x ss se seas ss se se "AKKER'TJES noodlanding in de woestijn Uit Stad en. Provincie YRUWIL1 EGK5EN RADIO-PROGRAMMA Zaterdag 23 Augustus HILVERSUM I. 415,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,25 gram.; 10 ernstige muziek (opn.); 12 pianovoordracht en gram.; 12,40 almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 gram.; 2 voor het gezin; 2,20 Na gedane arbeid... muziek en vroolijkheid4 Bijbellezing (voorbereid door de Christelijke Radio Stichting); 4,20 zang met pianobegelei ding; 4,55 gram.; 5,15 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten; 5,30 orgelspel; 6 gram.; 6,15 (foor de bin nenschippers; 6,30 Klaas van Beeck en zijn orkest; 7 actueel halfuurtje; 7,30 gevarieerd programma; 8,45 causerie „Als ik 't voor 't zeggen had"; 9 De Ro mancers; 9,30 gram.; 9,45 BNO: nieuws berichten; 10—10,15 BNO: Engelsche uit zending: Dutch News Reel. HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 zie Hilversum I8 BNOnieuws berichten; 8,15 gram.; 10 morgenwijding; 10,20 revueprogramma (opn.); 11 Om roeporkest en solisten (opn.); 12 gram.; 12,15 ensemble Jonny Ombach; 12,45 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten; 1 zang, claveoimbel en piano; 1,40 voor de jeugd; 2 Utrechtsch Stedelijk orkest; 2,45 „Stad en land"; 3 Utrechtsch Stede lijk orkest; 3,50 gram.; 4 Amusements orkest; 5 Godsdienstige uitzending; 5,15 BNOnieuws-, economische- en beurs berichten; 5,30 pianokwartet „Die Haghe"; 6,15 Delfshaven's Gemengd koor; 6,45 gram,; 7 actueel halfuurtje; 7,30 lucht vaartcursus; 7,45 reportage; 8 Zepparoni- kwartet; 9 „Onze eigen taal"; 9,15 gram.; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10 -dagsluiting (voorbereid door de Christ. Radio Stichting); 10,0510,20 „Brandende kwestie's", causerie (opn.) VERSCHILLENDE BERICHTEN Aardepptlbon De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij maakt bekend, met verwijzing naar hetgeen de zer dagen in verband met de distributie van aardappelen is gepubliceerd, dat ge durende het tijdvak van Vrijdag 22 Aug. tot en met Zaterdag 30 Augustus a.s. de met „32 reserve" gemerkte bon van de bonkaart „diversen" recht geeft op het koopen van It/2 k.g. aardappelen. Door ontploffing gewond De 43-jarige D. van E., stalknecht van een steenfabriek te Li end en (G.) vond op het fabrieksterrein een klein buisje!, dat hij achteloos in zijn vestzak stak. Thuisgekomen wilde hij toch wel graag weten wat dat buisje bevatte, waarom hij er met een scherp voorwerp aan be gon te peuteren. Het noodlottig gevolg was, dat het plotseling ontplofte. Met drie afgerukte vingers, wonden aan het gelaat en borst, werd de man terstond naar het ziekenhuis „Bethesda" te Tiel overgebracht. Hij is daar ter verpleging opgenomen. Het onschuldig uitziend buisje bleek trytol te bevatten. "Op van Zenuwen"? Dan hebt U teveel van Uw zenuwen gevergd. Neem een "AKKERTJE", dat werkt kal meerend en ge komt tot rust. helpen direct Zeeuwsche Landbouw-Mij Het beste middel om den mensch te doorzien, blijft trots Röntgen de menschenkennis. 1 FEUILLETON 51 door Hana Hirthammer Ik ben Mabel Austen. Mijin vaderj officier bij de landers, is in een gevecht tegen opstandige woiestijnsta,m!mlen ge sneuveld. Mijn mloieder was een Perzi sche. Zij stierf Een snak weidie in, haar keel. Professor Floyd voelde zich tot in het diepst van zijn Ziel getroffen. Ik begrijp wat u zeggen wilt. Laat u die droeve herinneringen rusten. Ver- ftelt u blij Kever ho© koimt u in 'shie- bUelsnaam' hier? De aanvoerder der opstandelingen leverde imij aan éeni Maharadjja uit. Om/ te Voorkomen, dat 'ilki hem tegenover de Britsche autoriteiten Zou verradeni, liet hij mij naar tde holen van Shiddab brengen. Sibd's tiwee jaren leef ik hier) onder de strenge bewaking van Hlai Ma lChood. Van harte hoop ik, dat uw on derneming met succes zal wordien be kroond. I'k sta u (miet mijin Zwaktoe krach ten gaarne ten diefnste, al is er dan in) Kort verslag van de vergadering van het Dagelijksch Bestuur der Zeeuwsche Landbouw-Mij., gehouden op Vrijdag 15 Augustus in hotel „Centraal" te Goesi, onder voorzitterschap van Mr. P. Diele- j man. O.m. kwamen de volgende punten in bespreking: j Kunstmestdistributie. In verband met de mogelijkheid van 't al of niet aanwenden van stikstof op het grasland en op de stoppelgewassen acht te een der zusterorganisaties het drin gend noodzakelijk, dat de praktijk hier van op de hoogte wordt gebracht en dat door het KNLC hierop wordt aangedron gen. Het Dag. Bestuur besloot dit ver zoek te steunen. Bemalingsinstallaties. De Friesche Mij. van Landbouw ves tigt de aandacht van het KNLC op da verplichting om bemalingsinstallaties, wel ke door explosie-motoren worden aange dreven, te doen ombouwen, teneinde ze geschikt te maken voor een gasgenera tor en wenscht de kosten van aanschafi fing van een gasgenerator in bovenge-i noemd geval van Rijkswege te idoen dra gen. Het Dag. Bestuur besloot in begin sel het voorstel van de Friesche. Mij. te steunen. Wildschade. De schade, aangebracht Idoor wild en gevogelte, is in vele provincies, zoo ook in Zeeland zeer groot. Regelmatig wordt dan ook gewezen op de noodzakelijkheid) deze schade te verminderen. Blijkens me- dedeeling komt er een nieuwe regeling, inzake de uitreiking van vergunningen en teruggave der geweren. Wel moet de aanvrage op de oude wijze via den bur gemeester ingediend worden. Prijsverhouding tarwe-rogge. Het KNLC deelde mede, dat de Regee ring voor de oogst 1942 voorstelt eenj zekere uitbreiding van de tarweteelt. Ge vraagd werd of bij eenzelfde prijsverhou-, ding van tarwe en rogge de roggever- bouw in 1942 aanmerkelijk zal wordem uitgebreid ten koste van die van tarwe en zoo ja, op welke wijze de tarweteelt gestimuleerd kan worden. Het Dagelijksch Bestuur besloot te adviseeren, de tarwe- prijs te verhoogen, omdat alleen in dit geval een uitbreiding van de tarweteelt te verwachten is. Beplanting van wegen en d ij k e n. Het Dagelijksch Bestuur is van mee ning dat bij een nieuwe regeling van de beplantingen langs wegen en dijken, zoo als wordt voorgesteld in het Nationale; plan, terdege moet onderzocht worden,, wat de eigenlijke oorzaak is van de want senbeschadiging en welke soorten hoo rnen de plaag bevorderen. Dat beplan ting echter nuttig is bewijst het feit dat vele vroeger wel en nu niet meer be^ plante dijken sterk vervuilen. Commissie landbouwonder- w ij s. Het Dag. Bestuur heeft een Commissie ingesteld, welke zal nagaan in welke richting het landbouwonderwijs kan wor den verbeterd en uitgebreid. Nederlandse he Uienf eder afie. Het Dagelijksch Bestuur besloot, even als voorgaande jaren, een subsidie toe te kennen aan de Nederl. Uienfederati©) Brandgevaar. Naar aanleiding van een desbetreffen de informatie van het Provinciaal Be stuur van Zeeland besloot het Dag. Be stuur te adviseeren, in de poli tie ver or-i deningen van plattelandsgemeenten be palingen op te nemen t.a.v. het brand gevaar van op het veld in brand gesto^ ken stoppels, peulen en dergelijke, mits een vergunning verleend kan worden om ook na zonsondergang het verbranden te mogen voortzetten, aangezien het niet al tijd mogelijk is de brandende hoopen le blusschen. Ontwerp Pachtwet. Het Dagelijksch Bestuur behandelde uit- gg-ggSBS 'I l"M de wereld daarbuiten tniemiaind meer, die jop* Imij wacht Ontroerd mam Floyd haar hand itni de zijnen. Een sim'aUe, welverzorgde Vrou- wienhand, tmlet lange, lenige vingers. Welk een zfeldz'almie spelinig van (het Zot, Zei hij haperend, dat ik u hier; Imoest vinden juist op dit o,ogenblik! U geeft Im'ij weer mped, ik danlk1 11 zieer! Mabel Austen was zichtbaar verle gen. Mij is het, of ik eer voorgevoel' had gehad van deze ontmoeting. Zij! ke&ki hem; openhartig aan, terwijl haar hand oog steeds in de zijine rustte. Daar- na vervolgde ze, keninelijki met het doel het gesprek een andere wending te ge ven. Ik heb (me, zloo goed ien zool kwaad als dat ging, zpoveel mogelijk, van de menschen hier afgezonderd, maar onder de jongeren 'Zijh ler velen, due Imij' ieen goed hart toedragen. Ik heb hun verteld van, de Wereld van licht en vrijheid daar buiten en dat heeft: hen in opstand gebracht, tegen het troostelooze bestaan dat zij hier gedoemd Zijn te lijden. Ja, u hebt voortreffelijk werk ver richt; dat hebben Wij' reeds kunnen con- stateeren. Als die anderen ter niet wa ren, die oude vrouwen Ja, daar tmioet 11 voor oppassen. Haar fanatisme kan, gevaarlijk worden. Toen hij daarop trachtte te verhin-: deren, dat Zij haar hand even igt Zijn voerig het ontwerp pachtwet en besloot zijn bezwaren tegen diverse artikelen van het ontwerp ter bevoegder plaatse ken baar te maken. Z angbunidel Z.J.L. Het Dagelijksch Bestuur verleende een crediet om te kunnen overgaan tot druk ken van een zangbundel voor de Z.J.L. D« productieslag in Europa Gisteravond heeft ir. W. F. Gerhardt, de leider van de afdeeling productie bij het N.A.F., een radiotoespraak ge houden over den productieslag. Na een historisch overzicht te hebben gegeven, aldus meldt de persdienst van het N.A.F., dat in den grond overeen kwam met het door staatssecretaris Backe en dr. Posthuma gesprokene op de groote agrarische bijeenkomst in het begin dezer week in Den Haag, zeide ir. Gerhardt o.m., dat in den productieslag in Europa de verschillende volkeren van Europa elkaar zullen vinden en wel in dien zin, dat zij zlullen beseffen, dat zij nu en in de toekomst elkaar noodig heb ben. Dat zij met elkaar moeten strijden voor een beter, voor een nieuw Europa, dat een sterk en dus een veilig bol werk voor den blanken mensch zal zijn en dat dus, niet alleen in dezen tijd, nu de oorlogsomstandigheden daartoe nopen, doch ook in de toekomst in de eerste plaats tot een zo:o groot moge lijke mate van zelfvoorziening in staat moet zijn. De cijfers toonen aan, dat een autar kisch Europa bij een alom" inzetten van den productieslag zonder, twijfel kan wo r d en bereikt, waarbij de productieslag behalve op een over de geheele linie ^00 hoog mogelijke bjodem- opbrengst, vooral ook op het voorzien in bepaalde tekorten gericht dient te zijn. Een zoo hoog mogelijke opbrengst over de geheele lipie beteekent natuurlijk in de eerste plaats, dat geen plekje grond onbebouwd mag blijven. Voorts kunnen door intensieve en snelle be werking van den bodem de op brengsten per ha in vele streken nog aanzienlijk worden verhoogd, zoowel el ders als hier te lande. Tenslotte zijn er de mogelijkheden, welke vroeger, tengevolge van den zoo gemakkelijken invoer van krachtvoer en kunstmest, werden verwaarloosd. Van de Nederlandsche weiden is, zooals bekend, een vooraad wintervoer te verkrijgen, welke het ingevoerde krachtvoeder ge heel bf grootendeels vervangt. Voorts laat de hoeveelheid veevoeder zich nog aanzienlijk vermeerderen door groote uitbreiding van den verbouw van onder en na- of stoppelgewassen. Een ander punt van beteekenis is voor Nederland speciaal de mest- en gierbewerlqng als mede de compostbereiding. De opbreng sten van ons bouwland, vergeleken met die van andere landen staan aan den top. Dit neemt niet weg, dat ook deze opbrengsten altijd nog voor verbetering vatbaar zijn, in welk verband de be drijfsvoorlichting ongetwijfeld een zeer doeltreffend hulpmiddel zal kunnen zijn. Het DNB meldt uit Helsinki: Maar schalk Worosjilow heeft gisterochtend vroeg in een door de Moskousche radio verspreide oproep! de bevolking van S,t.- Petersburg aangespoord „als een man voor de verdediging van de stad op te staan". Naar in den oproep verder wordt gezegd, moet de bevolking „de verdedi ging van de stad versterken". Vooral is het noodig, de productie van oorlogs materiaal te verhoogen. De oproep eischt waakzaamheid en onbarmhartigheid je gens lafaards en saboteurs. In een commentaar op den militairen toestand in de Zuidelijke Oekraine geeft de Briitsche berichtendienst toe, dat „de wijkende strijdkrachten van Boedjenny zijn blootgesteld aan aanvallen van Duit- sche stuka's, die zelfs het bombardement) van Duinkerken in de schaduw stellen". (DNB) greep los maakte, trad evieai eeni pijh- lijk zwijgen xn. Tenslotte echter .staakte. Zij tmiet een verliegem lachje ha,air po gingen,. Verstond ik dat Zoojuist goed? vroeg hij' om het gesprek weer op igang, te brengen. Is dit werkelijfk een) bron? Zij kniikte slechts, iniet in staat eeni woord uit te brengen. De aanwezigheid de aanraking van een mensch, die uit haar eigen wereld kwam, scheen, teen intachtigen indruk op haar te malkien. Een zeer belangrijke ontdekking, die waterader! Wanneer Zou blijken, dat zij rijk genoeg is om het dal naar buiten tot vruchtbaar land te maken, Zou dat wel een zeer gelukkige oplos sing zijn voor de jeugd van Shiddhab! O u denkt aan kolonisatie? Ja, dat zou heerlijk zijn! Francis Floyd zette zijn onderzoekin gen voort. Mabel bleef voortdurend aan zijn zijde; haar hand rustte nog steeds in de zijne. Zij bevonden zich nu in het uiterste einde van het hol. Het schijnsel der fak kels vermocht nauwelijks tot hier door te dringen. Daar in dien hoek heb ik geleefd! zei Mabel fluisterend. Voor zoover men dan dit bestaan leven kan noemen. Meer dan eens heb ik ernstig overwogen er een eind aan te maken, maar ik Mannen - en ook Vrouwen die de veertig zijn gepasseerd en lijden aan Rheumatisohe pijnen, moeten noodig maatregelen nemen, om te voorkomen, 1 dat ze de dope worden van hun leef tijd. Want met de jaren verslappen de bloedzuiverende organen, verzwakt ook de spijsvertering. Dan gaan zich onzuiver- j heden vormen in het bloed, en die hoopen zich op; men gaat xioh onbehagelijk voelen, niet fit meer, vaak met een onge- zond pafferig gevoel en neiging tot oorpu- lentie. Zulke menrohen moeten Krasohen Salts nemen. Krusohen houdt de bloed zuiverende organen jong, onzuiverheden in het bloed krijgen geen vat op het ge stel, omdat ze regelmatig en langs natuur lijken weg worden afgevoerd. Niet zonder reden wordt Krusohen over de heele we reld erkend als het middel tegen rhenma- tisohe pijnen en als voorbehoedmiddel tegen ontijdige ouderdomskwaalijes als cor pulentie, trage stoelgang, auto-intoxioalie; sohijnbaar onschuldig in aanvang, maar pijnlijk en sloopend. - Daarom, wapen U intijds, neem iederen dag de kleine dosis Krusohen - het oude beproefde recept sinds 1889. - Bij alle Apoth. en Drog. 1.47, 0.76, 0.41. i" POORTVLIET. Vorige week Zondag werd de diaconie verblijd met een gift van f 10. PROVINCIALE ZEEUWSCHE SCHOONHEIDSCOMMISSIE Aan het door den secretaris ir. A. Rot huizen uitgebracht jaarverslag is het vol gende ontleend: Van het verbouwingsplan voor het so ciëteitsgebouw „Concordia" te Zierikzee werd dat jaar een nieuw plan ter beoor deeling ontvangen. Ditmaal kon, nadat geringe wijziging was aangebracht, ad vies tot uitvoering worden gegeven, uit voering der plannen bleef echter, tenge volge van de gewijzigde omstandigheden achterwege. Aan het oordeel dezer commissie wer den in 1940 onderworpen 92 bouwplan-i nen, tegenover 226 in 1939, 258 in 19381 235 in 1937 en 76 in 1936. Derhalve een) belangrijke teruggang, welke duidelijk te wijten is aan de na Mei van dit jaar in getreden gedaalde bedrijvigheid in het bouwvak, tengevolge van den oorlogstoe stand. Het percentage der direct goed gekeurde plannen was dit jaar 25 pet* tegenover 39 pet. in 1939, 26.5 pet. inl938 31.5 pet. in 19^7 en 33 pet. in 19(36. Wat het peil der plattelandsbe bouwing betreft, hiervoor kan worden verwezen naar het vorig jaarverslag. De daarin gesignaleerde moeilijkheden, die zich zouden voordoen wanneer werd) overgegaan tot het regelmatig uitbrengen van advies en het verleenen van consult in de verschillende streken van ons ge west, waren dit jaar bij doorvoering van dit stelsel tengevolge van de groote ver keersmoeilijkheden wel onoverkomenlijk geweest. Wij zijn hiermede derhalve niet verder gekomen. Met belangstelling wor- den door ons de pogingen van de betref- fende instanties, om in meerdere stre- ken tot regionaal bouwtoezicht te komen, gevolgd. KRUISTOCHT TEGEN HET ONGELOOF Dezen kruistocht is Adolf Hitler be gonnen, toen zijn weermacht de Ooste lijke grenzen van Duitschland overtrok. Een kruistocht tegen het ongeloof, dat is do' veldtocht in het Oosten en daar om juist heeft deze \%ldtocht de volle sympathie en medewerking van allen, die het wel meenen met het geloof. Het feit, dat de bolsjewistische macht hebbers kerken hebben verwoest, pries ters hebben doodgemarteld, het geloof hebben bespot, kortom, dat zij alles wat ons heilig is met den ondergang hebben bedreigd, dit alles dwingt ons tegen hen den strijd aan te binden en dezen voort te zetten, totdat het bolsjewisme tan den aardbodem zal zijn weggevaagd. Aan dezen kruistocht tegen het on geloof dient een ieder, die zich Christen noemt, deel te nemen. De jongeren met terdaad, zij die te. oud zijn door het I versterken van het thuisfront. I Afwachten is een misdaad. Tegenwer ken is verraad ten opzichte van chris tendom beschaving en cultuur, is volks- verraad ten opzichte van ons volk, is landverraad ten opzichte van ons va derland. Aan -den kruistocht tegen het ongo- loof nemen, behalve de Duitsche weer macht en de verbonden legers van Fin land, Hongarije, Roemenië en Italië de legioenen uit alle beschaafde landen van Europa en reeds duizenden Nederland sche mannen deel. Binnenkort vertrekt weer een contin gent naar het Oosten. Laten zij, die er aanspraak op maken Nederlander te zijn, beseffen, dat zij dan ook plichten te ver\ uilen hebben. Laten zij zich aan melden bij het Alle door de Fransche regeering af gekondigde wetten tegen de activiteit van geheime organisaties en loges in Frankrijk, waarbij deze organisaties en loges zijn ontbonden, zijn krachtens een heden verschenen decreet ook voor alle overzeesche bezittingen geldig verklaard, (D.N.B.) Naar jnen te Vichy uit Teheran ver neemt, treft de regeering van Iran alle mogelijke maatregelen ter bescherming van de waardevolle oliebronnen. Er be vindt zich thans een uitgestrekt cordon van politie en militairen om de olie velden. Voor het verkeer zijn slechts bepaalde wegen vrij gehouden. (A.N.P.) 0, u mag mij niet meer verlaten! De herinnering aan alles, wat zij had moeten doorstaan, werd haar plotseling te machtig. Zij verborg haar hoofd aan zijn schouder en barstte in snikken uit. Floyd begreep, dat hier woorden niets vermochten. Hij liet haar rustig uithui len, maar de krachtige druk van zijn handen om haar schouders schonk haar de overtuiging, dat zij op zijn steun zou kunnen rekenen. Vooraan bij het haardvuur weerklonk eensklaps een kreet. Zijn hoofd omwendend, ontwaarde Floyd een aantal spookachtige gestalten, die heen en weer renden tusschen laai ende vlammen. Hij schrok op, onmiddellijk het gevaar beseffend, waarin zij verkeerden. Kom, Mabel, wij moeten gaan zien wat daar gebeurd is! Zij renden door het hol. Er was geen twijfel mogelijk; het vuur ,had zich een weg gebaand over de barricade heen en het was nu duidelijk te zien bij den ingang van het verblijf -der vrouwen was een wild handgemeen ontstaan. Floy'd probeerde het meisje terug te houden, Verberg je in je schuilplaats Mabel! Als alles afgeloopen is, kom ik je halen! Zijn waarschuwing was echter ver- geefsch. Zij klemde zich hardnekkig aan Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. MENSCHEN IN NOOD Ginds in het Oosten woedt de strijd, welke tot inzet heeft de bescherming en redding van Euro pa's beschaving. Er vallen aan beide zijden slachtoffers. Strijders, maar ook burgers. Daar moet geholpen worden, daar moeten gewonden verzorgd worden, de burgerbevol king moet geholpen worden: er is zoo onnoemelijk veel te doen. Nederland mag niet achterblijven bij deze hulpverleening. Nederland zendt een ambulance! Helpt mede aan de totstand koming en uitrusting van deze am bulance. Sort uw bijdragen op giroreke ning 8-7-6-0-0, ten name van de Ned. Ambulance, 'Koninginnegracht 22, 's Gravenhage. VOOR DE HUISVROUW Da kunst van goad stijven Stijven is eigenlijk een eenvoudig kar weitje, doch hoe vaak komen er niet stijfselvlekken op het waschgoed of zit ten en klodders stijfsel aan het strijk ijzer en is het overhemd te stijf of te slap gesteven. Men moet hier nauwkeurig te werk gaan. Het prettigste is de dun- kokende stijfsel te gebruiken. Deze werkt gemakkelijker, is voordeeliger in het ge bruik en stijft mooier. Men rekent voor kleedjes 5 gr. per L. water, voor overhemden en vitrages 10 gr. per L. en voor schorten 25 gr. p. L. De stijfsel wordt met zeer weinig koud water aangemengd. Daarna giet men er zooveel kokend water op, tot de massa doorschijnend is geworden en voegt ver volgens zooveel koud water bij, tot de gewenschte hoeveelheid verkregen is. Men moet er voor zorgen dat het water wer- kelijkt kookt en de stijfsel niet aanmengt in een platte schaal of wijde teil. De zijn arm vast en weigerde hem alleen te laten. Plotseling zag zij zich door een horde oudere vrouwen omringd. Krijschend en tierend trachtten deze zich van het meisje meester te maken, maar door een paar welgerichte vuistslagen wist Floyd de Megera's voorloopig nog op een af stand te houden. Direct daarna echter volgden de ge beurtenissen elkaar met koortsachtige snelheid op. Hla Ma Chood was door zijn aanhan gers bevrijd. Cookerel en Bhagat waren overrompeld en door de inmiddels naar binnen gedrongen lijfgarde van Shid- dhab's heerscher gevangen genomen. Toen de professor de situatie in haar vollen, hopeloozen omvang overzag, was het te laat. Reeds zag hij zich door zijn belagers omringd. Er was geen uitweg meer. Daar hij zijn beide vuisten noodig had om zich de vijanden van het lijf te hou den gelukte het den vrouwen eindelijk Mabel van zijn zijde weg te sleuren. Al haar opgekropte haat tegen de Mu lattin scheen op dit oogenblik tot uit barsting te komen. Met haar knokige vuisten sloegen zij op 't weerlooze meisje in, terwijl anderen haar kleeren aan flar den trokken. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1