souvenir Mourer postpapier MOURER Havènplein Practijk- hervatting Tandarts LaSeur Abonneert U op dit Blad SUCCESJES Calvé Saus Calvé-wit Bonbon- MOURER Clubfauteuils ADVERTENTIES J. W. BOOT en G. BOOTErersdijk geven met blijdschap kennis van de geboorte van hnn soon KEES. Zieriksee, 12 Angustns 1941. Onde Haven A 379. Op 15 Augustas a.s. hopen 3 onze geliefde Oaders, Behuwd- en Grootouders, J. D. HARTOG T. HARTOG—Keyzer, hun 40 jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen Soherpenis8e, 13 Aug. Westkerke E> %9 1 D, t Heden overleed, na een ge duldig gedragen lijden, onze innig geliefde Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader, ANTHONIE GRAVELIJN, ia den ouderdom van bijoa 72 jaar. Uit aller naam, T. GRAVELIJN-v. d. Have. Zieriksee, 12 Aug. 1941. Soheepstiamerdijk A 491. Voor de vele bewijzen van deel neming, ons betoond bij het over lijden van onsen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, den heer C. RINGELBERG, betuigen wij onzen oprechten dank. Brouwershaven, Augustus 1941. Familie C. RINGELBERG. Wegens feestdag is onze zaak Vrij dag en bovendien Zaterdag GESLOTEN! DONDERDAG 14 AUGUSTUS Rijkslandbouw- winterschool - Goes Aangifte van nieuwe leerlingen voor den oursui 1941/1942 moet plaats vinden vóór 31 Augustus a.s. De leerlingen moeten in het jaar waarin zij tot de school worden toegelaten den 16-jarigen leeftijd hebben bereikt. Aan on- en minvermogende leer lingen van goeden aanleg kan, ter tegemoetkoming in de kosten van hunne studie, een toelage worden verleend. InliohtiDgen worden gaarne ver strekt door den Directeur, Ir. O. J. DROOGENDIJK Een Zeeuwsch neemt u natuurlijk mee van Havenplein Waarom ook NU RECLAME Het adverteeren voor een bepaald artikel geeft hieraan een zekere extra kwaliteit, die het boven het gros verheft. Staakt men nu om een bepaalde reden zijn advertentie-activiteit, dan vermindert men dus de samenstel lingde kwaliteit van het artikel, daar die extra, ideëtle waarde er nu aan ontbreekt. Daarom is het zaak ook in tijden als deze, met het adverteeren door te gaan en het contact met de af nemers niet te verbreken. In de ad vertenties kan men de verbruiken uitleggen wèArom en hóe men zui nig uioct en kan zijn. Op deze wijie gaat er van de gevoerde re clame een groote opvoedende kracht uit, terwijl men tevens het voordeel heeft, dat de naam van het artikel in gnnstigen zin in de gedachten van de afnemers blijft voortleven. Van 1-4 regels f 0,70 Uw Rijwiel gelakt, gebiesd, schoon gemaakt en nagezien bij ons, ver schaft U genot en voordeel. M. VaN DUKE, Nienwerkerk. Nog verkrijgbaar: SOLUTION (geen ersatz). Goed en goedkoop. Garage C. v. d. BOUT, Mol A 308 Te koop Een MELKGEIT, bij P. HAGE, Noordwelle. VRIJDAG 15 AUGUSTUS is de winkel wegens kerkelijke feestdag gesloten. J. HENNING, Dam. Te hunr gevraagd EEN KLEINE BURGERWONING. Brieven onder letter V, aan Boek handel J. VOLKERI. Donderdag op de SchuithavenPrima witte Leghorn en gekruiste jonge Kippen van 10-14 weken. Ook jonge Ganzen en Eenden, br 1941 J. DE JONGE, Minnebroerstraat, Zierikzee. Velen hebben reeds han Naaimachine bij ons ter reparatie gegeven. Doet U alzoo. Ook aan huis te ontbiedeu. Pfaff Naaimachinehuis, St.-Domusstr., tel. 232 Voor den meestbiedende te koop: Een nieuw Laplate Dryfriem, lang 10,75 m., br. 15 om., dik 9 mm. Bevr. bij Agent G. A. v. Klooster, Dreisohor. Te koop: Een Woonschip tegen elk aannemelijk bod, liggende te Dreisohor. - J. FEIJTEL, Woon schip H 6306, Dreisohor. HUWELIJK. Twee nette heeren, pl m. 24 j. (goede vooruitzzoeken ernstige kennism. met twee beschaafde nette dames, 2025 jaar. Br. met foto No. 152, Bur. v. d. blad. Uw adres voor Rijwielreparatie vakkundigvoordeelig. M. VAN DIJKE, gedipl. rijwiel hersteller, Nieuwerkerk. Te koop: Een prima vierwielige Cultivatormet niéuwe breede scharen, bij J. STEUTEL, Blokweg, Zierikzee - Telef. 242. Te koop: Raszuivere Alredale-terrlers, 6 weken L. E. v. Splunter, slagerij, Zonnemaire Morgen Donderdag weer met beste jonge kippen op de Sohnithaven M. de Jonge Zuidwellestraat Zierikzee Wordt verwacht een van de volgende dagen: een lading bakkersturf Brouwer, Nieuwe Haven Zieriksee, telefoon 82 Te koop: Een gedragen damesmantel in goeden staat Brieven letter I, agent A. Bies, N'kerk voor de sla per flesch 45 ot per flesch 25 ct vervangt kip-eiwit per doosje 40 ct (ON5TAND5E BROUWERSHAVEN Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visseherjj Regeling pootgoed. Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in Oorlogstijd maakt het volgende bekend. Teneinde den handel in speoiale selecties door pootgoedtelers niet te bemoeilijken, is bepaald, dat de ver bouwers van vroeggerooid door den Nederlandsohen Algemeenen Keu ringsdienst goedgekeurd A.-pootgoed tot 15 Augustus a.s. dit pootgoed mogen verkoopen aan pootgoedtelers in het binnenland, rechtstreeks of door bemiddeling van den handel. Hiervoor is echter noodig een ver gunning van deNederlandsohe Akker bouw-Centrale. Aanvragen hiervoor moeten zoo spoedig mogelijk worden ingediend bij de Nederlandsche Ak kerbouw-Centrale, afd. Zaaizaad en Pootgoed, Bezuidenhoutscheweg 15, Den Haag, met vermelding van de beschikbare hoeveelheid vroeggerooid A.-pootgoed. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat dit slechts geldt voor vroegge rooid A.-pootgoed. Van deze verkoopen moet weke lijks opgave worden gedaan aan den Plaatselijken Bureauhouder, als mede aan de NederlandBohe Akker bouw-Centrale. Afleveringen aan pootgoedtelers mogen slechts plaats hebben tegen inname van een bestelbon, af te geven door den Plaatselijken Bureau- houder. Nadere publicaties over de poter- regeling 1941/1942 zullen nog volgen. 9 Augustus 1941. Gelegenheid naar inschrijving van 1 perceel delfwerk, bij het Bestuur van den polder ,/BURGH EN WE8TLAND" Aanwijzing en iDliohfciDgen 16 Ang. 1941, n m. 5 our bij den Westbout. en Koekjesschalen zijn steeda welkome geschenken Keuze uit tientallen modellen Ziet de étalage van Havenplein met kunstleer en Pulmann kussens K. PH. ZEVENBOOM ZOON Telefoon 44 J. Hogerheijde, Visohhandel, Mol Morgen (Donderdag): prima versche groote en middel Schol Voor Emaille Naamplaatjes naar Firma A. Timmerman Czn Tel. 110, Zierikzee Voor ketlingkasten jasbesohermers epatlappen bagagedragers celluloid sturen zadels, zadeltassohen stuurtassohen enz. naar M. van Dijke Achterweg A 70, Nienwerkerk Luxe Nog grote keuze en lage prijzen! „DE NIEUWE BOEKWINKEL" J. Volkeri, Telefoon 168 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN INSPECTEUR- GENERAAL DER NEDERLANDSCHE POLITIE. Aanstellingen by de gemeentepolitie. De Waarnemend Inspecteur Generaal der Nederlandeche Politie maakt het volgende bekend: 1. Zoodra de reorganisatie der Nederlandsohe Politie tot stand zal zijn gekomen, is, volgens mededeeling der Duitsohe autoriteiten, de mogelijk heid tot reohtstreeksohe aanvulling van de alsdan bij de Gemeente politie bestaande vacatures, niet uitgesloten te aohlen. 2. Voor de vervulling van deze vacatures kunnen in aanmerking worden gebracht gegadigden, die op 1 September 1941 den leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt, in het bezit zijn van een politiediploma, en niet bij het Wapen der Marechaussee of bij de Gemeentepolitie in dienst zijn. 3. Gegadigden, die voldoen aan de onder pnnt 2 gestelde eisohen, dienen vóór 1 September 1941 bij den Inspecteur-Generaal der Nederlandeche Politie, Lange Voorhout 48 te 's Gravenhage, een ongezegeld verzoek schrift in. 4. Het in punt 3 bedoelde verzoekschrift moet de volgende gegevens behelzen a. naam en voornamen b. geboorteplaats en -datum 0. gehuwd of ongehuwd; d. woonplaats en adres; e. beroep; f. politiebond, die het politiediploma heeft afgegeven g. jaar, waarin het politiediploma werd behaald h. soort politiediploma (met aanteekening, zonder ianteekening, voor Inspeotenr van Politie); 1. schoolopleiding. 5. Het inzenden van origineele diploma's en getuigschriften verdient geen aanbeveling. 'b Gravenhage, 9 Angostus 1941. Met een Succesje heeft men altijd succes Officieel 'ïs te Helsinki medegedeeld: Onze qpmarsch aan het Ladogameer schrijdt met succes voort. De zuivering van de achtergebleven omsingelingen en van het terrein wordt voortgezet. Alle tegenaanvallen van den vijand zijn af geslagen. De vijand heeft in de omsin gelde gebieden vele duizenden gesneu velden gehad en groote hoeveelheden oorlogstuig verloren. Uit Singapore seint United Press: De Japanners beginnen Malakka te verla ten. Maandag vertrok (reeds een aantal zakenlieden uit Singapore. In Japansche kringen zegt men dat op het oogenblik 300 op Malakka wonende Japanners, ten gevolge van de blokkeeringsmaatregelen, het land willen verlaten. Waarschijnlijk zal een schip gezonden worden om hen af te halen. Beurs van Amsterdam T.n M.tndsg 8 Augustas STAATSLEENINGEN NEDERLAND V.K. L.E. Obl. f 100 1940 I 4 Obl. f S00 1940 I 4 Obl. f 1000 4940 I 4 R.oep. f 100 1941 4 R.oep. f 500 1941 4 R.o.p, I 1000 1941 4 Grootboek f 1000 31/, Gertif. ran Insohr. 3 Grootbo.k f 1000 3 Obl. I 100 1936 3 Obl. f 500 1936 3 Obl. f 1000 1936 3 Obl. I 100 1931 3 Obl. 1 600 1931 3 Obl. 1 1000 1931 3 Obl.f 100(31/,)1938 3 Obl.l 500 (3i/,) 1938 3 Obl.f 1000 (3i/,) 1938 3 O.rtifioaten 1 1000 21/, Grootbo.k f 1000 21/, 99'/, 99'%, 1001/, 1011/, 1001'/,, 99%, 99"/,, 99%gb 99"/,,gb lOOgl lOOgl 94»/. - 86% 86% 93% 94 96% 88 SS»/,, 88% 92 92%, 93'/. 86% 931/, 94 96% 88 89% 88"/,, 92 92'/,, 92'%, 13'/.gb 14 '3%, 74%, PETROLEUM Bntinfiob.P.tr,Obl. 4'/, 99»/,, lOOgl PREMIELEENINGEN A«sterdnM'14f 100 3 Aasterdu>'14 f1000 3 Anut.rdM'25 f 100 3 115gb Amiterd.M'33 f 100 3 101"/,, 101'/,gb Witt» Krols 1888 79=/, INDUSTRIEELEN r.d.Bergh&J. 200 A 118gb 116'/, r.d.Berth!, J. 200 B 115 116'/, De Grnyter A p.A. 148 De Grujter B p.w.A. 152 Lerer Bro, fc ünil. o.A, 134% 135 Nederl.FordAntoM. A. 345gb Nederl. Kabelfebr. o.A. 3911/, 397% Philip, Geae. Beiit e.A. 239% 240 SCHEEPVAART J.T*~Ohlni-Jap.L. o.A. 155 155 Ned,8ekeepr.Dnieo.A. 192% SUIKER Hendelir. A'den e.A. 435 439% Jar. Onltanr Hij. e.A. 258 VOOR DE HUISVROUW Zalf groenten Inmaken Het voorlichtingsbureau van den Voe dingsraad schrijft: Vele huisvrouwen hebben de gewoonte, andijvie en snijboonen in het zout jn te maken. Andere huisvrouwen steriliseeren iederen zomer een flinken voorraad groenten. Nu de laatste jaren de groente machi naal wordt gedroogd, vragen velen zich 'af of zij dit ook zelf kunnen doen. Vooral in ,de huidige tijdsomstandigheden gaan velen over tot het inmaken van groenten. Het is echter de vraag of het nuttig is de groenten zelf te zouten, te drogen of te steriliseeren. Uit vcedingsoogpunt bezien moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Met zuurkool als uitzondering bevatten de zelfingemaakte groenten weinig of geen vitaminen, Moet het inmaken van groenten dan geheel worden afgeschaft? Noodzakelijk is dit niet, want de groen ten kunnen 's winters een aangename af wisseling zijn. Maar de huisvrouw moet wel bedenken, dat de groenten in de eerste plaats 's zomers zoowel als 's win ters versch moeten worden gebruikt. Alleen wanneer zij over meer groenten beschikt dan zij in verschen toestand kan gebruiken, zal zij dit teveel moeten in maken. Nu het steriliseeren teveel brandstof vraagt, zal de keuze juist op den inmaak in het zout vallen. Al is dit een veilige en gemakkelijke conserveeringsmethode, 't is toch een van de minst geschikte. Het zout onttrekt niet alleen water aan de groenten, maar ook de in het water op geloste mineralen en vitaminen. Hetgeen er van deze voedingsbestanddeelen nog is achtergebleven, verdwijnt bovendien bij de eigenlijke bereiding geheel, daar voor het ontzouten van de groenten het af koken noodzakelijk is. Dit afkpken vraagt weer brandstof, zelfs veel meer dan voor 'de bereiding van versche groenten noodig 13. Verstandiger is het, in den zomer de groenten veel rauw te gebruiken, zoodat de brandstof voor het steriliseeren ge spaard wordt. VOOR KLEINE TU-NEN GERANIUMS Pelargoniums, in, die wandeling nog altijd „Geraniums" glenoemd, kunnen eigenlijk den, geheefen Zomer door wor den gestekt, maar omdat men, Zooveel' mogelijk jonge plan,ten wU laten over winteren,, w0rdt bij voorkeur in Augustus (gestekt. Het steJkJmaiteriaal wordt zoo veel mogelijk uit den Ikfop van, de oudere planten, genomen, ter langt© van 7 tot1 10 dm'. Deze topscheuten worden, vlakt onder ©en lid met 'een scherp mesje (zonder bramenh recht afgesneden. Die grootste bladeren worden, daarna vanj de stek afgenomen, evenals de Ik'.leinei schutblaadjes, die rondom het onderstel lid zitten. Natuurlijk moet ook de bloem knop |o|f bloemstengel er af. Nadat we den snijwphd een paar uur hebben laten opdrogen (iniiet in de Zon!) Worden de stekjes op ieen. licht grond - (mengsel gezet, br. bladaarde en, turf- strooisel, dat vooraf goed v(oehtig is gelmiaakt. Opdat de steken rechtop zul len blijven, staan, kan over deze blad- aarde een laagje scherp zand worden ge strooid ter dikte van 1 a li/a cm1- Int ieder geval mag het stekvoetjie niet te diep in de bladaarde worden, gedrukt. Dan komt een, voornaam ding: het voch tig houden van, de stekkie11- De bladaarde, wordt nl. niet meer natgemaakt, dochj de stekken 'worden, drie of vier keer per dag natgesproeid met een, fijne bloemen - spuit. Het spreekt vanzelf, dat deze stek ken vooreerst geheel uit de zon, worden gehouden. Zijn de stekken aldus een dag of tein, veertien, behandeld, dan komt te vens de be worteling, hetgeen we zien, kunnen aan den hergroei. Het besproeien met de bloem,6nspuit wordt dan geleide lijk gestaakt en al heel gauw kunnen' de stekken opgepot worden- Langzamer hand worden de jonge Pelargoniums ook aan het zonlicht gewend. Hoe w© deze stekkien laten, overwinteren? Daarover la ter meer! DE PRIJZEN VAN GROENTEN EN FRUIT Krachtig optreden tegen p r ij s o p d r ij v i n g- De aangekondigde prijslijst van groen ten eni fruit, geldende voor de periode; van 13 tot eni miet 19 Augustus, welkfe) werd opgesteld door den Gemachtigde voor de Prijzen, is verschenen en elders in dit blad opgenomen. Deze lijst wil het voornaamste instrument Zijn in den strijd tegen de te hooge groenten- en' fruitprijzen, het instrument namelijk^ waarvan elke huisvrouw zich dagelijks bij haar inkoopen zal kunnen bedienen, Slechts door een onafgebroken controle van het koopend publiek, dat immers de eerste belanghebbende is, kan aan deze ongewienschte toestanden, ©en einde wor den gemaakt. I M,et nadruk wordt nogmaals gewezen; I op het karakter van deze prijzen- Hetl Zijn geen vastgestelde maximumprijzen, die zonder mleer door eiken groenten-s handelaar berekend mogen worden. Het zijn echter wel de hoogst denkbare prij zen. Zij zijn berekend voor groenten van de allerbeste kwaliteit, gekocht te gen den, maximum-veilingprijs, waarop de hoogst-denkbare kosten voor verpak king eni vracht zijn gelegd. Daarbij zijn dan nog de hoogst-to'elaatbare winstmar ges voor grossier en kleinhandelaar inl aanmerking genomen. In zeer vele gevallen zujjen dus de prijzen, welke door e©n bepaalden groen- tenhandielaar gevraagd moge11 worden, belangrijk lager Zijn. De kwaliteit 'kan Iminder zijin, de kosten van verpakking en vani de vracht zullen zeer vaalt lager1 blijVen. Ook de groentehhandelaren, diej zelf op de veilingen koopen, waarbij dus geen grossier optreedt, wat vooral in de kleinere steden dikwijls voorkomt, moe ten lagere prijzen noteeren. Wanneer de huisvrouwen van de haar geboden hulp nu een goed gebbuik ma ken, zal aan vele overtredingen een eind gemaakt worden en daardoor de voed selvoorziening vooral van de minst-draag-, krachtigen beter verzekerd zijn. Eenf scherpe en 'doeltreffende controle van do zijde der daartoe aangewezen instanties zal de juiste naleving dezer prijSvoor- schriften nog bevorderen. Rijkslandbouwwinterschooi Goes Zooals uit een advertentie in dit num mer blijkt, bestaat wederom gelegenheid zich aan te geven voor leerling der Rijks-, landbouwwiniterschool te Goes. Het be hoeft wtel geen uitvoerig 'betoog, dat het noodzakelijk is, dat de jonge land bouwers practisch en theoretiscjh go|ed Idienen onderlegd te zijln. Het bezit van» een diploma van een Lahdlbouwwinter- school Zal' voor hen in. de toel^bmsl be langrijke Waande hebben. We denklein hierbij b.v. aan plaiatsing in den Noord- Oostpolder en mogelijke uitbreiding der vestigingswet. In October begint wederom de nieuwe) cursus van de Rijkslandbouwwimtersehooili te Go©s. Naar we vernemen is het aan tal aangiften' daarvoor thans reeds veeli grooter dan ooit te vpirew.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3