ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 19 AUGUSTUS 1941 OPGENO! ZIERIKZEESCHE COURAMT «DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA» "->'«n«hweermacht.berichl DE KERN VYVYYY YVYVYYY Y V Victorie v Y Y Y Y Y Y VYYYY YY YYY YYV ABONNEMENTi Prijs: in Zierlkzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reep. IS en 16 cents. Losse nummers 6 cents. Verschijnt dagelijks, behalve *s Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N.V. da Ziarlkiaeccha Nlenwaboda, Zlcrlkiec, Schultb. B| 94Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14724 ADVERTENTIES Prijs: 2a cents pet regel, minimaal 88 cents, BIJ contract speciale prijzen. Sue- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. HET VLOOTSTEUNPUNT NICOLAJEF, AAN DE ZWARTE ZEE, INGENOMEN Het opperbevel van ide weermacht deelde Zondag mede In het Zuiden van de Oekraïne hebben Duitsche troepen in samen werking met Hongaarsche formaties de ook als vlootsteunpunt belang rijke groote industriestad N i k o- lajef ingenomen. Onder den druk der rustelooze achtervolging ten Oosten van den Boeg gaat de verslagen vijand steeds meer tot ontbinding over. De buit aan oorlogsmateriaal en het aantal gevangenen stijgen voort durend. Ook aan de overige deelen van het Oostelijke front verloopen de operaties met suoCes. In den strijd tegen Groot-Brit- tannië is een doeltreffende dag- aanval van het luchtwapen gericht op bewapeningsfabrieken in Noords Schotland. In den afgeloopen nacht hebben gevechtsvliegtuigen voor de Oost kust van Engeland twee koopvaar ders tot zinken gebracht met een inhoud van 'te zamen 3000 brt. en treffers geplaatst op drie groote vrachtschepen. Voorts zijn ver scheidene vliegvelden en havenin stallaties in het Oosten van het eiland gebombardeerd. Bij gisteren ondernomen pogin gen om de kust van Het Kanaal aan te vallen, heeft het Britsche luchtwapen in luchtgevechten 15 vliegtuigen verloren. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht op eenige plaatsen in West-Duitschland een gering aantal brisant- en brand bommen geworpen. Er ontstond geen militair-economische of mili taire schade. Nachtjagers en lucht afweergeschut schoten elf der aan vallende vliegtuigen neer. Het opperbevel van de Duitsche macht maakte gisteren bekend: In de Zuidelijke Oekraïne wordt de achtervolging van den verslagen en ten deele op de vlucht geslagen vijand naar den benedenloop van den Dnjepr voortgezet. Ook aan de overige deelen van het Ooste lijke 'front leverden de 'Operaties belangrijke successen op. Nachte lijke aanvallen van de luchtmacht waren met goede uitwerking ge richt op militaire "installaties in Moskou, alsmede op verscheidene belangrijke spoorlijnen. In den strijd tegen .Engeland hebben in den afgeloopen nacht vrij sterke afdeelingen van da lucht macht de ravitailleeringshaven Huil met een groot aantal bommen van eik kaliber bestookt. Voltreffers in de opslagplaatsen aan de Humber en in oorlogs-oecoiuomische instal laties der stad veroorzaakten ver scheidene branden. Andere vlieg tuigen vernietigden bij ,de Schotsohe Oostkust een vrachtboot van 4000 brt. en beschadigden een ander koopvaardijschip zwaar. Tijdens nachtelijke aanvallen op verschei dene Engelsche vliegvelden werden hevige ontploffingen waargenomen. Britsche bommenwerpers wier pen in den nacht van 17 op 18 Augustus op enkele plaatsen van West- en Noord-West Duitschland een gering aantal brand- en bri santbommen neer. De aanvallen le verden geen enkel militair succes op. Nachtjagers schoten twee Brit sche bommenwerpers neer. NA DE INNAME VAN NICOLAJEF D« r«ti«n van Sovjetdivies vernietigd Bij de voorspoedige gevechten voor de inneming van Nikolajew heeft een Hongaarsche afdeeling op 16 Augustus 1200 bolsjewiki gevangen genomen en 9 pantserwagens, 13 stukken geschut en talrijke machinegeweren en wapens der infanterie vernietigd of buitgemaakt. Naar het D.N.B. van bevoegde zijde verneemt heeft een Duitsche divisie in fanterie Zondag in den omtrek van Niko lajew de resten der Sowjetdivisies in de tang gesloten en volledig vernietigd. De Sowjetafdeelingen hadden steeds weer in den donkeren nacht gepoogd een weg te bereiken, die reeds sedert Zaterdag stevig in Duitsche handen was. 's Mor gens in de vroegte begon een hevig artillerievuur. Stelselmatig werden ge- heele deelen van het bosch met vuur bestookt. Dorpen en afzonderlijke hof steden, waar zich de bolsjewiki hadden genesteld, gingen in vlammen op. Toen trokken de afdeelingen Duitsche infan terie in breede en diepe tirailleurlinie tot den aanval op. Honderden bolsjewiki, die in wilde paniek trachtten te vluch ten', vielen aan de Duitsche vuurbundels ten offer, In de nabijheid van een spoor lijn, waar zich de laatste Sow jet-strijd krachten nog eens hadden samengetrok ken en hun laatste krachten inspanden, stortte de laatste weerstand onder het vuur der Duitsche infanterie ineen. Een reusachtig graf nam achter den spoor weg de laatst overgeblevenen van vier Sow jet-divisies op. ZWARE SOVJETVER LIEZEN in den centralen sector van het Oostfront Het communiqué, dat Zondag volgens United Press door het sowjetcommando is uitgegeven geeft toe, dat sterke Duit sche strijdkrachten Nikola jef en Kriwoi Rog hebben verover d. De Duitsche strijdkrachten zijn volgens dit communiqué tot in de nabijheid van den Dnjepr opgerukt. In den centralen sector van het Ooste lijke front zijn Zondag op sommige plaat sen hardnekkige gevechten ontstaan. De bolsjewiki probeerden tevergeefs zich uit de omsingeling te bevrijden en het op rukken der Duitsche troepen tegen te houden. Politieke commissarissen dreven de sowj et-troepen steeds weer het vuur van de Duitsche afdeelingen in. Uit vrees van achteren te worden neergeschoten gaven de sowjet-soldaten zich slechts bij uitzondering over. De meesten moesten in gevechten van man tegen man onscha delijk worden gemaakt. De bloedige ver liezen der sow jets zijn ook hier veel hooger dan het aantal gevangenen. In snelle marschen zijn Duitsche afdee lingen infanterie, ondersteund door pant- I serstrijdkTachten en artillerie-afdeelin- gen, Zondag in de bocht van den Dnjepr I terugtrekkende bolsjewiki op de hielen gebleven. Nog voor dat de verspreide resten der Oostelijken oever hadden be reikt ging in de ochtenduren een orkaan van vuur over den heelen sector op. Zon der kans op redding aan de vernietiging prijs gegeven renden de sowjets om het naakte lijf te redden. Kleine achterhoeden werden door de voortstormende Duitsche infanterie onder den voet geloopen. In groote troepen vluchtten de afgejak kerde en krachtelooze sowjetsoldaten uit hun aardholen en schuilplaatsen om zich spoedig daarop gevangen te geven. On telbare dooden liggen in de bosschen, op de wegen, in granaattrechters en in de graanvelden. Lange colonnes gevange nen trekken langs de met puinhoopen be zaaide wegen voorbij hun in den steek gelaten stukken geschut om naar de Duit sche gevangenkampen te worden ge bracht. Zij vertellen steeds weer hetzelf de: „Het was verschrikkelijk, vóór ons de Duitsche soldaten, achter ons de eigen politieke commissarissen met het pistool Alle gewonden en kreupelen, die niet meer verder konden, werden door de commissarissen neergeschoten". Volgens den persdienst van de Sovjet unie heeft men im Stacham©v-temp a een ondearardsche schuilkelder gebouwd. De a.s. driem'ogöndhedejDcanfereiitl© zal wor den gehouden in dezle als paleis inge richte schuilkelder, die dan maant „Sta- lin-paileis" zlal drragem. Deze kelder, die bom- en gasvrij is, wordt door de Sov jets de „veiligste schuilkelder ter wereld'' genoemd. Het is door de recente Duiscbe luchtaanvallen gebleken, dat het KremH geen afdoende bescherming biedt, (SET) Luchtaanvallen op Tobrook on Maria IHatroah 1 Het weermachtsbericht no. 439 van het Italiaansche hoofdkwartier luidt als volgt: De Engelsche luchtmacht heeft in den afgeloopen nacht opnieuw een. aanval ge daan op de stad Catania en op Syracuse. Op de vijandelijke toestellen werd een heftig vuur van onze afweerbatterijen ge richt. Brisant- en brandbommen kwamen neer op civiele gebouwen; er viel geen enkel slachtoffer, doch- er werd eenige schade aangericht. De verliezen, veroor zaakt door den aanval van 16 Augustus jl. op Catania, bedragen 18 dooden en 25 gewonden. In Noord-Afrika aan het front Tobroek zijn pogingen, door detachemen ten van den vijand ondernomen om onze stellingen te naderen, snel afgeslagen. Duitsche en Italiaansche vliegtuigen heb ben op doeltreffende wijze in de haven gemeerde schepen en verdedigingsinstal- laties der vesting gebombardeerd, even als doelen op den grond in de omgeving van Mersa Matroe, benevens twee vloot- eenheden, die ten Oosten van TobroeK voeren. Britsche vliegtuigen hebben Bardia, Derna en Benghasi aangevallen, er vielen twee dooden en eenige gewonden. Het afweergeschut heeft een vijandelijken bommenwerper neergeschoten. In Oost-Afrika, in den sector van Gondar, werden aan het front van Celoa levendige gevechten geleverd tusschen onze troepen en vijandelijke afdeelingen, die op de vlucht werden gedreven, waar bij zij verliezen leden. Te Wolsjefit heeft onze artillerie een sterke gemotoriseerde colonne vijandelijke troepen getroffen en ernstige, zichtbare schade toegebracht aan manschappen en materiaal. Succesrijks bombardement*» Het 440ste communiqué van het Itar liaansche hoofdkwartier luidt: In No,ord-Afrika heeft de Duitsch-Ita- liaansche luchtmacht nieuwe suoeessen behaald. Duitsche vliegtuigen hebben op slagplaatsen en havenwerken van Tobipjek f aangevallen en branden teweeggebracht. Men constateerde dat een eerder getrof fen schip van 1000 ton gezonken is. Italiaansche vliegtuigen hebben installa ties te Mersa Matroeh met succes ge bombardeerd en tusschen Mersa Matroeh Sidi Barrani een koopvaarder, die door oorlogsschepen begeleid werd, tot zinken gebracht. Bij den aanval op Bardia, waarvan in het weermachtsbericht van gisteren melding werd gemaakt, werden twee vij andelijke vliegtuigen tot een landing ge dwongen; de bemanningen werden door Duitsche detachementen gevangen ge nomen. Britsche vliegtuigen hebben aan vallen gedaan op Benghazi en op een vooruitgeschoven vliegveld, waar een vij andelijk vliegtuig door afweergeschut werd neergehaald. In Oost-Afrika heeft de vijand nieuwe aanvallen ondernomen op Gondar en de vooruitgeschoven stellingen in dezen sec tor. Vijandelijke elementen, die 'Onze stel lingen te Wolsjefit en Culquabert tracht ten te naderen, werden verstrooid en leden verliezen. In de Middellandsche Zee werd, een onzer verkenningsvliegtuigen door vijf Spitfires aangevallen; er ontspon zich een gevecht, waarbij het verkenningjs- toestel, hoewel het beschadigd werd en gewonden aan boord had, er in slaagde een vijandelijk toestel neer te schieten en op zijn basis terug te keeren. JAPAN OP DEN TWEESPRONG Tokio waauchuwt tegen da omilngaljng In een radiorede heeft kapitein Hiraida de woordvoerder der Japansche marine gesproken over het verstrekte streven van Engeland en Amerika tot omsingeling van Japan. Hij zei, dat deze omsingeling van aggressief karakter is; op geestelijk zoowel als op oeconomisch en strate gisch terrein. De Vereenigde Staten, aldus spr., schij nen den indruk te hebben, dat Japan reeds ernstig is uitgeput en totaal ver keerde gevolgtrekkingen te maken bij de beoordeeling van Japan's militaire kracht Wie de werkelijke kracht van Japan kent zal zich er ongetwijfeld voor hoeden het Japansche rijk te bedreigen. Engeland en de Vereenigde Staten schijnen te hopen, Japan door druk op de knieën te kunnen brengen. Uit oeconomisch oogpunt ge zien, zijn Japan en de Vereenigde Staten reeds met elkander in oorlog. De demo cratische staten begonnen de vijandelijk heden tegen Japan, toen ze de kanalen sloten, waardoor Japan de grondstoffen en materialen kreeg, welke het noodig heeft. Een nieuwe stap zal Japan nopen te kiezen tusschen leven en dood, In elk geval moet men niet Japan verantwoor delijk stellen voor de gevolgen, welke de omsingeling kan hebben. Japan zal de onvermijdelijke maatregelen nemen, wanneer het wordt gedwongen te kiezen tusschen leven en dood. Het Japansche blad Nitsji Nitsji heeft een waarschuwing aan de Sowjetunie ge richt. Het aannemen van het Engelsche aanbod, permanente vertegenwoordigers naar Moskou te zenden een aangele genheid van groote beteekenis" aldus dit blad, zou van Japansche zijde worden beschouwd als een nieuwe maatregel der omsingelingspolitiek, zoo meldt SPT. In een Sovjet-gevangenkamp Een ooggetuige vertelt Fritz Lo enneger publiceert in t Z weed- sche „Aftombladet", voUjgenis een D'NB- bericht uit Stockholm, een nieuw ver slag van zijn reis naair het Oostelijke} front. Hij' heeft 'een kantp van bolsjiewis-i tische krijgsgevangenen bezpeht. Hij had vroeger wel eens gedacht, dat de beschrijvingen van bolsjewistische ge vangenen overdreven waren, doch nu hij zelf drieduizend bolsjewieken in leen kaimp bij Bialystok kon aanschouwen, was hij van de juistheid der Duitsche schilderin gen overtuigd. De vuile grauwe massa binnen het prik keldraad Smaakte uit de verte al een b&- klemmenden indruk, die nog werd ver sterkt, als men de afzonderlijke types van dichtbij bekeek. 'Men kpn zich nau welijks voorstellen, aldus de journalist, dat men zich onder soldaten bevond, UocU mooot Oordcr aan Dion, binaxonplantc van ieeni krankzinnigengesticht denken- Men kan zich heelamaal niet voorstel len, dat deze allerwonderlijkst samen gestelde massa oorlog m den modernen Zin des woords kon voeren. De technische uitrusting van de Sowj et- legers was wel is Waar goed geweest^ maar deze soldaten waren niettegenstalan- de hun moed en, doodsverachting geen soldaten, doch wilde horden van men- schelijke ondieren, die ieder op zichzelf in het Wilde weg voor hun eigen lieven vochten. Typisch voor deze gevangenen was hun panische ;angst voor reinheid. Allen waren zij bang, dat zij dood zou den gaan1, ;als zij hun luizen kwijt Zouden raken. Niettegenstaande hun protesten hadden zij zich allen grondig moetan laten ontluizen. Hun naakte lijven leg den een duidelijk getuigenis af van on dervoeding en honger. Volgens 'een Reuterbericht uit Moskou is een handelsovereenkomst tusschen En geland en de Sovjetunie onderteekend. Het betreft een verdrag inzake den goe- derenruil op basis van crediet ten weder- keerigheid. Volgens de bepalingen van de overeenkom®* verleent de Britsche regeering aait- de Sovjetunie een crediet van tiem OTiUiocn pond sterling, tegen een rente van drie procent, mpt een looptijd van vijf jaar. (DiNB) Het vlootsteunpunt Nicolajef aan de Zwarte Zee ingenomen Zware verliezen van de Sovjets asn het oostelijk front Japan waarschuwt legen de Britsch. Amerikaansche insluitingspolitiek Nederland'e taak in den Europeeschen productieveldslag Reorganisatie van de sociale verzekering toegelicht Wanneer verduisteren? Heden (Dinsdag): zon onder 20.58. Morgen (Woensdag) zon op 6.30 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 3.53, onder 19.24. Nieuwe maan Vrpdag 22 Aug. Eerste kwartier Vrij dag 29 Augustus. Duitschland wint voor Europa aan alle fronten Y Naar .aanleiding van de herovering van de Finsdie stad Sortavtala heeft de pre sident van Finland, Ryti, aan den opper bevelhebber van het Finsche leger, veld maarschalk Maninerheim telegrafisch zijn gelukwenscheai doen toekomen, waarin Ryti zijn waardeermg uitspreekt over de prachtige prestaties en successen van de Finsche troepen. De colonne die op Zoek was gegaan naar de groep toeristen, welke in de; Mischabelberggroep (Zwitserland) is ver ongelukt, heeft medegedeeld, dat drie personen om het leven zijn gekomen. De overige leden van het uit dertien man bestaande gezelschap zijn behouden. Vlet sch van frauduleuze slachtingen levert in vele gevallen een ernstig gevaar op voor de gezondheid. Foto ProfiUi)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1