Uit Stad en Provincie RADIO-PROGRAMMA Vrffdag 22 Augustus HILVERSUM I. 415,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 schriftlezing en me ditatie, voorbereid door de Chr. Radio stichting; 8.25 Gewijde muziek, opn.; 8.05 gram.; 9.15 voor de huisvrouw; 9.20 gr.; 11 Gerard Lebon en zijn orkest; 11.20 Declamatie; 11.40 Gerard Lebon en zijn orkest; 12 Musiquette; 12.40 Almanak; 12.45 BNO: nieuws- en economische be richten; 1 Rovida-sextet; 2 Haarlems'che orkestvereeniging; 4,00 Godsdienstige uit zending; 4.20 Sylvestre-trio; 5.15 BNO: Nieuws-, economische- en beursberichten; 5.30 voor de jeugd; 5.45 zang met pia nobegeleiding; 6.15 Sportwetenswaardig- heden; 6.30 Viool en piano; 7 Actueel halfuurtje; 7.30 gram.; 8 Rotterdamsch Philharmonisch orkest; 8.45 „Wat is na- tionaal-socialisme"; 9 Zang en clavecim- bel; 9.30 gram.; 9.45 BNO: nieuwsberich ten; 10—10.15 BNO: Engelsche uitzen ding: Economie News from Holland. HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45—8 zie Hilverteum I8 BNOnieuws berichten; 8.15 gram.; 10 UtrechtsCh Ste delijk orkest, opn.; 10.20 Zang met pia nobegeleiding en gram.; 11 Voor de jeugd; 11.20 orgelconcert; 12 gram.; 12.15 Klaas van Beeck en zijn orkest; 12.45 BNO: Nieuws- en economische berich ten; 1 Orgelspel, gram.; 1.15 Orkest Ma- lando en solist; 1.45 gram.; 2 (Roemeensch orkest Gregor Sorban; 2.30 orgelconcert en zang; 3 Voor de vrouw; 3.45 Gram.; 4.30 Voor de jeugd; 5 Gram.; 5.15 BNO.: Nieuws-, economische en beursberichten; 5.30 Ensemble Bandi Balogh; 6 „Onder de leeslamp", voorbereid door de Chr. radiostichting; 6.15 Ernst van 't Hoff met zijn 15 solisten; 6.45 gram.; 7 Actueel' halfuurtje; 7,30 gram.; 7,45 Toeristische raadgevingen; 8 Curt Hohenberger en zijn orkest en de Romancers; 9 Gram.; 9.15 Rococo-octet; 9.45 BNO: nieuwsbe richten; 10 avondwijding; 10.05—10.15 Gram. ZIERIKZEE. Woensdagnamiddag had de metselaar M. K. bij het verrichten van werkzaamheden aan de woning van mej. de wed. v. d. P., aan de Zeven huisstraat, het ongeluk van het dak te vallen. Doordat hij vrij ongelukkig te rechtkwam bij zijn val van plm. 3.50 m hoogte, heeft hij vermoedelijk een in wendige kneuzing opgeloopen, want hij klaagde over pijn in de heup. Dr van Hoorn was spoedig ter plaatse en liet K. onmiddellijk per auto naar het zieken huis te Noordgouwe vervoeren. ST.-ANNALAND. Tot gezworene van het Waterschap St.-Annaland is benoemd de heer C. M. Geluk. SCHERPENISSE. In de gehouden leden vergadering van de Coöp. Boerenleenbank is benoemd tot lid van den Raad van Toezicht de heer Joh. v. Houdt en tot bestuurslid de heer G. J. Quaak Hz. Als een bijzonderheid kan wel ver meld worden, dat in de week van 11 tot en met 16 Augustus niet minder dan 8000 hl aardappelen zijn verladen. THOLEN. Gehuwd: G. Verkerke, 29 j.» en R. S. Nelisse, 24 j.; A. Deurloo, 24 j., en W. K. Roukema, 22 j. Onze oud-stadgenoo,t de heer S. J. de Korte Sz., slaagde heden te Utrecht voor de acte Fransch L.O. Maandagavond j.l. had in hotel „Hof van Holland" alhier de jaarvergadering plaats van de afdeeling Tholen van het „Nut". Na opening door den voorzitter, de heer Moelker, volgde rekening en ver antwoording over het dienstjaar 1940-'41 waaruit bleek dat de ontv. en uitg. be droegen f 1188.09. De begrooting voor 1941-'42 werd vastgesteld op f767.75 met een post voor onvoorzien van f 27.75. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren M. v. d. Stel en Anth. Wagemaker. Het bestuur zal trachten voor dit seizoen te engageeren de heeren Pilger en Alt, ter wijl een film van het hoofdbestuur zal worden aangevraagd. In Februari zal „Cats" te Tholen voor de afdeeling een tooneelavond geven. VEERE. Bij besluit van den secretaris generaal van het departeemnt van Bin- nenlandsche Zaken is J. A. Martijn, met ingang van 1 September tot burgemees ter van de gemeente Veere benoemd. De heer Martijn werd 24 November 191Ö te Sluis geboren en is thans secre taris dezer gemeente. SPORT VOETBAL. ST.-ANNALAND. WHS-Thoolsche Boys 4-4. KORFBAL S.D.K.B. Dia Gouw* 1-ViUtt* I ultgerteld De voor heden (Donderdag)avobd vast gestelde vriendschappelijke ontmoeting Die Gouwe I—Vitesse1 I js uitgesteld tot morgen (Vrijdag)avond 8 uur. STRANDVOGELS l-DINDOA I Donderdagavond om 8 uur speelt het eerste twaalftal van Strandvogels een wedstrijd tegen Djnldoa I. Voor het eerst na langen tijd komt de thuisclub wat de heeren betreft weer volledig uit; de da mes tellen 2 invallers voor Koos Dorre man en G. Verseput. LUCHTBANDEN OOK ZONDER MOTOR Hat diarlijka tractiavarmogan Batparing aan trekkracht In ontze dagen van rubberschaarsohte kan ieeni beschouwing over (bet nut van luchtbanden! uiteraard slechts bespiege lende waarde hebben,, want aan uitbrei ding inioch zelfs aan vervanging] valt te denken; behalve dan dat een gedeelte der aanwezige banden, voorzoover niet meer voor motorlolos vervoer gebezigd zal kunnien worden- Er zullen echter ook wel weer eens andere tijden komen daarom kan het geen ikwmad om in af wachting daarvan, onz'e gedachten eens te richten op evoluties die zich in middels Teeds in 2ti,lk een, veelbelovend tempo aan het voltrekken, waren. Onder de vele moderniseeringan welke d© vor deringen, der techniek aajn ons bedrijfs leven ter beschikking hebben gesbe.d, was eveneens te rekenen het gebruik, van rubberbanden bij1 ongemotoriseerd vervoer. ij; Onwillekeurig vereenzelvigt men den luchtband 'met het motor- eni rijwieivier- keer. vermjoedelijiki omdat bij deze baide groepen vani vervoersmiddelen de to.©- passing v an r ubber beschouwd mag worden als normalerwijze volkomen on misbaar. Intusscheni is er geen .enkele grond aanwezig om1 de voordeel-en van rubber en lucht te Willem beperken tot juist deze vormen vani voortbeweging. Trouwens, 'eveneens bij verschillende soor ten van voertuigen was inderdaad het groote nut van, rubberbanden reeds er kend. In dit opzicht behoeft 'mOn slechts te denken1 aan 'kinderwagens e,d. Ook' echter plachten reeds zieier lanig geleden vele met paarden baspaninem rijtuigen hun wielen met rubber te, doen omklee- den em men kan zich z'elfs voor de toe- kohist een voorschrift denlken waarbij aan alles wat binnen bebouwde kommen op wielen rijden- wil, de plicht wordt opgelegd om d-e wielen dan van gummi te voorzien al was het alleen; tmiaar toit wering vani geraas. Deze overweging van I a-waaibes trijiding is in tus schen niet uitsluitend van betee'klenis voor den gebruiker zelf, doch stellig voor de geheel© gemeenschap, voarzoovier d-ez© nog steeds overlast ondervindt van het geratel der ijzerenwielbaindien van wa gens en karren over bestratingen met klinkers of kieie;m. - Deze lawaaibestrijding is initusschen slechts een Zijtak van de groote wlaarde welke- de rubberband aan het ohgemlo- tjoriseerde deel van het transportwezen ter beschikking stelt. Veel' krachtiger- dan Jöulk een voorzorg ten. al'geimleenem nutte zullen tot ieders gezonde, egoïsme spre ken de rechtstreeksche voordeelem, welke het rijden op rubber, en in nog sterker mate op ludht oplevert. Ook dit aspect was reeds vroeg ingezien op een terrein waar volledige uitbuiting van het dier lijke tractie vermogen op den voorgrond staat, jn-1. de renbaan- De lich te sulkey, waarmede aan de harddrave rijen wordt deelgenomen, ko|n ni-et Zoo rank gebouwd Zijn, of er Jm'oesl©n boven dien luchtbanden om de wi-elen, teneinde het nuttige -effect der snelheid van het paard tot het uiterste op Ite voeren. Met dit kleine voorbeeld niu hebben wij den k-erni van het vraagstuk: aange duid. Menig slim boertje had trouwens uit -eigen waarneming de voor die hand^ liggende donicl'usie reeds getrokken: hij kodit -een paar oude (rubberbanden of autowielen of liefst een heel onderstel van een vrachtauto, en knutselde daar zelf zijn wagen bovenop. Ziehier wat dan zelfs bij Zulk e©m eerste improvisatie als resultaat waar1 te nemen viel: Ie. De benoodigd-e trekkracht is veel geringer dam voor de oud-erwetsche wa gens met houten wielen em ijzeren vel gen. De besparimg aan trekkirecht 'kan in het land tot 50 pet. bedragen en o-p de-n w^g z'elfs Wel' tot 80 pet. 2e. Bij gelijk aantal' paarden Iklan men -dus ook een evenredig groot-ere vracht ineens met ©en luehtbajndenwagon ver voeren. 3e. Doior toepassing van den luchtband kan mem met minder wagens in zijn be drijf volstaan. 4e. Het laadopperv-Iak is breeder on lager. Het -1'aden en lossen gaat dus ge- makkielijker. 5e. Do wagen stoot minder, zoodat de kans op beschadiging der vervoerde pro ducten geringer is (bij vervoer van eie ren e.-d.) 6e. De luchtband maakt een veel' on dieper spoor in het land, Zood-at dei bodemstructuur minder vernield wordt. Ook worden de wegen minder bescha digd, zo odat de wegondlerh opdis klo s te n dalen. Het Imlag dus waarlijk geen wonder! heeten dat weldra de Ihdhtbanld ook bij' dierlijke tractie op steeds toenemende schaal werd toegepast. Voor -den land-, bouw, de veeteelt en alle daarmede sa menhangende bedrijfsuitingen is de rub berband ga,andeweg onmisbaar gebleken, een ware zegen! Wie het platteland be- Zoekt, wordt getroffen door het groote aantal melkrijders, boerenwagens voor dere wegtoestanden evteheejns tal van af zonderlijke constructies zijn uitgedacht. Door de genoemde voordeelem bereikt m'en dat het aantal pajardenuron, d.i. het aantal uren dat een pajard per d(ag of per jaar in gebruik is, belangrijk ver-: mind-erd Zal worden. In het boekje van Zwagerman „Ons landbouw-werkpaard" wordt een voorbeeld gegeven voor ©en bedrijf van 60 H.A. Aantal paardenuren _2 o> t, S -3 "3 -3 o Totaal aantal imfeimuren 2.587 3.327 22 Herfstwerk 203 227 10 Zomleroogst 408 735 45 Voorjaarsw®rk 1.552 1,970 20 Bij een onderzoek, door de Rubber- Stichting, iiingesteld naar d-e toosten van het bietentransport, bleek het volgende. De luchtband-enwagen kaïn Zekler 30—60 pet. meer laden dan de oud© boeren wagen met houten wielen -en ij'Zeren vel gen. Ook is -de vervoersinielheid belang rijk grooter doordat de paarden gfropte: gedeelten van den weg in- draf kunnen, afleggen. Deze beide factoren geven een bespa ring aan transportkosten voor den lucht- band-eniwagen vain- 30—40 pet. tegenover, den ouden, wagon. TELEGRAMMEN oogstvervoier etc., tot mestkarren incluis, I wier wielen imfet luchtbanden zijn bekleed Gedeeltelijk kfon zulks geschied'eni ond-er behoud van het oorspronkelijk© voertuig- model, doch het laat zich denken dat vqor speciale doeleinden en voqr bijzojn- Brieven uut Schouwen Of 't noe -dü de gladdigheid van m'n pepier kwam of dat m'n penne du 't lange liggen in de schuuve bot oore was, dat weet 'k hie, ma 'k bin vie- j weeke uut-e-sloore over de verkaeve- J lienge. De niesboode was bi-e Jan riog nie in uus, of tae kwam de muiter mee j aoge beënen an-e-stoove. „Da© weet jie j meer van ouwste, zei t'n. Oe zit tat? S Kriehe m'n dat ier in Schouwen ,ok?" i Noe, noe, zeg 'k, kriehe is wat anders, ma om de waereit te zeggen, ik ao d'r over oort toe 'k onderlesten in den tram zat eae stad, mee 'n duuvelander, die t'r nie over kust zwiege, zo vol was te vint t'r van. Op te leste polder- vergaederienge ao volgens um den diek- graef ezeid "clat te pepieren d'r voor in middelburg laege. As tie of kwaeme dan zü ze op ta-efel eleit o.ore, in dan kunne m'n pas zie oe tot zaekje d'r uut ziet in. oe tot z'n beslag za kriehe. Ma of zu ier in schouwen daer ok a gauw mee zu behinne, da zu m'n of motte wachte, oewé d'r plekken bin die t'r riepe vo zouwe weeze. Bevobbeld in duuvendieke, in 't mool-in burgtbe- vang, in beschien nog wé op aore plek ken. „Zoö zoo", zei Jan, die zat te luus- teren of tat te notels eleeze wiere in de raet, ,.dust ier nog nie". „Nee", zeg 'k, „ma as tat zaekje draoit, in goed draoit, dan krie'je 't ier ;ok, da spreekt! Ma eer da m'n zo vaare bin, za d'r nog eel wat waeter liengs de scheloek schuuve". „Auw mar op over dat waeter". zei t'n, „daer m'n d'n lesten tied ons poisje van aot, meer as genogt; 't goed stae te schieten op 't land; at noe mar 's wouw gae ..draoge, dan kan 'k an 't mennen. Ei jie 't zo as 's mee-e-maekt buurt?" Daer ek toe 's 'n boekje van ope-e-klapt, uut m'n oöd, da spreekt. „Je weete nog van niks ouwste", zeg 'k ma toe wier 'n kwaed werempel, ma da duurde ma even, toe t'n zag da 'k dat nie zö meënde. ,,'t Is wè ewist da 'k nat stroö in m'n klompen most doe, omdat 'r gin droage te bekennen was". Toe moste'M weë iache, ma da gieng nog ma zuuneg an, want z'n Iokogchap raekt 'n- ok kwiet ek eleeze, zódat t'n dan alleene ma meë boer is. Da's vor um ok genogt, want ie ei genogt an z'n oöd op z'n bedrief. Kwa, 'k mot uutscheë, wan te groöte kaese 'doaft uut. Saluut', JOöS VAN JAONE SPT meldt uit Washington, -dat de groote brand in de havenwerken van Brooklyn, volgens de New York Heralld j Times, een schade ter hoogte van twee j millioen dollar heeft aangericht. Eenige in aanbouw zijnde schepen en een dok zijn vernield. Tot dusver werden onder j de overblijfselen, die nog gedeeltelijk branden, vijf lijken gevonden. Het aantal slachtoffers zou echter nog kunnen toe- nemen daar 65 arbeiders vermist worden en eenigen van de 70 gewonden zich nog in levensgevaar bevinden. Het blad Ya meldt uit Londen over den toenemenden id r u k, welke En-geland op Iran uitoefent, dat de jongste nota van de Britsche regeering aan Teheran weliswaar nog geen ultimatum is, doch wel nog kon worden, te meer daar zij reeds een bepaalden tijd voor het vol doen aan de Engelsche eischen bevat. Men verlangt o.a. de uitwijzing van vier vijfde deel der daar wonende Duitschers, aldus het DNB uit Madrid. Na een verblijf van drie maanden in Japan is Honda, de Japansche ambassa deur te Nanking, te Sjanghai aangeko men. In een onderhoud met de pers zeilde hij, dat de ontwikkeling van den wereld- toestand een Japansch-Chinee- sche samenwerking dringend noo- di-g maakt. Hij zeide, naar het DNB meldt, voornemens te zijn na aankomst te Nan king een Chineesch-Japansche- comissie te benoemen om dit doel te bereiken. AARDAPPELENBON. Van 22—30 Augustus bon 32 reserve van de bonkaart diversen U/2 kg aard appelen. SOWJETBOMMENWERPERS BOVEN DUITSCHLAND. In den nacht van Woensdag op Don derdag zijn enkele Sowjetbommenwerpers komende uit het Oosten, langs de kust van de Oostzee boven Noord-Duitschland versohenen. Zij vlogen eenigen tijd in het wilde weg boven Duitsch gebeid. Enkele lukraak op open veld neergewor pen bommen richtten geen noemenswaar dige schade aan. VOOR KLEINE TUINEN ZulUn wij zalf boontnzaad Icweakan voor volgand jaar? Perziken vinden we nog lang niet in. alle tuinen; hoewel er in vele toch wel een geschikte plaats voor zou zijn. Wie een zonnige plek over heeft of vrij kan maken op het Zuiden zou gemakkelijk buiten een perzik kunnen kweeken. De prijs van -een prima jonge perzikstruik is n.l. niet hoog: varieert zoo tusschen f 1,50 en f2,50. Wij vestigen hier de aandacht op, om dat het nu nog tijd is om op een kwee- kerij te zien, welke-perziksoort het meest voor aanplant is geschikt buiten de kas. Tegen een Zuidmuurtje kan b.v. een lei boom-perzik worden geplant. Deze is wel wat lastiger in onderhoud (snoeien en aanbinden), maar is in het voorjaar ge makkelijk tegen vorst te dekken door er een -rietmat tegen te zetten. Er zijn ook geschikte struikvorm-perziken, die minder onderhoud vergen. Welke soort, men ook buiten wil kweeken, een vroeg- bloeiende is af te raden met het oog op nachtvorsten-. Tot de beste soorten behooren o.m. de bekende „Montagne" en verder nieu were soorten als „Mevr. Ide" en „Mevr. Wurfbein". De plaats, waar een perzik geplant wordt, moet in het najaar diep worden omgewerkt -en moet veel kalk bevatten, hetgeen trouwens een vereisohte is voor alle steen- en pitvruchten. Intusschen wordt van de staakboonen volop geplukt -en moet er om gedacht worden, -dat het materiaal, dat voor zaad- winning is bestemd, óók niet weggeplukt wordt! Deze boonen moeten we zoeken in het midden van de staken en bij voorkeur worden die genomen, welke zich het eerst hebben ontwikkeld. Een aantal van -de meest gave, gezonde, recht© exemplaren, laten we dus hangen totdat ze geheel verdroogd zijn, terwijl alle an dere, die onder- en bovenaan groeien, kunnen worden weggeplukt. Krijgen we van het zelf gewonnen zaad weer dezelfde soort terug in het volgend- jaar? Neen. De soort, die we dap krij gen, is al ©enigszins verbasterd door kruisbestuiving van andere boonensoorten uit -de omgeving. Het kweeken van soort- echte boonen is absoluut vakwerk. Maar onder -de gegeven omstandigheden lij Kt het ons ni-et onverstandig om zelf voor wat boonenzaad te zorgen voor het ge val, dat het boonenzaad in 1942 duur is. We vreezen, dat de oogst over het alge meen «dit jaar niet bevredigend zal zijn. Uien zijn een uitstekende winterkost van hooge voedingswaarde. We zullen het -dezen winter ondervinden, en, als de voorteekenen ons niet bedriegen, zul len ze ons ook in den winter van 1942 op '43 goede diensten kunnen bewijzen! De groote „Zwijndrechtsche" soort, die in het vroege voorjaar wordt uitgepoot, moet na half Augustus worden gezaaid. We zaaien ze zóó, dat we er straks gemakkelijk wat latwerk over kunnen brengen, om daarop wat bedekking te leggen voor het geval van strenge vorst gedurende de wintermaanden. 1 En wanneer eten we nu de kolven van onze suikermais? Deze vraag oe- reikte ons van de zijde van beginners, die deze groente nog niet eerder ge kweekt hadden. We laten de kolven ech ter rustig nog wat doorgroeien, totdat ze zich geheel uit de scheeden hebbeni ontwikkeld. De korrels kunnen pas ge bruikt worden, wanneer ze zich zacht geel beginnen te kleuren. In normale zo mers wordt de eerste suikermais pas omstreeks half Augustus, eind Augustus geoogst, dus -dit jaar, nu alles zooveel later is, zal het wel begin September worden of nog iets later. 1 I (Nadruk verboden) BOEKEN EN BROCHURES Het laatste nieuws over de Sovjets -wordt (medegedeeld in „.Ordie", dat in bed ons land huis -aan hjuis is vehspneid. Hierin wo^dt herinnerd aan- een ImJotie, die de vergadering d-er bisschoppen- vaiH de Anglikaajische kerk in Februari 1930 aanniafnten -e(n- waarin tij hla'ar veront waardiging uitsprak over de godsdienst-^ vervolging in- de SoNflet-Unie 1en haan sylmpathie met de vervolgde pertsomien.' Is het nu w©derobi ni©t het eogenblitó aangebrpkeni vraagt >,Orde" -olm een ver gadering van. all© Enjgtelsche bisschop pen bijleen- te roiep©™ ©n ofm: de beest achtige luittmoojdingeni van duizenden iChristenem door de Soyjets in het La gerhuis ter sprake te brengen? j Ook de Paus heeft in dezdfde imaandl van dat jaar een- brief geschreven, wpor-, in hij! het bolsjewismte hekel(t epi leen (Op,- so'mlming geeft van- de sovjetmidd-elen. Thans heeft het offensief van de kerk tegen het bolsjewisme Zijn uiteindelfijke bekroning gevonden in den strijd 'met de wapenen- onder leiding van «den Führer van h,et Duitsch-e Rijk. Ovier wat de warei bedoelingen- van de sovjetpotentaten zijn' vertelt een in d© sovjetunie geboren Ne derlander en- hij concliud-e/ert, dat door het binnenrukken der Duitsch© weermacht het uur -der bevrijding van. de groote schare bezitloozen slaat. V,0|0r hen- zal het Leven weer waard zijn- geleefd te Worden. Barbarij in- cijfers is de titel van -een nmdere bijdrage, in dit numirner, waarin de schrijver mededeelt, dat in tie -eerste vijf jaar van die soiyjet-heer- schappij 1.860.000 imienschen wierden te rechtgesteld. HAMER. Uitgeverij „Hamer", Den Haag. Het met fraaie foto's verluchte Aug.- nummer opent met een artikel van Dr Otto Huth getiteld: „De Goddelijke Twee lingen in het Germaansche geloof en gebruik". Zooals bekend worden deze tweelingen, vaak voorgesteld als zwanen of paardenkoppen, aangetroffen als ge- veltopteekens van Saksische en Friesche boerderijen. Over „Friesland's kerken en torens" schrijft Diederik van Loo ver schillende interessante bijzonderheden. Bart C. Elskamp voert ons een Hinde- looper kamer binnen en vertelt daarbij het een en* ander over de Hindeloop er meubelen, J. G. N. Renaud be spreekt oude Ambachtskunst en Dr. C. Thiede beschrijft het kuipstek-en in het Gaildal. Voor liefhebbers van textielkunst is het artikel van Dr Wolfgang Schuch- hart over „Jachtmotieven in Nederlandsch- Duitsch damast" zeer aantrekkelijk om te lezen. Over strafrecht in het verleden Schrijft H. A. Hallema, waarop een be schrijving van Oudewater's Heksenwaag aansluit. DE LANDBOUW HET FUNDAMENT Met de benoeming van een boer tot directeur generaal van den landbouw, is er een nieuw tijdperk aangebroken voor onze agrarische ontwikkeling. Men kent het verleden. Een eenzijdig georienteerde prijzenpolitiek, die opzettelijk dreef naar verdere industrialisatie, had den boerenstand aan den rand van den afgrond gebraoht. Om de binnenlandsohe prijzen nog eenigs- sins op peil te honden, werd een groot deel van onzen veestapel afgeslacht, de runder- en varkensteelt werd beperkt en de landbouwproducten, die op de veilingen werden doorgedraaid, op de mestvaalt ge worpen. Ttzelfder tijd echter werden soheepsladingen eu wagons vol bevroren vleesoh uit Znid-Amerika en Denemarken ingevoerd om in die landen de afzet van industrieproducten te kunnen handhaven. Boter werd uitgevoerd tegen een prijs, die ver beneden den binnenlandsohen markt prijs lag en de consument hier te lande moest het verschil betalen. De margarinefabrikant ging met de winst strijken. De boerenstand en de tuinderij konden zich Bleobts boven water houden, dank zij een ingewikkeld stel sel van steunmaatregelen. Men beging de fout, om de genomen maatre gelen te zien als van socialen aard, nl. om den boerenstand in het leven te houden, terwille van den boerenstand. De funda- menteele beteekenis van den landbouw voor ons geheele volk zag men daarbij meestal over het hoofd. Zoo was het te begrijpen, dat de val in de prijzen der agrarische producten en nog meer de oorsaak daarvan ontging aan diegenen, die als regeerders vooruit dienden te zien. Immers, een prijsdaling van landbouw producten en de daaruit voortvloeiende verslechtering van den f,ruilvoet" tusschen landbouw en industrie wreekt zioh uit eindelijk ook op de inda8trie. De dalende koopkracht van de boerenbevolking treft tenslotte ook den verkoopvr van indus trieels producten cn daardoor de industrie zelf. Het is een simpele waarheid, dat het voordeel, dat de kooper behaalt door een legeren prijs te betalen aan den verkooper, uiteindelijk te niet gaat door de vermin derde koopkracht van den verkooper, die - immeis tooh op zijn beurt ook weer kooper is. Doch den waarheid werd maar hoogst zelden erkend. Duitsobland zag voor bet eerst deze simpele waarheid in en heeft doelbewust in den goederenrnil met andere landen het wercldprijsDiveau niet op den voorgrond gesteld Integendeel, reeds voor den oorlog streefde men naar een zekere stabiliteit inprysen ruilverhoudingen met de Balk*n- landen en m-m ging van de prijzenpolitiek uit om een redelijker prijs te betalen voor de agrarisoho producten van die landen, zonder zioh om het minst te bekommeren over den stand van de wereldmarkt. Thans is ook ons land in dit eoonomisoh proces betrokken. j Onze export naar Engeland is uitgevalten, maar behalve zij, die voordeel hadden bij dezen export en dat waren er bitter weing behoeft niemand hierover te treuren. Het ontstane surplus is niet alleen i geheel door Duitsohland opgenomen, maar de prijzen, die thans worden betaald, staan op een dusdanig niveau, dat voor het eerst j na jaren weer gesproken kan worden over reoht vaardiger belooning voor den land- j bouwarbeid. Hierdoor is meteen een einde gemaakt aan het fatale drijven naar verdere indus trialisatie ten koste van den landbouw. De rollen i\jn thans omgekeerd. Nederlend staat in het teeken van den produotieslag, de boer, als kern van het volk, in het middelpunt van aller belangstelling. En dit versohijosel aal niet tijdelijk blijken,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4