zwarte Zee levert het meeste water aan de Middellandsche Zee, waarin, be halve de Nijl, geen andere rivieren van beteekenis uitmonden, doch waaruit aan den anderen kant voortdurend reusachtige hoeveelheden water verdampen. De ri vieren echter, die zioh in de Zwarte Zee storten, omvatten een reusachtig stroom gebied. Ieder jaar vloeien U/2 a 13/4 mil liard hectoliter water dóór den Bosporus naar de Egeïsche Zee. j In den betrekkelijk nauwen Bosporus heerscht dientengevolge voortdurend een zeer sterke stroom, waartegen de sche pen op hun hoede moeten zijn. Gevaarlijk en gevreesd zijn in de Zwarte Zee, be halve de heftige stormen uit het Noor den, de mist, welke in den winter op treedt en alle uitzicht beneemt. Aan dezen mist 'had zij baj de zeevaarders in de Middeleeuwen den naam van „Zwarte" Zee te danken. De oude Grieken noemden deze zee „de ongastvrije". Eerst toen langs de kale kusten een aantal bloeiende kolo niën was verrezen, werd de naam ver anderd in „de gastvrije". In tegenstel ling met de kusten van de Middelland sche Zee vertonnen die van de Zwarte Zee weinig baaien, zoodat er naar ver houding- slechts zeer weinig goede havens zijn. Zoo is de geheele Zuidelijke kust door steile bergketens, die evenwijdig aan de kust loopen en naar het" Oosten toe voortdurend hooger warden, buitenge woon arm aan bruikbare landingsplaatsen. Die treft men alleen aan op plaatsen; waar de rivieren, zich een weg hebben gebaand door de bergen. Dit is bijvoor beeld het geval te Eregli, de haven waar de kolen verladen worden, die afkomstig zijn uit het nabij .gelegen steenkoienbek- ken van Zongoeldak, het eenige van ~be- lang in het geheele gebied van de Mid dellandsche Zee. Dan volgt tusschen de mondingen van de groote rivieren Kizil Irmak en Yesil Irmak de haven van Sansoen, de beroemde stad van de ta bak, waar de spoorweg naar Syrië zijn beginpunt heeft. Verder naar het Oosten is de kust dicht bevolkt; doch alleen! Trapezunt heeft een zekere beteeknis als haven door zijn verbinding over de bergen naar Erzeroem en verder naar Iran. De Russische Oosteliike ogver.. ste plaats Batoem, het eindpunt van de buisleiding, die de petroleum van Bakoe aanvoert. Door een diepen Georgischen dalketel is deze plaats verbonden met Armenië en het Noorden van Iran. Niet ver vandaar ligt Poti, waar de mangaan- ertsen verladen worden en een heel eind verder in het Noorden Novorossisk, 80 jaar geleden nog een dorpje thans ech ter een groote stad met een ruime haven reusachtige graansilo's, laadinrichtingen voor de petroleum van Grosny en een aantal scheepswerven. i Voor de rest is de Noordoostkust van de Zwarte Zee weinig geschikt voor de scheepvaart. De geheele zee van Azof is ondiep, evenals de haven van Tagan rog; de schepen, die voor Taganrog be stemd zijn, moeten reeds aan den ingang van de zee bij Kertsj hun lading lossen. Zeer gunstig is daarentegen de natuur lijke haven van Sebastopol, op het schier eiland Krim. Ook Fedosia, thans Kofo genaamd, verdient nog te worden ver meld. In Westelijke richting volgen dan nog Wjernoleninsk, het voormalige Ni- kolajef, met graanopslagplaatsen en ma rinewerven, en Odessa, de voornaamste Hij zag, hoe de lippen van den kolonel zenuwachtig begonnen te trillen. Sir u roert daarmee een der pijnlijkste oogenblikken van mijn leven aan! De naam van uw dochter? [Mabel! Hebt u haar twee jaar geleden ver. loren? Sir1 Ik verzoek u mij te willen volgen, kolonel! Mijne heeren, u excuseert ons een oogenblik? Zwijgend gingen de beide mannen naar buiten, beiden tot in het diepst van hun ziel bewogen. Zwijgend ook schoof Floyd nadat zij eenige meters hadden afge legd, het linnen voorhangsel van een der kleinere tenten opzij. Kolenel Austem aarzelde even. Wilt u mij geen verklaring geven, sir? Floyd haalde diep adem. Kolonel ik ben ik verkeer in de gelukkige omstandigheden u te kunnen meedeelen, dat Twee gespierde handen grepen hem in zijn borst en schudden hem door el kaar. Sir! Wilt u daarmee zeggen, dat u Ja, kolonel Austen, uw dochter leeft Een oogenblik stond de kolonel als aan den grond genageld, onbeweeglijk voor zich uitstarend. Tenslotte kwam het moeizaam, bijna stamelend van zijn lip pen: Ik verzoek u mij alleen te willen laten. Met genoegen, sir! Maar ver schrikt u miss Mabel niet al te zeer! Zij uit- en invoerhaven voor den Sowjet- Russische handel met bestemming naar de Middellandsche Zee. De geheele West kust bezit goede havens in het Roemeen- sche Constanza, Varna en BEDING VAN LOON EN SALARIS Wat niet toegestaan is In de Nederlandsche Staatscourant is opgenomen het derde uitvoeringsbesluit van den secretaris-generaal van het De partement van Sociale Zaken ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de totstandkoming van rege lingen in zake loonen, salarissen en an dere arbeidsvoorwaarden. Hierblij wordt oan. bepaald: Bij indienstneming van arbeiders mo gen zonder goedkeuring van het college van Rijksbemiddelaars door den werk gever ;geen gunstiger loon- en arbeids voorwaarden worden overeengekomen dan welke gelden ten aanzien van over eenkomstige, bij hem in dienst zijnde ar beiders, of indien hij zoodanige arbei-' ders niet in zijn dienst heeft noch pleegt te hebben ten aanzien van overeen komstige arbeiders in den betrokken be drijfstak. 1 1 Iedere handeling, die ten doel heeft arbeiders, die de dienstbetrekking, waar in zij werkzaam zijin, niet hebben opge zegd, door het aanbieden van een hooger loon of andere gunstiger arbeidsvoor waarden uit die dienstbetrekking weg te lokken, is verboden. 1 1 De werkgever, die in strijd hiermede handelt is strafbaar. Het feit wordt be schouwd als overtreding en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoog ste drie duizend gulden. Wanneer het strafbaar gestelde feit door of vanwege een rechtspersoon wordt begaan, wordt de strafvervolging inge steld en de straf uitgesproken tegen den- gene, die de opdracht tot de strafbare handeling .gegeven heeft of daarbij de feitelijke leiding heeft gehad. I —Het besluit treedt op 26 Aug. in wer- j king. VERSCHILLENDE BERICHTEN 1 Britsch* bomman Gedurende het weekeinde vlogen slechts enkele Britsche vliegtuigen boven ons land. De neergeworpen brisant- en brand bommen brachten eenige lichte bescha digingen aan woonhuizen teweeg. Een woonhuis werd zwaar beschadigd. He laas rnn t^^tpëuren, een Hij kwam da waich halen 1 Een nieuwe truc, die helaas reeds op verschillende punten van Amsterdam suocJes heeft gehad, heeft een bewoonster van de le Kostverlorenkade een hoe veelheid waschgoed ter waarde vaii f80 gekost. Er belde een man bij haar aan, die vertelde, dat «hij de wasch kwam halen voor de wasscherij. De naam van de wasscherij klopte en de bewoonster gaf vol vertrouwen twee zakken met j waschgoed mee. Toen de werkelijke be zorger van de wasscherij kwam, werd het de vrouw duidelijk, dat zij het slacht offer van een textieldief was geworden. Vergiftiging te Horst Een tienjarig dochtertje van de familie H. te Horst (L.) is vermoedelijk tenge- volge van vergiftiging overleden. Twee andere kinderen van deze familie zijn overgebracht naar het ziekenhuis te Venlo. Een van deze kinderen, een meisje van een jaar oud, verkeert in levensgevaar, j De oorzaak Is vermoedelijk het eten I van pruimen, die van de boomen waren 1 gewaaid en terechtgekomen waren tus- schen aardappelloof, dat bespoten was slaapt en zij verkeert in de overtuiging dat haar vader gesneuveld is! Welk een tragische verwikkeling! Ik dank u, mister mister Professor Floyd, sir! Ik dank u, professor! Twee uren later droegen ide aether- golven het volgende bevel naar het Gai ner meer: Maharadja van Japir onmiddellijk in arrest stellen. Scherpe bewaking nood- t zakelijk. Majoor Wilikins wordt met uit- voering van dit bevel belast en blijft i persoonlijk borg. Kolonel Austen. Die schurk! Die hond! zei de kolo- 1 nel knarsetandend, toen hij den zender I verliet. Eiken afzonderlijken dag van deze twee jaren zal ik hem betaald zet- ten! j Nu moest in het Oosten de dageraad j weldra aanbreken. Reeds begon het licht der sterren te verbleeken. I j Hand in had liepen 'de beide meisjes I in de richting van den berg. j Irene Barlovius schoof haar arm ver trouwelijk door dien van de Mulattin i aan haar zijde. Hoe vaak heb ik mij 1 dit oogenblik gedacht! j Ik heb er niet meer aan durven denken! gaf Mabel fluisterend ten ant woord. En dat ik bovendien mijn va der nog in leven vond? O, je kunt je niet voorstellen, wat deze dag en nacht I voor mij beteekenden! 1 I I Arm in arm vervolgden zij hun weg en zoo bereikten zij den, door de jonge ren van Siddhab1 gegraven uitgang. met loodarsenaat. Een deskundig onder zoek wordt nader ingesteld. Zwandtl m»t distributi«b%icheicUn Wegens zwendel met distributiebeschei den heeft de justitieele dienst B II te 's-Gravenhage drie arrestaties verricht. Er zullen er nog wel meer volgen. Het was de recherche opgevallen, dat een 28-jarige distrubutie-ambtenaar op merkelijk veel geld uitgaf, grove verte ringen maakte en op groote schaal aan-- koopen deed van kostbare goederen. Het onderzoek alsmede de van dezen ambtenaar bekende antecedenten gaf aan leiding, hem eens eenige dagen te scha duwen. Steeds meer rees het vermoeden dat de ambtenaar zijn betalingen deed met onrechtmatig verkregen geld. Zaterdag 1.1. is hij gearresteerd. Bij het verhoor bekende hij, zich te hebben schuldig gemaakt aan diefstal c.q. ver duistering van distributiebescheiden. In zijn functie op een distributiekan toor had hij het toezicht op en het be heer over losse bons, groote toewijzin gen en op door den kleinhandel ingele verde opplakvellen. Hij eigende zich die toe en verkocht ze op groote schaal, aan handelaren, particulieren en allerlei ge- gadigden. Steeds meer wist hij den kring j zijner relaties uit te breiden, j Er werd f2125 aan baar geld op hem bevonden. Even tevoren was zijn woning doorzocht. Daar werd aan geld f11,500 aangetroffen, terwijl de woning wel een klein museum scheen van waardevolle voorwerpen en van sieraden. Ook had hij tal van kostbare reizen gemaakt. Ook tegen een collega van den ar restant rezen vermoedens. In diens wo- ning werjl f8500 in contanten gevonden. Het bleek dat ook deze man van de diefstallen afwist, en dat hij met den eersten arrestant samenwerkte." In totaal zijn dus voor f 22.125 in con tanten, bescheiden en -bonnen aehter- i haald. Als verdacht van heling is ook de hand gelegd op een 42-jariigen koopman. Waar de zon opgaat Daar strijdt een millioenenleger voor de toekomst van Europa. Daar waar de zon opgaat, in het Oosten zal zij ook opgaan voor het nieuwe Europa. Reeds kleurt het morgenrood de nog dreigende wolken van het bolsjewisme, maar alles wijst er op dat de Europeesche zon straks in volle glorie, aan een strak blauwen hemel zal schijnen. Millioenen zullen zich koesteren in haar stralen, die vrede en levensgeluk zullen brengen, die ervoor zullen zorgen dat spoedig alle ellende zal vergeten zijn. Hoe moeilijk de strijd ook is, als altijd zal het goede overwinnen en het kwaad ondergaan. Een gelukkige toekomst voor 't nieuwe Europa, zich daarvoor inzetten is een plicht, die reeds duizenden Nederland sche mannen vervullen. Ook zij laten vrouw en kinderen, ouders en verloofden achter. Maar zij brachten dit offer en zijn verder nog tot grootere offers be reid, omdat zonder offers en zonder strijd nu eenmaal niets mogelijk is. In het Oosten strijdt een millioenen leger voor de toekomst van Europa. Dui zenden Nederlandsche strijders gaven u een voorbeeld dat u zult navolgen, ten zij u het met uw eer en geweten .over een kan brengén te parasiteeren op dat gene, waarvoor Nederlandsche mannen nu hun goed en bloed veil hebben. Indien u dat echter niet wenscht, in dien door uwe aderen echt Hollandsch bloed stroomt, meldt u dan aan bij het ■i-ïin waIUp bii de gedwongen aanzienEjK, LANDBOUW EN VEETEELT RUNDVEELEVERING In de jongste vergadering van het N.S. Landbouw Comité werd nogmaals de aandacht gevestigd op ide lage prijzen, welke voor het door de Ned. Veehou derij Centrale overgenomen gebiruiksvee worden betaald. Opgemerkt werd, dat in vergelijking met den akkerbouw, de veehouderij toch wel zwaar wondt ge troffen. Als gevolg van het gebrek aan krachtvoeder is de productie van den veestapel aanmerkelijk gedaald, terwijl' de varkenshouderij en de pluimveehouderij als takken van bedrijf vrijwel ineenge schrompeld zijn. leveringM'van vee" geiden, zijn soms f200, beneden de marktwaarde. Besloten werd, nogmaals bij de Ned. Vee houderij-Centrale aan te dringen op ver hooging van de prijzen voor het over genomen gebruiksvee. Uiting werd gegeven aan de vrees, dat landbouwers, die uitsluitend werkpaarden op hun bedrijf hebben, in 't bijzonder warmbloedpaarden, bij een mogelijke vol gende vordering opnieuw het grootste gedeelte van het contingent zullen heb ben te leveren. Daarentegen zullen dege nen, die uitsluitend fokpaarden houden, van levering worden vrijgesteld, terwijl zij bovendien niet onbelangrijk van de sterk verhoogde paarden konden profitee- ren. Hoewel het behoud van het fok- materiaal voor den paardenstaipel van groote beteekenis moet worden geacht oordeelde men een billijker verdeeling van lasten toch zeer .gewenseht. Het mid del daartoe moet worden gezien in een navordering, waardoor de aanwezige paarden zoo goed mogelijk over de be drijven kunnen worden verdeeld. Besloten werd dit punt te bespreken met den directeur-generaal voor de voedselvoor ziening. I 1 II; Nu mag ik hun de vrijheid schen ken! If ene wierp Hans Been een dank baren blik toe en kuste haar vriendin. Toen zij, in de inmiddels weer open gegraven gang verdwenen was, haastte Mabel zich naar haar vader. Floyd trok zich bescheiden terug en wachtte op James Cookerel, die met de zeer zwijg zaam geworden miss Boyard en "de an deren wat was achter gebleven. Ik denk met Mabel in Siddhab te blijven, Cooksy, in het nieuwe Siddhab, dat wij hier willen opbouwen. Zooeven heb1 er met Mabel's vader over ge sproken. Hij twijfelt er niet aan, of Been's plannen zullen de goedkeuring der autoriteiten verkrijgen, temeer, om dat ik een gunstig rapport zal kunnen uitbrengen over de aanwezigheid van be langrijke ertsvoorraden. De kolonel zou graag zien, dat ik mij met de leiding van het ontginningswerk belast, ook al, omdat hij hm Mabel in zijn na bijheid tv eet. Ik "heb ik voel daar heel veel voor, maar e Cooksy, ik zou best een flinken medewerker kun nen gebruiken! 1 Natuurlijk blijf ik hier! Of had je misschien wat anders verwacht? Dat wil zeggen hm of Anny Hugsley het leven in de woestijn bijzonder aantrek kelijk zal vinden? Kom kom, wij zullen de woestijn in een paradijs veranderen! Dat zou misschien een oplpssing zijn! peinsde Cookerel. Dan kwamen zij naar buiten uit het Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Een voorbeeld ter navolging De Nederlandsche ambulance heeft een gift ontvangen van f700. Het is een vrijwillige bijdrage van het personeel van de n.v. Velenzo rij- wielfabriek te Amsterdam. Ongetwijfeld verdient dit goede voorbeeld navolging. Er zijn in ons land honderden groote bedrijven waar het personeel gezamenlijk het prachtige werk van de Nederland sche ambulance kan steunen. Het wachten is slechts op de initiatief nemers, die zich willen belasten met de inzameling. En die initiatiefnemers zullen zeker worden gevonden. Wij twijfelen er niet aan of het voorbeeld van het personeel van de n.v. Velenzo zal nagevolgd wor den. Het gironummer van de Neder- lanUaulrc cunbulttllCC ia: 87600 Nederlandsche ambulance, Konin ginnegracht 22, 's-Gravenhage. Het DNB meldt uit Athene: Het Duit- sche graanbureau heeft 10.000 ton tarwe beschikbaar gesteld als eerste leverantie voor de broodvoorziening der Grieksche burgerbevolking en in het bijzonder voor Athene en de Piraeus. De Duitsche auto riteiten hebben voor het transport extra treinen gerequireerd. Ook van Italiaan- sche zijde zijn maatregelen getroffen voor de levering van groote hoeveelhe den graan voor het bezette Griekenland. De leider der Poolsche kolonie te Mos kou is Vrijdag in Londen aangekomen. Hij heeft verklaard, dat alle Poolsche onderdanen, die in de Sovjet-Unie ge ïnterneerd waren, op vrije voeten zijn gesteld. De weerbare mannen zijn in het Poolsche legioen in de Sovje-Unie opge nomen, terwijl de rest in de fabrieken zijn tewerkgesteld. (SPT). duister van den berg: mannen, vrouwen en kinderen, een eindelooze rij. Velen hielden elkaar bij de hand vast, anderen vielen snikkend op hun knieën. Voor het eerst ontwaarden zij boven hun hoofd de oneindigheid van het hemelgewelf. Irene bevond zich jn hun midden. Zij leidde Jien en streek met een teeder gebaar over het haar van de kinderen, die zich angstig aan de rokken van hun moeder vastklemden. Hans Been had een plaats gezocht op den rand van de berghelling. Terwijl hij naar Irene keek, was het of er een stralenkrans boven haar hoofd zweefde. i IT.I 19 I® De morgen brak aan. Het geheim ontdeed zich van zijn sluiers. Steeds hooger rees de dageraad. Reeds kleurden de toppen der bergen zich in zijn purperen gloed. Zwijgend voltrok zich de geboorte van den nieuwen dag. Licht! Een stroom van licht stortte zich uit over den school: der aarde. Stralend rees de zon boven de kim. Been staarde naar de schare wach tenden en zag, hoe zij in ademlooz'c spanning, vol van huiverend verlangen, handen naar het licht uitstrekten. Zijn glimlach bestierf bij het aan schouwen van dit wonder. EINDE.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1