A. S. Flikweert ADVERTENTIES TORENUURWERK GESLOTEN! Dr. VAN HOORN afwezig P. COERDES goedgelijkend portret COURANTEN-RECLAME Abonneert U op dit blad P. F. DEN BOER en J. P. WIJSMAN hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben Woensdag 10 September in de R.K. Paroohiekerk St. Willibror- dus, onder de gezongen H. Mis van 9.30 uur. Zierikzee, 21 Augustus 1941. St. Domusstraat D 246. Mol A 312. Receptie aan de Pastorie: Woensdag 10 September, van 12 uur tot 1 uur. ONDERTROUWD P. FLIKWEERT JPz. en W. K. BOOT P.J.d. Capelle bij Zzee Dreisohor 21 Aug. 1941. Op 24 Augustus a.s. hopen onze geliefde ouders en behuwd- ouders A. WESDORP iz. en J. M. WESDORP-Moarland, hunne 25-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wen8ch van hunne dankbare kinderen: D. C. VAN ZUIEN Wesdorp. J. A. VAN ZUIEN. P. P. WESDORP. A. J. WESDORP. Siavonisse, 22 Aug. 1941. Heden overleed, zaoht en kalm, voorzien van de H H. Sacramenten der Stervenden, ODze geliefde eohtgenoote, moe' der, behuwd- en grootmoeder, MARIA ISABELLA VAN SCHENDEL, geboren v. d. Velde, in den ouderdom van 72 jaar. 's-Öravenhage, 19 Aug. 1941. Gerard Douetraat 27. Uit aller naam, J. VAN 8CBENDEL. Voor de vele bewijzen van deel neming, betoond bij het overlijden van onze lieve vrouw en moeder, betuigen wij onzen hartelyken dank. P. J. SCHULLING. A. W. SCHULLING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat het uur- en slagwerk in den stadhuis toren, wegens jaarlijksohe reparatie BUITEN WERKING WORDT GE STELD van Maandag 25- tot en met Vrydag 29 Augustus a.s. Zierikzee, 22 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders voornoemd, SOHUÜRBEQUE BOEIJE Burgemeester F. NAEREBOUT, Io. Seoretaris Zware Biggen te koop J. O. HAN8E, Serooskerke. Van 25- tot 30 Augustus is de zaak J. Viergever Havenplein ia Zaterdag Biggen te koop A.v.d.PANNE, Noorddijk, N'welle. Verloren onder Nieuwerkerk: EEN GRIJZE JONGENSREGENJAS. Tegen belooning terug te bezorgen bij den agent A. SIES, Nieuwerkerk. Als het vroeger donker wordt... moet de flitslamp weer dienst bewijzen. Wij heb ben alle bekende en goede merken nog in voorraad waaruit wij direct kunnen leveren. Reeds vanaf I 6,95 krijgt U een schitterende lamp met dynamo bij Garage C. v. d. Bout Teleloon 131 Boekh. F.a Piet Ochtman School- en Studieboeken voor alle inrichtingen van onderwijs Woordenboeken Atlassen Romans - Jeugdlectuur Boeken op elk gebied Bijbels en Kerkboeken in verschillende uitvoering en bindwijze De nieuwe Psalm- en Gezangenbundel voor de Ned. Herv. kerk, in verschillende formaten en bindwijzen, compleet in (ionen omslag, vanaf 60joent geen maagpijn geen slijm of verstopping, dus geen hoofdpijn, doch altijd fit... bij het gebruik van MAAGVERSTERKENDE EN SLIJMAFDRIJVENDE PILLEN van Apotheker GROOTENDORST per dooi? 30 ct. Bi} bijzonder hardnek kige verstopping gebruik# men qnze URBANUSPIIAEN a 30*ct. Verkrijgbaar bij Apotheken A Drogist#*. Eet adres voor een Lange Nobeletraat A 164, telefoon 324, Zierikzee Atelier den geheelen dag geopend Wy komen ook aan huis fotografeerent Een schitterende collectie foto-albums ontvangen Nieuwerkerk, telefoon 55 Uw voordeeligst adres voor garneering ceintuurs, knoopen, gespen, kraagjes, jabots, in zet vesten, corsages, kant, koord, soutaohe, Ruime keuze zigzagband, ruche, hand- en maohinezijde Zaterdagavond 7 uur is onze zaak gesloten De ruggegraat van elk goed reclame-plan massa koelt dan te veel af en de .stijf sel zal niet gaar worden. Haal de eerste stukken van het wasehgoed door de helft van de stijfsel en voeg dan de andere helft toe. De stijfsel blijft zoo goed van dikte. Heeft men veel stukken te stijven dan zal men zelfs meerdere malen wat dikke stijfsel toevoegen. Voor gordijnen die men crème wil kleuren is gele stijfsel in den handel. Wil men het wasehgoed helder wit maken, dan voegt men aan de stijf sel iets blauwsel toe. Gesteven goed mag nooit door den wringer gehaald worden. Men knijpt het met de hand uit. BONAANWIJZINGEN 24-30 Augustus De Secretaris-Generaal van het Depar tement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat heden zijn aangewezen de onderstaande bonnen, welke in de week van 24 Augustus tot en met 30 Agustus a.s., recht geven op de daarachter ver melde rantsoenen: 32—4 brood, 4 rantsoenen, 32 brood, 1 rantsoen (brood of gebak); 32 bloem, ,1/2 rantsoen bloem, brood of gebak; 32 vleesch, 1/2 rantsoen, 82 vleeschwaren, 1 rantsoen (vleesch of vleeschwaren) 32 kaas, 100 gram kaas; 32 melk I, 13/4 liter melk. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de bonnen 30, 31 en 32 voor kaas geldig blijven tot en met 6 September a.s. De bonnen, welke van 24 Augustus 1941 af zijn geldig verklaard, met uitzondering van die voor vleesch of vleeschwaren, mogen reeds op Zaterdag 23 Augustus 1941 worden gebruikt. Zooals bekend is 't koopen van vleesch of vleeschwaren bij den kleinhandel op Maandag <en Dinsdag niet geoorloofd. De volgende bonnen zijn na Zaterdag 23 Augustus niet meer geldig: 31 brood, brood of gebak; 31 vleesch, 31 vleeschwaren (vleesch of vleeschwa ren; 31 bloem, bloem; 31 melk I, melk; 29 en 30 reserve aardappelen'. Aardappelen. De geldigheidsduur van bon „31 reserve" wordt verlengd tot en met 30 Augustus. Ook deze bon geeft derhalve tot en met dien datum nog recht op het koopen van li/^ kg aard appelen. 1 j i In het Grieksche staatsblad is een re- geeringsdecreet gepubliceerd, dat den oorlogstoestand, die 28 October voor het geheele land werd afgekondigd, met in gang van 18 Augustus opheft. De oor logstoestand was tegelijk met de alge- meene mobilisatie afgekondigd. (DiNB) Bij het reeds vermelde bezoek van den Franschen ambassadeur, Henry H a y e, aan den minister van buitenlandsche za ken der Vereenigde Staten, Cordell Huil, heeft de ambassadeur de verzekering gegeven, dat de jongste rede van maar schalk Pétain geenerlei aanleiding vormt om aan te nemen, dat Frankrijk zijn vloot of zijn koloniale gebieden ter be schikking van Duitschland zou slellen. (S.P.T.) PRIJZEN IN SLAGERSWINKELS De Gemachtigde voor de Prijzen be richt, dat hem ter oore is gekomen, dat sommige slagers van meening zijn, dat voor hen de verplichting niet meer be staat om prijslijsten, voorzien van het stempel van de gemeente-secretarie, in hun winkels op te hangen. Volgens hen zou dit voorschrift van het Detailprijzen- besluit Vleesch en Vleeschwaren en het Prijzenbesluit 1940 Varkens, Varkens- vleesch en Vleeschwaren vervallen zijn door de afkondiging van het Prijsaandui- dingsbesluit. Hierin wordt n.i. verklaard, dat artikel 8 van de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 en andere voorschriften inzake prijsvermelding buiten werking treden. De Gemachtigde voor de Prijzen ves tigt er de aandacht op, dat de voorschrif ten betreffende de prijlijsten in de bovengenoemde besluiten niet als bepa lingen inzake prijsver-melding moeten worden beschouwd. Zij moeten integen deel worden opgevat als prijsvormenide bepalingen, hetgeen blijkt uit artikel 4 van het Detailprijzenbesluit Vleesch en Vleeschwaren en uit artikel 7 van het Prijzenbesluit 1940 Varkens, Varkens- vleesch en Vleeschwaren. Als prijsvor mende bepalingen worden zij door het Prijsaanduidingsbesluit dus niet aangetast. De verplichting tot het ophangen van de door de gemeente-secretarie gestem pelde prijslijst blijft dus bestaan' en het niet opvolgen van dit voorschrift stelt de slagers bloot aan vervolging door de inspecteurs voor de Prijsbeheersching. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Poortvliet: ds. A. Vroegindewij te Loon op Zand. RADIONIEUWS P«rson««i van radio-central*» De persdienst van het N.V.V. schrijft Op 14 Augustus heeft een bespreking plaats gevonden met den voorzitter cn den secretaris van de door den directeur- generaal der PTT benoemde commissie voor de rijksradiodistributie. Het hoofd bestuur van den Nederlandschen bond van personeel in overheidsdienst, aange sloten bij het N.V.V., was vertegenwoor digd door de heeren Blom en Forrer. Als resultaat der besprekingen kan wor den medegedeeld, dat allen, die voorheen in dienst waren van een door een parti culier geëxploiteerde radd'Oddstributniecen- trale en die, naar 't oordeel van de com missie hierboven bedoeld, geschikt zijn bevonden om in rijksdienst te worden opgenomen, zeer binnenkort mededeeling zullen ontvangen, op welke voorwaarden zij in dienst van het rijk zullen kunnen worden aangesteld. Medegedeeld kan worden1, dat vrijwel allen in de gelegenheid zullen worden gesteld in dienst van het rijk te komen en dat in het algemeen aan de belang hebbenden een loon zal worden toege kend, hetwelk gunstig afwijkt van de bezoldiging, welke tot nu toe werd be taald. De indienstneming zal op arbeidscon tract plaats vinden. Indien de betrokke nen echter geschikt blijken te zijn en met werkzaamheden van blijvenden aard zijn belast, zal later een vaste aanstel ling volgen. WETENSCHAP EN TECHNIEK Is tabak schadelijk voor de gezondheid 7 Ter definitieve beantwoording van de vraag, of en in hoeverre de tabak scha delijk voor de gezondheid' is, is er een internationale medische commissie in het leven geroepen, waarvan prof. dr. An- drisca te Boedapest voorzitter is en de heeren prof. dr. Bagiioni te Rome en dr. Gartner te Boedapest vice-voorzi(t- ters zijn. De commissie bestaat uit 12i medici en drie chemici; zij heeft de be voegdheid zich correspondeerende leden te assumeeren; haar kern bestaat uit eenige medische hoogleeraren, -die tot de hygiëniische sectie der „Internatio nale Tabakwissenschaftliche Gesellschaft" behooren. Zij zal ter eere van den nestor, van het geneeskundige tabak-onderzoek, den Duitschen arts dr. Bresier, haar rap port onder den titel Tabacologia medici- nalis publiceeren: Bresier heeft onder dezen titel in 1911 de eerste wetenschap,- pelijke publicatie ter zake geschreven. NIJVERHEID EN TECHNIEK Kan de fietsband worden vervangen 7 Met den dag groeit het aantal per sonen, die zich genoodzaakt zien hun rijwiel op stal te zetten, omdat de oude banden versleten zijn en zij niet be hooren tot die gelukkige enkelingen, aan wie nog een band kan worden verstrekt. Het. feit, dat er slechts zeer weinig rubberbanden beschikbaar zijn, zal men moeten accepteeren, maar is het onver mijdelijk dat daardoor wielrijdend Ne derland moet gaan loopen? Reeds thans wagen enkele ondernemende personen zich op een fiets, waarvan de rubber band zoo ^oed mogelijk is vervangen door ander ibateriaal met veerende eigenschappen. Wat is het beste middel om zonder normale banden toch van de fiets ge bruik te kunnen maken? Op deze vraag zal het Nederlamdsche intellect, zoowel van beroepstechnici als van amateurs zich werpen als gevolg van de prijsvraag, die het Centraal Jnstituut voor Indu strialisatie heeft uitgeschreven. Deze stichting, ressorteerend onder het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, roept alle personen met goede ideeën op, een vervangingscoin- structie te vinden voor den rubber rij wielband. Voor de beste oplossingen zul len prijzen worden beschikbaar gesteld, na beoordeeling door de jury. Voor bruikbare gedachten zijn de vol gende prijzen beschikbaar: een eerste prijs van f 250, een tweede prijs van f 100 en vijf prijzen van f 50. Zondagarfiandfanii Zfarilczaa ZONDAG 24 AUGUSTUS: Dr. van Hoorn. SPORT KORFBAL S.D.K B. 20 Augustus. Af deeling II. Ie klasse. Die Gouwe I—ROD A I: 3—0. RENESSE I-ZIERIKZEE 1 Als deelneemster aan het nederlaag- tournooi te Renesse trekt het le elftal van Zierikzee Zondag a.s. ten velde tegen Renesse I. De ploeg der rood zwarten is als v.olgt samengesteldJ. J. Dogger d.; J. Volkeri en M. de Looze a.; J. B. Buijze, M. W. Catshoek en J. Rossen m.; A. L. Kraak, P. L. van Doorn, J. A. van Djjk, I. Nieskens en j C. v. d. Westen Jr. v. Zooals uit deze opstelling blijkt zijn er in het elftal enkele jonge krachten opgenomen ter voorloopige vervanging van Ribbens, Wil- lemse en Viergever. Of deze zullen, ver beteren ^al de toekomst leeren. Op pa pier is het elftal zeker sterk te noemen en als er flink aangepakt wordt kunnen de roodzwarten wel een eervol resul taat behalen. De wedstrijd vangt aan om 4 uur wettelijke tijd. DOSKO l-BURGH I Als oefenwedstrijd voor de komende seriewedstrijden te Zonnemaire speelt het het eerste elftal van DOSKO a.s. Zondag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Burgh I. De ploeg der gasten is als, volgt samengesteld: W. Oosise d.; Jac. Jonker en H. Jonker a.; M. Moermond.', F. v. id. Schelde en J. de Blonde m.; 'M. Klampe, P. Jonker, Joh. Hendrikse, Jac. Vasseur en M. Walkier v. ReserveSl J. Jonker en J. Hendrikse. Bij gunstig sportweer kan een mooie wedstrijd tegemoet worden gezien. Deze vangt aan om( 4 uur (w.t.) NOORDGOUWE l-ZONNEMAIRE I Zondag a.s. zal Noordgouwle I te Drei- schor ZonnemaJire I ontvangen, voor haar nederlaagwedstrijden, waarmede een be gin gemaakt is. Indien. Noordgouwe vol ledig uitkomt is haar opstelling aldus: L. Moermond d.; A. C. Beneder en M. Moeliker a.; J. Malepaard, K. C. Dalebout en A. de Vin an.; A. M. Klaasse, J. J,. Mol, Ch. Felius, L. de Keijzer en C. J. Koopman v. Jammer genoeg zal H. v. Dullemen, die nog slechts één wedstrijd gespeeld heeft voor Noordgouwe, voor rust niet van de partij zijn. Ongetwijfeld zal Zon nemaire hier tegenover een sterk elftal in 'het veld zenden, zoodat de uitslag niet te voorspellen is. We zien dan ook een spannende wedstrijd tegemoet, die het bekijken waard zal zijn, als ooile het weer meewerkt. De wedstrijd begint om 4 uur en wordt geleid door dhr. Ant. v. d. Weele. 1 Vriendschappelijk. 1 Noordgouwe II—Zonnemaire II, 2 uur. I ZWALUWEN l/lll-ZWALUWEN II 1 Zaterdagavond speelt het le elftal van I Zwaluwen, aangevuld met enkele spelers I uit het 3e elftal, een wedstrijd tegen het tweede elftal. Zwaluwen I/III is als volgt samengesteld: L. M. Meerman d.: C. Bolijn en L. M. Romeijn a.; J. Smits, A. Lukus en P. Remeeus m.; S,. v. .d. Berge, L. Raainsdonk, C. Hendrikse, W. Remeeus en C. de Valk v. Het volledige 2e elftal verschijnt hier tegenover met de volgende ploeg: P. Dekker d.; C. Beijc en W. Vijverberg a.; P. Hendrikse, K. Dekker en J. Stout- jesdijk m.; N. v. d. Linde, A. Boogerd, M. Hage, A. Pannekoek en M. de Rijke v. De wedstrijd vangt aan om 8 uur (w.t.) en \vordt geleid door den heer A. Remeeus. Gtsloten ssizoan van 15 Juli tot 15 Augustus Naar het A.N.P. vernemt, heeft het college van gevolmachtigden voor de sport bij het departement van lichame lijke opvoeding, wetenschap en cultuur bescherming bepaald, dat het tijdstip van 15 Juli tot '15 Augustus als gesloten seizoen zal worden verklaard voor alle takken van wintersport, waaronder voetbal ongetwijfeld de voornaamste plaats inneemt. Beurs van Amsterdam Tin Donderdag 21 Augustus STAATSLEENINGEN NEDERLAND V.K. Obl. f 100 1940 I 4 99'/8 Obl. f 500 1940 I 4 100VS Obl. f 1000 1940 I 4 100»/i, Rteep. t 100 1941 4 99Vsgb Reoep. f 500 1941 4 99"/j, Reoep. I 1000 1941 4 99"/,, Grootboek f 1000 3'95 Oertif. Tan Insohr. 3 86ls/1# Grootboek f 1000 3 86'/, Obl. f 100 1936 3 93 Obl. f 500 1936 3 95i/4 Obl. f 1000 1936 3 951/. Obl. 1 100 1937 3 881/,, Obl. I 500 1937 3 891'/,, Obl. I 1000 1937 3 881/, Obl.f 100 (31/,) 1938 3 921/, Obl.l 500 (31/,) 1938 3 921/, Obl. 11000(31/,) 1938 3 92'/, Certificaten 1000 21/, 74 Grootboek 1 1000 21/, 74 HYPOTHEEKBANKEN Dordreohtsohe 31/, 95 Insulaire 8T 3'/, 96'/, Otreobtsohe H (vu2) 31/, 943/4 Zeeuwsohe 31/, 93»/, Znidholl. H (tu) 31/, 95i/4 PETROLEUM - Rataelcehè Petr, Obl. 41/, 101 PREMIELEENINGEN Ansterdam'74 f 1003 Aasterda>'74 f 1000 3 AMsterdam'25 f 100 3 1171/, AmaterdaM'33 f 1003 101i/,gb Witte Kruis 1888 791/, IBDUSTRIEELEN r. d. Bergh k 3200 A 116i/4gb T.d.BerghfcJ. 200 B 116'/4gb De Grnjter A p.A, 152gb De Grnjter B p.w.A. 152 Lerer Bres k Unil. o.A. 1438/, Nederl. Ford Auto». A. 343 Nederl. Kabeffabr. o.A. 395 Philips Goh. Bciita.A. 249s/, SCHEEPVAART JSTS-Cbins-Jsp.L.o.A. 165 Ned.8ekespT.Dnis o.A. 194 SUIKER HeadelsT. A'dass o.A. 455 Jara Onltunr Hij. a.A. 263 L.K. 100 1001/, 100[/8 99»/, 99»/, loovi.gi 86»/, 86»/, 951/, 88V« 88»/. 88"/!. 92V, 92'/, 92"/,. 74 74 94 V, 96V, 95»/, 93'/, 95'/, '00%, 101'/,, 79Éb 342 405 243 159 198 459 263

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3