ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT DE SOVJETS VERLOREN IN TWEE MAANDEN VIJF MILUOEN MAN DE KERN YYYYYYYYYYYYY V Victorie Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYVYYYYYYYVYV ABONNEMENTi 1797 - 1889 Prijs: in Zierikzea f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp, IS en 16 cents. Losse nummers 6 cents. Verschijnt dagelijks, behalve *1 Zondags. Uitgave N.V. de Zieribzeesche Nieuwsbode, Zieriksee, Schuith. B|94, Tel, 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14727 ADVERTENTIES I PrlJ»a cent, per regel, minimaal 88 cent*. Bij contract apecialo prijzen. Suc cesje» op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot morgens 9.S0 uur. CHERSON, AAN DEN DNJEPR, NOWGOROD, KINGISEPP EN NARWA VEROVERD DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend In het Zuiden van de Oekraïne hebben formaties der Waffen-S.S. de haven- en industriestad Cher- son, aan de monding van den Dnjepr, genomen. De slag in het gebied om en ten noorden van Gomel is, zooals reeds in een extra-bericht is mede gedeeld geëindigd met een zware nederlaag voor de Sowj et-weer macht. Divisies infanterie, gemoto riseerde en gepantserde divisies hebben in samenwerking met de luchtmacht deelen van zeventien divisies infanterie, vijf divisies ca valerie, twee pantser- en een ge motoriseerde divisie, alsmede twee over land aangevoerde brigades luchtlandingstroepen verslagen, ver nietigd of gevangen genomen. De bloedige verliezen van den vijand zijn opnieuw zeer groot. Het aan tal gevangenen is tot 84.000, het aantal kanonnen tot 848 gestegen. Bovendien vielen 144 pantserwa gens en twee pantsertreinen in onze handen. Tusschen het Urnen- en Peipus- meer werd na hevige gevechten, welke verscheidene dagen hebben geduurd, een door den vijand zwaar versterkte en bijzonder hard nekkig verdedigde stelling doorbro ken! D» steden Nowgorod, Kingi- sepp en Narwa zijn genomen. Onze troepen zetten hun zegevierenden opmarsch voort. Formaties van de luchtmacht heb ben den uit Odessa en Otsjakow over zee vluchtenden Sowjet-troe- pen, alsmede vijandelijken colonnes ten Oosten van de bocht aan den Dnjepr opnieuw zware verliezen toegebracht. Zij brachten op de Zwarte Zee een transportschip van 6000 brt tot zinken en beschadigden drie andere groote koopvaardij schepen. Bij een aanval op de Britsche kust hebben motortorpedobooten een krachtig beschermd vijandelijk konvooi aangevallen en een tank schip van 5000 brt en een vracht boot van 4000 brt tot zinken ge bracht. Gevechtsvliegtuigen hebben in het zeegebied om Engeland over dag uit een konvooi een vrachtboot van 3000 brt vernietigd. Aan de Kanaalkust verloor de Britsche luchtmacht tijdens luchtge vechten vier jachtvliegtuigen. Vnr andere Britsche vliegtuigen werden door mijnvegers en patrouillevaar tuigen neergeschoten. Een poging van enkele Sowj et-bommenwerpers om in den afgeloopen nacht het Noord-Duitsche kustgebied aan te vallen, leverde geen resultaat op. DE BETEEKENIS VAN ODESSA als handals- en havenstad Odessa, de handels- en oorlogshaven aan de groote uitmonding van de Dnjestr, heeft in den betrekkelijk korten tijd van haar bestaan sedert 1794 al heel wat bewogen dagen gekend. De vroeger zoo rijke koopstad, op een na de grootste stad van de Oekrainne en volgens haar grootte de vijfde stad van de Sowjet-Unie, heeft bij oorlog en revolutie steeds op het eerste plan gestaan. Tijdens den1 Krim- oorlog in 1854 werd zij door Engelschen en Franschen aangevallen. Bij de mis lukte revolutie van 1905 sloeg de beman ning van den pantserkruiser „Potemkin" aan het muiten. De opstandelingen wer den met lood. aan de voeten iin de Zwarte Zee geworpen, waar zij nog jaren later een schrikbeeld vormden voor de dui kers, daar zij reohtop op den zeebodem stonden. Odessa was vroeger van groote betee- kenis als handelsstad; doch sedert de Na twti maanden strijd In aanvulling op het weermachtsbericht van gisteren verneemt het DNB van mili taire zijde: Vandaag wordt ide tweede maand van den veldtocht tegen de Sowj ets afgeslo ten. In deze twee maanden heeft de Duit sche weermacht in het Oosten letterlijk bovenmenschelijke dingen gedaan. Ze staat in het algemeen, naar de hemels breed te gemeten, zes tot achthonderd kilometer van haar beginstellingen in voortdurende voorspoedige gevechten met de Sowjettroepen. Ze heeft in die twee maanden de in aantal menschen en mate riaal sterkere Sowjetlegers in verschei den groote vernietigende gevechten zoo zeer uit elkaar geslagen, dat ze zich ge deeltelijk in wanorde moesten terugtrek ken en tevens belangrijk oorlogsmateri aal in groote hoeveelheden moesten prijs geven. Bijzonder opmerkelijk zijn de cijfers, omtrent buitgemaakte en vernietigde pant serwagens en vliegtuigen, die eens de- kern vormden van de offensieve kracht der Sowjetlegers. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zijn ongeveer 14,000 pantserwagens, meer dan 14,000 stukken geschut, waaronder pantser- en luchtaf- weerkanonnen en meer dan 11,000 vlieg tuigen buiten gevecht gesteld. Tegelijkertijd werden meer dan 1,200,000 soldaten gevangen genomen. Daar de weermachtsberichten er telkens weder op hebben gewezen, dat de bloedige verlie zen der Sowjet-Russen een veelvoud der gevangenen bedragen, kan in totaal wor den aangenomen dat ongeveer vijf milli- oen buiten gevecht zijn gesteld. Doch ook de terreinwinst der Duitsche en samenwerkende strijdkrachten iln de afgeloopen twee maanden van den strijd is geweldig. Galicië, Bessarabië en de Westelijke Oekraïne tot aan den Dnjepr zijn op zeer kleine stukken na vrijwel- in Duitsche handen. Hetzelfde geldt van Wit-Roethenië en de Baltische landen tot aan de Finsehe Golf. Dat is een opper vlakte van ruw geschat, 870,000 vierk. km, dus meer dan het Duitsche rijk en de nieuw daarbij gekomen gebieden in het Oosten en Westen en het protectoraat Bohemen en Marovië evenals het gouver nement-generaal. De Sowjetunie heeft haar belangrijkste havens aan de Zwarte Zee en een deel van haar belangrijke Oekraihsche indu striegebieden verloren, en de rest daar van wordt onmiddellijk door de Duitsche troepen bedreigd. Verder heeft de Sow- jet-unie in feite haar in de jaren 1939— '40 naar het Westen vooruitgeschoven machtpositie en haar positie aan de Oost zee verloren. rijke Oekraïne onder het wanbeheer van de bolsjewieken sterk is achteruitgegaan en ook tengevolge van de politieke troe belen is de beteekenis van de stad sterk gedaald. Ook heeft de Sowj et-Russische havenstad Novorossisk een deel van den Zwarte Zeehandel tot zich getrokken. De haven van Odessa beslaat een oppervlak van 140 hectare en wordt beschermd door pieren en golfbrekers. Gedurende twee maanden van het jaar is de haven echter toegevroren. De ruime straten en pleinen bieden, met hun talrijke statige gebouwen Beurs, Universiteit, banken, den Lunats- jarskii-schouwburg opgericht op de plaats van het prachtige theater in Re naissancestijl, dat is afgebrand een modernen aanblik. Men vindt0 er land- bouwimstututen, musea voor kunstgeschie denis, oudheidkunde en natuurweten schappen, biliotheken enz., welke bewij zen dat Odessa nog steeds het intellec- tueele centrum van het Russische Zuiden is. Het ontleent zijn naam aan de in de nabijheid gelegen vroegere Grieksche kolonie Odessos. Nog in de vorige eeuw was het Grieksche element sterk ver tegenwoordigd in de welvarende han delsstad; doch thans is het vrijwel ver dwenen. De Fransche radiozenders melden, dat thans alle Fransche krijgsgevangenen, die ook den wereldoorlog hebben mede- maakt, uit Duitsche krijgsgevangenschap zijn teruggekeerd. (DNB) HOE ODESSA WORDT GETEISTERD door da luchtbombardementen Duitsche verkenningsvliegtuigen beves tigen de verschrikkelijke vernietiging, die onder den geconcentreenden aanval der Duitsche en Roemeensche formaties en onder den hagel van ijzer der Duitsche artillerie en gevechtsvliegtuigen boven de in Odessa opgesloten sowjet-formaties is losgebroken. Een der Duitsche vliegers rapporteert: „zonder door jagers of lucht doelgeschut te worden lastig gevallen heb ik in duikvlucht boven de haven en stad.Odessa gevlogen. Ik heb Duinkerken en Calais gezien, maar wat zich in Odes- sa afspeelt is nog veel gruwzamer en ont zettender. Ik het sowj et-soldaten gezien, die uit schrik over ons plotselinge verschijnen na den laatsten aanval van onze duik bommenwerpers als verlamd stonden te kijken en zich niet van hun plaats ver roerden. Een ineenstortende opslagplaats bedolf honderden uitgeputte sowjet-sol- daten onder het puin. Door de dikke walm en rook, die boven de geheele stad hangt, namen wij talrijke vrachtauto's en pantserwagens waar, die zoodra wij ver schenen op goed geluk door de straten raasdén. Hét was een beeld van gruw zame verwarring en vernietiging, dat wij boven Odessa hebben waargenomen. In het Zuidelijke deel van het Ooste lijke f ront werden Woensdag de haven werken van Odessa door Duitsche ge vechtsvliegtuigen hevig gebombardeerd. Vernietigende treffers op kaden en han gars alsmede op troepenformaties berok kenden den Sowjet-Russen zware verlie zen aan mensehen en materiaal. Bij aan vallen op schepen werd een Sowj et-schip van 6000 ton vernietigd. Bij OtsjaKof werden twee Sowjet-koopvaardijschepen van tezamen 7000 ton beschadigd en tal rijke treffers op een luchtdoelbatterij ge plaatst. Sowjet-coloranes en treintranspor- ten ten Oosten van de bocht van den Dnjepr werden met bommen en boord- wapens aangevallen. In dit gebied werden in totaal 120 vrachtauto's vernield, vier transporttreinen tot ontsporen gebracht, een münitietrein opgeblazen en nog een batterij luchtdoelgeschut tot zwijgen ge bracht. I BOODSCHAP VAN ROOSEVELT AAN HET CONGRES President Roosevelt, die gisteravond weer een vacantie zou gaan nemen, i,eeft het met het oog op de critiek, welke, de verklaring inzake de ontmoeting tus schen hem en Qhurchill in het Congres en in katholieke kringen heeft verwektj, noodig geacht, het Congres nog voor zijn vertrek een boodschap te doen toekomen. Daarin verklaart de Amerikaansche pre sident, naar het DNB verneemt, dat elk een, die een compromis met het natio- naal-socialisme van de hand. wijst, in stemt met de door hem en Churchill op gestelde verklaring. In dit verband veronderstelde Roose velt bij Duitschland weer „plannen voor overheersching van de wereld". Het na- tionaal-socialisme, zoo verklaarde hij, mag men geen pauze gunnen, daar het die slechts zou gebruiken om door ver dere oorlogvoering zijn controle ook over de Vereenigde Staten uit te breiden. Met betrekking tot de verklaring, welke na de conferentie op den Atlantischen Oce aan is bekend gemaakt, zeide hij, dat zij vanzelfsprekend ook de vrijheid van gods dienst en berichtgeving inhoudt. Roose velt maakte verder bekend, dat in conferentie ook besprekingen zijn gehou den over militaire en vlootaangelegenhe- den betreffende een doeltreffender orga nisatie van de z.g. „hulp aan Engeland?'. Op het oogenblik wórden door hem en Qhurchill voorbereidingen getroffen tot een conferentie met de Sovjetunie, om deze bij haar verdediging te ondersteunen Italiaansch weermachtsbericht Tankichip tot zinkan gebracht Het 433ste communiqué van het Ita lia ansche hoofdkwartier luidt Gisteren hebben Britsche vliegtuigen een aanval op Augusta gedaan. Eenige bur gers werden gewond, de schade is van weinig belang. De luchtafweer kwam snel in actie en schoot een der aan vallende toestellen neer. In Noor d-A f r i k a wordt van het front van Tobroek een snel en doel treffend optreden van onze afdeelingen tegen vijandelijke aanvallen gemeld. Nauwkeurig gericht artillerievuur trof doelen in de haven en veroorzaakte bran den in de müjtaire installaties der stad. De stad Benghasi werd opnieuw door Engelsche vliegtuigen gebombardeerd. Er zijn geen slachtoffers; eenige gebouwen werden beschadigd. In O1 o s t-A f r i k a worden van ver schillende sectoren aan het front van Gondar levendige aanvallén en tegenaan vallen gemeld van onze onvermoeibare troepen, die een groote verkenningsactie ontplooiden en de pogingen van den vijand verijdelden.- De vijand die door de luchtmacht gesteund werd, :werd overal met aanzienlijke verliezen teruggeslagen, In het Oosten van de Middellandsche Zee hebben twee Italiaansehe torpedo- vliegtuigen, bestuurd door luitenant Ce- sare Graziani en tweede luitenant Aldo Forzinetti (waarnemer luitenant Pietro Riva) een geladen petroleumtankschip van 10.000 ton getroffen en tot zinken gebracht. De aanstaande nieuwe periode voor de W.i n t e r h i 1 f e zal in Duitschland reeds op den eersten September be ginnen. Van dezen dag af worden tevens de vrijwillige bijdragen voor de Winter hulp van de loonen, salarissen enz. in gehouden. (S.P.T.) De Frankfurter Zeitung deelt mede, dat, naar in wel ingelichte kringen te New York wordt vernomen, de Epgelschen in Sierra Leone, aan de Zuid-Westkust van Afrika, bezig zijn sterke vloot- en luchtbases aan te leggen, met de hoofd stad Freetown als centrum. Voor de monding van de Sierra Leone kruisen tal van kleine jen grootere oorlogsbor dems, die de toegang tot de haven streng bewaken. Freetown zelf is, aldus de Frankfurter Zeitung, een belangrijk scheepvaartcentrum geworden als tus- schenhaven ifi het verkeer om Kaap de Goede Hoop. B|j den Nederlandschen Arbeidsdienst. Een kijkje in het kamp te Huizen. Manschappen bezig bij het bestraten (Polygoon-Ned. ArbeldsdiensO Twee maandelijksche balans van den strijd in het Oosten De steden Cherson, Nowgorod, Kingisepp en Narwa veroverd Kan de rubberrijwielband door iets anders worden vervangen? Personeel van radiocentrales gaat in rijksdienst over Geen plekje grond blijve onbe bouwd in den productieslag Wanneer verduisteren 7 Heden (Vrijdag): zon onder 20.52. Morgen (Zaterdag) zon op 6.35 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 7.22, onder 20.31. Nieuwe maan Vrijdag 22 Aug. Eerste kwartier Vrij dag 29 Augustus. Volle maan Vrijdag 5 Sept. Laatste kwar tier Zaterdag 13 Sept. Y Duitschland wint voor Europa aan alle fronten! Y DISTRIBUTIENEUWS Het blijkt den Distributiediensten, dat verschillende personen een formulier MD; 100 ter verkrijging van vetkaarten afha len, terwijl hun inkomen boven de reeds eerder gepubliceerde normen ligt. Er wordt op gewezen dat het verschaf fen van onjuiste of onvollpdige inlich-s tingen strafbaar is krachtens de Distribu- tiewet, terwijl personen, die voorheen' Boterkaarten ontvingen, doch thans voor Vetkaarten in aanmerking komen, aan de hand van officieele bescheiden hun in komen moeten kunnen aantoonen. PREDIKBEURTEN Zondag 24 Augustut. Ned. flerr. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, de. t. d. Poel. Kleine kerk. 10 ure, dr. Weeda ran Oosterland. Gerei, Kerk. 10.30 en 5 ure, ds. Van Dijk ran Wemeldinge. Chr. Geref, Kerk. 10.30 en 6.30 ure, Leesdienst. Gerei. Gem. (St.-Domn88traat) 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Oud-Gerei. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Renessö. 8 ure, ds. Faber. Noordwelle. 11 ure, ds. Faber. Klkerzee. 11 nre, ds. Bosobloo. Geref. kerk. 11 en 4 ure, ds. v. d. Berg. Poortvliet. 11, ds. Batelaan ran Tholen en 3.30 nre, Leeskerk. Geref. kerk. 11, 3.30 en 7 nre, ds. Steenblok. Geref. gem. 11, 3.30 en 7 are, Leesdienst.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2