IZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT DE SOVETTROEPEN WIJKEN NAAR DE ZWARTE ZEE HAVENS DE KERN V V ictorie I Éy B£ ABONNEMENTi Prijs: in Zierlkzee f 1,60, «1de» f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. IS en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. da Zierlkieeiche Nieuwsbode, Zierlkiee, Schuitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14720 ADVERTENTIES Prijs: 23 cents pec regel, minimaal SS cents, BIJ contract speciale prijzen. Suc ces] es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 'i morgens 9.30 uur. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Woensdag be kend In de Zuidelijke Oekraïne achtervolgen divisies infanterie en snelle troepen van het Duitsche le ger en van de bondgenoot en den naar de havens van de Zwarte Zee wijkenden vijand. De Sowjets wer den tot den strijd genoopt en leden zware verliezen. Aan de ander© deelen van fofet Oostelijke front brachten aanvallen van Duitsche troepen nieuwe successen. Vrij sterke formaties gevechts vliegtuigen bestookten in den af- geioopen nacht belangrijke spoor wegknooppunten in het gebied ten Westen van Mosko u op doeltref fende wijze met brisant- en brand bommen. In den strijd tegen de Britsche ravitaileermgsscheep vaart vernie tigden gevechtsvliegtuigen overdag bij de Faröer-eilanden 2 vracht schepen van tezamen 14.000 ton en brachten in den afgeloopen nacht vóór de Oostkust van Schotland een koopvaardijschip van 5000 toji tot zinken. Succesrijke nachtelijke aanvallen van het luchtwapen ^-a- ren voorts gericht op wapenfabrie- ken in Birmingham, alsmede op havenwerken van Great Yarmouth en Ramsgate. Andere gevechtsvlieg tuigen bombardeerden verscheidene vliegvelden op het eiland- Bij den in het weermachtsbericht van 12 Augustus gemelden aanval van motortorpedobooten in het Ka naal werd nog een schip van 4000 ton getorpedeerd. In Noor d-A f r i k a hebben Duit sche torpedo vliegtuigen concentra ties voertuigen en auto's van den vijand ten Zuid-Oosten van Sol- loem vernietigd. Bij een luchtaan val op het Britsche vliegveld Aboe Soeeir in den nacht van 11 op 12 Augustus werden door bomtreffers groote branden en hevige ontplof fingen in hangars en munitie opslagplaatsen veroorzaakt. Pogingen van het Britsche lucht wapen om gisteren overdag West- Duitschland en de kust van het bezette gebied aan te vallen mis lukten door den Duitschen afweer. Jagers, Luchtdoelartillerie en ma rine artillerie schoten hierbij 42 Britsche vliegtuigen omlaag. Er ontstonden geen eigen verliezen. Britsche bommenwerpers lieten van nacht op ettelijke plaatsen van West- en Noord-Duitschland bom men vallen. De burgerbevolking leed eenige verliezen. Nergens ont stond schade aan bedrijven van militair karakter of bedrijven, die van belang zijn voor de oorlogvoe ring. Nachtjagers, luchtdoelartillerie en marine-artillerie schoten 16 der aanvallende Britsche vliegtuigen omlaag. Zwarte dag voor de Britiche luchtmacht Ter aanvulling van het weermachtsbe richt verneemt het DNB van militaire zijde, dat 12 Augustus weer eens een zwarte dag voor de Britsche luchtmacht was. Bij de aanvallen, overdag en des nachts ondernomen op de Kanaalkust en op Duitsch gebied, verloren de Engel- schen in totaal 58 vliegtuigen, waarte genover geen Duitsche verliezen ston den. Bij den afweer der aanvallen vam overdag werden 42 Britsche vliegtuigen door - jagers, afweergeschut en. marine- artilllerie neergehaald, des nachts war den 16 vliegtuigen vernietigd. De versterkte Britsche luchtactie jn het Westen stuit dus voortdurend op den energieken en succesrijken Duitschen af weer, terwijl de Britsche actie, die zoo veel risico medebrengt, geen schade aan oorlogsindustrie of militaire objecten heeft veroorzaakt. Men heeft den indruk, dat de groolere bedrijvigheid van de Britsche luchtmacht werdt verklaard door druk van de Sowjets, die, zooals begrij pelijk is, ontlast wenschen te woraen. Aan het Oostelijke front achtervolgen de verbonden strijdkrachten in de Zuide lijke Oekraine den voortdurend terug wijkenden vijand in onafgebroken mar- schen. De- achterhoede der Sowjets, die daarbij tot den strijd wordt gedwongen, lijdt dagelijks groote verliezen. Ook aan de rest van het front worden de Duit sche aanvallen met succes voortgezet, waarbij opnieuw vijandelijke groepen in gesloten en sommige harer Vernietigd werden. De Duitsche luchtmacht bom bardeert steeds weer belangrijke spoor wegknooppunten achter het Sow jet-front op doeltreffende wijze. Vergeefs trachten de Sowjets de nieuwe Duitsche operaties tot staan te brengen. Zware verliezen van de Britsche en Sovjet-luchtmacht 244 - 41 Het DNB meldt uit Berlijn.: Tfusseben 12 Auglu|situs defc ochtends 7 uur t©t 18 Augustus op denzelfden tijdi zijln boven Duitsch gebied iem bovien het bezette gebied aan het Zuidien van d©' Noordzee ien lans het Kanaiall, piaiar thfans vaststaat, in totaal 60 Brioche Vliegtui gen vernield. Jagiers hebben 43 Britsche vliegtfuiigtea neergeschoten. Afweergeschut 15, marine- artilileriie twee. Die Britsche luchtmacht is vooral Zwaar getroffen doo,r het verliiesi van mieier dan 20 bommen wipers, waar onder verscheidend met vier motoren. Bij' deze gevechten heeft de Duitsche luchtmacht geen entte©! vliegtuig verloren. De holsjiewiki en Enlgiéfëcben hebben de laatste 24 uur in totaiail 244 vliegjtui- gen verloren-, naar het DNBi nader ver-, neemt, .waarvan ,184 Sovjet-vliegtuigen^ die door Duitsche gevechtsformaties 'en luchtdoelartillerie werden vernietigd. In het Oosten keerden vier Duitsche vlieg tuigen inliet op hun basis terug, Iin het Westen ginlg fgeeh Duitsch vliegtuig ver loren- TRANSOCEANISCH VLIEGTUIG NEERGESTORT Twee-en twint'g mantchen verongelukt Naar eerst thans bekend wordt, is Zon dagavond een vermoedelijk van een Britseh vliegveld in de richting Amerika gestart transoceaniseh vliegtuig boven En geland neergestort, waarbij minstens 22 menschen om het leven zijn gekomen. 200 man werden voor het zoeken naar de lijken aan het werk gezet. Eenigen der slachtoffers konden reeds worden geborgen. Een later bericht meldt, aldus U.P., dat een herdershond de ontdekking van het neergestorte vliegtuig heeft veroor zaakt. De boer G. Watson deed deze ont dekking Maandag, 24 uur na het cmgelulk. Hij inspecteerde in een eenzame berg streek zijn kudde schapen en runderen, toen het geblaf van den hond zijn aan dacht trok. Hij vond een groote hoop vernielde vliegtuigresten:en in de nabij heid daarvan tien lijken.- Watson snelde huiswaarts en waarschuwde de autoritei ten. Dadelijk werden toen opsporingsploe gen gevormd, die den geheelen nacht door het werk voortzetten. De gevonden lijken werden naar het naastbijgelegemi dorp vervoerd. Men vond de licha men over een vrij groot bergterrein verspreid. De „Popoio di Roma" meldt hierover uit New York, zoo vernamen wij uit Rome, dat het vliegtuig kort na het ver trek in Engeland is neergestort. Naar verluidt vloog het toestel in den gere- gelden dienst tusschen Engeland en Ca nada. Onder de 22 slachtoffers bevonden zich 7 Amerikanen en 8 Canadeezen. Itallaansch weermachtsbericht Cyprus gebombardeerd In zljni iwieerniachteberidht tl©. 435 [maakt het Itallaansch© (opperbevel! het} volgende bekemjd: Formaties der Italiaansch© hichtmJacht Ihebben ©ani aanval gedaan ©p 't eiland Cyprus. Zij' bombardeerden het vlieg veld Niposia ien troffen( schepien ©n jha- Vieniniridhtingen van Famagosta. Noord-Afrika: aan het front van Tio,- broek dreef bet vuur van 'Ontzie artillerie de Britseh© detachementen terug, di© ver sterkt waren do or pantserwagens, welkte onze stellingen probeerden' te naderen:., Onze artillerie veroorzaakte schade ten ontploffingen in de vijandelijk© vesting" werken. Onze vliegtuigen bleven d© ver dedigingswerken! van de vesting besto ken. In de zóne van Mérsa-Matroeh raak ten andere Italiaansche vliegtuigen'- ver scheidene doelen, oi.a. ©en vliegveldi Waarbij' Zware verwoestingen len blranden Wórden veroorzaakt. j fingelscbe Vliegtuigen vielen Tripolis, Derna en Bardia: aam Tijdens een aja(nv!al op Bangazi, waarvan melding is gem;a(akt in het weermachtsbericht vani gisteren, heeft ons luchtdoelgeschut twee vijan delijke toestellen neergehaald. Oost'-Afrika: activiteit van artillerie-©n; patrouilles in de sectoren Wolchefit.en Culquabert. Britsche Vliegtuigen bombar deerden enbeschoten met machinegewe ren Gonldar en Azoizp. Een van onzej duikbooiten hééft op den Atlanftjjsch'eh! Oceaan onder bev©l van den korvetten- kapitein Francesco Murzi eën Ehgelseh! schip' en leen Engelsch© tankbopt tot zinken) gebracht, t.w. de - Macon en de' Horn Shell van een gezamlenlijiken in houd van 12.272 ton. RADIOREDE VAN PETAIN «Het is noodig te regeeren» Maarschalk Pétain, het staatshoofd, heeft Dinsdagavond voor de Fransche radio een politieke rede gehouden. Pétain hield zich_ in de ^eerste plaats bezig met den toestand van onrust, die in Frankrijk heerscht, het gezag van zijn regeering in twijfel trekt en ertoe bij draagt, dat de gegeven bevelen dikwijls slecht worden uitgevoerd. In een atmos feer van valsche geruchten en gekonkel, zoo zejdc Pétain, worden de krachten van den wederopbouw ontmoedigd en andere krachten pogen haar plaats 'in te nemen. Deze onrust wordt do,or de j Londensche radio en do.or een bepaalde pers nog versterkt. In het tweede deel van zijn rede be- handelde Jret staatshoofd de betrekkin gen met Duitschland, die door een wa penstilstandsovereenkomst zijn geregeld, die naar hij betoogde, slechts voorloopig van karakter kan zijn. De samenwerking, die de Rijkskanselier in October van het vorige jaar heeft aangeboden onder om standigheden, welker groote hoffelijkheid 1 Pétain zeide te weten waardeeren, is een jverk op langen termijn. Over ,de betrekkingen met de Ver- eenigde Staten zeide Pétain: Weliswaar is de parlementaire democratie in Frank rijk dood, maar zij had pok weinig ge meenschappelijke trekken met de demo cratie in de Vereenigde Staten. De Ame- rikaansche pers heeft Frankrijk dikwijls slecht beoordeeld. Moge zij er naar stre ven Frankrijk beter te begrijpen. Vervolgens hield de maarschalk zich bezig met de geestelijke verwarring in de Fransche binnenlandsche politiek. De ze verwarring spruit vooral voort uit de traagheid, waarmede de nieuwe orde wordt opgebouwd. De nationale revolutie is nog geen feit geworden. Dat komt omdat de partijgangers van 'het oude regiem of de dienaars van de trusts zich tusschen hem, Pétain, en het volk heb ben geschoven. Om het verzet van alle tegenstanders der nieuwe Örde Te over winnen, moeten al hun ondernemingen terstond Verbrijzeld en hun chefs ge decimeerd worden. Inzonderheid is Pé tain voornemens Frankrijk te bevrijden van de „verachtelijke voogdij van den geldbuidel". De maarschalk wees vervolgens op het feit, dat nog meer dan een ïhillioep Franschen zich in gevangenschap bevin den, hetgeen den opbouw van een nieuw, duurzaam gebouw bemoeilijkt.1 In zijn verdere uiteenzettingen roerde de maarschalk enkele principieele moei lijkheden bij den opbouw van den nieu wen Fi#nschen staat aan. Het is niet voldoende, aldus Pétain, wetten uit te vaardigen en te bouwen. Het is noodjg te regeeren. Frankrijk kan slechts genegeetrd worden met instemming van de openbare meening, hetgeen onder een autoritair bewind zeer noodzakelijk is. Deze open bare meening ia evenwel tegenwoordig gespleten, Hierna maakte Pétain een reeks maat regelen bekend, die hij genomen heeft ter verzekering van een gunstiger sfeer voor 'de regeering, vooral een verbod van werkzaamheid voor alle politieke partijen len politieke groepen in het onbezette gebied. Deze partijen mogen in de toekomst openbare noch besloten vergaderingen houden. Voorts is haar uitdeeling van pamfletten en aanplakking van plakkaten verboden. Overtredingen worden met ontbinding bestraft. De Rijkscommissaris neemt afscheid van de officieren vaji het legioen Dinsdagmiddag heeft de Rijkscommis saris voor het bezette Nederlawdsohe ge bied, rijksminister Seyss Inquart, in te genwoordigheid van de hoogeren S.S.- en politieleider, S.S.-Gruppenführer Rau- ter, commissaris-generaal Schmidt en lui tenant-generaal Seyffardt, afscheid geno men van de Nederlandsche officieren', die de eenheden van het Nederlandsche legi oen in den strijd tegen het bolsjewisme zullen leiden'. Nadat de verschillende officieren door luitenant-generaal Seyffardt waren voor gesteld aan den Rijkscommissaris richtte deze een toespraak tot hen, waarin hij uitdrukking :gaf aan zijn waardeering voor het vrije besluit, dat 'bij ieder af zonderlijk zijn oorsprong vindt in een Nederlandsch-volksch verantwoordelijk- heidsbewustzijn. Later zal het Nederland sche volk eens dezen mannen dankbaar zijn, zoo zeide de Rijkscommissaris ver der, dat zij in het historische conflict met vooruitziende*! blik hun plaats ge kozen hebben aan de zijde, die den doodsvijand van het avondland en zijn cultuur den vernietigingsstrijd heeft aan- Nederland is op grond van geografi sche en oeconpmische omstandigheden niet in r echtst reekscil ccm-tact gekomen met het bolsjewisme, dat Duitschland ge dwongen heeft tot den strijd op leven en dood. Daarom komt den Nederlanders, die den juisten weg uit eigen beweging hebben gevonden, bijzondere achting toe De Rijkscommissaris wees vervolgens op de volgzame trouw, die een doorslag gevend kenmerk is geweest bij ieder groot historisch optreden van de Ger- maansche volkeren. Daarop berust ook de met het volksche geweten van ieder overeen te brengen eed, dien de officie ren van het Nederlandsche legioen moe ten afleggen voordat zij den strijd aan binden en waarin aan Adolf Hitler als oppersten oorlogsleider van in den strijd tegen het bolsjewisme aaneengesloten na ties onvoorwaardelijke trouw wordt be loofd. Nadat luitenant-generaal Seyffardt een De Sovjet-troepen wijken naar de Zwarte Zee havens terug Dinsdag was een zwarte dag voor de Britsche luchtmacht De toekomstige inrichting van ons onderwijs nader verklaard Uitreiking nieuwe boter- en vet kaarten van 18 30 Augustus Voetbalcompetities nemen eerst 21 September a.s. een aanvang Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag): zon onder 21.06. Morgen (Vrjjdag) zon op 6.21 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 0.12, onder 15.13. Laatste kwartier Vrijdag 15 Aug. Nieuwe maan Vrjjdag 22 Aug. Eerste kwartier Vrij dag 29 Augustus. VYYYVYYVYVYYV V Y vi Y* Y Y Y Y Y Y Duitschland wint voor Europa] aan alle fronten Y Y Y Y Y Y YVYYYYYYVYYYV dankwoord had uitgesproken, nam de Rijkscommissaris met een handdruk en den Sieg Heil-groet afscheid van de of ficieren van het Nederlandsche legioen. Als lichtende fakkels staan de door de vluchtende bolsjewisten in brand gestoken gebouwen langs den weg, dien de Duitsche troepen in het Sovjet-gebied volgen. foto Atlantic - Holland

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1