Schilders gevraagd Verdachte ontkent 1 EER GELD betaald 1 DISTRIBUTIEKRING ZIERIKZEE Uitreiking Boter- en Vetkaarten 3e serie We hebben a-«.e9 ,I.EE« U g K™ ,Md Pasfoto's ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. CONCERTZAAL-BIOSCOOP OLGA TSCHECHOWA ALBERT SCHOENHALS HANNE MERTENS en GUSTAV DIESSEL Wie bestuurde 2-A 2992 De Noordzee Zoutevisch De uitreiking van Boter- eu Vetkearten 3e serie tel plaats Tinden te Zlerlkzee Dinsdag 26 Woensdag 27 Donderdag 28 Vrijdag 29 Brulnisse Augustus Wijk A Wijk B Wijk 0 Wijk D van 2 tot 5 uur Woensdag Donderdag Vrijd.g 27 Augustus 28 29 9 yan 9.30 tot 12 30 en ran 2 tot 5 uur Oosterland Maandag 25 Augustus Huisnummers 1 tot 200 van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur Woensdag 27 9 Huisnummers 200 tot 408 op deielfde uren Sirjansland Zaterdag 30 Augustus van 2 tot 4 uur Nieuwerkerk Dinsdag 26 Augustus Huisnummers 1 tot 250 van 10 tot 1 en van 2 tot 5 uur Donderdag 28 Huisnummers 250 tot 440 en Wijk B op deielfde uren Ouwerkerk Mt.nd.g 25 Augnstns Huisnummers 1 t/m 30 Dinsdag 26 31 60 Woensdag 27 61 90 Donderdag 28 91 120 Vrijdag 29 121 150 Zaterdag 30> 9 151 184 Dreischor Maandag 25 Augustus Huisnummers D 1 tot D 116 van 10 tot 1 uur Huisnummers D 117 tot D 230 van 3 tot 6 uur Dinsdag 26 Augustus Huisnummers D 231 tot D 251 en de Polder van 10 tot 1 uur van 3 tot 5 uur van 10 tot 12 en van 3 tot 5 uur. van 10 tot 12; van 3 tot 5 en 8 tot 9 uur. Noordgouwe Woensdag 27 Augustus Wijk A Donderdag 28 9 Wijk B Zonnemaire Woensdag 27 Augustus Familienamen A tol K Donderdag 28< Familienamen L tot Z Brouwershaven Woensdag 27 Augusta»» Wijk A van 9 tot 10 uur Wijk B van 10 tot 11.30 uur Wijk C van 11.30 tot 1 uur Wijk D van 2 tot 3.30 uur Wijk E van 3.30 tot 5 uur Alle distributiestamkaarten moeten worden medegebracht. Uitsluitend zij, die volgens de vastgestelde normen voor een Vetkaart in aanmerking komen, dienen het ingevulde en onderteekende formulier M D 100 tegelijk met de stamkaarten over te leggen. Degenen, die voorheen een Boterkaart ontvingendoch thanvoor een Vetkaart in aanmerking komen, dienen by de uitreiking der kaarten, behalve het formulier MD 100 hun belastingbiljet, loon briefje of bewya van werkgever etc. omtrent het inkomen over te leggen. Aan personen beneden 15 jaar worden geen kaarten afgegeven. Na 30 Augustus worden geen kaarten meer uitgereikt. Distributiekring Zierikzee, de Directeur, N. v. d. WOLF. en vooral niet overleg! n^nners of opgevuld met proppen papier Laat natte schoenen éérst drogen op spann het leer VOorgoed beslist nóóit Ui de kachel o en «tgeet vooral de randen hard, Maak ae daarna ERDAL met héél «ermg Erdal. niet. En ffnslotte: dunom Uw nawrijven met schoenen na net u leer te •n doek, prachtig te laten g Z6Ó voeden en soepel (batstvn).) doet U langer met Uw schoenen en g met uw Erdal - want ook met moet U voorlaan zum.g x'l Let U er ook of: na Kartik de doos goed te sluiten uitgedroogde er^e Ld, brokkelig en is zeer onvoordeel,g. Gelegenheid tot het laten maken van te Oosterland in de Conferentiekamer cp Dinsdag 26 Augustus a.s., van 15 uur (w.t.) Terstond W. Chr. Timmerman OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ Distributieregeling mager melkpoeder. Opgave voorraden melkpoeder. De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Vis- soherij maakt bekend, dat het wensohelijk is gebleken ten aanzien van den verkoop en aflevering van mager melkpoeder aan de verwerkende indu strieën, handelaars en detaillisten de volgende distributiemaatregelen te treffen. De verwerkende industrieën en handelaars, met uitzondering van detaillisten, zullen met ingang van 21 Augustus 1941 mager melkpoeder uitsluitend kunnen verkoopen op toewijzingen, welke door de Nederlandsohe Meelcentrale op aanvrage kunnen worden verstrekt. Het verkoopen en afleveren van mager melkpoeder aan de verwer kende industrieën en handelaars, met uitzondering van detaillisten, is uit sluitend toegestaan tegen voorafgaande of gelijktijdige Inlevering door den kooper van ovengenoemde toewijzingen. De detaillisten kunnen aan den consument mager melkpoeder in klein- verpakking verkoopen en afleveren, zonder dat de consument hiervoor bonnen behoeft af te geven. Ook de detaillisten kunnen zonder verdere formaliteiten bij den handel dit product betrekken. De verwerkende industrie mag mager melkpoeder niet verwerken zonder in het bezit te zijn van een door de Nederlandsohe Meelcentrale daartoe strekkende vergunning. Aangezien mager melkpoeder in kleinverpakking vrij aan den detail list en den consument mag woiden verkocht, dienen uitsluitend de gros siers voor het betrekken van nieuwe partijen mager melkpoeder toewij zingen aan te vragen bij de Nederlandsohe Meelcentrale, waarbij aan deze Centrale dient te worden opgegeven welke leveranoier de aangevraagde hoeveelheid zal leveren. De Nederlandsohe Zuiveloentrale deelt in aansluiting aan het boven staande en onder verwijzing naar het Crisis-Zuivelbesluit 1940 (Melk poeder) mede, dat allen, die op 16 Augustus 1941, 24 uur, van een of meer der producten mager melkpoeder, weipoeder, karnemelkpoeder of aangezuurde melkpoeder een hoeveelheid van meer dan 250 in voor raad of voorhanden hadden, verplicht zijn daarvan uiterlijk 26 Augustus 1941 een gespecificeerde opgave te verstrekken aan de Neder landsohe Zuiveloentrale, afdeeling Zuivel, Laan van Meerdervoort 84, 's.Gravenhage. Zij, die hun voorraden melkpoeder reeds wekelijks op de daarvoor bestemde formulieren opgavèn aan het Eoonomisoh Statistisch Bureau van het Departement van Landbouw en Vissoherij te 's-Gravenhage, en zij, die regelmatig melkpoeder in eigen bedrijf verwerken, en voor dat doel melkpoeder in voorraad hebben, behoeven geen afzondert ij ke op gave aan de Nederlandsohe Zuireloentrale te verstrekken. Gebruik makende van haar bevoegdheid geeft de Nederlandsohe Zuivel oentrale toestemming de bij haar respectievelijk bij het Eoonomisoh Statis tisch Bureau aangemelde voorraden mager melkpoeder af te leveren met inaohtneming der op 20 Augustus 1941 in werking getreden distributieregeling, terwijl voorshands voor weipoeder, karnemelkpoeder en aangezuurde melk poeder algemeen toestemming wordt verleend tot aflevering voor mensohe- lijke consumptie met inaohtneming der bestaande beperkende bepalingen inzake kleinverpakking. 20 Augustus 1941. Zaterdag 23 Augustus Zondag 24 Augustus des avonds 8 uur met Een sensationeel moordproces vormt het hoogte punt van deze pakkende, dramatische film. Was deze vrouw inderdaad schuldig En waarom weigerde haar beste vriendin getuigenis af te leggen Voor de pauze o. a. Toegang 18 jaar. op den Dam. Heden weer mooie f 1,15 per 500 gram VERLORENTnaaohen Nobelpooit en Ond. Haren, EEN SPELD (h.ge- diarormig). Tegen belooning terug te beiorgen bij merr.Fokker, Blokweg Ouderlinge Brandwaarborg Mij. „Eendracht maakt Macht" gevestigd te Noordwelle Opgericht 1910 Meest voordeelige verzekering voor roerende goederen. T. L. Jonker, Haamstede Secretaris-Penningmeester. 6e TREKKING HAIGHTON CO. WETTIGE PREMIELEENING 1912 2e KLASSE, 2e LIJST TREKKING VAN WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1941 HOOGE PREM1ËN f 6000.— 11095 f 2000 9587 1 1500.— 15056 17714 1 400.7298 20051 t 200.— 13692 14201 1 100.— 6641 10436 15730 18293 18506 18974 19066 PREMIËN VAN ƒ30.— 86 99 133 208 223 244 350 432 461 470 475 525 781 816 818 820 831 870 981 9i 7 1033 1038 1094 1124 1246 1296 1320 1406 1412 1425 1625 1629 1637 1668 1671 1725 1769 2006 2111 2141 2161 2192 2208 2234 2295 2324 2329 2410 2416 2456 2511 2542 2611 2G35 2636 2702 2769 2931 3077 3094 3132 3140 3168 3169 3215 3260 3296 3328 3383 3503 3543 3587 3.921 661 294 733 901 1146 1148 1507 1567 3792 3798 3809 3947 3948 3966 4001 4073 4153 4194 4226 4227 4250 4257 4275 4400 4407 4419 4458 4529 4543 4568 4606 4688 4733 4805 4817 4827 4838 4902 4945 4976 5150 5185 5193 5464 5465 5482 5512 5539 5546 5615 5639 5655 5686 5693 5698 5732 5819 5863 5895 5922 6951 5985 6135 6162 6182 6225 6317 6361 6381 6402 6588 6629 6645 6654 6792 6802 6821 6929 7123 7151 7157 7164 7374 7419 7472 7483 7488 '734 7743 7764 7820 79Ö9 8062 8071 8149 8492 8565 8674 8724 8937 89';6 8994 9016 9018 9202 9226 9233 9257 9290 9439 9163 9468 9498 9503 9631 9647 9664 9666 9716 9829 9854 9856 9925 9943 5378 5609 5796 6098 6322 6577 6773 7071 7973 6257 6409 6661 6959 7175 7495 7831 8179 299 816 750 757 942 959 1198 1222 1587 1602 1852 1909 2273 2284 2520 2534 3057 3063 3221 3237 3470 3481 3905 3918 4129 4147 4312 4342 4581 4587 4590 4849 4850 4874 5231 5346 5375 5564 5574 5600 5744 5790 5996 6043 1778 2240 2519 3008 3218 3424 3819 4103 6273 6284 6292 6455 6463 6468 6556 6669 6713 6735 6749 6968 7002 7016 7046 7247 7276 7332 7358 7520 7544 7594 7610 7835 7855 7899 7958 8274 8346 8378 8473 8798 8804 8837 8920 8927 9062 9113 9156 9180 9183 9337 9391 9394 9406 9421 9511 9512 9541 9582 9622 9742 9758 9768 9811 9824 9977 9989 10027 10058 10080 10102 10110 10123 10140 10153 10167 10179 10203 10216 10262 10267 10292 10319 10355 10367 10432 10452 10496 10516 10563 10575 10590 10616 10647 10771 10842 10852 10856 10876 10883 10903 10926 10940 10957 10961 11054 11061 11082 11103 11111 11146 11226 11253 11271 11277 11320 11325 11326 11445 11451 11455 11492 11527 11605 11618 11667 11702 11729 11732 11735 11747 11758 11768 11782 11787 11839 11842 11860 11862 11884 11899 11907 12000 12008 12019 12102 12123 12188 12209 12211 12238 12266 12422 12503 12513 12524 12533 12591 12666 12708 12719 12741 12768 12779 12826 12853 12918 12957 13004 13029 13035 13084 13135 13182 13191 13252 13290 13309 13384 13421 13438 13489 1350R 13548 13582 13583 13602 13666 13674 13700 13727 13733 13758 13790 13816 13818 13825 13847 13863 13871 13915 13937 13946 13991 14017 14060 14103 14176 14190 14235 14248 14282 14284 14339 14366 14449 14572 14600 14617 14622 14674 14698 14719 14752 14761 14765 14790 14872 14932 14939 14949 14978 14979 14996 14997 15157 15200 15206 15229 15286 15321 16352 15359 15369 15392 15394 15400 15462 15479 15491 15513 15549 15567 15642 15694 15704 15715 15765 15880 15956 15977 15988 16015 16019 16049 16100 16110 16123 16141 16277 16281 16311 16345 16430 16468 16469 16495 16550 16552 16569 16577 16638 16680 16696 16711 16722 16749 16753 16755 16756 16831 16856 16870 16875 16879 16906 16909 17041 17144 17149 17208 17246 17263 17303 17318 17331 17334 17339 17343 17362 17405 17414 17462 17487 17494 17518 17536 17601 17638 17642 17683 17684 17720 17780 17784 17804 17805 17810 17820 17949 17951 17973 17993 18053 18058 18085 18088 18101 18118 18123 18159 18232 18266 18283 18322 18386 18413 18431 18464 18465 18473 18531' 18533 18587 18589 18642 18656 18696 18715 18725 18733 18734 18740 18810 18847 18868 18879 18889 18890 18959 18967 18978 18906 19036 19091 19117 19230 19301 19304 19305,19321 19356 19381 19384 19388 19394 19428 19441 19449 19450 19454 19468 19483 19506 19508 19510 19526 19570 18609 19630 19634 19637 19662 19676 19678 19689 19702 19712 19739 19741 19782 19798 10804 19835 19852 19939 19950 19964 20022 20025 20047 20102 20123 20192 20275 20282 20287 20308 20334 20339 20345 20346 20348 20353 20355 20393 20428 20457 20463 20470 20473 20491 20518 20523 20556 20570 20603 20625 20668 20677 20692 20703 20707 20718 20739 2C772 20775 20780 20792 20859 20879 20934 20964 20574 20981 ONGECORRIGEERD Verbeteringen-2e klaese, le lyst. Premlën van f 30. 130 m. z. 100; 153 m z. 158; 746 m. z. 796, 6055 m. z. 6035. 11070 m. z. 11078.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4