NIEUWSBODE DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1941 abonnement OPGENO! ZIERIKZEESCKE COURANT advertenties: TERUGTOCHT DER SOVJETS IN OEKRAÏNE WORDT CATASTROPHAAL DE KERN YYYVVYYVYYVYV Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYYYY YY YYY YYY V Victorie 7* Pri}»: in Zierlkzee t 1,60, élderi t 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N,V. de Zieribieeache Nieuwsbode, Zieriksee, Schuitb. B\94, Tel, 32 Postgiro 137677 - Dir.: A, J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14726 Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc cesje» op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 'a morgens 9.30 uur. DE DUITSCHERS MAAKTEN GEWELDIGE OORLOGSBUIT DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In de Zuidelijke Oekraïne is de aanval op de enkele nog door den vijand bezette bruggenhoofden aan den Dnjepr met succes voortgezet. Hierbij vernietigden snelle troepen in den strijd met de zich wan hopig verdedigende vijandelijke strijdkrachten 65 pantserwagens. Zij maakten talrijke gevangenen. In de wateren bij Engeland heeft de luchtmacht overdag een grooten koopvaarder beschadigd. Nachte- telijke aanvallen waren gericht op wapenfabrieken en havenwerken aan de Oost- en Zuidkust van Enger land en op verscheidene vlieg velden. Voor de kust van Noord-Afrika hebben Duitsche stuka's een trans portschip van 1500 ton en een sleepboot tot zinken gebracht. Twee koopvaarders werden in aanzien lijke mate beschadigd. Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht de Britsche vloot- basis Alexandrië aangevallen. Bij een poging om de Kanaalkust aan te vallen, heeft de Britsche lucht macht gisteren overdag weer een zware nederlaag geleden. Jagers en luchtafweergeschut hebben 29 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten, terwijl mijnenvegers een toe stel neerhaalden. In den afgeloopen nacht heeft een klein aantal vijandelijke bom menwerpers brisant- en brandbom men op het kustgebied van N.- West-Duïtschland laten vallen. De schade is onbelangrijk. Twee Brit sche bommenwerpers werden neer geschoten door nachtjagers en ma rine-artillerie. Buitengewoon bloedige verliezen der Sovjets In aanvulling op het weermachtsbe- richt van gisteren verneemt het D.N.B. van militaire zijde: Een overzicht omtrent de in de laatste veertien dagen uitgegeven berichten aan gaande de gevechten in de Westelijke Oekraïne toont aan, dat de thans op zoo vernietigende wijze verslagen sow- jets ook daar zeer talrijke en sterk uit geruste afdeelingen hadden gereed staan om het goevernement-generaal binnen te rukken. Een resumé laat zien, dat tot nu toe in alle daar geleverde gevechten meer dan 2500 pantserwagens en meer dan 3700 stukken geschut werden ver nield of buit gemaakt. Gelijk bekend is hechtte het sow jet- leger er bijzondere waarde aan om tech nisch en vooral met pantserwagens het best uitgeruste leger te zijn. Er is thans echter bewezen, dat het er niét alleen op aankomt, dergelijke nieuwe wapens te bezitten, men moet daar ook mee kunnen omgaan. In de Duitsche weer- machtsberiehten is telkens weer de na druk gelegd op de buitengewoon bloe dige verliezen der sowjettroepen. Telt men de ramingen van de verliezen bij de gemelde aantallen gevangenen, dan blijkt dat de mensehgnmassa al evenmin als het materiaal stand kon houden tegen den Duitschen druk. De Duitsche soldaat is ook aan het Oostelijke front in zijn moreel even on dubbelzinnig de meerdere van zijn tegen stander als tot nu toe aan alle andere fronten en dientengevolge ook in staat het steeds weer met de tegenover hem staande menschenmassa's klaar te spelen. Ook de superioriteit der beweeglijke Duitsche leiding boven die der sowjets is zonneklaar gebleken, waarvoor de ver overing der Westelijke Oekraine het beste bewijs is. Dat ^ijn de lessen van den veldtocht in de Oekraine. Ook aan an dere deelen van het sow jetfront zullen deze zeer spoedig worden bevestigd. DE SPANNING IN DEN ZUID-PAC'FIC Ook hUd.-Indië irsft maatregelen Onder den titel „oorlogsvoorbereidin gen in Nederlandsch-Indië" publiceert de Deutsche Allg. Ztg. een bericht van haar bijzonderen verslaggever te Bangkok, waarin deze melding maakt van maat regelen, welke in het Verre Oosten, ook in Nederlandsch-Indië, werden getroffen. Twee belangrijke regeeringsverklarin- gen zijn uit Bangkok te melden. In de eerste plaats acht men het in het be lang van den nationalen voorspoed on der de nieuwe constitutie noodzakelijk den aanwas van de bevolking te be spoedigen. Men wil daarom de geboorte beperking bestrijden. Voorts heeft het ministerie van binnenlandsche zaken be paald, dat maatregelen tegen luchtaan vallen moeten worden genomen. Men verwacht dat de bevolking spoedig zal worden aangemaand schuilkelders in te richten. Tegelijkertijd met het bericht van de aankomst te Singapore van een Britsch konvooi van 31 schepen, wordt uit Saigon bekend gemaakt, dat daar 48 schepen aankwamen m$t Japansche troepenver- sterkingen. Uit Nederlandsch-Indië wordt gemeld, dat bTigadier-generaal H. B. Clagett, de commandant van het lucht- wapen van de Philippijnen, op Java een conferentie heeft gehad met Australische en Nederlandsche militaire autoriteiten. Het doel van zijn reis om de mogelijk heden voor de levering van oorlogs materiaal van de Philippijnen naar Ne derlandsch-Indië te bestudeeren. Neder landsch-Indië hoopt zoo spoedig moge lijk 600 kleine wagens uit de Vereen. Staten te ontvangen, zoogenaamde blitz- buggies. Clagett zeide, dat, ofschoon er een overeenkomst bestaat, dat de Ver- eenigde Staten Nederlandsch-Indië in geval van oorlog zullen helpen, daar naast toch geen geheime overeenkomst bestaat. V Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend In het gebied rondom en ten Noorden van Gomel is een slag geleverd, die met een zware ne derlaag der Sowjet-weermaeht is. geëindigd. Onderdeden van 17 divisies in fanterie, een gemotoriseerde, twee pantser- en vijf cavaleriedivisies, benevens twee brigades luchtlan dingstroepen werden verslagen, ver nietigd of gevangen genomen. Ons vielen 78.000 gevangenen, 144 gepantserde vrachtauto's, 700 stux- ken geschut en twee pantsertreinen in handen. DE RING OM REVAL WORDT NAUWER Het Duitsche nieuwsbureau meldt: De Duitsche leidjng heeft de formaties der sowjets op drie plaatsen in de hope- looze „Duinkerkensituatie" gebracht en wel bij Reval, aan het Ladogameer en in Odessa. De Duitsche ring om Reval wordt steeds nauwer samengetrokken, zoodat den bolsjewiki slechts de vlucht naar de Finsche Golf overblijft, waar zij door de Duitsche en Finsche marine worden opgevangen. Aan het Ladoga meer hebben de sowjets geprobeerd voor de Finsche formaties van den Noorde lijken naar den Zuidelijken oever te vluchten. Ze hebben hierbij hun bootjes zoo zeer overladen, dat duizenden sow- jetsoldaten den dood in de golven von den, waardoor de vlucht naar den red denden spoorweg, aan den Zuidelijken oever van het Ladogameer mislukte. De katastrofe der sowjets in Odessa heeft den grootsten omvang bereikt. Het .Duitsche luchtwapen heeft hier reeds meer dan dertig schepen van ruim 170.000 ton tot .zinken gebracht. Een zware kruiser der sowjets, torpedobooten en torpedo- boot jagers probeerden tevergeefs de tran sporten te beschermen. Deze oorlogsbo dems werden eveneevs door de Duitsche bommen zwaar getroffen. De bolsjewiki, die in Odessa zijn opgesloten, vinden geen uitweg meer over de Zwarte Zee. Hun oorlogsmateriaal kunnen zij even min weg krijgen. Het Duitsche ludht- wapen laat hun dag noch nacht ge legenheid voor een vlucht over de Zwarte Zee. SOVJETS VERMOORDEN GEWONDE SOLDATEN Zslfi herksnningsplaatjei werdan hun ontstolen I In het gebied ten Noord-Oosten van Smolensk zijn op 19 Augustus Duitsche soldaten gevonden, die waren overleden. Uit den aard der verminkingen viel op te maken, dat zij gewond Waren toen zij in handen der bolsjewisten vielen. De gewonde Duitsche soldaten zijn later door schoten, van zeer dichtbij gelost, door het hoofd en den hals vermoord. Van enkele soldaten was het hoofd ge kloofd. Twee Duitsche pioniers zijn van ach teren ongeveer vijftien keer met een ba jonet doorboord, terwijl zij geen andere doodelijke verwondingen vertoonden. De gevonden Duitsche soldaten waren door de bolsjewisten leeggeplunderd, meldt het DNB. Zij: hadden geen dingen van waarde meer bij zich, geen porte- monnaie, horloges of ringen en ook de andere gebruiksvoorwerpen, zooals zak messen, aanstekers en dergelijke waren door de bolsjewisten medegenomen. En kele dooden misten' zelfs de herkennings plaatjes. Tijdens de gevechten aan den beneden loop van den- Dnjepr geraakten op 17 en 18 Augustus talrijke zeer jonge sow- jetofficieren in Duitsche gevangenschap. Zij waren afkomstig van de Roemeensche militaire academie in Siberië. De oplei ding, waaraan do or 300 cadetten werd deelgenomen, zou pas in het voorjaar van 1943 afgeloopen zijn. De opleiding der cadetten werd echter reeds einde Juli afgesloten en de jongelieden werden als luitenant naar het front gestuurd. Italiaansch weermachtsbericht Britich «fkacUr gebombardeerd Het 442ste communiqué van het Ita- liaansche hoofdkwartier luidt: Aan het front van Tobroeb in Noord- Afrika bedrijvigheid der artillerie en plaatselijke actie van vooruitgeschoven afdeelingen. De Engelsche luchtmacht deed een aanval op Tripolis. Een vij andelijk vliegtuig werd getroffen en viel brandend in de haven. In de omstreken van Solloem werd een Blenheim gedwon gen achter onze linies te dalen. De zes inzittenden werden door een Duitsche af- deeling gevangen genomen. Afdeelingen Duitsche stuka's hebben ter hoogte van Tobroek een Britsch vloot- eskader gebombardeerd. Twee schepen werden tot zinken gebracht, twee andere ernstig beschadigd. Talrijke opvarenden der tot zinken gebrachte schepen, die in gewapende sloepen het land bereikten, werden door onze afdeelingen overrom peld en gevangen genomen. In Oost-Afrika voortdurende actie der vijandelijke luchtmacht, die sterk-explo- sieve en tijdbommen liet vallen, waar door verscheidene gebouwen in de woon wijk van Gondar beschadigd werden. Be drijvigheid der vooruitgeschoven afdëe- fingen, welker botsingen voor onze troe pen een gunstig verloop hadden. Een onzer afdeelingen jagers heeft, terugkeerende van een aanvalsvlucht, in de nabijheid van de Siciliaansche kust, vijandelijke jagers aangevallen. 2 Hurri canes werden neergeschoten. Andere af deelingen der luchtmacht hebben de lucht- bases op Malta gebombardeerd, de doe len getroffen en branden teweeggebracht. Al onze vliegtuigen zijn op hun bases teruggekeerd. BONAANWIJZING VOOR BOTER De secretaris-generaal van het Depar tement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Donderdag 21 Augustus tot en met Za terdag 6 September a.s. de met „29" en „80" genummerde bonnen van de boter en vetkaarten, elk recht geven op heU koopen van 250 gram boter. Op de bonnen van de vetkaart wordt per 250 gram boter '22V2 cent reductie verleend. De met „28" genummerde bon van de thans in gebruik zijnde boterkaart en vetkaart zal niet worden aangewezen en kan derhalve worden vernietigd. RENTEN SOCIALE VERZEKERING De voormalige voorzitter van de Fran- sche Kamer, Herriot, die zich sedert den wapenstilsatnd op zijn landgoed in de omegving van Lyon had teruggetrok ken, is te Vichy aangekomen, meldt het DNB. Bovendien vertoeft op het oogen- blik de voormalige minister van buiten- landsche zaken, Bonnet, te Vichy, D* tijdelijk* toeslag Het besluit van' 9 Juli 1941 van de se cretaris-generaal van de departementen van Sociale Zaken en Financiën inzake den tijdelijken toeslag op de renten, toe gekend krachtens de Invaliditeitswet en op de kostelooze renten, toegekend krachtens art. 28 der Ouderdomswet 1919 is op 16 Aug. j.l. verschenen. Aangezien het betrekking heeft op meer dan 260.000 loopende renten en voor al deze gevallen een ambtelijk onderzoek noodig is, kan nog niet aan alle recht hebbenden onmiddellijk de volledige toe slag worden gegeven, waarop zij inge volge dit besluit van Juli 1941 af recht hebben. Aan alle rechthebbenden, van wie reeds nu kan worden vastgesteld, dat zij voor toeslag in aanmerking komen, wordt daarom, met welwillende medewerking der postkantoren, op de kwitantie, welke in September a.s. betaalbaar is, voorloo- pig een toeslag van 25 pet. gegeven. Een zelfde toeslag wordt gegeven over de be dragen der kwitanties van Juli en Aug. In totaal ontvangt ieder rechthebbende in September dus een toeslag .van 75 procent. Mocht aanspraak op een hoogeren toe slag bestaan, dan gaat deze eveneens Juli 1941 in. Men wordt dringend ver zocht geduld te willen hebben en zichi niet met verzoeken om bespoediging tot de Rijksverzekeringsbank en tot de Ra den van Arbeid te wenden. Al het mo gelijke zal worden gedaan om de nood zakelijke werkzaamheden, die uit den aard tijdroovend zijn, zoo vlug mogelijk te doen verloopen. Op de renten, toegekend na 1 Juli '41, zal eveneens zoo spoedig mogelijk de verschuldigde toeslag worden betaald'. Personen, die in het genot zijn van een rente, toegekend ingevolge een door hen krachtens art. 10 of art. 24 der, ouderdomswet 1919 gesloten verzekering, Terugtocht der Sowjets in de Oekraine wordt een catastrophe De spanning in den Zuidelijken Pacific. Maatregelen in Ned. Indië Veldslag rond Gomet eindigde met zware Sowjetnederlaag De verhooging van de ouderdoms- en invaliditeitsrenten Openstelling der mosselzaadban- ken op 26 Augustus Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag)zon onder 20.55. Morgen (Vrijdag) zon op 6.33 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 6.08, onder 19.59. Nieuwe maan Vrjjdag 22 Aug. Eerste kwartier Vrij dag 29 Augustus. Volle maan Vrijdag 5 Sept. Laatste kwar tier Zaterdag 13 Sept. Y Y Y Y Y Duitschland wint voor Europa aan alle fronten! en zij, -die een vrije invalidated- of een vrije ouderdomsrente krachtens art. 93 of art. 94 der invaliditeitswet genieten, hebben geen recht op een toeslag. j KAMT V*H ÊÏLT 55LT

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1