x se x noodlanding in de woestijn EGIÖKI OPEN BRIEF AAN STALIN Hat tijdptrk van tarraur an gaênacanaarda procaiten Alle Bulgaarsche bladen publiceeren in grooten opmaak den „open brief aan Stalin", dien de vroegere Sowjet-gezant te Sofia, Raskolnikov, heeft geschreven, meldt het D.N.B. Rsskolnikov was een der intiemste vrienden en medewerkers van Stalin. In 1934 kwam hij als gezant te Sofia. Hij stond bekend als aanhanger van Lenin en heeft zelf aan de bolsjewistische re volutie deelgenomen. Hij slaagde er in, ook in Bulgaarsche intellectueele krin gen belangstelling voor de Sowjet-Unie te wekken. Als sterke persoonlijkheid kwam hij later met Stalin in conflict en in 1939 kwam het tusschen beiden tot een open lijke breuk. Raskolnikov viel in ongenade en werd teruggeroepen naar Moskou. Hij wist echter, wat hem daar stond te wachten en vluchtte naar Frankrijk, waar hij korten tijd later stierf. Niet lang voor zijn dood schreef hij den brief, waarin hij onder meer zeide: Stalin, gij hebt mij buiten de wet geplaatst. Daarmede hebt gij mij ge bracht op het niveau van alle Sowjet- burgers, die onder uw heerschappij bui ten de wet staan. Ik antwoord op over eenkomstige wijze en geef u mijn toe gangsbewijs tot het door u opgebouwde rijk van het „socialisme" terug. Ik breek met uw regime. Uw „socialisme" is zoo ver van het ware socialisme verwijderd, zooals de willekeur van uw persoonlijke dictatuur niets gemeen heeft met de „dictatuur van het proletariaat". Onder den druk van de groeiende on tevredenheid bij boeren, arbeiders en intellectueelen hebt ge een grondwet ge geven, die door het gebeele land met oprechte geestdrift werd ontvangen. Wat hebt gij met de grondwet gedaan, Stalin? Gij hebt haar als een stuk papier ver scheurd. De vrije stemming werd oen belachelijke farce, doordat men slechts op één enkele candidatuur kon stemmen. Ge hebt de groeiende ontevredenheid door geweld en terreur verstikt. Ge hebt een nieuw tijdperk geopend, dat in de geschiedenis onzer revolutie zal worden vermeld als „het tijdperk van de ter reur". In de geheele Sowjet-Unie voelt niemand zich veilig. Ge zijt onfeilbaar als de Paus, gij maakt nooit fouten, doch het Sowjetvolk weet zeer goed, dat ge voor alles verantwoordelijk zijt. Met behulp van laaghartige verval- schingeii hebt ge processen geënsceneerd, die door hun domme beschuldigingen de middeleeuwsche heksenprocessen verre overtroffen. Ge weet zelf, dat Pitjakov zich niet naar Oslo heeft begeven, dat Maxim Gorki een natuurlijken dood is gestor ven, maar ge blijft lasteren. Aan het graf van Lenin hebt ge plechtig ge zworen dat ge zijn nalatenschap zloudt behouden en zoudt waken over de een heid der partij. Meineedige, ge hebt de nalatenschap van Lenin vernield. Ge hebt oude medestrijders van Lenin, zooals Kamen ev, Sinowjev, Boecharin. Rykov, wier onschuld u zeer wel bekend was, belasterd, van hun eer beroofd en doen neerschieten. Ge zijt een renegaat, die het werk van Lenin heeft verraden. Het jonge kader, dat zoo onmisbaar was voor het land, hebt ge vernietigd, om dat ge het gevaarlijk achtte voor uw persoonlijke dictatuur. Ge hebt het leger van zijn leiders beroofd. Volgens een bericht in de Times van Maandag is Zaterdagochtend een Britsoh vliegtuig brandend op een door ar beiders bewoonde straat in de Londen* sche voorstad Newark neergestort. Daarbij werden zes kinderen uit een ar beidersgezin gedood, de moeder van het zelfde gezin wist zich met haar zevende kind in. veiligheid te brengen door uit het raam te springen. Drie arbeiders- huizen werden door brand verwoest, drie andere min of meer ernstig gehavend. FEUILLETON 56 door Hans Hirthammer Toen hij aan het eind was van iijin lange toespraak, had hij van ellki zijner* toehoorders een hield in den dop ge maakt, die er naar smachtte de leer vanl zijn geboorteplaats te mogen1 verdedigen, Een in het vooruitzicht gesteld feestmaal had bovendien' in niet geringe mate tot deze strijdlustige stemming bijgedragen. Met koortsachtige haast werd het (klam pi in staat ven verdediging gebracht. Rond om de tenten werden walllen opgelwiorpen en daarachter loopgraven aange'iegjd. Ha Imilton verdeelde de wapens en miss Boyard zorgde er voor, dat elkeen be hoorlijk van proviand werd voorzien. En nauwelijks was "men hiermee ge reed, of trien had de poppen jaan het dansen'. Een geweldige stofwolk, w|el(k boven den pas zichtbaar werd, konldigde de komst van eera gröot©n troep ruiters aam,. Dicht bij het kamp verminderden de roovers hun vaart. Vermoedelijk waren! zij ©enigszins verbaasd, in pLaats vatn dei verwachte verwarring een schijnbaar uit REGEN EN MODDER i VERSCHILLENDE BERICHTEN of brandend# zon 1 In het Sowjet-land, waar thans een geweldige strijd gestreden wordt, heer- schen weerstoestanden, waar wij Neder landers ons geen begrip van kunnen vor men. Geweldige regens maken de toch al slechte wegen schier onbegaanbaar, plens- regens zijn het waartegen haast niets bestand is. En als er droogte heerscht, brandt de zon onbarmhartig, droogt alles uit, stof bedekt mensch en dier. Hebt u er wel eens over nagedacht, wat het beteekent voor een»strijder bij zulke weersomstandigheden gewond te raken? i Hebt u er wel eens over nagedacht, wat het voor de bevolking van een ver woest dorp beteekent overgeleverd te worden aan deze natuurelementen? 1 Zoo ja, dan zult uook begrijpen hoe deze slachtoffers hunkerend naar hulp uitzienj Die hulp wordt hun geboden, idoor de Duitscyhe Roode-Kruistroepen en door de verschillende ambulances. Ook wij, Nederlanders, zullen aan deze hulpverleening medewerken. Straks zal er een ambulance onder Nederlandsche vlag naar het Oostfront vertrekken. Nederlandsche 'doktoren en Nederland- sche verpleegsters zullen ginds in het Oosten de traditie van ons volk, dat wijd en zijid bekend staat om zijn ohari- tatieven inslag, hooghouden. En zij zullen daartoe in. staat gesteld worden door de offervaardigheid van heel ons volk. Op het gironummer van de Nederland sohe ambulance hebben reeds honderden stortingen plaats gevonden. Was uw bijdrage daar al bij? Zoo niet, schrijf dan nog heden het bedrag over, dat u besteden wilt. Het gironummer van de Nederlandsche ambulance is: 87600, Nederlandsche Am bulance, Koninginnegracht 22, 's-Graven- hage. ONDERWIJS Nad. Instituut voor Volktcha Opvoeding Bij beschikking van den secretaris-ge- neraai van het departement van Opvoe ding, Wetenschap en Cultuurbescherming, is bepaald, dat in de gemeente Arnhem zal zijn gevestigd het Nederlandsche In stituut voor Volksohe Opvoeding (NIVO) Benoemd is tot leider daarvan de heer B. L. W. Bossong, te Voorburg, en tot leider van het onderwijs aan voornoemd instituut dr. P. A. C. Bruggeman, te Voorschoten. i Ter voorziening in de vacature van onderwijzer aan de Openb. Lag. School A, te Terneuzen is de volgende voor dracht opgemaakt: 1. Chr. Weststrate te Terneuzen; 2. J. A. Hemnekeij te Bier vliet; 3.\ J. Blok te Serooskerke (Sch.) Spanje telde vorig jaar 25.5 millioen inwoners, naar het Spaansche bureau voor de statistiek bekend maakt. Volgens de vorige volkstelling in 1930 had Spanje 24 millioen inwoners. De toeneming is te opmerkelijker, daar tusschen de twee tellingen ide burgeroorlog met meer dan een millioen gesneuvelden en vermoorden ligt. De jaarl. toeneming wordt voor den komenden tijd geraamd' op 250.000. Uit Moskou verneemt United Press: Stalin heeft den ambassadeurs van En geland en de Ver. Staten laten weteii dat hij spoedig een samenkomst der drie-mogendhedenconferentie te Moskou wenscht. Roosevelt heeft tijdens de pers conferentie, volgens United Press ge zegd, dat er nog geen besluit is ge-< nomen, of de Ver. Staten al dan nieij een delegatie naar Moskou zullen zenden Zoo dikwijls ik een fout in anderen opmerk, wil ik twee fouten in mij zeiven zien. i gestorven kamR aam te treffen, waar van de dreigenide walllen echter tol voor zichtigheid maanden. En daarop barstte het teerst© salvo Dofs, Een ©ogenblik ontstofrud flhder de aan vallers een paniek, mlaar toten zij! van den eersten schrik he/kbmen, waren, beman nen zijt in ©en wijden boog! het kamp te omsingelen. Blijkbaar w(as het hun be kend, dat de verdedigers niet groot in aantal konden 'zijlru Nu vielen zij van alle kanten tegelijk aan en daarmee werd het bittere ernst. De mannen in het kamp verdedigden zich heldhaftig, maar het zag er al spoe dig naar uit, dat zij tegen de over macht niet lang stand zouden kunnen houden. Hoewel de roovers van tijd tot tijd gedwongen werdente retireeren, ver zamelden zij zich tooh telkens weer op nieuw tot den aanval. De rij mannen achter de wallen begon geleidelijk hiaten te vertoonen. Hamil ton was reeds met een schot in den arm na,ar zijn tent gedragen en EJlen wist bijna niet meer wie van de ge wonden zij het eerst moest helpen. Met opgestroopte mouwen stond Haver als een rots in de branding. Hij rende van den een naar den ander, sprak hun moed toe, sleepte de gewonden naar de daarvoor aangewezen tent, greep in waar de toestand gevaarlijk dreigde te worden en elk schot uit zijn revolver was een treffer. Niet opgeven, jongens, wij redden Gaan tin maar voor malktramportkannen Bij beschikking van den secretaris-ge neraal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart is bepaald, dat tin en tin-legeeringen in den vorm van deklagen niet meer mogen worden ge bruikt voor het vertinnen van nieuwe melktransportkannen. Tm en Jin-legeeringen voor het naverv linnen van gebruikte melktransportkan nen mogen slechts worden aangebracht door centrifugaal-vertinnen. Deze beschikking treedt in werking op den dag van haar afkondiging. De bepalingen van het algemeen toe passingsverbod 1941, no. 1 zijn op Ideze beschikking als algemeene bepalingen van toepassing. Gaan doorbarekaning varevaningihaffing In het Verordeningenblad van 16 Aug. is afgekondigd een besluit van de Sec retarissen-Generaal van de Departemen ten van Sociale Zaken en Financiën be treffende een zoogenaamde verevenings- hef f ing. In verband met de tijdelijk ingevoerde verhooging van een aantal sociale ver zekeringsrenten bepaalt dit besluit, dat van de werkgevers een vereveningshef fing geheven zal worden ten bedrage van 41/2 pet van het loon. Na verkre gen toestemming van het College van Rijksbemiddelaars mag de werkgever in dit verband V/2 pet op het loon van den werknemer inhouden, zo.odat in dat* geval nog 3 - pet te zijnen laste blijft. De Gemachtigde voor de Prijzen ves tigt er uitdrukkelijk de aandacht van werkgevers op, dat deze heffing van 41/2 resp. 3 pet onder geen voorwaarde tot prijsverhooging aanleiding zal mogen geven. Door glazen dak gavallan Te Alp hen a. d. Rijn waren eenige jongens op een dak geklommen, om zich meester te kunnen maken van de peren aan. een boom in een aangrenzenden tuin. Zij werden .daarbij betrapt door Iden eige naar van den tuin; zij poogden zich haas tig uit de voeten te maken. Een der jongens, 18 jaar oud, viel daarbij van het schuine dak en kwam neer op een glazen dak van een loods. Dit bezweek onder het gewicht van iden jongen, die tenslotte in de loods met zijn buik op de pen van een fraisebank geraakte. De jongen liep zulke zware inwendige kwets uren op, dat. hij in zorgwekkenden toe stand naar het academisch ziekenhuis te Leiden moest worden overgebracht. Projactial ontploft Opnieuw is door groote roekeloosheid een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij een 17-jarige Haagsche jongen verschillende zware verwondingen aan de armen heeft opgeloopen. In de Jan van Riebeekstraat was gis teren de 17-jarige R. A. S. bezig een projectiel te demonteeren, waarbij hij met behulp van een hamer en een schroeven draaier het gevaarlijke voorwerp uit el kaar trachtte te nemen. Dit roekelooze optreden had een ontploffing tot gevolg, waardoor de jongen verschillende ver wondingen aan de armen opliep. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Ds A. Faber, predikant te Renesse- Noordwelle, is voornemens Zondag 12 October a.s. zijn intrede te doen als voorganger van de afdeeling Kampen van de Ver. van Vrijz. Hervormden, na op 5 October afscheid van zijn gemeenten te hebben genomen. YERKOOPINGEN HAAMSTEDE, 20 Aug. Ten overstaan van notaris M:. C. van den Bout te Re- nesse werd alhier voor de erfgenamenl van wijlen den, heer A. L. Blom publiek verkocht: Het woonhuis met erf en tuin aan den Hoogen Zoom onder Haamstede, groot 16 A. 20 c.A. Kooper werd -dei heer L. B,ezuijen te Haasmtede q.q. voor f 5650. Naar de Jomioeri Sjimboen meedeelt; zal het te S jari'gh ai gestatiomieerde Amerikaansche marine-corps Maandag met 1000 man worden verminderd. De blij vende 500 man zullen kort daarop de stad verlaten. De hierdoor vrijgekomen 1500 man zullen naar Manilla worden ge transporteerd ter versterking van net Amerikaansche garnizoen op de Philip- pijnen. Manuel Quezon, de president der Phi- lippijnen, heeft in een radioboodschap aan Wallace, den vice-president der Ver- eeni'gde Staten, naar Domei uit Manilla meldt, verklaard, dat de Philip pij nen zich bij de Vereenigde Staten zullen aansluiten voor het geval Amerika den oorlog verklaart. Hij zinspeelde op de mogelijkheid van versterking van de Philippijnen door het leveren van vlieg tuigen, kanonnen en ander oorlogsmateri aal door de Vereenigde Staten. REEDS MEERMALEN is gewaarschuwd tegen het groote gevaar voor de volks gezondheid, dat ontstaat door het nuttigen van vleesch van clandestien geslacht vee. Hoe het er in zoo'n slachtplaats soms uitziet, toont deze foto duidelyk genoeg (Foto Profilti) het wel! Laat je niet klein krijgen! Intusschen besefte hij zeer wel, dat de volgende stormloop het einde zou beteekenen eft daarmee hun volkomen ondergang. ,i!j Hij haastte zich naar Ellen in de tent. Het is uil, miss Boyard! Onze men- schen kunnen niet meer en ook de mu nitie is bijna op. Het dunkt mij het beste... Verdraaid, wat is dat nu weer? Hoort u niets? Hij rende naar buiten en keek om zich heen. Miss Boyard, miss Boyard! Zij stond reeds naast hem; met beide handen klemde zij zich aan zijn arm vast. Uit het Westen naderden onder zwaar motorgeronk, een, twee, vier, zes vlieg tuigen. Trotsch kwamen zij aanvliegen; in hun gelijkmatige, door niets te weer houden snelheid lag iets van onbedwing bare kracht. Miss Boyard! stamelde Haver. Ik geloof, dat dat we gered zijn! Vlug, wij moeten de vlag hijschenl Ja, het was inderdaad hun redding en zij kwam, als een wonder, op het laatste oogenblik. De vliegtuigen schenen eerst zijwaarts te willen afzwenken, maar daarop be merkten de inzittenden het kamp. I11 een rechte lijn -werd hiernaar koers ge zet, terwijl de machines steeds lager daalden. De roovers waagden geen nieuwen aanval. Zij verzamelden zich in alle haast en zochten daarop hun heil in een wilde vlucht. I Intusschen waren de vliegtuigen echter reeds boven het kamp aangekomen, zij streken op geringe hoogte over de rij tenten en' plotseling ho,orde men het ratelen van een machinegeweer, dat zon- der pardon met de vluchtende roovers afrekende. Binnen enkele oogenblikken was het bloedige werk volbracht. I De zes machines landden zonder bij- I zondere moeilijkheden in de onmiddel- lijke nabijheid van het kamp. j Hamilton! riep kapitein Blackworth, I toen hij voor het veldbed stond, waar- op de gewonde piloot was neergelegd, i Beroerde kerel, wat spook je toch j allemaal uit?! Hij drukte zijn vriend zoo stevig de hand, dat Ellen Boyard zich J genoodzaakt zag in te grijpen. Een var. zijn armen is al gebles seerd t lachte ze. Ik geloof niet, dat het noodig is om den tweeden nog on bruikbaar te maken 1 VoorloopSg bolod de keuiklen achter het veïblijf van H-ïa Ma, ChO0d voldoende ge legenheid omi zich te verdedigen,. Bha- gat en Cookerel hadden, in alle haast uit een paar losse rotsbloktklen een soort; barricade opgeworpen, -Welke hen, niet alleen beschermde tegen, hun belagers maar ook tegen de maar bimffien lelklWendd vlamhten. 1 DE NEDERL. VOLKSDIENST Het terrein, waarop de Neder landsche Volksdienst zijn sociale taak gaat vervullen is onbeperkt, omdat werkelijke sociale arbeid niet binnen vooraf bepaalde grenzen is vast te leggen, Een even grootsche als schoone taak zal het zijn, doordat speciaal de hulp en steun, die de Neder landers elkaar willen verleenen, zal worden ingeschakeld. Om dit doel te bereiken is de medewerking noodig van zeer ve len, die zich tot socialen arbeid voelen aangetrokken, alsook van diegenen, die in staat zijn door een offer de uitvoering van dit veelomvattende werk mogelijk te maken. Daarom melde men zich als vrij williger bij het navolgende adres oï men late zich als lid inschrij- van, waaraan een vaste maande- lijksche bijdrage is verbonden. Provinciaal leider van den Neder- landschen Volksdienst voor Zee land: Mr. W. K. H. Dieleman Jr., Singelstraat 15, Mjddelburg. Les diables du Führe r Zoo noemen de Franschen de S.S.-man- nen, die evenals indertijd aan het West- front nu aan het Oostfront voorwaarts Stormen en belangrijke punten bezetten. Les diables du Führer Een naam die bewijst, hoeveel ontzag de tegenstan ders hebben voor deze dapperen, die zich hebben ingezet in het Oosten, ter- wille van hun idealen en terwille van •de veiligheid van Europa. Maar het zijn niet alleen dappere S.S.- mannen die strijden in het Oosten tegen de benden van Stalin. De geheele Duit- sche weermacht, de legers van Finland, Slowakije, Roemenië, Hongarije en Italië, de legioenen van Zweden, Noorwegen, België, Spanje en... Nederland strijden mee. Ja, ook Nederlandsche mannen heb ben begrepen dat zij schouder aan schou der met de anderen moeten staan, om dat ook Nederland alleen kan blijven voortbestaan, indien het bolsjewisme vol komen vernietigd is. Les diables du Führer de duivels van den Führer daarmede samen te mogen strijden tegen de Sowjets, onze mannen van het legioen stellen er een eer in. En gij Nederlanders, die nog steeds geen besluit genomen hebt, waar wacht gij op? Voelt gij niet hoe eerloos het is, u te verschuilen achter argumenten, waarvan gij weet dat zij volkomen valsch zijn? Gaat gij voort met het bloed uwer voor vaderen te verloochenen en durft gij dan nog te spreken over onze roemrijke ge schiedenis, of schaart u zich achter het vaandel van ons legioen? Nederland levert zijn aandeel in den grooten strijd in het Oosten en het is uw plicht uw beste krachten daarvoor in te spannen. Meldt u dus aan bij het Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Vermoedelijk door 'n kwajongensstreek is op David Island (V.S.) een treinonge luk veroorzaakt, waarbij 43 passagiers van een eleetrischen trein verwondingen opliepen. De treinbesuturder heeft name lijk medegedeeld, dat hij door een steen, die door het raam naar binnen vloog/1 aan het hoofd werd getroffen, waardoor hij door een duizeling werd bevangen. Hij had daarop den trein tot stilstand! gebracht en de achter hem komende trein reed vervolgens op zijn trein. D<< verwondingen der passagiers zijn van lichten aard. (U.P.) Professor Floyd had zich spoedig van zijn zwakheid hersteld em m&aikite nu een inspectietocht door het hol olm alle rnlo- gelijkheden vOi0ir een. verdere verdediging te onderzoeken. Bhagat's overredingskunst had tenmin ste wieten te bewerlistelligein., dat het grootste deel der jonge vrouwen en (meisjes zich mfet .eerlijke gieestdrift aan de zijde der vreemdelingen schaarde, ter wijl de ouderen zich, zooal niet direct vijandig gezind, dan toch vain elke toe nadering afkeerig toonden. Floyd was juist met groote verbazing voor een bromvormige schacht blijven staan, toen. uit het halfduister een slan ke, zeer 'knappe jonge vrouw ,o(p' hem toetrad. U bert verrast hier een blron te vin den? sprak zij hem, zonder ©enig ac cent, aan. Floyd was door de onverwachte ver schijning van een Mulattin in deze, lou ter doior inlanders bewoonde, lugubere omgeving, zoo verbluft, dat het even duurde voor hij e©n antwoord vond. O, wie bent u? vroeg hij stame lend. Ik bon r0g moer verrast onder d© vrouwen van Hla, Ma, Chooid een dame aan te treffen. Het ontging hem niet, dat zij zich slechts m'et groot© moieite, wisit te be- heorschen. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2