TOREN roomboter Wdo' Zonder bon Firma W. Merle Distributie-maatregelen I ADVERTENTIES Landbouwver. Noordgouwe. RIJKSBUREAU V.V.O. i. Een huis met grond ii. Een tuin Verkoop strandgoed DE KERN nog verkrijgbaar Zierikzeesche Nieuwsbode Vraagt Uw winkelier uitsluitend Claas' Stroobinders Boekh. la. PIET OCHTMAN Batterijen, Zaklantaarns en Handdynamo's P. Bezuijen K.L.M. Schuurpoeder 5UCCESJES DE LANGE JAN IN RESTAURATIE Voorloopig het inwendige aan da baurt Ofschoon de gemeenteraad van Middel burg eerst eenige weken geleden het be sluit nam den bekenden Abdijtoren te doen herbouwen is reeds geruimen tijd geleden met de restauratie van het in wendige van den Langen Jan een begin gemaakt. Deser dagen is in den toren, die geheel uitbrandde, een veertig meter hooge stei ger aangebracht. De eerste taak zal nu zijn de binnenmuren, die zeer van de vlammen en van de neergestorte klokken en zolderingen hebben geleden, te her stellen. Vervolgens zullen de gewelven, die bij de restauratie in 1700 werden ver wijderd, weer worden aangebraoht. Het ligt voorts in de bedoeling schrijft de oorr. van het Hbl., bij de restauratie de ramen in het benedengedeelte van den toren, die sedert mensohenheugenis dioht gemetseld zijn geweest, in hun oorspron kelijken staat te brengen, en aan .hun vroegere bestemming te doen beantwoor den. O.m. zal hierdoor een verbinding tot stand komen tussohen den toren en de Koorkerk. Van den oorspronkelijken 87 meter hoogen toren is het bovenstuk ter hoogte van 36 meter verloren gegaan. Dit zal dus geheel nieuw dienen te worden op getrokken. Naar hetgeen van de plannen van den architect Jan de Meijer bekend is ge- worden, zal de Abdijtoren zooveel mogelijk zijn oorspronkelijken vorm herkrijgen. Dit houdt wellicht in, dat de Lange Jan eerlang in details eenigszins zal afwijken van het beeld, dat het levende geslacht in het geheugen is geprent, maar er mag worden aangenomen dat na de restauratie de toren als geheel toch den van ouds bekenden indruk zal maken. Voorloopig zullen de restauratiewerkzaamheden zich beperken tot het inwendige van het ge bleven torengedeelte. RECHTZAKEN Bloambonnan weggenomen In enkele dorpen in de omgeving van Dordreoht en ook te Ridderkerk hadden eenige bakkers bezoek gekregen van twee personen, die machtigingen voor het verkrijgen van bloem te koop aanboden. Zij vroegen 10 cent per kg. bloem, maar de bakkers vertrouwden het zaakje niet. In een der dorpen vond een bakker het gewensoht de politie te waarschuwen. Toen deze kwam, waren de heeren ver trokken, maar er was een pootloodje achter gelaten. Daarop stondffNederlandsohe Meelcentrale;/. De politie had toen een draad in handen. Bij een onderzoek op de Centrale kwam aan het licht, dat de kantoorbediende R. G. een aantal bonnen voor het verkrijgen van bloem, welke bonnen vernietigd moesten worden, weg genomen had. Samen met zekeren J. C. den D. had hij getracht die weer te ver- koopen. Beide personen moesten zich nu voor de Haagsohe rechtbank verantwoorden. Zij bekenden. Er was in totaal voor 8750 kg aan bloembonnen weggenomen, doch de verdachten hadden deze niet kunnen verkoopen. De officier oordeelde het ge beurde ernstig. Tegen ieder der verdachten vorderde hij zes maanden gevangenisstraf, voor G, die gedetineerd is, met aftrek van de preventieve hechtenis. Uitspraak over 14 dagen. VISSCHERIJBER1CHTEN Openstelling mosselzaadbanken De vorige week werden te Bruinisse aangevoerd uit de Waddenzee ongeveer 4250 tonnen mosselzaad, meest 2e en 3e soort tegen een prijs van f 1,55 en f 1,30 per ton. Nog steeds geen verzending van mosselen. Op Dinsdag 26 Augustus zal weder de openstelling der mosselzaadbanken in de Zeeuwsohe stroomen plaats hebben. Op alle banken, behalve die van de GrevelingeD, mag met mechanische kracht worden ge- visoht. In het diep van de Greveliogen is de vissoherij op mossels, oesters en wulken verboden, terwijl verder natuurlijk de be palingen van het Zeeuwsohe-stroomen- vissoherijregUment in acht moeten worden genomen. Naar wij vernemen, is de beschikking, waarbij motorbrandstof werd verleend voor de vissoherij van mosselzaad in de Wadden zee en voor het transport daarvan, weer ingetrokken. Tengevolge van het slechte weer kon het doel, twee reizen per week of drie in de veertien dagen, niet worden bereikt. Verschillende vissohers hebben thans zelfs meer dan veertien dagen over een reis gedaan. Opnieuw zal dus voor het transport van sleepbooten gebruik moeten worden ge maakt, doch het is te verwachten, dat daar van thans weinig meer zal komen. De kosten voor het huren van sleepbooten zijn zoo hoog, dat door de minste stagnatie in de vissoherij het halen van mosselzaad niet meer loonend zou zijn. PREDIKBEURTEN Zondag 24 Augustus. Kerkwerve. 7.30 ure, ds. Veen. Serooskerke. 11 ure, ds. Veen. Bnrgh. 4 ure, ds. Veen, Renessê. Evangelisatie. 8 ure, ds. Bosoh- loo van Eikerzee. Haamstede. 7.30 ure, ds. den Hollander. Geref. kerk. 10.30 en 3 30 ure, ds. Voorne- veld. Geref. gem. 11 en 3.30 ure, Leesdienst. Brouwershaven. 11 ure, candidate Blom van Leiden (Extra-ooll. voor de kerk). Geref. kerk. 11 en 4 ure, di. Meester. Zonnemaire. 11 ure, ds. Tonsbeek. Geref. kerk. 11 en 4 ure, ds. v. d. Linde. Noordgouwe. 10.30 ure, ds. Griet- huijsen. Dreischor. 11 ure, ds. Siezen. Ouwerkerk. 3.30 ure, ds. Aalbers van Sirjansland. Nieuwerkerk. 11 ure, ds. Wester hof (Bed. H. Doop). Geref.kerk. 11, ds. Venema en 3.30 ure, Leesdienst. Geref. gem. 11 en 3 ure, Leesdienst. Oosterland. 11, geen dienst en 3.30 ure, dr. Weeda. Geref. kerk. 11 Leesdienst en 3.30 ure, ds. Venema. Geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, ds. Barth van Nieuwerkerk. Sirjansland. 11 ure, ds. Aalbers (Coll. noodl. kerken en pers.) Bruinisse. 10, Leeskerk en 2.30 ure, ds. Westerhof uit Nieuwerkerk. Geref. kerk. 10, Leeskerk en 6 ure, ds. Venema uit Nieuwerkerk. Geref. gem. 10, 2 en 6 ure, Leeskerk. Ond-geret. kerk. 10, 2.30 en 6 ure, Leeskerk. A.-J.-Polder. Geref. kerk. 11 en 3.30 ure, ds. Spoelstra. St.-Flllpslamd. 11 en 3.30 ure, ds. Ver schoor. Geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Oud-geref. kerk. 10.30, 3.30 en 7 ure, ds. Blaak. Tholen. 10, ds. Damsté van Stavenisse en 2 30 ure, ds. Batelaan. Geref. kerk. 10 Leesdienst en 6 ure, ds. Versluijs te Zoeter- meer. Geref. gem. 10, 2,30 en 6.30 ure, Leesdienst. Vrye geref. gem. 10, 2.30 en 6.30 ure, ds. Baaij. St.-Maartensdijk. 11 en 3 30 ure, ds. de Bres. Ned. geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Oud-geref. gem, 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Oud-Vossemeer. 11 en 3.30 ure, ds. v. Eist. Geref, kerk. 10.30 en 3.30 ure, ds. Versluijs te Zoetermeer. Oud-geref, kerk. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Scherpenisse. 11 en 3.30 ure, ds. de Haan, Geref. gem, 11, 3.30 en 7.30 ure, Leesdienst. Stavenisse. 11.10, Leesdienst en 7.10 ure, ds. Damsté. Oud-geref. kerk. .11.10, 3.40 en 7.10 ure, Leesdienst. St.-Annalandv 11 en 3 30 ure, ds. v. Griethuysen. Geref. gem. 11.10, ds. Van Stuyvenberg van Ierseke (Bed. H. Av.), 3.40 idem (Bed. H. D.) en 7.10 ure, idem. Beurs van Amsterdam ru Dinsdag 19 Augustas STAATSLEENINGEN NEDERLAND V.K. L.K. Obl. t 100 1940 I 4 99'/, 99'/, Obl. f 500 1940 I 4 100'/, 1001/, Obl. f 1000 1940 I 4 100% 100'/,, Reoep. f 100 1941 4 99%, 99>/s|b R«oep. f 500 1941 4 99"/i«gb 99%, R.o.p, t 1000 1941 4 100i/16gl 100%,gl Grootboek f 1000 3% 95 Oertif. ran Iosohr. 3 86%, 86'%, Grootboek f 1000 3 86% 86'/, Obl. f 100 1936 3 93% Obl. f 500 1936 3 95% Obl. f 1000 1936 3 95 95% Obl. 1 100 1937 3 88%, 88%, Obl. 1 500 1937 3 89'/, 89»%, Obl. t 1000 1937 3 88'%, 88% Obl.f 100 (3%) 1938 3 92 92 Obl.t 500 (3'/,) 1938 3 92% 92% Obl.f 1000(3i/,) 1938 3 93%,gl 93%gl C.rtifioateo f 1000 2% 73»/, 74 Grootboek f 1000 2% 73% 74 HYPOTHEEKBANKEN Dordreohtsohe 3% 94 95 Iosolairo 8T 3% 96% 96% Otr.ohtsoh. H (vo2) 3% 96% 94% Zeeowsoh. 31/, 93% 93% Zoidholl. H (to) 3% 95%gb 95% PETROLEUM Bataatsoh.P.tr.Obl. 4% 100% 101 PREMIELEENINGEN Anst.rdan'74 f 100 3 - Aasterdaai'74 f 1000 3 Amst.rdam'25 f 100 3 1171/, 1477/. Anst.rdaa'33 f 100 3 101%gb Witt. Krols 1888 79'/. 79 INDUSTRIEELEN r. d. B.rgh&J. 200 A 116%gb r. d. B«rgk k J. 200 B 116%gb D. Grojt.r A p.A. 152gb D. Groytor B p.w.A. 152 L.rer Bros A Doll. o.A. 145gb 143% N.d*rl.FordAotoa, A. 344% 343 Nodorl. Kab.lfabr. o.A. 395 Philip. Gea. Buit «.A. 250 249'/, SCHEEPVAART J.r.-Obin.-J.p.L, o.A. 165 N.d.8.k..pT,Dni« o.A. 2041/, 494 SUIKER H.ndolsr. A'daa o.A. 465 455 Ja.a Goltoor Mij. o.A. 263 Ondertrouwd J. v. d. HOEK Mz. en M. VAN DAMME JAC.d. Kerkwerve, Oow.rk.ik, 20 iü8UBtUS 194L Huwelijksvoltrekking D. V. 3 September a.t. Zaterdag 23 Augustus, 7 uur 's morgens, kolen afhalen aan de Stoof. Beslist zakken meebrengen. KANTOOR RENESSE gesloten van 23 Aug t/m 30 Aug. 1941 Waarneming door dhr. J. Klompe, pl. bureauhouder te Serooskerke. 'n Dwaas heid I om vliegen te vangen met een valEn toch, waar men- schen wonen en voedsel staatdaar MOGEN geen vliegen zijn. Ze zijn schade lijk, ze brengen gevaarlijke ziekten overwèg ermee Niet met een muizenval maar met zoo'n'prima VIido vliegenvanger in elk' vertrek, bent U :rf in korten tijd al die v vieze vliegen kwijt! 'tls een Erdal-produotdus goed Waarnemend notaris J.jW. RAAP te Zierikzee is voornemens, op Vrijdag 22 Augustus 1941des middags om 12 uur (wettelijke tijd) in hot oaié van LAB AN te Sirjansland publiek te verkoopent groot 0,46 are, in huur by L. Quist voor f 1,40 per week; groot 6.50 are, in huur bij Quist voor f 12,per jaar. De Burgemeester-Strandvonder te Duivendijke maakt bekend, dat hij, met machtiging van Gedeputeerde Staten van Zeeland, in het openbaar zal verkoopen: 1 sloep, 1 zeesloep, 1 zeil, 4 roeispanen, 31 kersenmanden, 1 watervat met stoel, alsmede balken, planken, battings, scheepsluiken, soheepsdeuren, kolders, ribben, schro ten enz. Deze verkoop zal plaats hebben op Zaterdag 23 Augustus a.s., des nam. 3V2 uur M.E.T., bij het stoomgemaal in den Osse. Duivendijke, 13 Augustus 1941. De Burgemeester-Strandvonder voornoemd, VERMEULEN, wnd. van alle goede reolame CO ÜR ANTEN RECLAME Officieele publicatie van den gemachtigde voor de prjjzen Bericht No. 25 Transportkosten van Groenten en Fruit by vervoer over groote afstanden Detaillisten, die door hen ge kochte groenten en fruit over een afstand van meer dan 100 km moe ten transporteeren, kunnen bij de Groenten- en Fruitoentrale, Laan Copes van Cattenbnroh 62, 's-Gra- venhage een gespeoifioeerde decla ratie indienen over het bedrag, waarmede hnn transportkosten f 1, per 100 kg te boven gaan. Zij zul len hierop moeten opgeven, op welke veiling werd gekocht, over welken afstand werd vervoerd, terwijl aangetoond zal moeten wor den, dat geen ander vervoermiddel mogelijk was en dat de kortste route werd gevolgd. Op grond van deze declaraties zal worden overwogen in hoeverre het mogelijk zal zija het meerdere bedrag aan transportkosten te resti- tueeren. 18 Augustus 1941, Honig'a Kippen-, Julienne en Vermicellisoep Bouillonblokjes, Honig's Ragoutsaus Liebig Bouillonblokken, Plantox blokjes, Tomatenpurée Liebig Aroma, Maggi Aroma, Blikjes Soepgroenten Gekleurde Hagelslag 12 cent per 100 gram Gekleurde Hagelslag in zakjes van 10 cent Gestampte Muisjes per busje 30 eent Rollen Pepermunt 3—5—610 cent Vogelzaden Zangzaad per pakje 24 ct, Universeel voer per pakje 17 ct, Parkietenvoer per pakje 18 ct, Papegaaienvoer per pak 30 ct. Vraagt op Uw Bon 108 bij ons Koffiesurrogaat D. E. of Driekleur. Aanbevelend Naast de Beurs Wilt dagelijks op de hoogte bljjven van de Abonneert U dan op de prijsklasse I Te koop: niet van nieuw te onderscheiden. Levering op proef. J. FLOHIL, Soharendijke. Levering van alle voorkomend Drukwerk, Boekbinderswerk en Cartonnagewerk. B Steeds ruime voorraad op den hoek, tel. 98 (met zeep bereid) reinigt immerbeschadigt nimmer. 15 cent per groote stroolbus. Vraagt het nw winkelier. Officieele publicatie van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart Saffraan De Directeur van het Rijksbnreau voor Genees- en Verbandmiddelen, hiertoe gemachtigd door den Secre taris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Soheep- vaart, maakt bekend, dat bet ver handelen van Stigmata orooi (saf fraan), hetwelk dezer dagen tot dis- tributiegoed is verklaard, zonder zijn voorafgaande vergunning is ver boden. Ondernemingen, welke dit artikel verhandelen, zijn verplicht vóór 1 September 1941 sohriltelyk een ver zoek om insohrijving te riohten tot het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen, Vondelstraat 11E, Amsterdam, onder opgave van den voorraad van dit artikel. 19 Augustus 1941, Te koop Een in prima staat zijnde WINDMOLEN (bijzonder geschikt voor het schonen van fijne zaden) desgewenst met bijoassende Electro motor. Te bevragen bij M. VAN DUKE, Telefoon 52, Nieuwerkerk. Verduisterings papier en -carton in verschillende breedten Boekh. Fa. PIET OCHTMAN Yan 1-4 regels f 0,70 Ondergeleekende maakt bekend, dat hij a.s. Haandag 25 Aug. weer een aanvang zal maken met het ophalen van schillen en groenteafval. A. Kristalijn, Scheepstimmerdijk No. 455, Zzee VERDUISTERINGSPAPIER aan rollen van 75, 100 en 120 o.M. breed, bij Boekh. H. G. KROM te Zierikzee. Inkoop oud goud en zilver tegen de hoogste waarde R. v. d. BIJL, Appelmarkt, Zierikzee. 2 nieuwe Kafmolens, klein model, nog tegen lage pr. leverbaar. Tevens maken wij nog steeds Maalmolentjes met kunststeentjes voor handkracht. J. ELÈNBAAS, Poortvliet, Tel. 18 Gevraagd2 tractor graanmaaiers ea 2 graanmaaiers met motor, nieuw of gebruikt. W. RIJSTENBIL, telefoon 3, St. Philipsland. De avonden worden langer en het wordt vroeger donker. Sialt daarom uw rywiel bij Garage C. v. d. BOUT, Mol A 308. Te koop: Dagelijks versoh, mooie witte pruimen voor de weck, voor- deelige prye, bij C. J. VERMUNT, „Mosselboogaerd", Zierikzee. Te koopeen gebruikte boerenwagen bij A. M. DE VOS, Zonnemaire. Te koop gevraagd: prima 2e hands Schoenen en te koop aangeboden. Rubber en leeren Laarzen gevraagd. O. I. BOLLE, Krepelstraat, Zierikzee. DAMES en MEISJES, die wenscfien deel te nemen aan de naai- en knipcursus, welke 15 Sept. a s. begint, kunnen zich opgeven tot 4 Sept. A VAN BELLE, Kapelleslraat 30. Knecht gevraagd, moet goed op de hoogte zijn met traotor, dorsoh- maohine en binder. W. RIJSTEN BIL, loondorsoher, tel. 3, St. Philipsland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3