noodlanding in de woestijn RADIO-PROGRAMMA Zondag 17 Augustus HILVERSUM I. 415,5 M. 8 Gewijde muziek, gram.; 8.30 BNO; nieuwsberichten8.45 graim.'. H Concert gebouworkest, opn.12 omroeporkest; 12.45 BNO: nieuws- «au economische ber.; 1 Ned. Verbond-voor Sibbe kunde; 1.15 Eerste Ned. Radio-Muziekfeest voor Har monie- em Fanfarecorpsen. In die pauzes: declamaties en griasn.; 3.15 radiotoonoel; 3.40 vervolg van 1.15; 4.05 gra!m£; 4*30 orgelmuziek. gram.; 4.45 Het Amsterdam-, sche Bachensemble; 5.30 Voor de jeugd;- 6 gram1.; 6.10 sport van den diag; 6.35' gram.; 7 Actueel halfuurtje; 7,30 Revue- programma; 8.10 Radiotooneel; 8.30 Rot- terdamsch Philhiarmonisdh orkest; 9.30 gr. 9.45 BNO". nieuwsberichten'; 1010.15 BNO Engelsche uitzending: Ami American sees Hoiland. HILVERSUM II, 301.5 M. 1 8 gram.; 8,30 BNO: nieuwsberichten; 8.45 grams.; 9 Vroegdienst; 10 Zondagmor gen zonder zorgen; 12 Cyclus „Kent giji uw bijbel?, voorbereid dpor de Chr. Ra- diostichting; 12.15 Solistenconoert; 12.45. BNO: nieuws- en economische berichten; 1 Ernst van> 'tHoff mlet zijn 15 solisten; 1.40 gram'.; 2 „Peter Benoit, een kam pioen voor de.volksche muziek'; 2.15 Haar- letaSehe oxkestvereesniging4 wijdinjgs-; Woord, voorbereid dojoir de Chr. Radio - stichting; 5.30 ANP: sportberichten'; 5.35 Curt Hohenberger eni zijn orkje(st; 6 De clamatie; 6.10 omroeporkest; 6.45 gnaml; 7 Actueel halfuurtje; 7.30 gra!mi.; 7j,45 re portage; 8 ic^niroeporkest; 9 gnaSm'.9.45 BNO: nieuwsberichten'; 1010.15 gram. Maandag 18 Augustus HILVERSUM I. 415,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten'; 8.15 morgenwijding; 7.45 ochtendgymnastiek; 8 B,NO: nieuwsberich ten; 8.15 morgenwijding8.25 gewijde mu ziek, gram.; 8.40 gram'.; 9,15 voor de huis-: vrouw;9.20 gram1.; 11 Ensemble Janmy Kroon; 12 zang met pianobegeleiding; 12.40 Almanak; 12.45 BNOnieuws- -en economische berichten; 1 Nied. Pianoduo,; 1.30 -gram|.; 2 omroeporkest; 3 vo(pr de vrouw; 3.45 gram].; 445 voor de jeugd;, 5.15 BNO: nieuws-, economische- onbau;rs- berichten; 5.30 salonorkest; 6.15 gr,ami.; 6-.30 Ernst van' 'tHoff nilet zijn 15 solis ten; 7 Actueel halfuurtje; 7.30 zang met pianobegeleiding; 7.55 orgeJcorcert8.25 Amsterdamsch Trio; 8.55 Een praatje over volksweerkfunde; 9.10 Beiaardconeert; 9.30 gram.; 9.45 BNO: nieuwsberichten!; 10—, 10.15 BNO: Engelsche uitzending: „Things Worth knowing about HojUtenid". HILVERSUM II. 301,5 M. 6.45—8 Zie Hilversum] I; 8 BNO: nieuws berichten; 8.15 gtata.; 10 morgendienst, voorbereid doofr de Chr. RadioStichting; 10:20 gram:.; 11 declamatie; 11,20 gram,; 12.15 Klaas v|an Beeck en' zijin oriqast; 12.45 BNO: Nieuws- en economische be richten; 1 Die Melodisten1 ien sofist; 2 Utreehtsdh Stedelijk o^kfestj; 4 Mjugiquieltflle; 4.30 gramf.; 5 voor de jeugd, voorbereid door de Chr. Radiostichting; 5.15 BNO: nieuws-, economische en beursberichten 5.30 vio,ol en piano,; 6 godsdienstige uit zending; 6.15 lorelcofnceTt; 6.45 gram!.; 7 Actueel hajlfuiurtje; 7,30 graim'.; 7.45 po litiek wieerpraatje; 8 gnafm).8.25 Vo,o.r |den boier; 9 Curt Hohenberger en zijin. orkest len het ensemble Bandi Bailiogh; 9.45 BNO: nieuwsberichten'; 1010.15 gr. Tijdens eeni succesrijken oplm!arseh heb ben Duitsche troepen op 14 Augustus iro een sector van het Oiostel'ijke front siterkie strijdkrachten der Sovjets ingesloten. Zijl iwerden omsingeld en vernietigd. Tot dus- verre werden 20.000 gevangenen gemaakt ion warden 32 sovjet-pantserwagens, 85 stukken geschut en een pantsertriein buit gemaakt, resp. vernield. De boUsj'ewisteni lieden bij1 deze gevechten zleer zWario bloedige verhezen. (DNB) W $x? 5xP G*> <?s> <7*8 w W Thuis zijn in den arbeid, maar mee men zijn brood verdientis een der beste voorwaarden, om zich thuis te voelen in het leven. FEUILLETON 52 door Hans Hirtbammer Ik ben er van overtuigd, dat wij er verschillende op onze hand zullen kunnen krijgen. Dat behoefde Bhagat geen tweede maal gezegd te worden. Het vooruitzicht op een behoorlijk maal was voldoende om den jongeman in draf te brengen. Wanneer zal er nu eindelijk eens een eind aan komen? zuchtte James Coo- kerel, toen hij naast zijn vriend op den grond had plaats genomen. Om het op een langdurig beleg te laten aanko men, en ons als hongerkunstenaars te bekwamen, daar voel ik, eerlijk gezegd', bitter weinig voor. Hij wierp een grimmigen blik op Hla Ma Chood, die onbeweeglijk, met geslo ten oogen in een hoek zat. Ik kan niet zeggen, dat ik er anders over denk. Enfin, misschien is het geluk, dat ons tot dusver nog niet in den steek heeft gelaten, ons ook ver- OPBOUWEN Dat wil het nieuwe Duitschland van Adolf Hitler. Een nieuw Europa opbou wen. Een nieuwe ordening vestigen. Ons werelddeel weer bewoonbaar maken voor een ieder die werken wil en kan. En Stalin? Wat wil deze? Het bols jewisme vestigen, dat is: christendom, beschaving en cultuur vernietigen. Dat beteekent: moord en doodslag, armoede en ellende. Nederlanders, d'e keuze kan toch niet moeilijk zijn! Als waar christen en goed vaderlander is uw plaats immers aan de zijde van hen, die den opbouw willen? U kunt toch nimmer wenschen, dat Eu ropa het slachtoffer wordt van een horde barbaren, die reeds 25 jaar een millioe- nenvolk onderdrukt en het tenslotte in het ongeluk stortte? j En als gij uw keuze hebt gedaan, u 1 dus schaart achter de bouwers van het nieuwe Europa, voegt dan de daad bij het woord. Vele duizenden stelden reeds die daad1, zij strijden aan het Oostfront of maken zich gereed daarheen te ver trekken. Zij begrijpen, dat zonder strijd geen overwinning mogelijk is. Zij be seffen, dat ook Nederland zijn aandeel moet leveren, wil het straks een eer volle plaats in het nieuwe Europa kun nen innemen. Zij zijn de sloopers van het bolsjewisme, maar tevens de bouwers aan de nieuwe toekomst van ons vader land. Een nieuwe toekomst bouwen voor ons land en volk. Er is geen schooner doel. Het is uw plicht daaraan mede te wer ken. Verzaak dien plicht niet, maar meldt u aan bij het - vrum EGIOEH Koninginnegracht 22, 's-Gravenihage, Acht zeven zes dubbel nul De Nederlamdsehe ambulance, die straks na|alr he* Oostfront z!al ver trekken, (moet worden1 gesteund *en geschraagd door het igehleiele Ne- (derlandsche- volk. Eerst dan kan imiet recht van een- Nederlands ühe ambulance worden.' gesproken. Het is daarolm zaak, dat iedere Nederlander medewerkt aan de tot standkoming van deze hulpexpedi tie, die voor gewonde strijders van. beide partijien zulk een, heilzJaimlen. arbeid kan verrichten. Hoe kam tmlein medewerken? Heel leetnvoudig, Imien storte leen bijdrage op het bekende gironum- knler: 87600 Ned. Ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. kaart is geadressèerd. Heeft de geadres seerde vooraf voor voldaan geteékend, dan kan aan den houder van de kaart i uitbetaald worden. Nadrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat wanneer men niet ver- j schijnt op de voor zijn huisnummer ge publiceerde dag, of dat men zijn op- roepingslcaart verloren heeft, geen aan spraak op uitbetaling kan maken. i Bij de uitreiking wordt men in de gelegenheid gesteld ide vergoeding te schenken voor een liefdadig doel. i Dringend wordt men verzocht niet op de drukste uren te komen en voor wis selgeld zorg te dragen. Men zie voor de dagen van de uit betaling dc in de courant van Vrijdag geplaatste publicatie en die ten stadhuize, voor de nog niet vermelde huisnummers volgt een publicatie op de volgende week Vrijdag. RECHTZAKEN Pi ijtverhooging van stoffftn Bij een prijscontrole in een stoffenhan del te Arnhem werden eeniiige gevallen van abnormaal hooge winstpercentages geconstateerd. __.De eigenaar van de zaak W., verklaarde dat hij de prijzen yah deze stoffen van oude kwaliteit had vastgesteld in overeenstemming met die van nieuwe stoffen, welke wel van min dere kwaliteit, maar toch duurder zijn. Bij een door den Accountantsdienst van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart ingesteld onderzoek bleek, dat van Augustus 1940 tot Februari 1941 wallen, zijden en andere stoffen tegen hoogere prijzen verkocht waren dan vol gens de Prijzenbeschikking 1940 No. 1 berekend mochten worden. Het nauwkeurig vaststellen van de extra-winst, die hierdoor werd verkre gen, was niet mogelijk. Echter bleek bij een vergelijking der bruto-winstpereen- tages vóór en na Mei 1940, dat na <Mei 1940 een aanzienlijke stijging had plaats gevonden. W. ontkende weliswaar de prijzen van andere artikelen dan die, waarvan zulks bij de prijscontrole was geconstateerd, verhoogd te hebben. Na het bezoek van de controleurs waren niettemin verschillende artikelen in prijs verlaagd. De Inspecteur voor de Prijsberekening achtte overtreding van de Prijzenbeschik king 1940 No. 1 bewezen en •veroor deelde W. tot een 'boete van f8000, reke ning houdend met de idoor prijsverhoo- ging verkregen winst. allerlei soort is in Juli overal verminderd. In Slowakije wordt de gemiddelde oogst van 6 fabrieken als goed en van slechts één suikerfabriek als niet bevredigend gekenschetst. In Frankrijk heerschte in de laatste weken betrokken weer met onweders, dat op den wasdom van de suikerbieten een 'bijzonder gunstige uitwerking had, nadat de suikerbieten in den eersten groeiperiode van koude en droogte te lijden hebben gehad. Het areaal van dit jaar bedraagt weinig meer dan 200.000 hectare. De schade, die door gebrek aan arbeidskrachten en ziekten is ontstaan is slechts gering; nauwelijks 1 pet. van de geheele bebouwde oppervlakte moest worden omgeploegd. Ofschoon de stand van den suikerbietenoogst in de laatste weken merkbaar is verbeterd, moet er toch rekening mede worden gehouden', dat het gebrek aan stikstoffen niet zon der {invloed op het resultaat van den oogst zal blijven. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. NlEUWERKjERK. Zondag 17 Augustus, 11 uur, ds. Westerhof, Bediening H.A;. en 7.30 idem1 danikZ. H',A. Geref. Getal ST.-ANNALAND. Dinsdag 19 Aug., des nam. 8,10 uur, ds. A. van Stuyvenberg van lerseke (voorbereiding H. A.) Uitbetaling vergoed ng VOOR INGELEVERDE METALEN Ajs. Maandag en de daarop volgende dagen zal met de uitbetaling der ver goeding voor de ingeleverde metalen in deze gemeente een aanvang worden ge maakt ten stadhuize alhier. Aan de hand van oproepingskaarten, deel B, welke men bij de inlevering der metalen heeft terugontvangen en waarop de hoeveelheid is ingevuld, kan men zelf uitrekenen op hoeveel vergoeding trien aanspraak kan maken. Voor 1 kilogram .ontvangt men voor: koper (rood) 40; messing (geel koper) 25; nikkel 120; tin 140; lood 10; legee ring 20 cent. Is de oproepingskaart (rechtsboven) in gevuld: Afstand vergoeding der metaal- waarde ten behoeve van de Nederland- sche staat geheel (dus met doorhaling der woorden ten deele ,of geen) dan heeft men dus geen recht op vergoe ding en behoeft men niet te verschijnen. Is doorgehaald geheel, dus staat open ten deele of geen, dan kan men met zijn kaart om vergoeding komen. Uitbetaald wordt alleen aan de recht hebbende, dus aan degene, aan wie de 't 1 i' der gunstig gezind en doet het ons nog een andere mogelijkheid aan de hand. Ik zal den hemel danken, als we hier eindelijk vandaan zijn. Geen mensch kan zóó naar. het licht en de zon verlangen als ik. Zouden ze het al hebben op gegeven naar ons te zoeken? Cookerel haalde zijn schouders op. Als ze geen sporen hebben gevonden, zullen zij het stellig hebben gestaakt. Dan zal men het er dus wel op houden, dat we zijn omgekomen. Een eigenaardig idéel Waarschijnlijk heeft onze necrolo gie al in de .„Bombay 'News" gestaan. Twee, voor de wetenschap zeer verdien stelijke mannen spoorloos verdwenen! Op die manier verneemt de groote massa tenminste ook eens iets meer van ons werk. En dan de sensatie, als wij plotse ling weer tot het land der levenden terugkeeren! Schei uit, alsjeblieft! Het zou me een lief ding waard zijn hallo, wat is dat nu weer? Van buiten was een laaiende fakkel in het hol geworpen. Zij kwam op een der tapijten terecht en brandde daar onder een hevige rookontwikkeling ver der. Floyd sprong overeind en trok het eerste het beste kleed, dat hem1 voor de hand kwam, van den muur. Blijf LAND- EN TUINBOUW De Sulkecbietenoogst in Europa Juli -bracht In de meeste Europeesche landen volgens het bericht van de firma F. O. Licht te Maagdenburg, zonnig warm weer, dat slechts nu en 'dan door een onweer' gepaard gaande regens werd on derbroken. In de Noard-Europeesche lan den heerschte een ongewoon droge weers gesteldheid. Eerst in het einde van de maand' kwam het hier gedeeltelijk tot neerslagen, te?wijl in Zuid-Oost-Europa het zonnige weer steeds weer door re genval werd onderbroken. De uitwerking van het warme weer is in de afzonderlijke landen, al naar gelang van het vochtigheidsgehalte van den bodem, zeer verschillend geweest In het Noorden van Europa, alwaar het in Juli nauwelijks heeft geregend, heb ben de bieten aanmerkelijk door de droogte geleden. Eerst, door de neersla gen tegen het einde van Juli zijn de vooruitzichten van den oogst beter ge worden. In ide meeste andere Europeesche landen heeft daarentegen het zonnige, warme weer in Juli een buitengewoon gunstige uitwerking op den stand uit geoefend. De door de weersomstandigheden bij de uitzaaiing veroorzaakte belangrijke achterstand is hier zoo goed als geheel ingehaald. De stand van de suikerbieten wordt meestal als goed gekenschetst. De in afzonderlijke landen vastgestelde sterke aantasting door schadelijke insecten van Gaw*ft«lijk Arbeidsbureau Md delburg Stand der werkloosheid per 31 Juli: Middelburg 237 (231); Wissingeni 168 (159); Diolmburg 19 (16); Goes 50 (69); Heinkeinszand 9 (29)Kortgene 7 (5); Kruiningen 2 (i—ZieirikZee 84 (43). Totaal stonden ingeschreven 576 ge heel Wierk!l;ia|OZcn, waaryan ,205 in: werkverruiming. De tusschen haakjies geplaatste cijfers •geven! jaian; de cijfers per 30 Juni 1941; In het Portugeesclhe staatsblad is een. verordening verschenen, waarbij bepaald Wordt, dat in ide jaren 1941 tot 1951' 8240 scholen met gezamenlijk 12500 lo kalen gebouwd bullen, worden. Dit „t i e 'n- jarenplam, voor het onderwijs" is, uitgegaan van dr. Salazjar, die het plian heeft opgevat het analfabetisme in, het' land krachtdadig te bestrijden.. Zooallsi bekend, is het analfabetisme in Portugal! in procenten het groptst van allfë Euro peesche landen. j De bladen te New York bevatten, na,ar - het DNB. imleldt, een bericht bit Londen; 'Volgens hetwelk Ro.o&evielt en. Ghurchiil|l voornemens rijn Stalin een vo,orstel| te do,en tot een bespreking te Moskiou tus schen Siovjet.fmilitaireni 'en hooge Brit- sche en Amérikaanscfhe vertegenwoordi gers. Niet alleen de kwestie der leve ranties aam ide Sovjetunie z'ou worden besproken, doch ook. de strategische po sities van de Sovjetlegers. Het Britsche nnjnisterie voor technische oorlogvoering maakt bekend, dat het ver-> bod op den uitvoer vam oorlogsmateriaal, van Groot-Brittannië naar Japlan en door Japan beheerschte gebieden beden in gaat. Bevoegde Engelsche instanties ver klaren volgens den Loindenschen eorres-. ipondemt yan SPT dat de spanhin'g in het Verre Oosten nog steeds niet is ge- Iwieken en. sp'rekien het vermoledeh uit dat „de stilte voosr den storim nieit .eeuwig kan duren'". BUSLICHTINGEN DER STADSBUSSEN Bus Kraanplein: 5,24 (Ma 4,54), Fd 7.3 Zo 8,59, 11,49, 18,24, 22.39 (Za niet). Bus Nieuwstraat: 5,19 (Ma 4,49), Fii 7.29, Zo 8.54, 11,44, 17.19, 22 34 (Za niet) Bus 't Vrije: 5,29, (Ma 4,59), Fd 7,39 Zo 9,04, 11.64, 17.29. 22,44 (Za ^liet). (Fd. feestdagen. Zo. Zondagen). jij bij den ingang, Cooksy, anders over rompelen ze ons, nog vóór we er erg in hebben! Cookerel knikte en greep den knup pel, terwijl Floyd met het afgerukte tapijt de vlammen trachtte te dooven. Maar reeds wierd ©en tweede fakkel' naar binnen geworpen en onmiddellijk daarop 'een derde en een vierdie. Hfet werd een waar bombardement van laaiende flambouwen, waardoor op ver schillende plaatsen: vuurhaarden ontston den, welke rich, FJjoy^.s ijverige be- Imioeiingeni ten spijt, (niet meer lieten blusschieti. Hij remde van de ie ene plaats! naar de andere, 'waarbij' de verstikkende) rook hem' die tranen in de oogen deed' kbttien, maar toen het vuiux zich ook aan de kostbare tapijten langs de mluren begon taee te doelen, moest hij' zijn po gingen opgeven. Hij' vloog op Hla Ma Chood tioie, die muet fanatiek glinsterende oogen den loop der gebeurtenissen had gadegeslagen, greep hem) onder de oksels (en sleept^ hém) inaar den. ingang van het, ais keu ken ingerichte hol. Ook deze laatste poging om het veege lijf te redden, zbu echter vrij zeker scherp breuk hebben geleden, wanneer niet op, dit ©ogenblik Bhagat te hulp was gesneld. Hij' bracht eerst Floyd, die in den rook dreigde te stikken em daarna den Brah maan im veiligheid om1 tenslotte don af- tocht van James Cookerel te dokken. j En nauwelijks waren zij door het get verdwenen, of onder dierlijk gebrul droe gen de belagers het verlaten hol binnen; Irene Bariovius vouwde haar handen: boog zich wat vo.oroyer 'en keeki Hjaïnis Been droef glimlachend aiah. Je mag al die verschrikkelijke din gen, die ik heb doorgemaakt, niet ver geten. Al die angst, al, die emoties ik vrees, dat ik mooit (meer in staat Zal' Zijh imij aan dergelijke, diepere gevoe lens over te geven. Misschien, dat ik mijl vergis een (mensch kan tenslotte al. tijld imeer verdragen dan hij denkt 'maar den Zal ik toch dit alles voor goed, achter im!ij moeten hebbten. Je zult er overheien komen, Irene, antwoordde Been ernstig, terwijl hij haar hand im de Zijne nam. Een jonge, be gaafde vrouw als jij' Wat je ge storven waant, is slechts tijdelijk bedol ven onder de vele droeve indrukken, die de tragische gebeurtenissen in deze tweè jaren bij je hebblen achter gelaten). Wanneer (a.lles maar eerst eens voorbij is, als 'je de zon, de bloemen', die heelq wondermooie natuur daarbuiten maar, eerst weer hebt terug gerief, dan Zal alles, w'at je hier hebt doorgemaakt, nog MONTENEGRO WEER ZELFSTANDIG Herinneringen aan een glorierijke dynastie Het is thans 25 jaren geleden, dat ko ning Nikita van Montenegro uit de hoofd stad des lands moest vluchten. De Oos- tenrijsche troepen drongen, na het ver zet van de Montenegrijnsche troepen ge broken te hebben, snel naar Centinje op en de heerscher over het land der zwarte bergen, kon zich slechts door een snelle vlucht voor gevangenname red den. Zijn jongiste zoon Peter liet hij achter. Deze werd later naar Weenen gebracht, waar hij in 1918 stierf. Een kwart eeuw is sindsdien verstre ken en de naam van koning Nikita_ is bijna legendarisch geworden. Doch "het feit, dat Montenegro, na de ineenstor ting van Servië zijn onafhankelijkheid; terug gekregen heeft, roept opnieuw de herinnering wakker aan een der meest sluwe vorsten van Europa. Een bewijs voor zijn staatsbeleid was j de handigheid, waarmede deze bergvorst, stammend uit een buiten Montenegro on bekend geslacht, zijn kinderen wist uit te huwelijken. Nu moet er bij gezegd wor den, dat zijn dochters beeldschoon wa ren! Stana huwde grootvorst Nikolaj Ni- kolajewitsch van Rusland en Mil-tza grootvorst Peter. Een jongere dochter was bestemd voor den Russischen kroon prins en werd daartoe in Petersburg op gevoed. Zorka, de oudste dochter, huw de met Peter Karageorgewitsch van Ser vië, die haar sloeg en met wien zij den Servischen troon niet meer gedeeld heeft, I omdat zij vier jaar te voren sterf. Haar 1 zoon was de in Frankrijk vermoorde koning Alexander. Helena werd koningin van Italië. Anna trouwde met Prins Jozef van Battenburg en bracht daardoor Mon tenegrijnsche belangen naar Londen. De troonopvolger Danilo huwde met een dochter uit het Duitsche vorstenge slacht Meclenburg—Strelitz. Mirko, de tweede zoon, trouwde een Servische prinses, waardoor hij eenige rechten op den Servischen troon kon doen gelden. Alleen met Emma en Vera klopte het aanvankelijk niet. De Bulgaarsche en Grieksche kroonprinsen dachten er an ders over. Toch werden de latere verbin dingen met het vorstenhuis Coburg en Denemarken ook niet te versmaden, de wereldoorlog wierp echter deze plannen omver. Hoe invloedrijk deze herdersvorst was, blijkt ook overduidelijk uit een rede, welke Alexander van Rusland eenmaal gehouden heeft en welke tegen Duitsch land, Oostenrijk en indirect ook tegen Engeland gericht was, waarin hij ver- j klaarde, dat Nikita de eenige en op rechte vriend van Rusland was. Overi gens offerde Rusland in 1915 Montenegro op en wees het land aan Servië toe. En dat ondanks het feit, dat Montenegro streed aan de zijde van de geallieerden! i In 1919 werd het vrije land der Ski- petaren toegewezen aan Joego-Slavië en men organiseerde in de grootste stad van het land, Podgoritza een soort van na tionale bijeenkomst, waarbij plechtig de aaneensluiting bij Servië werd geprocla- j meerd. In het kleine Cettinje vielen bij deze gelegenheid echter zestien man in strijd voor de onafhankelijkheid. Montenegro, ondanks de geringe op pervlakte, heeft met een bevolking van ruim' 700.000 inwoners toch al die kwa liteiten in zich vereenigt, welke een on afhankelijk koningrijk rechtvaardigen. Landbouw en op bescheiden schaal veeteelt bieden nog vele mogelijkheden. Aan grondstoffen is het zelfs niet arm; al leen nog grootendeels ontgonnen. Er is ijzererts, koper- en chroomerts, er zijn zilver, bauxiet- en kwikmijnen. Montenegro is weer zelfstandig gewor den. Alom heerscht vreugde in het land, nu het gehate Servische regime ten ein de is. Ongetwijfeld zal het nieuwe rijk, dat vermoedelijk onder regentschap van Italië wordt gesteld, hulp bij den econoimischen wederopbouw noodig hebben. Maar toe komstmogelijkheden bezit het en het dankt deze vooral aan zijn thans bijna legendarisch geworden koning Nikita, die eenmaal zijn Zwarte Bergen tot politieke toppen wist te maken. slechts als een booze droom in je her innering blijven voortleven. 'Misschien! zei ze 'bijna ongeduldig. Maar laten wij daar nu ai iet meer over praten. Er Zijn belangrijker dingen, die.' nu Zijl hiaakte den zin (niet af, want op dit oogenblik stormde 'een jongeman het vertrek binnen, wiens gezicht" allle tee ltenen van groote opwinding verried. Ah, Gopal, al terug? Wel, wat ben je te wieten gekomen? Heel wat, meesteres! Maar sta mijl toe, dat ik eerst wat uitrust In het klort slechts dit: Reeds sind(s dagen zijin twiee vreemdelingen Siddhab binnen gedrein- gein en Vischwa was hun gids. Nu hebb'en' j zij de verblijven van Hla Ma, Chood be- Zet en dezen gevangen Igjernotmen. Het geheele dal is in oproer; men wil alles probeeren oim de indringers te pakken te krijgen. I Het is goed, Gopal, de rest hoor ik straks wel. I Hans Been*, op wien de mededeeliing een geweldigen indruk had gemaakt, wil de den man terug houden, maar >eem wenk van Irene deed hem van dit voor nemen' afzien. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1